108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Nataraja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Nataraja Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਨਟਰਾਜਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥
ਸ਼੍ਰੀਨਟਰਾਜਧ੍ਯਾਨਂ
ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਕੋਟਿਰਵਿਪ੍ਰਭਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਂ ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਗਙ੍ਗਾਧਰਂ
ਦਕ੍ਸ਼ਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸ੍ਥਿਤਵਾਮਕੁਞ੍ਚਿਤਪਦਂ ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਮ੍ ।
ਵਹ੍ਨਿਂ ਡੋਲਕਰਾਭਯਂ ਡਮਰੁਕਂ ਵਾਮੇ ਸ਼ਿਵਾਂ ਸ਼੍ਯਾਮਲਾਂ
ਕਹ੍ਲਾਰਾਂ ਜਪਸਕ੍ਸ਼ੁਕਾਂ ਕਟਿਕਰਾਂ ਦੇਵੀਂ ਸਭੇਸ਼ਂ ਭਜੇ ॥

ॐ ਕਪਾਸਮੁਦ੍ਰਂ ਸੁਮੁਖਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਂ ਜਟਾਧਰਂ ਪਾਰ੍ਵਤਿਵਾਮਭਾਗਂ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵਂ ਰੁਦ੍ਰਮਨਨ੍ਤਰੂਪਂ ਚਿਦਮ੍ਬਰੇਸ਼ਂ ਹਦਿ ਭਾਵਯਾਮਿ ॥

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਨਟਰਾਜਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਚਿਦਮ੍ਬਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਟੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਟਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਪਸ੍ਮਾਰਹਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਂਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਤ੍ਤਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਭਾਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਪੁਰਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ ਹੇਮਸਭੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਦਮ੍ਬਰਮਨਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਨ੍ਤਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਤ੍ਤਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਂਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਆਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਬੁਧੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਤ੍ਤਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਤ੍ਤਪਾਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਪਾਦਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਿਲ੍ਵਵਨੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਰਤ੍ਨਸਭਾਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਤਞ੍ਜਲਿਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ॐਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਲਕਣ੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਲਾਟਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਹ੍ਨਿਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਆਨਨ੍ਦਤਾਣ੍ਡਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਵੇਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਙ੍ਗਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਟਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਕ੍ਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਞ੍ਚਿਤਪਾਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਭਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਣਿਨੂਪੁਰਪਾਦਾਬ੍ਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਵਲ੍ਲਭੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਬੀਜਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਕ੍ਰਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਿਨ੍ਦੁਤ੍ਰਿਕੋਣਵਾਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਞ੍ਚਭੌਤਿਕਦੇਹਾਙ੍ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਤਾਣ੍ਡਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੁਜਙ੍ਗਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨੋਹਰਾਯਪਞ੍ਚਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤੀਤਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਚਤ੍ਵਾਰਿਂਸ਼ਟ੍ਕੋਣਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਭਾਚਕ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਾਵਰਣਚਕ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਚਕ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਟ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਭਾਨਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਿਂਹਵਰ੍ਮਾਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੀਮਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਕ੍ਲੀਂਕਾਰਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂਕਾਰਰੁਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵ ਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੁਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਾਨ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਅਵ੍ਯਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼੍ਮਰ੍ਯ ॐਕਾਰਸ਼ਮ੍ਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਤ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੌਂਕਾਰਸੋਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਘੋਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਾਧ੍ਵਰਾਨ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਾਰਯੇ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਗਜਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਟਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਚ੍ਛ੍ਰਗਤਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਙ੍ਕਾਲਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਸਿਂਹਗਰ੍ਵਹਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀਮਦਾਨ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਨਿਰਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਮਲਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਾਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਨਨ੍ਦਨਟੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ ਤਤ੍ਪਰਸਭਾਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਕਾਮੀਮਨੋਹਰਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

ॐ ਚਿਦੇਕਰਸਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾਯ ਸ਼੍ਰੀਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਚਿਦਮ੍ਬਰਕਲ੍ਪਸ੍ਯੋਕ੍ਤ ਸ਼੍ਰੀਨਟਰਾਜਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Sri Nataraja Swamy:

108 Names of Shri Nataraja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment