Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Rama 3 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ रामाष्टोत्तरशतनामावली त्यागराजविरचिता 3॥

अथ राघवाष्टोत्तरशतनामावलिः ।
ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जयाय नमः ।
ॐ जानकी-प्राणनायकाय नमः ।
ॐ गगनाधिपसत्कुलजाय नमः ।
ॐ राजराजेश्वराय नमः ।
ॐ सुगुणाकराय नमः ।
ॐ सुरसेव्याय नमः ।
ॐ भव्यदायकाय नमः ।
ॐ सदा सकलजगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जयाय नमः । १० ।

ॐ जानकी-प्राणनायकाय नमः ।
ॐ अमरतारकनिचयकुमुदहिताय नमः ।
ॐ परिपूर्णाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ सुरासुरभूजाय नमः ।
ॐ दधि पयोधिवास हरणाय नमः ।
ॐ सुन्दरतरवदनाय नमः ।
ॐ सुधामयवचो बृन्दाय नमः ।
ॐ गोविन्दाय नमः ।
ॐ सानन्दाय नमः । २० ।

ॐ मावराय नमः ।
ॐ अजराय नमः ।
ॐ आपशुभकराय नमः ।
ॐ अऽख़्केकजगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जयाय नमः ।
ॐ जानकीप्राणनायकाय नमः ।
ॐ निगम नीरजामृतज पोषकाय नमः ।
ॐ अनिमिषवैरिवारिदसमीरणाय नमः ।
ॐ खगतुरङ्गाय नमः ।
ॐ सत्कविहृदालयाय नमः । ३० ।

ॐ अगणितवानराधिपनतांघ्रियुगाय नमः ।
ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जय जानकीप्राणनायकाय नमः ।
ॐ इन्द्रनीलमणिसन्निभपघनाय नमः ।
ॐ चन्द्रसूर्यनयनाय नमः ।
ॐ अप्रमेयाय नमः ।
ॐ वागीन्द्रजनकाय नमः ।
ॐ सकलेशाय नमः ।
ॐ शुभ्राय नमः ।
ॐ नागेन्द्रशयनाय नमः । ४० ।

ॐ शमनवैरिसन्नुताय नमः ।
ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जयाय नमः ।
ॐ जानकीप्राणनायकाय नमः ।
ॐ पादविजितमौनिशापाय नमः ।
ॐ सवपरिपालाय नमः ।
ॐ वरमन्त्रग्रहणलोलाय नमः ।
ॐ परमशान्तचित्ताय नमः ।
ॐ जनकजाधिपाय नमः ।
ॐ सरोजभववरदाय नमः । ५० ।

ॐ अखिलजगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जयाय नमः ।
ॐ जानकीप्राणनायकाय नमः ।
ॐ सृष्टिस्थित्यन्तकारकाय नमः ।
ॐ अमित कामित फलदाय नमः ।
ॐ असमानगात्राय नमः ।
ॐ शचीपतिनुताय नमः ।
ॐ अब्धिमदहरणाय नमः ।
ॐ अनुराग राग राजित कथासार हिताय नमः ।
ॐ जगदानन्दकारकाय नमः । ६० ।

ॐ जय जानकीप्राणनायकाय नमः ।
ॐ सज्जन मनसाब्धि सुधाकराय नमः ।
ॐ कुसुमविमानाय नमः ।
ॐ सुरसा-रिपु कराब्जलालित चरणाय नमः ।
ॐ अवगुणासुरगणमदहरणाय नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ अजनुताय नमः ।
ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जय जानकीप्राणनायकाय नमः ।
ॐ ॐकारपञ्जरकीराय नमः । ७० ।

ॐ पुरहर सरोजभव केशवादि रूपाय नमः ।
ॐ वासवरिपुजनकान्तकाय नमः ।
ॐ कलाधराय नमः ।
ॐ कलाधराप्ताय नमः ।
ॐ घृणाकराय नमः ।
ॐ शरणागत जन पालनाय नमः ।
ॐ सुमनो रमणाय नमः ।
ॐ निर्विकाराय नमः ।
ॐ निगमसारतराय नमः ।
ॐ जगदानन्दकारकाय नमः । ८० ।

ॐ जय जानकी प्राणनयकाय नमः ।
ॐ करधृतशरजालाय नमः ।
ॐ असुरमदापहरणाय नमः ।
ॐ अवनीसुर सुरावनाय नमः ।
ॐ कवीन बिलजमौनि कृतचरित्र सन्नुताय नमः ।
ॐ श्रीत्यागराजनुताय नमः ।
ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
ॐ नृवरात्मजाय नमः ।
ॐ आश्रितपराधीनाय नमः ।
ॐ खर-विराध-रावण विरावणाय नमः । ९० ।

ॐ अनघाय नमः ।
ॐ पराशरमनोहराय नमः ।
ॐ अविकृताय नमः ।
ॐ त्यागराजसन्नुताय नमः ।
ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ जय जानकीप्राणानायकाय नमः ।
ॐ अगणिकगुणाय नमः ।
ॐ कनकचेलाय नमः ।
ॐ सालविदळनाय नमः ।
ॐ अरुणाभसमानचरणाय नमः । १०० ।

ॐ अपारमहिम्ने नमः ।
ॐ अद्भुताय नमः ।
ॐ सुकविजनहृत्सदनय नमः ।
ॐ सुरमुनिगणविहिताय नमः ।
ॐ कलशनीरनिधिजारमणाय नमः ।
ॐ पापगजनृसिंहाय नमः ।
ॐ वर त्यागराजादिनुताय नमः ।
ॐ जगदानन्दकारकाय नमः । १०८ ।

श्रीमत्काकर्लवंशाब्धि-चन्द्रायामल तेजसे ।
पूर्णाय पुण्यशीलाय त्यागराजाय मङ्गलम् ॥

रामब्रह्म-सुपुत्राय रामनाम-सुखात्मने ।
रामचन्द्रस्वरूपाय त्यागरजय मन्गलम् ॥

श्री सीतारामचन्द्र परब्रह्मणे नमः ॥

Also Read 108 Names of Sree Rama 3:

108 Names of Shri Rama 3 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top