108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Rama 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Sri Rama 3 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Telugu:

॥ రామాష్టోత్తరశతనామావలీ త్యాగరాజవిరచితా 3 ॥

అథ రాఘవాష్టోత్తరశతనామావలిః ।
ఓం జగదానన్దకారకాయ నమః ।
ఓం జయాయ నమః ।
ఓం జానకీ-ప్రాణనాయకాయ నమః ।
ఓం గగనాధిపసత్కులజాయ నమః ।
ఓం రాజరాజేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సుగుణాకరాయ నమః ।
ఓం సురసేవ్యాయ నమః ।
ఓం భవ్యదాయకాయ నమః ।
ఓం సదా సకలజగదానన్దకారకాయ నమః ।
ఓం జయాయ నమః । ౧౦ ।

ఓం జానకీ-ప్రాణనాయకాయ నమః ।
ఓం అమరతారకనిచయకుముదహితాయ నమః ।
ఓం పరిపూర్ణాయ నమః ।
ఓం అనఘాయ నమః ।
ఓం సురాసురభూజాయ నమః ।
ఓం దధి పయోధివాస హరణాయ నమః ।
ఓం సున్దరతరవదనాయ నమః ।
ఓం సుధామయవచో బృన్దాయ నమః ।
ఓం గోవిన్దాయ నమః ।
ఓం సానన్దాయ నమః । ౨౦ ।

ఓం మావరాయ నమః ।
ఓం అజరాయ నమః ।
ఓం ఆపశుభకరాయ నమః ।
ఓం అఽఖ़్కేకజగదానన్దకారకాయ నమః ।
ఓం జయాయ నమః ।
ఓం జానకీప్రాణనాయకాయ నమః ।
ఓం నిగమ నీరజామృతజ పోషకాయ నమః ।
ఓం అనిమిషవైరివారిదసమీరణాయ నమః ।
ఓం ఖగతురఙ్గాయ నమః ।
ఓం సత్కవిహృదాలయాయ నమః । ౩౦ ।

ఓం అగణితవానరాధిపనతాంఘ్రియుగాయ నమః ।
ఓం జగదానన్దకారకాయ నమః ।
ఓం జయ జానకీప్రాణనాయకాయ నమః ।
ఓం ఇన్ద్రనీలమణిసన్నిభపఘనాయ నమః ।
ఓం చన్ద్రసూర్యనయనాయ నమః ।
ఓం అప్రమేయాయ నమః ।
ఓం వాగీన్ద్రజనకాయ నమః ।
ఓం సకలేశాయ నమః ।
ఓం శుభ్రాయ నమః ।
ఓం నాగేన్ద్రశయనాయ నమః । ౪౦ ।

ఓం శమనవైరిసన్నుతాయ నమః ।
ఓం జగదానన్దకారకాయ నమః ।
ఓం జయాయ నమః ।
ఓం జానకీప్రాణనాయకాయ నమః ।
ఓం పాదవిజితమౌనిశాపాయ నమః ।
ఓం సవపరిపాలాయ నమః ।
ఓం వరమన్త్రగ్రహణలోలాయ నమః ।
ఓం పరమశాన్తచిత్తాయ నమః ।
ఓం జనకజాధిపాయ నమః ।
ఓం సరోజభవవరదాయ నమః । ౫౦ ।

ఓం అఖిలజగదానన్దకారకాయ నమః ।
ఓం జయాయ నమః ।
ఓం జానకీప్రాణనాయకాయ నమః ।
ఓం సృష్టిస్థిత్యన్తకారకాయ నమః ।
ఓం అమిత కామిత ఫలదాయ నమః ।
ఓం అసమానగాత్రాయ నమః ।
ఓం శచీపతినుతాయ నమః ।
ఓం అబ్ధిమదహరణాయ నమః ।
ఓం అనురాగ రాగ రాజిత కథాసార హితాయ నమః ।
ఓం జగదానన్దకారకాయ నమః । ౬౦ ।

ఓం జయ జానకీప్రాణనాయకాయ నమః ।
ఓం సజ్జన మనసాబ్ధి సుధాకరాయ నమః ।
ఓం కుసుమవిమానాయ నమః ।
ఓం సురసా-రిపు కరాబ్జలాలిత చరణాయ నమః ।
ఓం అవగుణాసురగణమదహరణాయ నమః ।
ఓం సనాతనాయ నమః ।
ఓం అజనుతాయ నమః ।
ఓం జగదానన్దకారకాయ నమః ।
ఓం జయ జానకీప్రాణనాయకాయ నమః ।
ఓం ఓంకారపఞ్జరకీరాయ నమః । ౭౦ ।

ఓం పురహర సరోజభవ కేశవాది రూపాయ నమః ।
ఓం వాసవరిపుజనకాన్తకాయ నమః ।
ఓం కలాధరాయ నమః ।
ఓం కలాధరాప్తాయ నమః ।
ఓం ఘృణాకరాయ నమః ।
ఓం శరణాగత జన పాలనాయ నమః ।
ఓం సుమనో రమణాయ నమః ।
ఓం నిర్వికారాయ నమః ।
ఓం నిగమసారతరాయ నమః ।
ఓం జగదానన్దకారకాయ నమః । ౮౦ ।

ఓం జయ జానకీ ప్రాణనయకాయ నమః ।
ఓం కరధృతశరజాలాయ నమః ।
ఓం అసురమదాపహరణాయ నమః ।
ఓం అవనీసుర సురావనాయ నమః ।
ఓం కవీన బిలజమౌని కృతచరిత్ర సన్నుతాయ నమః ।
ఓం శ్రీత్యాగరాజనుతాయ నమః ।
ఓం పురాణపురుషాయ నమః ।
ఓం నృవరాత్మజాయ నమః ।
ఓం ఆశ్రితపరాధీనాయ నమః ।
ఓం ఖర-విరాధ-రావణ విరావణాయ నమః । ౯౦ ।

ఓం అనఘాయ నమః ।
ఓం పరాశరమనోహరాయ నమః ।
ఓం అవికృతాయ నమః ।
ఓం త్యాగరాజసన్నుతాయ నమః ।
ఓం జగదానన్దకారకాయ నమః ।
ఓం జయ జానకీప్రాణానాయకాయ నమః ।
ఓం అగణికగుణాయ నమః ।
ఓం కనకచేలాయ నమః ।
ఓం సాలవిదళనాయ నమః ।
ఓం అరుణాభసమానచరణాయ నమః । ౧౦౦ ।

ఓం అపారమహిమ్నే నమః ।
ఓం అద్భుతాయ నమః ।
ఓం సుకవిజనహృత్సదనయ నమః ।
ఓం సురమునిగణవిహితాయ నమః ।
ఓం కలశనీరనిధిజారమణాయ నమః ।
ఓం పాపగజనృసింహాయ నమః ।
ఓం వర త్యాగరాజాదినుతాయ నమః ।
ఓం జగదానన్దకారకాయ నమః । ౧౦౮ ।

శ్రీమత్కాకర్లవంశాబ్ధి-చన్ద్రాయామల తేజసే ।
పూర్ణాయ పుణ్యశీలాయ త్యాగరాజాయ మఙ్గలమ్ ॥

రామబ్రహ్మ-సుపుత్రాయ రామనామ-సుఖాత్మనే ।
రామచన్ద్రస్వరూపాయ త్యాగరజయ మన్గలమ్ ॥

శ్రీ సీతారామచన్ద్ర పరబ్రహ్మణే నమః ॥

Also Read 108 Names of Sree Rama 3:

108 Names of Shri Rama 3 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment