Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Ranganatha 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Ranganatha 2 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥
ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಯ ನಮಃ । ದೇವೇಶಾಯ । ಶ್ರೀರಂಗಬ್ರಹ್ಮಸಂಜ್ಞಕಾಯ ।
ಶೇಷಪರ್ಯಂಕಶಯನಾಯ । ಶ್ರೀನಿವಾಸಭುಜಾನ್ತರಾಯ । ಇನ್ದ್ರನೀಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಾಯ ।
ಪುಂಡರೀಕನಿಭೇಕ್ಷಣಾಯ । ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಂಛಿತಾಯ । ಹಾರಿಣೇ । ವನಮಾಲಿನೇ ।
ಹಲಾಯುಧಾಯ । ಪೀತಾಮ್ಬರಧರಾಯ । ದೇವಾಯ । ನರಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ । ಹರಯೇ ।
ಶ್ರೀಭೂಸಹಿತಾಯ । ಪುರುಷಾಯ । ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ । ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಭಗವತೇ । ವಾಸುದೇವಾಯ । ಪ್ರಭಾವೃತಾಯ ।
ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಯ । ಅಚ್ಯುತಾಯ ।
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಸುಲಕ್ಷಿತಚತುರ್ಭುಜಾಯ । ಶ್ರೀಮತ್ಸುನ್ದರಜಾಮಾತ್ರೇ ।
ನಾಥಾಯ । ದೇವಶಿಖಾಮಣಯೇ । ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮಿವಲ್ಲಭಾಯ ।
ತೇಜಸಾನ್ನಿಧಯೇ । ಸರ್ವಶರ್ಮಪ್ರದಾಯ । ಅಹೀಶಾಯ । ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯೋತ್ಸವಾಯ ।
ಅಮೃತತ್ತ್ವಪ್ರದಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಅರಿನ್ದಮಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀಭದ್ರಕುಂಕುಮಾಲಿಪ್ತಾಯ । ಶ್ರೀಮೂರ್ತಯೇ ।
ಚಿತ್ತರಂಜಿತಾಯ । ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ ।
ತೀರ್ಥನಾಯಕಾಯ । ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕೀಶಾಯ । ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಯೇ । ಹಿರಣ್ಮಯಾಯ ।
ಪ್ರಣವಾಕಾರಸದನಾಯ । ಪ್ರಣತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಗೋದಾಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣಾಯ । ಜಗನ್ನಾಥಾಯ । ಜಯದ್ರಥಾಯ । ನಿಚುಲಾಪುರವಲ್ಲೀಶಾಯ ।
ನಿತ್ಯಮಂಗಲದಾಯಕಾಯ । ಗನ್ಧಸ್ತಮ್ಭದ್ವಯೋಲ್ಲಾಸಗಾಯತ್ರೀರೂಪಮಂಡಪಾಯ ।
ಭೃತ್ಯವರ್ಗಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಬಲಭದ್ರಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ । ವೇದಶೃಂಗವಿಮಾನಸ್ಥಾಯ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಾಸುರನಿಷೂದಕಾಯ । ಗರುಡಾನನ್ತಸೇನೇಶಗಜವಕ್ತ್ರಾದಿಸೇವಿತಾಯ ।
ಶಂಕರಪ್ರಿಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾಯ । ಶ್ಯಾಮಾಯ । ಶನ್ತನುವನ್ದಿತಾಯ ।
ಪಾಂಚರಾತ್ರಾರ್ಚಿತಾಯ । ನೇತ್ರೇ । ಭಕ್ತನೇತ್ರೋತ್ಸವಪ್ರದಾಯ ।
ಕಲಶಾಮ್ಭೋಧಿನಿಲಯಾಯ । ಕಮಲಾಸನಪೂಜಿತಾಯ ।
ಸನನ್ದನನ್ದಸನಕಸುತ್ರಾಮಾಮರಸೇವಿತಾಯ । ಸತ್ಯಲೋಕಪುರಾವಾಸಾಯ । ಚಕ್ಷುಷೇ ।
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಯ । ಅವ್ಯಯಾಯ । ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಪೂಜಿತಾಯ । ವಸಿಷ್ಠಾದಿಸ್ತುತಾಯ ।
ಅನಘಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ರಾಘವಾರಾಧಿತಾಯ ನಮಃ । ಸ್ವಾಮಿನೇ । ರಾಮಾಯ । ರಾಜೇನ್ದ್ರವನ್ದಿತಾಯ ।
ವಿಭೀಷಣಾರ್ಚಿತಪದಾಯ । ಲಂಕಾರಾಜ್ಯವರಪ್ರದಾಯ । ಕಾವೇರೀಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ।
ಕಲ್ಯಾಣಪುರವಾಸ್ತುಕಾಯ । ಧರ್ಮವರ್ಮಾದಿಚೋಲೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತನಾಯ ।
ಪುರುಷೋತ್ತಮಕೃತಸ್ಥಾನಾಯ । ಭೂಲೋಕಜನಭಾಗ್ಯದಾಯ । ಅಜ್ಞಾನದಮನಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಅರ್ಜುನಪ್ರಿಯಸಾರಥಯೇ । ಚನ್ದ್ರಪುಷ್ಕರಿಣೀನಾಥಾಯ । ಚಂಡಾದಿದ್ವಾರಪಾಲಕಾಯ ।
ಕುಮುದಾದಿಪರಿವಾರಾಯ । ಪಾಂಡ್ಯಸಾರೂಪ್ಯದಾಯಕಾಯ । ಸಪ್ತಾವರಣಸಂವೀತಸದನಾಯ ।
ಸುರಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ನವನೀತಶುಭಾಹಾರಾಯ ನಮಃ । ವಿಹಾರಿಣೇ । ನಾರದಸ್ತುತಾಯ ।
ರೋಹಿಣೀಜನ್ಮತಾರಾಯ । ಕಾರ್ತಿಕೇಯವರಪ್ರದಾಯ । ಶ್ರೀರಂಗಾಧಿಪತಯೇ ।
ಶ್ರೀಮತೇ । ಶ್ರೀಮದ್ರಂಗಮಹಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Ranganatha 2:

108 Names of Shri Ranganatha 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Ranganatha 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top