Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Ranganatha 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Sri Ranganatha 2 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീരങ്ഗനാഥാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ 2 ॥
ഓം ശ്രീരങ്ഗനാഥായ നമഃ । ദേവേശായ । ശ്രീരങ്ഗബ്രഹ്മസംജ്ഞകായ ।
ശേഷപര്യങ്കശയനായ । ശ്രീനിവാസഭുജാന്തരായ । ഇന്ദ്രനീലോത്പലശ്യാമായ ।
പുണ്ഡരീകനിഭേക്ഷണായ । ശ്രീവത്സലാഞ്ഛിതായ । ഹാരിണേ । വനമാലിനേ ।
ഹലായുധായ । പീതാംബരധരായ । ദേവായ । നരായ । നാരായണായ । ഹരയേ ।
ശ്രീഭൂസഹിതായ । പുരുഷായ । മഹാവിഷ്ണവേ । സനാതനായ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം സിംഹാസനസ്ഥായ നമഃ । ഭഗവതേ । വാസുദേവായ । പ്രഭാവൃതായ ।
കന്ദര്‍പകോടിലാവണ്യായ । കസ്തൂരീതിലകായ । അച്യുതായ ।
ശങ്ഖചക്രഗദാപദ്മസുലക്ഷിതചതുര്‍ഭുജായ । ശ്രീമത്സുന്ദരജാമാത്രേ ।
നാഥായ । ദേവശിഖാമണയേ । ശ്രീരങ്ഗനായകായ । ലക്ഷ്മിവല്ലഭായ ।
തേജസാന്നിധയേ । സര്‍വശര്‍മപ്രദായ । അഹീശായ । സാമഗാനപ്രിയോത്സവായ ।
അമൃതത്ത്വപ്രദായ । നിത്യായ । സര്‍വപ്രഭവേ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം അരിന്ദമായ നമഃ । ശ്രീഭദ്രകുങ്കുമാലിപ്തായ । ശ്രീമൂര്‍തയേ ।
ചിത്തരഞ്ജിതായ । സര്‍വലക്ഷണസമ്പന്നായ । ശാന്താത്മനേ ।
തീര്‍ഥനായകായ । ശ്രീരങ്ഗനായകീശായ । യജ്ഞമൂര്‍തയേ । ഹിരണ്‍മയായ ।
പ്രണവാകാരസദനായ । പ്രണതാര്‍ഥപ്രദായകായ । ഗോദാപ്രാണേശ്വരായ ।
കൃഷ്ണായ । ജഗന്നാഥായ । ജയദ്രഥായ । നിചുലാപുരവല്ലീശായ ।
നിത്യമങ്ഗലദായകായ । ഗന്ധസ്തംഭദ്വയോല്ലാസഗായത്രീരൂപമണ്ഡപായ ।
ഭൃത്യവര്‍ഗശരണ്യായ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം ബലഭദ്രപ്രസാദകായ നമഃ । വേദശൃങ്ഗവിമാനസ്ഥായ ।
വ്യാഘ്രാസുരനിഷൂദകായ । ഗരുഡാനന്തസേനേശഗജവക്ത്രാദിസേവിതായ ।
ശങ്കരപ്രിയമാഹാത്മ്യായ । ശ്യാമായ । ശന്തനുവന്ദിതായ ।
പാഞ്ചരാത്രാര്‍ചിതായ । നേത്രേ । ഭക്തനേത്രോത്സവപ്രദായ ।
കലശാംഭോധിനിലയായ । കമലാസനപൂജിതായ ।
സനന്ദനന്ദസനകസുത്രാമാമരസേവിതായ । സത്യലോകപുരാവാസായ । ചക്ഷുഷേ ।
അഷ്ടാക്ഷരായ । അവ്യയായ । ഇക്ഷ്വാകുപൂജിതായ । വസിഷ്ഠാദിസ്തുതായ ।
അനഘായ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം രാഘവാരാധിതായ നമഃ । സ്വാമിനേ । രാമായ । രാജേന്ദ്രവന്ദിതായ ।
വിഭീഷണാര്‍ചിതപദായ । ലങ്കാരാജ്യവരപ്രദായ । കാവേരീമധ്യനിലയായ ।
കല്യാണപുരവാസ്തുകായ । ധര്‍മവര്‍മാദിചോലേന്ദ്രപൂജിതായ । പുണ്യകീര്‍തനായ ।
പുരുഷോത്തമകൃതസ്ഥാനായ । ഭൂലോകജനഭാഗ്യദായ । അജ്ഞാനദമനജ്യോതിഷേ ।
അര്‍ജുനപ്രിയസാരഥയേ । ചന്ദ്രപുഷ്കരിണീനാഥായ । ചണ്ഡാദിദ്വാരപാലകായ ।
കുമുദാദിപരിവാരായ । പാണ്ഡ്യസാരൂപ്യദായകായ । സപ്താവരണസംവീതസദനായ ।
സുരപോഷകായ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം നവനീതശുഭാഹാരായ നമഃ । വിഹാരിണേ । നാരദസ്തുതായ ।
രോഹിണീജന്‍മതാരായ । കാര്‍തികേയവരപ്രദായ । ശ്രീരങ്ഗാധിപതയേ ।
ശ്രീമതേ । ശ്രീമദ്രങ്ഗമഹാനിധയേ നമഃ ॥ 108 ॥

ഇതി ശ്രീരങ്ഗനാഥാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read 108 Names of Ranganatha 2:

108 Names of Shri Ranganatha 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Ranganatha 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top