Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Sita Devi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీసీతాష్టోత్తరశతనామావలీ ॥

॥ అథ శ్రీమదానన్దరామాయణాన్తర్గత శ్రీ సీతాష్టోత్తరశతనామావలిః ॥

ఓం సీతాయై నమః ।
ఓం జానక్యై నమః ।
ఓం దేవ్యై నమః ।
ఓం వైదేహ్యై నమః ।
ఓం రాఘవప్రియాయై నమః ।
ఓం రమాయై నమః ।
ఓం అవనిసుతాయై నమః ।
ఓం రామాయై నమః ।
ఓం రాక్షసాన్తప్రకారిణ్యై నమః ।
ఓం రత్నగుప్తాయై నమః । ౧౦ ।

ఓం మాతులిఙ్గ్యై నమహ్ ।
ఓం మైథిల్యై నమః ।
ఓం భక్తతోషదాయై నమః ।
ఓం పద్మాక్షజాయై నమః ।
ఓం కఞ్జనేత్రాయై నమః ।
ఓం స్మితాస్యాయై నమః ।
ఓం నూపురస్వనాయై నమః ।
ఓం వైకుణ్ఠనిలయాయై నమః ।
ఓం మాయై నమః ।
ఓం శ్రియై నమః । ౨౦ ।

ఓం ముక్తిదాయై నమః ।
ఓం కామపూరణ్యై నమః ।
ఓం నృపాత్మజాయై నమః ।
ఓం హేమవర్ణాయై నమః ।
ఓం మృదులాఙ్గ్యై నమః ।
ఓం సుభాషిణ్యై నమః ।
ఓం కుశామ్బికాయై నమః ।
ఓం దివ్యదాయై నమః ।
ఓం లవమాత్రే నమః ।
ఓం మనోహరాయై నమః । ౩౦ ।

ఓం హనుమద్ వన్దితపదాయై నమః ।
ఓం ముక్తాయై నమః ।
ఓం కేయూరధారిణ్యై నమః ।
ఓం అశోకవనమధ్యస్థాయై నమః ।
ఓం రావణాదికమోహిణ్యై నమః ।
ఓం విమానసంస్థితాయై నమః ।
ఓం సుభృవే నమః ।
ఓం సుకేశ్యై నమః ।
ఓం రశనాన్వితాయై నమః ।
ఓం రజోరూపాయై నమః । ౪౦ ।

ఓం సత్వరూపాయై నమః ।
ఓం తామస్యై నమః ।
ఓం వహ్నివాసిన్యై నమః ।
ఓం హేమమృగాసక్త చిత్తయై నమః ।
ఓం వాల్మీకాశ్రమ వాసిన్యై నమః ।
ఓం పతివ్రతాయై నమః ।
ఓం మహామాయాయై నమః ।
ఓం పీతకౌశేయ వాసిన్యై నమః ।
ఓం మృగనేత్రాయై నమః ।
ఓం బిమ్బోష్ఠ్యై నమః । ౫౦ ।

ఓం ధనుర్విద్యా విశారదాయై నమః ।
ఓం సౌమ్యరూపాయై నమః
ఓం దశరథస్తనుషాయ నమః ।
ఓం చామరవీజితాయై నమః ।
ఓం సుమేధా దుహిత్రే నమః ।
ఓం దివ్యరూపాయై నమః ।
ఓం త్రైలోక్య పాలిన్యై నమః ।
ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః ।
ఓం మహాల్క్ష్మ్యై నమః ।
ఓం ధియే నమః । ౬౦ ।

ఓం లజ్జాయై నమః ।
ఓం సరస్వత్యై నమః ।
ఓం శాన్త్యై నమః ।
ఓం పుష్ట్యై నమః ।
ఓం శమాయై నమః ।
ఓం గౌర్యై నమః ।
ఓం ప్రభాయై నమః ।
ఓం అయోధ్యానివాసిన్యై నమః ।
ఓం వసన్తశీతలాయై నమః ।
ఓం గౌర్యై నమః । ౭౦ ।

ఓం స్నాన సన్తుష్ట మానసాయై నమః ।
ఓం రమానామ భద్రసంస్థాయై నమః ।
ఓం హేమకుమ్భపయోధరాయై నమః ।
ఓం సురార్చితాయై నమః ।
ఓం ధృత్యై నమః ।
ఓం కాన్త్యై నమః ।
ఓం స్మృత్యై నమః ।
ఓం మేధాయై నమః ।
ఓం విభావర్యై నమః ।
ఓం లఘూధరాయై నమః । ౮౦ ।

ఓం వారారోహాయై నమః ।
ఓం హేమకఙ్కణమణ్దితాయై నమః ।
ఓం ద్విజపత్న్యర్పితనిజభూషాయై నమః ।
ఓం రఘవతోషిణ్యై నమః ।
ఓం శ్రీరామసేవనరతాయై నమః ।
ఓం రత్నతాటఙ్క ధారిణ్యై నమః ।
ఓం రామవామాఙ్కసంస్థాయై నమః ।
ఓం రామచన్ద్రైక రఞ్జిన్యై నమః ।
ఓం సరయూజల సఙ్క్రీడా కారిణ్యై నమః ।
ఓం రామమోహిణ్యై నమః । ౯౦ ।

ఓం సువర్ణ తులితాయై నమః ।
ఓం పుణ్యాయై నమః ।
ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః ।
ఓం కలావత్యై నమః ।
ఓం కలకణ్ఠాయై నమః ।
ఓం కమ్బుకణ్ఠాయై నమః ।
ఓం రమ్భోరవే నమః ।
ఓం గజగామిన్యై నమః ।
ఓం రామార్పితమనసే నమః ।
ఓం రామవన్దితాయై నమః । ౧౦౦ ।

ఓం రామ వల్లభాయై నమః ।
ఓం శ్రీరామపద చిహ్నాఙ్గాయై నమః ।
ఓం రామ రామేతి భాషిణ్యై నమః ।
ఓం రామపర్యఙ్కశయనాయై నమః ।
ఓం రామాఙ్ఘ్రిక్షాలిణ్యై నమః ।
ఓం వరాయై నమః ।
ఓం కామధేన్వన్నసన్తుష్టాయై నమః ।
ఓం మాతులిఙ్గకరాధృతాయై నమః ।
ఓం దివ్యచన్దన సంస్థాయై నమః ।
ఓం మూలకాసురమర్దిన్యై నమః । ౧౧౦ ।

॥ శ్రీసీతాష్టోత్తరశతనామావలిః సమప్తా ॥

Also Read 108 Names of Sita Mata:

110 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top