Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Ashtalakshmi Lyrics in Hindi

Sri Ashta Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Hindi:

॥ श्री अष्टलक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली ॥
ओं श्रीमात्रे नमः ।
ओं श्रीमहाराज्ञै नमः ।
ओं श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः ।
ओं श्रीमन्नारायणप्रीतायै नमः ।
ओं स्निग्धायै नमः ।
ओं श्रीमत्यै नमः ।
ओं श्रीपतिप्रियायै नमः ।
ओं क्षीरसागरसंभूतायै नमः ।
ओं नारायणहृदयालयायै नमः । ९ ।

ओं ऐरावणादिसपूज्यायै नमः ।
ओं दिग्गजावां सहोदर्यै नमः ।
ओं उच्छैश्रवस्सहोद्भूतायै नमः ।
ओं हस्तिनादप्रबोधिन्यै नमः ।
ओं साम्राज्यदायिन्यै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं गजलक्ष्मीस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सुवर्णादिप्रदात्र्यै नमः ।
ओं सुवर्णादिस्वरूपिण्यै नमः । १८ ।

ओं धनलक्ष्मै नमः ।
ओं महोदारायै नमः ।
ओं प्रभूतैश्वर्यदायिन्यै नमः ।
ओं नवधान्यस्वरूपायै नमः ।
ओं लतापादपरूपिण्यै नमः ।
ओं मूलिकादिमहारूपायै नमः ।
ओं धान्यलक्ष्मी महाभिदायै नमः ।
ओं पशुसम्पत्‍स्वरूपायै नमः ।
ओं धनधान्यविवर्धिन्यै नमः । २७ ।

ओं मात्सर्यनाशिन्यै नमः ।
ओं क्रोधभीतिविनाशिन्यै नमः ।
ओं भेदबुद्धिहरायै नमः ।
ओं सौम्यायै नमः ।
ओं विनयादिकवर्धिन्यै नमः ।
ओं विनयादिप्रदायै नमः ।
ओं धीरायै नमः ।
ओं विनीतार्चानुतोषिण्यै नमः ।
ओं धैर्यप्रदायै नमः । ३६ ।

ओं धैर्यलक्ष्म्यै नमः ।
ओं धीरत्वगुणवर्धिन्यै नमः ।
ओं पुत्रपौत्रप्रदायै नमः ।
ओं स्निग्धायै नमः ।
ओं भृत्यादिकविवर्धिन्यै नमः ।
ओं दाम्पत्यदायिन्यै नमः ।
ओं पूर्णायै नमः ।
ओं पतिपत्नीसुताकृत्यै नमः ।
ओं बहुबान्धव्यदायिन्यै नमः । ४५ ।

ओं सन्तानलक्ष्मीरूपायै नमः ।
ओं मनोविकासदात्र्यै नमः ।
ओं बुद्धेरैकाग्र्यदायिन्यै नमः ।
ओं विद्याकौशलसन्धात्र्यै नमः ।
ओं नानाविज्ञानवर्धिन्यै नमः ।
ओं बुद्धिशुध्धिप्रदात्र्यै नमः ।
ओं महादेव्यै नमः ।
ओं सर्वसम्पूज्यतादात्र्यै नमः ।
ओं विद्यामङ्गलदायिन्यै नमः । ५४ ।

ओं भोगविद्याप्रदात्र्यै नमः ।
ओं योगविद्याप्रदायिन्यै नमः ।
ओं बहिरन्तस्समाराध्यायै नमः ।
ओं ज्ञानविद्यासुदायिन्यै नमः ।
ओं विद्यालक्ष्मै नमः ।
ओं विद्यागौरवदायिन्यै नमः ।
ओं विद्यानामाकृत्यै शुभायै नमः ।
ओं सौभाग्यभाग्यदायै नमः ।
ओं भाग्यभोगविधायिन्यै नमः । ६३ ।

ओं प्रसन्नायै नमः ।
ओं परमायै नमः ।
ओं आराध्यायै नमः ।
ओं सौशील्यगुणवर्धिन्यै नमः ।
ओं वरसन्तानप्रदायै नमः ।
ओं पुण्यायै नमः ।
ओं सन्तानवरदायिन्यै नमः ।
ओं जगत्कुटुम्बिन्यै नमः ।
ओं आदिलक्ष्म्यै नमः । ७२ ।

ओं वरसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
ओं वरलक्ष्म्यै नमः ।
ओं भक्तरक्षणतत्परायै नमः ।
ओं सर्वशक्तिस्वरूपायै नमः ।
ओं सर्वसिद्धिप्रादायिन्यै नमः ।
ओं सर्वेश्वर्यै नमः ।
ओं सर्वपूज्यायै नमः ।
ओं सर्वलोकप्रपूजितायै नमः ।
ओं दाक्षिण्यपरवशायै नमः । ८१ ।

ओं लक्ष्म्यै नमः ।
ओं कृपापूर्णायै नमः ।
ओं दयानिधये नमः ।
ओं सर्वलोकसमर्च्यायै नमः ।
ओं सर्वलोकेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ओं सर्वौन्नत्यप्रदायै नमः ।
ओं श्रिये नमः ।
ओं सर्वत्रविजयङ्कर्यै नमः ।
ओं सर्वश्रियै नमः । ९० ।

ओं विजयलक्ष्म्यै नमः ।
ओं शुभावहायै नमः ।
ओं सर्वलक्ष्म्यै नमः ।
ओं अष्टलक्ष्मीस्वरूपायै नमः ।
ओं सर्वदिक्पालपूजितायै नमः ।
ओं दारिद्र्यदुःखहन्त्र्यै नमः ।
ओं समृद्ध्यैसम्पदां नमः ।
ओं अष्टलक्ष्मीसमाहारायै नमः ।
ओं भक्तानुग्रहकारिण्यै नमः । ९९ ।

ओं पद्मालयायै नमः ।
ओं पादपद्मायै नमः ।
ओं करपद्मायै नमः ।
ओं मुखाम्बुजायै नमः ।
ओं पद्मेक्षणायै नमः ।
ओं पद्मगन्धायै नमः ।
ओं पद्मनाभहृदीश्वर्यै नमः ।
ओं पद्मासनस्यजनन्यै नमः ।
ओं हृदम्बुजविकासन्यै नमः । १०८ ।

Also Read:

Sri Ashta Laxmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Ashtalakshmi Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top