Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Ashtalakshmi Lyrics in Kannada

Sri Ashta Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಜ್ಞೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಹೃದಯಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯ |

ಓಂ ಐರಾವಣಾದಿಸಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿಗ್ಗಜಾವಾಂ ಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಚ್ಛೈಶ್ರವಸ್ಸಹೋದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಸ್ತಿನಾದಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವರ್ಣಾದಿಪ್ರದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವರ್ಣಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೮ |

ಓಂ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭೂತೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಧಾನ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲತಾಪಾದಪರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಿಕಾದಿಮಹಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಭಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಸಂಪತ್‍ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೭ |

ಓಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧಭೀತಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೇದಬುದ್ಧಿಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನಯಾದಿಕವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನಯಾದಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನೀತಾರ್ಚಾನುತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೈರ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬ |

ಓಂ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರತ್ವಗುಣವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೃತ್ಯಾದಿಕವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂಪತ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪತಿಪತ್ನೀಸುತಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುಬಾಂಧವ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೫ |

ಓಂ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋವಿಕಾಸದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧೇರೈಕಾಗ್ರ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಕೌಶಲಸಂಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನಾವಿಜ್ಞಾನವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಶುಧ್ಧಿಪ್ರದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪೂಜ್ಯತಾದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಮಂಗಳದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪ |

ಓಂ ಭೋಗವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹಿರಂತಸ್ಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿದ್ಯಾಸುದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಗೌರವದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾನಾಮಾಕೃತ್ಯೈ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಭೋಗವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೩ |

ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಶೀಲ್ಯಗುಣವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಸಂತಾನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂತಾನವರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೨ |

ಓಂ ವರಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರಾದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಪರವಶಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧ |

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಸಮರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೌನ್ನತ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತ್ರವಿಜಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ | ೯೦ |

ಓಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾವಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದಿಕ್ಪಾಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮೃದ್ಧ್ಯೈಸಂಪದಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮಾಹಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೯ |

ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾದಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖಾಂಬುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಗಂಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಹೃದೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಯಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಂಬುಜವಿಕಾಸನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮ |

Also Read:

Sri Ashta Laxmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Ashtalakshmi Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top