Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Bagala Maa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Bagala Ashtottarashatanamavali Lyrics in Kannada:

 । । ಶ್ರೀಬಗಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ  । ।
ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರರೂಪಿಣೀದೇವೀಮಾತಾಶ್ರೀಬಗಲಾಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಿಚ್ಛಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜ್ಞಾನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಶ್ರೀಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದಕ್ಷಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಿವಾಂಕಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಿವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಕರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಶ್ರೀಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವೇದವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಕ್ತಾದ್ವೇಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸ್ತಮ್ಭರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸ್ತಮ್ಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದುಷ್ಟಸ್ತಮ್ಭನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಶ್ರೀಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮೇನಾಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಿವಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನರೇನ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನೃಪಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನರೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಶ್ರೀನಾಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನಾಗಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನಗರಾಜಸುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಉಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪೀತಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪೀತಪುಷ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪೀತವಸ್ತ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪೀತಗನ್ಧಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಾಮಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಶ್ರೀಪೀತರತ್ನಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅರ್ದ್ಧಚನ್ದ್ರಧರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗದಾಮುದ್ಗರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತ್ರಿಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸದ್ಯೋರಾಗವಿವರ್ದ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಗನ್ಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರುದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರುದ್ರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಿನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲೋಕಮಾತಾಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಿವಪೂಜನತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಶ್ರೀಧನೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಂಡದರ್ಪಹರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶುಮ್ಭಾಸುರನಿವರ್ಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಧುಕೈಟಭಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಕ್ತಬೀಜವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಶ್ರೀಧೂಮ್ರಾಕ್ಷದೈತ್ಯಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಂಡಾಸುರವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರೇಣುಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭ್ರಮರಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶತ್ರುನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಶ್ರೀಇನ್ದ್ರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುಹಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಜ್ರಪಾಶಧರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಿಹ್ವಾಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮುದ್ಗರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಕ್ತಾನನ್ದಕರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಬಗಲಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ।

Also Read 108 Names of Sri Bagala:

108 Names of Shri Bagala | Bagala Maa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Bagala Maa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top