Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Saraswatya 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Sarasvatya Ashtottarashata Namavali 3 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 3 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ವಾಣೀಂ ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀಮ್ ।
ಶ್ವೇತಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಧರಾಂ ಶ್ವೇತಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಾಮ್ ॥

ಪ್ರಣವಾಸನಮಾರೂಢಾಂ ತದರ್ಥತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತಾಮ್ ।
ಸಿತೇನ ದರ್ಪಣಾಭೇಣ ವಸ್ತ್ರೇಣೋಪರಿಭೂಷೀತಾಮ್ ।
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಮ್ ॥

ಅಂಕುಶಂ ಚಾಕ್ಷಸೂತ್ರಂ ಚ ಪಾಶಂ ವೀಣಾಂ ಚ ಧಾರಿಣೀಮ್ ।
ಮುಕ್ತಾಹಾರಸಮಾಯುಕಾಂ ದೇವೀಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಚತುರ್ಭುಜಾಮ್ ॥

ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಧೀನವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಹಾಹೂಹೂಮುಖಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾನ್ತಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧಿವಿದ್ಯಾದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮ್ಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀಣಾಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಕುನ್ದಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ತತ್ತ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕೇನ್ದುವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಲಿನಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿಹ್ವಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಮುಖಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾನ್ತದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾಶುಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಕೂಲವಸನಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀಣಾಗಾನವಿಲೋಲುಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಕುಶಾಕ್ಷಸೂತ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಮಣ್ಯಂಕಿತಚಾರುನಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನವಲಯಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಿಮಾನಸಹಂಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರದಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪ್ರವಾಕ್ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಿಂಚಿಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷಾರಕಿರಣಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವದನಾಮ್ಬುಜೈಕನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದನುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಸುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಭಕ್ತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೀನಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿಮೃದುಲಪದಾಮ್ಬುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಸ್ತಕಭೃತೇ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ತಾನಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಮವತ್ಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಮಹಾರಾಜ್ಞೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮ್ಪೇಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಿತ-
ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Saraswati 3:

108 Names of Sri Saraswati 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Saraswatya 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top