Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Saraswatya 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Shri Sarasvatya Ashtottarashata Namavali 3 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ੩ ॥

ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾਂ ਮਹਾਦੇਵੀਂ ਵਾਣੀਂ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰੀਮ੍ ।
ਸ਼੍ਵੇਤਮਾਲ੍ਯਾਮ੍ਬਰਧਰਾਂ ਸ਼੍ਵੇਤਗਨ੍ਧਾਨੁਲੇਪਨਾਮ੍ ॥

ਪ੍ਰਣਵਾਸਨਮਾਰੂਢਾਂ ਤਦਰ੍ਥਤ੍ਵੇਨ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਾਮ੍ ।
ਸਿਤੇਨ ਦਰ੍ਪਣਾਭੇਣ ਵਸ੍ਤ੍ਰੇਣੋਪਰਿਭੂਸ਼ੀਤਾਮ੍ ।
ਸ਼ਬ੍ਦਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮਿਕਾਂ ਦੇਵੀਂ ਸ਼ਰਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾਨਨਾਮ੍ ॥

ਅਙ੍ਕੁਸ਼ਂ ਚਾਕ੍ਸ਼ਸੂਤ੍ਰਂ ਚ ਪਾਸ਼ਂ ਵੀਣਾਂ ਚ ਧਾਰਿਣੀਮ੍ ।
ਮੁਕ੍ਤਾਹਾਰਸਮਾਯੁਕਾਂ ਦੇਵੀਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾਮ੍ ॥

ॐ ਵਾਗ੍ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਦਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਧੀਨਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਹਾਹੂਹੂਮੁਖਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਞ੍ਜਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਕਾਸਨਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਅਜ੍ਞਾਨਧ੍ਵਾਨ੍ਤਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਧਿਵਿਦ੍ਯਾਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮ੍ਬੁਕਣ੍ਠ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਣਾਗਾਨਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰਣਾਗਤਵਤ੍ਸਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਲਕੁਨ੍ਦਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਪੂਜ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਤਕਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਦਾਦਿਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਕੇਨ੍ਦੁਵਦਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਲਿਨਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਿਯਵਾਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਿਹ੍ਵਾਸਿਦ੍ਧ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਂਸਵਾਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਮਨੋਹਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਕਲ੍ਯਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਮੁਖਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਰਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਜ੍ਞਾਨਧ੍ਵਾਨ੍ਤਦੀਪਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਲਾਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੀਲਾਸ਼ੁਕਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਕੂਲਵਸਨਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧਿਤਨਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਤ੍ਤਮਾਤਙ੍ਗਗਾਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਣਾਗਾਨਵਿਲੋਲੁਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਣਤ੍ਕਿਙ੍ਕਿਣਿਮੇਖਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਙ੍ਕੁਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਸੂਤ੍ਰਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਕ੍ਤਾਹਾਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਕ੍ਤਾਮਣ੍ਯਙ੍ਕਿਤਚਾਰੁਨਾਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨਵਲਯਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਧਿਮਾਨਸਹਂਸਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਧੁਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਵਾਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਹਸ੍ਰਦਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਚੈਤਨ੍ਯਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਬੋਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਪ੍ਰਵਾਕ੍ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਸਵਾਰ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਸ਼ੁਭ੍ਰਵਸ੍ਤ੍ਰੋਤ੍ਤਰੀਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰਿਞ੍ਚਿਪਤ੍ਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੁਸ਼ਾਰਕਿਰਣਾਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਵਾਭਾਵਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਦਨਾਮ੍ਬੁਜੈਕਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਕ੍ਤਿਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਾਰੂਢਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਨੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਲੋਕਸੁਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਸ਼ਾਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਭਕ੍ਤਿਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੀਨਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਤਿਮਦੁਲਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯਾਧਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਨ੍ਮੋਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਮਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਸ੍ਤਕਭਤੇ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਨਾਰਾਯਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਙ੍ਗਲਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਵਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਾਨ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੋਕ੍ਸ਼ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਨ੍ਤਾਨਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਡ੍ਗਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਕਾਰੁਣ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੌਮ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਦ੍ਰਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਣ੍ਡਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਮ੍ਭਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਿਂਹਵਾਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਭਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਿਮਵਤ੍ਪੁਤ੍ਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਮਹਾਰਾਜ੍ਞੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਵੇਤਪਦ੍ਮਾਸਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਾਮ੍ਪੇਯਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਨਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਦੁਰ੍ਗਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਹਿਤ-
ਮਹਾਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Sri Saraswati 3:

108 Names of Sri Saraswati 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Saraswatya 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top