Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Sri Shirdi Sai Lyrics in Kannada

Sri Shirdi Sai Ashtottara Shatanamavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಷಿರ್ಡೀಸಾಯಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣರಾಮಶಿವಮಾರುತ್ಯಾದಿರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೇಷಶಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋದಾವರೀತಟಶಿರಡೀವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಹೃದಾಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಹೃನ್ನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಭವಿಷ್ಯದ್ಭಾವವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲದರ್ಪದಮನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮರ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮರ್ತ್ಯಾಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾವಸನಸಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾವನಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ಅನ್ನವಸ್ತ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಷೇಮದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಮಾಂಗಳ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುತ್ರಮಿತ್ರಕಲತ್ರಬಂಧುದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಪದ್ಬಾಂಧವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ಗಬಂಧವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಸುಖದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತಃಪಿತ್ರೇ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಂಮಾತೃದಾತೃಪಿತಾಮಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಪರಾಧೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾತರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಶಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೇಮಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಶಯಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಪಾಪಕರ್ಮವಾಸನಾಕ್ಷಯಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಭೇದಕಾಯ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಕರ್ಮಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಸತ್ವಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಕಳ್ಯಾಣಗುಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮಿತಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಧರ್ಷಾಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಷು ಅವಿಘಾತಗತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶಕ್ಯರಹಿತಾಯ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರೂಪಸುಂದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುರೂಪವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರೂಪವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋವಾಗತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೇಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ಸುಲಭದುರ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸಹಾಯಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಥನಾಥದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಭಾರಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕರ್ಮಾನೇಕಕರ್ಮಾಸುಕರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತೀರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತಾಂಗತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ಲೋಕನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವನಾನಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯತಪಶ್ಚರ್ಯಾದಿ ಸುವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯತತ್ತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾದಿಷಡ್ವೈರಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭೇದಾನಂದಾನುಭವಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸರ್ವಮತಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶರಮಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ಭುತಾನಂದಚರ್ಯಾಯ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರಸರ್ವದುಃಖಕ್ಷಯಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಿತ್ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಬಹಿಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮರಸನ್ಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಪನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಸಮರ್ಥಸದ್ಗುರುಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನಮಃ || ೧೦೮ ||

Also Read:

Sri Shirdi Sai Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Shirdi Sai Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top