Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama 2 Lyrics in Punjabi

Subramanya Siddhanama Ashtottarashata Namavali 2 in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ੨ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ॐ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ । ਸ਼ਰਣਾਗਤਵਤ੍ਸਲਾਯ ।
ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਪਰਸ੍ਮੈ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ । ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯਾਯ । ਮਹਾਮਤਯੇ ।
ਕਪਨਿਧਯੇ । ਮਹਾਸੇਨਾਯ । ਭੀਮਾਯ । ਭੀਮਪਰਕ੍ਰਮਾਯ ।
ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਨ੍ਦਨਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ । ਈਸ਼ਪੁਤ੍ਰਾਯ । ਮਹਾਦ੍ਯੁਤਯੇ । ਏਕਰੂਪਾਯ ।
ਸ੍ਵਯਂ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ । ਅਪ੍ਰਮੇਯਾਯ । ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਯ । ਸੇਨਾਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ । ਆਦ੍ਯਨ੍ਤਰਹਿਤਾਯ । ਸ਼ਿਵਾਯ । ਅਗ੍ਨਿਗਰ੍ਭਾਯ ।
ਮਹਾਦੇਵਾਯ । ਤਾਰਕਾਸੁਰਮਰ੍ਦਨਾਯ । ਅਨਾਦਯੇ । ਭਗਵਤੇ ।
ਦੇਵਾਯ । ਸ਼ਰਜਨ੍ਮਨੇ । ਸ਼ਡਾਨਨਾਯ । ਗੁਹਾਸ਼ਯਾਯ । ਮਹਾਤੇਜਸੇ ।
ਲੋਕਜ੍ਞਾਯ । ਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ । ਸੁਨ੍ਦਰਾਯ । ਸੂਤ੍ਰਕਾਰਾਯ । ਵਿਸ਼ਾਖਾਯ ।
ਪਰਭਞ੍ਜਨਾਯ । ਈਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਖਡ੍ਗਧਰਾਯ ਨਮਃ । ਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਯ । ਧਨੁਰ੍ਧਰਾਯ ।
ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਾਯ । ਦਢਪ੍ਰਜ੍ਞਾਯ । ਕੁਮਾਰਾਯ । ਕਮਲਾਸਨਾਯ ।
ਅਕਲ੍ਮਸ਼ਾਯ । ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰਾਯ । ਸੁਕੀਰ੍ਤਯੇ । ਦੀਨਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ।
ਸ਼ਾਣ੍ਮਾਤੁਰਾਯ । ਸਰ੍ਵਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ । ਸਰ੍ਵਭੂਤਦਯਾਨਿਧਯੇ । ਵਿਸ਼੍ਵਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਭੁਜੇ । ਵਿਸ਼੍ਵਮਙ੍ਗਲਾਯ । ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਪਿਨੇ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਸਰ੍ਵਭੋਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰਾਯ । ਪ੍ਰਭਵੇ ।
ਕਾਰਣਤ੍ਰਯਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯ । ਕ੍ਰੌਞ੍ਚਦਾਰਣਾਯ । ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਯ ।
ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾਯ । ਭਕ੍ਤੇਸ਼ਾਯ । ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯ । ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਗਹ੍ਵਰਾਯ । ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਸ਼ਯਸ੍ਥਿਤਾਯ । ਦੇਵਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ । ਦੁਃਖਜ੍ਞਾਯ ।
ਵਰਦਾਯ । ਵਰਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਅਨਾਦਿਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੇ । ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਸਹਸ੍ਰਪਦੇ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ । ਜ੍ਞਾਨਿਨੇ । ਜ੍ਞਾਨਦਾਤ੍ਰੇ । ਜ੍ਞਾਨਦਾਤ੍ਰੇ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਯ । ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯਾਯ । ਵੇਦਾਤ੍ਮਨੇ । ਵੇਦਸਾਰਾਯ ।
ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾਯ । ਯੋਗਿਨੇ । ਯੋਗਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਅਨਨ੍ਤਾਯ । ਮਹਾਲ਼ੂਪਾਯ ।
ਬਹੁਰੂਪਾਯ । ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾਯ । ਨਿਰ੍ਲੇਪਾਯ । ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾਯ । ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ ।
ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤਾਯ । ਨਿਰਾਹਾਰਾਯ । ਨਿਰਾਭਾਸਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ । ਅਖਣ੍ਡਨਿਰ੍ਮਲਾਯ । ਅਨਨ੍ਤਾਯ ।
ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਗੁਹਾਯ । ਚਿਨ੍ਮਯਾਯ । ਗਿਰੀਸ਼ਾਯ ।
ਦਣ੍ਡਾਯੁਧਧਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਇਤਿ ।

Also Read:

108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama 2 Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top