Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Sundara Kuchamba | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Sundara Kuchamba Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸುನ್ದರಕುಚಾಮ್ಬಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಓಂ ಶ್ರೀಸುನ್ದರಕುಚಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜಿನೀಶ್ವರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಪುಷ್ಕರಿಣೀಜಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕಚೇನ್ದೀವರೋದ್ಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಷದೇಶೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಜಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವೇರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಜಪಾವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮಿತಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಗತ್ಕನಕಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕ್ತಾಮ್ಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಂಜನ್ಮಂಜೀರಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾದಾಮಪ್ರಿಷ್ವಕ್ತತುಂಗಪೀನಪಯೋಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಕೇಯೂರಪತಕಕಟಕಾಭರಣಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮದ್ಭ್ರುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವೀಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಮಧುವಾಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಸೇಚನಕದರ್ಶನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತೀಧರಾಲಕ್ಷ್ಮೀವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಮೂಕ್ತವಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಾಮಕ್ಷೇಪಸಮುದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪದ್ರುಕಾಮಧೇನ್ವಾದಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಸಮ್ಪ್ಲುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯಜಲಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರವಿವವೃಕ್ಷಚ್ಛಿತ್ಕುಠಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯವಿನಮಲ್ಲೋಕಕಲ್ಪವಲ್ಲಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಸಕ್ತಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ತಾಮಣ್ಯುಪ್ತಪರ್ಯಂಕಸುಖಾಶೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಂಕಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪದ್ರುಕಾನನಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರತಿಮಕಾನ್ತಿಮೃತೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಪಂಚದೇವದ್ರುಮಚ್ಛಾಯಾಕ್ಲುಪ್ತರತ್ನಮಯಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌನ್ದರ್ಯಸಾರರ್ಸಸ್ವಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಾದಿರೂಢಕಲ್ಯಾಣಸುನ್ದರಾಶ್ಲಿಷ್ಟದೋರ್ಯುಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಕರ್ರವಲಮ್ಬಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಪರಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚಿಧೃತಚ್ಛತ್ರಗುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿದರ್ಶಿತಮಾರ್ಗಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗನೋಪಚರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಂಕಾಧ್ಯಾಸನೇರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಶ್ರುತಾಪಯ:ಸಿಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇನಿನೀನಗರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಸ್ವಯಂವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮ್ಮುಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಭೋಗಗಣದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಮುಕ್ಷುವರಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದೇನುಪಯ:ಸ್ನಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಯೋಧಾರಾಪಗಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಪುಷ್ಪಾಶುಗೇಕ್ಷುಚಾಪಾದಿದಾನತೋಷಿತಮನ್ಮಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗಜ್ಜೇತೃತ್ವಸಮ್ಪನ್ನಕಾಮವನ್ದಿತಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಜೀವನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮನಿರ್ಜಿತಶಂಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದು:ಖಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಲ್ಲೋಲಕರುಣಾಧೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮೇರುಶಿಖರೋತ್ತುಂಗಕುಚಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾವತಂಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶಾನ್ತನ್ಯಸ್ತಸಿನ್ದೂರರೇಖಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಿತಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಕರುಣಾಪೂರಕನ್ದಲದ್ಭಕ್ತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾದಾನ್ತವಿಪದ್ಧನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಲೇಯಾದ್ರಿತಪ:ಫಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಯೋಗಿವರ್ಯಹೃದಮ್ಭೋಜವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುನೇತ್ರಾರ್ಚಿತಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾತೃಕಾಕ್ಷರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಶ್ರೀ ಸುನ್ದರಕುಚಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುನ್ದರಕುಚಾಮ್ಬಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Sundara Kuchamba:

108 Names of Sri Sundara Kuchamba | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Sundara Kuchamba | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top