Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Sri Sundara Kuchamba | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Shri Sundara Kuchamba Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸੁਨ੍ਦਰਕੁਚਾਮ੍ਬਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ॐ ਸ਼੍ਰੀਸੁਨ੍ਦਰਕੁਚਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੇਜਿਨੀਸ਼੍ਵਰਨਾਯਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੀਰ੍ਥਪੁਸ਼੍ਕਰਿਣੀਜਾਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਕਚੇਨ੍ਦੀਵਰੋਦ੍ਗਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਨ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਸ਼ਦੇਸ਼ੀਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਮੇਰਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਦ੍ਯੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਯਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਜਾਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵੇਰਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨ੍ਨ੍ਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨ੍ਨਾਧਿਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਪਾਕਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਜਪਾਵਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਮਿਤਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਲ੍ਗਤ੍ਕਨਕਕੁਣ੍ਡਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਕ੍ਤਾਮ੍ਬਰਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੀਪ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਞ੍ਜਨ੍ਮਞ੍ਜੀਰਮੇਖਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਕ੍ਤਾਦਾਮਪ੍ਰਿਸ਼੍ਵਕ੍ਤਤੁਙ੍ਗਪੀਨਪਯੋਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਣਿਕੇਯੂਰਪਤਕਕਟਕਾਭਰਣਾਞ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਮਦ੍ਭ੍ਰੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਾਪੂਰ੍ਣਵੀਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੋਕਿਲਾਲਾਪਮਧੁਵਾਚੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਸੇਚਨਕਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰਸ੍ਵਤੀਧਰਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਰਸ੍ਵਤਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਨ੍ਮਮੂਕ੍ਤਵਹਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਾਮਕ੍ਸ਼ੇਪਸਮੁਦ੍ਯਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਕਾਮਧੇਨ੍ਵਾਦਿਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਨਨ੍ਦਸਮ੍ਪ੍ਲੁਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਕਾਰੁਣ੍ਯਜਲਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਕਲ੍ਯਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਸ਼ੋਭਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਸਾਰਵਿਵਵਕ੍ਸ਼ਚ੍ਛਿਤ੍ਕੁਠਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਵਿਨਮਲ੍ਲੋਕਕਲ੍ਪਵਲ੍ਲਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਨਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਦਿਸਕ੍ਤਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣ੍ਯੁਪ੍ਤਪਰ੍ਯਙ੍ਕਸੁਖਾਸ਼ੀਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾਙ੍ਕਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਕਾਨਨਾਵਾਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਪ੍ਰਤਿਮਕਾਨ੍ਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਪਞ੍ਚਦੇਵਦ੍ਰੁਮਚ੍ਛਾਯਾਕ੍ਲੁਪ੍ਤਰਤ੍ਨਮਯਾਸਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਸਾਰਰ੍ਸਸ੍ਵਭੂਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਵਿਹਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਾਦਿਰੂਢਕਲ੍ਯਾਣਸੁਨ੍ਦਰਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਦੋਰ੍ਯੁਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਯਾਕਰ੍ਰਵਲਮ੍ਬਾਢ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਜਯਾਪਰਿਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਚਾਮਰਰਮਾਵਾਣੀਸਵ੍ਯਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਚਿਧਤਚ੍ਛਤ੍ਰਗੁਪ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਨ੍ਦਿਦਰ੍ਸ਼ਿਤਮਾਰ੍ਗਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਿਵ੍ਯਾਙ੍ਗਨੋਪਚਰਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾਙ੍ਕਾਧ੍ਯਾਸਨੇਰਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਸ਼੍ਰੁਤਾਪਯ:ਸਿਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੇਨਿਨੀਨਗਰੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਸ੍ਵਯਂਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਮ੍ਮੁਮੋਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਿਨਾਂ ਭੋਗਗਣਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਵਰਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਦੇਨੁਪਯ:ਸ੍ਨਾਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਯੋਧਾਰਾਪਗਾਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਪੁਸ਼੍ਪਾਸ਼ੁਗੇਕ੍ਸ਼ੁਚਾਪਾਦਿਦਾਨਤੋਸ਼ਿਤਮਨ੍ਮਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਜ੍ਜੇਤਤ੍ਵਸਮ੍ਪਨ੍ਨਕਾਮਵਨ੍ਦਿਤਪਾਦੁਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਜੀਵਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜ੍ਞ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਨਿਰ੍ਜਿਤਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁ:ਖਮੋਚਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਭਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਲ੍ਲੋਲਕਰੁਣਾਧੀਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਡਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਮੇਰੁਸ਼ਿਖਰੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗਕੁਚਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਤਂਸਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੇਸ਼ਾਨ੍ਤਨ੍ਯਸ੍ਤਸਿਨ੍ਦੂਰਰੇਖਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਲਿਤਾਲਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਕਰੁਣਾਪੂਰਕਨ੍ਦਲਦ੍ਭਕ੍ਤਵੈਭਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਦਾਨ੍ਤਵਿਪਦ੍ਧਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਲੇਯਾਦ੍ਰਿਤਪ:ਫਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਪੋਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਯੋਗਿਵਰ੍ਯਹਦਮ੍ਭੋਜਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਨੇਤ੍ਰਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰੇਪ੍ਸਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਸੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕ੍ਸ਼ਮਾਤਕਾਕ੍ਸ਼ਰਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਚ੍ਛਾਸ਼ਕ੍ਤਿਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨ੍ਦਰਕੁਚਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸੁਨ੍ਦਰਕੁਚਾਮ੍ਬਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Sri Sundara Kuchamba:

108 Names of Sri Sundara Kuchamba | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Sundara Kuchamba | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top