Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Vedavyasa 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Vedavyasa Ashtottarashata Namavali 4 Lyrics in Kannada:

।। ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸಾಷ್ಟೋತ್ತರನಾಮಾವಲಿಃ 4 ।।
ಓಂ ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಾಶರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸನ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವತೀಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಬಾದರಾಯಣಸಂಜ್ಞಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗ್ರಥಿತವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಶಾಖಾವ್ಯಸನಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಧರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಾರತಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪುರಾಣಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಭಾಜನಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಚಿರಂಜೀವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ತದೋಷವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪೌತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕದೇವಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಷಾಢಪೂರ್ಣಿಮಾಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವನಾಥಸ್ತುತಿಕರಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಸದಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಚಾರಸದಾಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿರಮತಯೇ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಸಮಾಧಿಸಂಸ್ಥಿತಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾರ್ಯಪ್ರಸಾದಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೇ ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚತುರ್ವದನಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಪರಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಫಾಲಲೋಚನಶಿವಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕವಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾಬ್ಜಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದುಷೇ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ವೇದವೇದಾನ್ತಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಾನ್ತರತಮೋನಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಚಾರವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಸುಪ್ತಿಬುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪದೇ ರತಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಪೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮಿಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯಜ್ಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮಸಂಸ್ಥಿತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಗ್ರಹಸ್ತುತಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಗ್ರಹವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಏಕಾನ್ತವಾಸಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮಾದಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕದನ್ತಸ್ವರೂಪೇಣ ಲಿಪಿಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮರೇಖಾವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾವಲಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಲಸತ್ಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಗಭೀರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧೀರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಯೋಗಾನನ್ದಸರಸ್ವತೀವಿರಚಿತಾ
ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸಾಷ್ಟೋತ್ತರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Veda Vyasa 4:

108 Names of Sri Vedavyasa 4 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Vedavyasa 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top