Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shatinamavali / 108 Names of Sri Vedavyasa 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

108 Names of Sri Vedavyasa 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

36 Views

Shri Vedavyasa Ashtottarashata Namavali 4 Lyrics in Punjabi:

।। ਸ਼੍ਰੀਵੇਦਵ੍ਯਾਸਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ੪ ।।
ॐ ਵੇਦਵ੍ਯਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਰਾਸ਼ਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਪੋਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਗ੍ਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਵਤੀਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ਼੍ਣਦ੍ਵੈਪਾਯਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਬਾਦਰਾਯਣਸਂਜ੍ਞਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸੂਤ੍ਰਗ੍ਰਥਿਤਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਮੂਰ੍ਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਸ਼ਾਖਾਵ੍ਯਸਨਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਤਕਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਮੁਨਯੇ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਸਿਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਦ੍ਯੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਕਰ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਧਰ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਭਾਰਤਕਲ੍ਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਪੁਰਾਣਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਵਿਜ੍ਞਾਨਭਾਜਨਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਚਿਰਞ੍ਜੀਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਦਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਤ੍ਤਦੋਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਸਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਕ੍ਤਿਪੌਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਕਦੇਵਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਸ਼ਾਢਪੂਰ੍ਣਿਮਾਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾਨਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਸ੍ਤੁਤਿਕਰਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਰਾਗ੍ਯਨਿਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਚਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜੈਮਿਨ੍ਯਾਦਿਸਦਾਚਾਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਾਚਾਰਸਦਾਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥਿਤਪ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥਿਰਮਤਯੇ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਸਮਾਧਿਸਂਸ੍ਥਿਤਾਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਰ੍ਯਪ੍ਰਸਾਦਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਾਯਣਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਤਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਲੋਕਹਿਤੇ ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਚਤੁਰ੍ਵਦਨਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਿਭੁਜਾਪਰਕੇਸ਼ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਫਾਲਲੋਚਨਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮੈਕਵਿਜ੍ਞਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਭੂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਖਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਾਬ੍ਜਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦੁਸ਼ੇ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਪਾਰਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਪਾਨ੍ਤਰਤਮੋਨਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਾਚਾਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਚਾਰਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਜ੍ਞਾਨਸੁਪ੍ਤਿਬੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਸੁਪ੍ਤਾਨਾਂ ਪ੍ਰਬੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਪ੍ਰਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਪ੍ਰਮੇਯਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੌਨਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਦੇ ਰਤਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਪੂਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਮਿਪਾਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਤਭਵ੍ਯਜ੍ਜ੍ਞਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਮਸਂਸ੍ਥਿਤਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਤ੍ਫੁਲ੍ਲਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਗ੍ਰਹਸ੍ਤੁਤਿਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਿਗ੍ਰਹਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਏਕਾਨ੍ਤਵਾਸਸੁਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਮਾਦਿਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਦਨ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪੇਣ ਲਿਪਿਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਹਸ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਸ੍ਮਰੇਖਾਵਿਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਵਲਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾਲਸਤ੍ਪਾਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਮਿਤਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਟਾਧਰਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਗਭੀਰਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਧੀਰਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰਾਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਮਾਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਾਸਿਨ੍ਧਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਯੋਗਾਨਨ੍ਦਸਰਸ੍ਵਤੀਵਿਰਚਿਤਾ
ਸ਼੍ਰੀਵੇਦਵ੍ਯਾਸਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Sri Veda Vyasa 4:

108 Names of Sri Vedavyasa 4 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *