Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Shri Ramana Maharshi Mother Names | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Ashtottarashatanamavali for mother of Shri Ramana Maharshi Lyrics in Kannada:

॥ ಮಾತೃಭೂತೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತೃಭೂತೇಶ್ವರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆವರ್ತಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲಗಮ್ಮಾನಾಮ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಾರ್ಯ ಸಹಧರ್ಮಿಣೀಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಜೀವನ್ಮುಕ್ತಪುತ್ರಕೃತಾರ್ಥೀಕೃತಜೀವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಯೋಗಾಮ್ಬಿಕಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂಕಿತ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಗೃಹನಿರ್ಗತಪುತ್ರಾಕುಲಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರಾನ್ವೇಷಣನಿಯುಕ್ತಬನ್ಧುಜನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಕೃತಸ್ವಗೃಹವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಸ್ವೀಕೃತದೈನ್ಯಜೀವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವೀಕೃತಾರುಣಾಚಲವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರಪ್ರತ್ಯಾಗಮನಾರ್ಥಕೃತವ್ಯರ್ಥಪ್ರಯತ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮಿನಾಥಪ್ರಸಾದೋಪಲಬ್ಧಸನ್ತತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಾಮ್ಬಾಸಮೇತಾರುಣಾಚಲೇಶ್ವರಕೃಪಾಪಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರಶಿಕ್ಷಿತ ವೈರಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇತರಮತಸ್ಥಸಮದರ್ಶನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರೋಪದೇಶನಿರ್ಮುಕ್ತಸ್ಪೃಶ್ಯಾಸ್ಪೃಶ್ಯಾದಿ
ಸಂಕುಚಿತಪುರಾತನಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರೋಪದೇಶಪ್ರಾಪ್ತಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣರಚಿತ ಅಪ್ಪಲಗೀತಮೂಲಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಪ್ರೀತಿಕರಭೋಜನರಚನಾಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದಿತರಮಣಪ್ರಭಾವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಿಧವೇದಾನ್ತಪರದ್ರಾವಿಡಭಾಷಾಗೀತಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಿಲೋಪದೇಶಕೃತಾರ್ಥೀಕೃತದೇವಹೂತಿಸಮಾನಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಸ್ತುತಿತುಷ್ಟಾರುಣಾಚಲೇಶ್ವರಕೃಪಾವಿಗತಜ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಕೃಪಾಸ್ಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಾರ್ಪಿತಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಪದಾನುಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಸೇವಾತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣೋಪದೇಶಶ್ರವಣಶುದ್ಧೀಕೃತಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಹಸ್ತಪ್ರಾಪಿತಮೋಕ್ಷಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಾನುರಕ್ತಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಹಸ್ತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತಮಹಾಮೇರುಯನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿದಗ್ಧಕಲ್ಮಷಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಭಕ್ತಜನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಭಗವತ್ಸಂಗವಿನಷ್ಟಾಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಯಶೋಗಾನಹರ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಸ್ಮರಣರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಹಸ್ತಸ್ಪರ್ಶಮುಕ್ತದೇಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಮಹಿಮಾಲಬ್ಧಮೋಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಚರಣಶರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣನಿಕಟವಾಸಶಾನ್ತತಾಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣದರ್ಶನಮಾತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ರಮಣಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷನಿರಸ್ತಾಜ್ಞಾನಾನ್ಧಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಹ್ಯಾಡಮ್ಬರವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃದುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಲಸ್ವಭಾವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಸ್ವಮೈತ್ರೀವಶೀಕೃತಸರ್ವಜನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಃಸ್ಪೃಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ಯಕ್ತಸರ್ವೈಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೈಸರ್ಗಿಕಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯುತಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿತಿಕ್ಷಾಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಗುಣಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತನೀಯತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇ ದೇವೀಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಮುಖಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ತೇಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಷಾಯಾಮ್ಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಭೂಷಣವಿರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸುಖನಿರಭಿಲಾಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಪಾಶನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಸಂಚಿತಪುಣ್ಯಪುಂಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಕರ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಜೀವನ್ಮುಕ್ತಪುತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣೀಯಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿದೋಷವಿರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾವ್ಯಕಂಠಗಣಪತಿಮುನಿವರ್ಣಿತ-
ಬುದ್ಧರಾಮಚನ್ದ್ರಾದ್ಯವತಾರಜನನ್ಯಪೇಕ್ಷಾ-
ಶ್ರೇಷ್ಠತರವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ । extra
ಓಂ ಸ್ವಕುಲಾಚಾರಾನುಷ್ಠಾನರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಪರಿಪೂರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲಸೀ ಅಮ್ಮಾ ಲಬ್ಧಮಹಾವಾಕ್ಯದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಕೃಪಾನಿರಸ್ತಮಾಯಾಜಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತಹರ್ಷಶೋಕಾದಿದ್ವನ್ದ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣಮಹರ್ಷಿಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತಿಮಕಾಲಾನುಭವಕ್ಷೀಣವಾಸನಾಸಮೂಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಣಾಚಲಕೃತಾಧಿವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿದೋಷವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಪಲ್ಯರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಕರುಣಾವಲಮ್ಬನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷಣಭುಜಗಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಶಿವರೂಪದರ್ಶಿತಪುತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಸದ್ಗುರುರಮಣಲಬ್ಧೋಪದೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಲಬ್ಧಪೌತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಹಸ್ತಾಭಿಷಿಕ್ತಜಲಸ್ನಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾರಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಚಮ್ಮಾಕೃತಸತ್ಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧಭಗವದ್ವಿರಹನಿರಪೇಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀನಿರಂಜನಾನನ್ದಸ್ವಾಮಿಕೃತ-ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತ-ಪ್ರಯತ್ನ
ಬಹುಲ-ಫಲಸ್ವರೂಪನಿರ್ಮಿತಮಾತೃಭೂತೇಶ್ವರಾಧಿಷ್ಠಿತ-
ಸಮಾಧಿಮನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ । extra
ಓಂ ಮಾತೃಗೌರವ ವಿಶೇಷಾದರ ನಿರಪೇಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಭಗವದ್ರಮಣಜ್ಯೋತಿಲೀನಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಓಂ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀರಮಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

Also Read 108 Names of Shri Ramana Maharshi’s Mother:

108 Shri Ramana Maharshi Mother Names | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Shri Ramana Maharshi Mother Names | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top