Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1108 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Surya Sahasranamavali Sahasranamavali 1 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીસૂર્યસહસ્રનામાવલી ૧ ॥

ધ્યાનમ્ –
ધ્યેયઃ સદા સવિતૃમણ્ડલમધ્યવર્તી
નારાયણઃ સરસિજાસનસન્નિવિષ્ટઃ .
કેયૂરવાન્ મકરકુણ્ડલવાન્ કિરીટી
હારી હિરણ્મયવપુર્ધૃતશઙ્ખચક્રઃ ॥

ૐ વિશ્વવિદે નમઃ . વિશ્વજિતે . વિશ્વકર્ત્રે . વિશ્વાત્મને . વિશ્વતોમુખાય .
વિશ્વેશ્વરાય . વિશ્વયોનયે . નિયતાત્મને . જિતેન્દ્રિયાય . કાલાશ્રયાય .
કાલકર્ત્રે . કાલઘ્ને . કાલનાશનાય . મહાયોગિને . મહાસિદ્ધયે .
મહાત્મને . સુમહાબલાય . પ્રભવે . વિભવે . ભૂતનાથાય નમઃ . ૨૦

ૐ ભૂતાત્મને નમઃ . ભુવનેશ્વરાય . ભૂતભવ્યાય . ભાવિતાત્મને .
ભૂતાન્તઃકરણાય . શિવાય . શરણ્યાય . કમલાનન્દાય . નન્દનાય .
નન્દવર્ધનાય . વરેણ્યાય . વરદાય . યોગિને . સુસંયુક્તાય .
પ્રકાશકાય . પ્રાપ્તયાનાય . પરપ્રાણાય . પૂતાત્મને . પ્રયતાય .
પ્રિયાય નમઃ . ૪૦

ૐ નયાય નમઃ . સહસ્રપાદે . સાધવે . દિવ્યકુણ્ડલમણ્ડિતાય .
અવ્યઙ્ગધારિણે . ધીરાત્મને . સવિત્રે . વાયુવાહનાય . સમાહિતમતયે .
દાત્રે . વિધાત્રે . કૃતમઙ્ગલાય . કપર્દિને . કલ્પપાદે . રુદ્રાય .
સુમનાય . ધર્મવત્સલાય . સમાયુક્તાય . વિમુક્તાત્મને .
કૃતાત્મને નમઃ . ૬૦

ૐ કૃતિનાં વરાય નમઃ . અવિચિન્ત્યવપવે . શ્રેષ્ઠાય . મહાયોગિને .
મહેશ્વરાય . કાન્તાય . કામારયે . આદિત્યાય . નિયતાત્મને . નિરાકુલાય .
કામાય . કારુણિકાય . કર્ત્રે . કમલાકરબોધનાય . સપ્તસપ્તયે .
અચિન્ત્યાત્મને . મહાકારુણિકોત્તમાય . સઞ્જીવનાય . જીવનાથાય .
જયાય નમઃ . ૮૦

ૐ જીવાય નમઃ . જગત્પતયે . અયુક્તાય . વિશ્વનિલયાય . સંવિભાગિને .
વૃષધ્વજાય . વૃષાકપયે . કલ્પકર્ત્રે . કલ્પાન્તકરણાય . રવયે .
એકચક્રરથાય . મૌનિને . સુરથાય . રથિનાં વરાય . સક્રોધનાય .
રશ્મિમાલિને . તેજોરાશયે . વિભાવસવે . દિવ્યકૃતે . દિનકૃતે નમઃ . ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ દેવાય નમઃ . દેવદેવાય . દિવસ્પતયે . દીનનાથાય . હરાય .
હોત્રે . દિવ્યબાહવે . દિવાકરાય . યજ્ઞાય . યજ્ઞપતયે . પૂષ્ણે .
સ્વર્ણરેતસે . પરાવરાય . પરાપરજ્ઞાય . તરણયે . અંશુમાલિને .
મનોહરાય . પ્રાજ્ઞાય . પ્રાજ્ઞપતયે . સૂર્યાય નમઃ . ૧૨૦

ૐ સવિત્રે નમઃ . વિષ્ણવે . અંશુમતે . સદાગતયે . ગન્ધવહાય .
વિહિતાય . વિધયે . આશુગાય . પતઙ્ગાય . પતગાય . સ્થાણવે .
વિહઙ્ગાય . વિહગાય . વરાય . હર્યશ્વાય . હરિતાશ્વાય . હરિદશ્વાય .
જગત્પ્રિયાય . ત્ર્યમ્બકાય . સર્વદમનાય નમઃ . ૧૪૦

ૐ ભાવિતાત્મને નમઃ . ભિષગ્વરાય . આલોકકૃતે . લોકનાથાય .
લોકાલોકનમસ્કૃતાય . કાલાય . કલ્પાન્તકાય . વહ્નયે . તપનાય .
સંપ્રતાપનાય . વિરોચનાય . વિરૂપાક્ષાય . સહસ્રાક્ષાય .
પુરન્દરાય . સહસ્રરશ્મયે . મિહિરાય . વિવિધામ્બરભૂષણાય .
ખગાય . પ્રતર્દનાય . ધન્યાય નમઃ . ૧૬૦

ૐ હયગાય નમઃ . વાગ્વિશારદાય . શ્રીમતે . અશિશિરાય . વાગ્મિને .
શ્રીપતયે . શ્રીનિકેતનાય . શ્રીકણ્ઠાય . શ્રીધરાય . શ્રીમતે .
શ્રીનિવાસાય . વસુપ્રદાય . કામચારિણે . મહામાયાય . મહોગ્રાય .
અવિદિતામયાય . તીર્થક્રિયાવતે . સુનયાય . વિભક્તાય .
ભક્તવત્સલાય નમઃ . ૧૮૦

ૐ કીર્તયે નમઃ . કીર્તિકરાય . નિત્યાય . કુણ્ડલિને . કવચિને . રથિને .
હિરણ્યરેતસે . સપ્તાશ્વાય . પ્રયતાત્મને . પરન્તપાય . બુદ્ધિમતે .
અમરશ્રેષ્ઠાય . રોચિષ્ણવે . પાકશાસનાય . સમુદ્રાય . ધનદાય .
ધાત્રે . માન્ધાત્રે . કશ્મલાપહાય . તમોઘ્નાય નમઃ . ॥ ૨૦૦ ॥

ૐ ધ્વાન્તઘ્ને નમઃ . વહ્નયે . હોત્રે . અન્તઃકરણાય . ગુહાય . પશુમતે .
પ્રયતાનન્દાય . ભૂતેશાય . શ્રીમતાં વરાય . નિત્યાય . અદિતાય .
નિત્યરથાય . સુરેશાય . સુરપૂજિતાય . અજિતાય . વિજિતાય . જેત્રે .
જઙ્ગમસ્થાવરાત્મકાય . જીવાનન્દાય . નિત્યગામિને નમઃ . ૨૨૦

ૐ વિજેત્રે નમઃ . વિજયપ્રદાય . પર્જન્યાય . અગ્નયે . સ્થિતયે .
સ્થેયાય . સ્થવિરાય . નિરઞ્જનાય . પ્રદ્યોતનાય . રથારૂઢાય .
સર્વલોકપ્રકાશકાય . ધ્રુવાય . મેષિને . મહાવીર્યાય . હંસાય .
સંસારતારકાય . સૃષ્ટિકર્ત્રે . ક્રિયાહેતવે . માર્તણ્ડાય . મરુતાં
પતયે નમઃ . ૨૪૦

ૐ મરુત્વતે નમઃ . દહનાય . ત્વષ્ટ્રે . ભગાય . ભર્ગાય . અર્યમ્ણે .
કપયે . વરુણેશાય . જગન્નાથાય . કૃતકૃત્યાય . સુલોચનાય .
વિવસ્વતે . ભાનુમતે . કાર્યાય . કારણાય . તેજસાં નિધયે .
અસઙ્ગગામિને . તિગ્માંશવે . ધર્માંશવે . દીપ્તદીધિતયે નમઃ . ૨૬૦

ૐ સહસ્રદીધિતયે નમઃ . બ્રધ્નાય . સહસ્રાંશવે . દિવાકરાય .
ગભસ્તિમતે . દીધિતિમતે . સ્રગ્વિણે . મણિકુલદ્યુતયે . ભાસ્કરાય .
સુરકાર્યજ્ઞાય . સર્વજ્ઞાય . તીક્ષ્ણદીધિતયે . સુરજ્યેષ્ઠાય .
સુરપતયે . બહુજ્ઞાય . વચસાં પતયે . તેજોનિધયે . બૃહત્તેજસે .
બૃહત્કીર્તયે . બૃહસ્પતયે નમઃ . ૨૮૦

ૐ અહિમતે નમઃ . ઊર્જિતાય . ધીમતે . આમુક્તાય . કીર્તિવર્ધનાય .
મહાવૈદ્યાય . ગણપતયે . ધનેશાય . ગણનાયકાય . તીવ્રપ્રતાપનાય .
તાપિને . તાપનાય . વિશ્વતાપનાય . કાર્તસ્વરાય . હૃષીકેશાય .
પદ્માનન્દાય . અતિનન્દિતાય . પદ્મનાભાય . અમૃતાહારાય .
સ્થિતિમતે નમઃ . ॥ ૩૦૦ ॥

ૐ કેતુમતે નમઃ . નભસે . અનાદ્યન્તાય . અચ્યુતાય . વિશ્વાય .
વિશ્વામિત્રાય . ઘૃણયે . વિરાજે . આમુક્તકવચાય . વાગ્મિને .
કઞ્ચુકિને . વિશ્વભાવનાય . અનિમિત્તગતયે . શ્રેષ્ઠાય . શરણ્યાય .
સર્વતોમુખાય . વિગાહિને . વેણુરસહાય . સમાયુક્તાય .
સમાક્રતવે નમઃ . ૩૨૦

ૐ ધર્મકેતવે નમઃ . ધર્મરતયે . સંહર્ત્રે . સંયમાય . યમાય .
પ્રણતાર્તિહરાય . વાયવે . સિદ્ધકાર્યાય . જનેશ્વરાય . નભસે .
વિગાહનાય . સત્યાય . સવિત્રે . આત્મને . મનોહરાય . હારિણે . હરયે .
હરાય . વાયવે . ઋતવે નમઃ . ૩૪૦

ૐ કાલાનલદ્યુતયે નમઃ . સુખસેવ્યાય . મહાતેજસે . જગતામેકકારણાય .
મહેન્દ્રાય . વિષ્ટુતાય . સ્તોત્રાય . સ્તુતિહેતવે . પ્રભાકરાય .
સહસ્રકરાય . આયુષ્મતે . અરોષાય . સુખદાય . સુખિને . વ્યાધિઘ્ને .
સુખદાય . સૌખ્યાય . કલ્યાણાય . કલતાં વરાય . આરોગ્યકારણાય નમઃ . ૩૬૦

ૐ સિદ્ધયે નમઃ . ઋદ્ધયે . વૃદ્ધયે . બૃહસ્પતયે . હિરણ્યરેતસે .
આરોગ્યાય . વિદુષે . બ્રધ્નાય . બુધાય . મહતે . પ્રાણવતે .
ધૃતિમતે . ઘર્માય . ઘર્મકર્ત્રે . રુચિપ્રદાય . સર્વપ્રિયાય .
સર્વસહાય . સર્વશત્રુવિનાશનાય . પ્રાંશવે . વિદ્યોતનાય નમઃ . ૩૮૦

ૐ દ્યોતાય નમઃ . સહસ્રકિરણાય . કૃતિને . કેયૂરિણે . ભૂષણોદ્ભાસિને .
ભાસિતાય . ભાસનાય . અનલાય . શરણ્યાર્તિહરાય . હોત્રે . ખદ્યોતાય .
ખગસત્તમાય . સર્વદ્યોતાય . ભવદ્યોતાય . સર્વદ્યુતિકરાય .
મતાય . કલ્યાણાય . કલ્યાણકરાય . કલ્યાય . કલ્યકરાય નમઃ . ॥ ૪૦૦ ॥

ૐ કવયે નમઃ . કલ્યાણકૃતે . કલ્યવપવે . સર્વકલ્યાણભાજનાય .
શાન્તિપ્રિયાય . પ્રસન્નાત્મને . પ્રશાન્તાય . પ્રશમપ્રિયાય .
ઉદારકર્મણે . સુનયાય . સુવર્ચસે . વર્ચસોજ્જ્વલાય . વર્ચસ્વિને .
વર્ચસામીશાય . ત્રૈલોક્યેશાય . વશાનુગાય . તેજસ્વિને . સુયશસે .
વર્ષ્મિણે . વર્ણાધ્યક્ષાય નમઃ . ૪૨૦

ૐ બલિપ્રિયાય નમઃ . યશસ્વિને . તેજોનિલયાય . તેજસ્વિને .
પ્રકૃતિસ્થિતાય . આકાશગાય . શીઘ્રગતયે . આશુગાય . ગતિમતે .
ખગાય . ગોપતયે . ગ્રહદેવેશાય . ગોમતે . એકાય . પ્રભઞ્જનાય .
જનિત્રે . પ્રજનાય . જીવાય . દીપાય . સર્વપ્રકાશકાય નમઃ . ૪૪૦

ૐ સર્વસાક્ષિને નમઃ . યોગનિત્યાય . નભસ્વતે . અસુરાન્તકાય .
રક્ષોઘ્નાય . વિઘ્નશમનાય . કિરીટિને . સુમનઃપ્રિયાય . મરીચિમાલિને .
સુમતયે . કૃતાભિખ્યવિશેષકાય . શિષ્ટાચારાય . શુભાકારાય .
સ્વચારાચારતત્પરાય . મન્દારાય . માઠરાય . વેણવે . ક્ષુધાપાય .
ક્ષ્માપતયે . ગુરવે નમઃ . ૪૬૦

ૐ સુવિશિષ્ટાય નમઃ . વિશિષ્ટાત્મને . વિધેયાય . જ્ઞાનશોભનાય .
મહાશ્વેતાય . પ્રિયાય . જ્ઞેયાય . સામગાય . મોક્ષદાયકાય .
સર્વવેદપ્રગીતાત્મને . સર્વવેદલયાય . મહતે . વેદમૂર્તયે .
ચતુર્વેદાય . વેદભૃતે . વેદપારગાય . ક્રિયાવતે . અસિતાય . જિષ્ણવે .
વરીયાંશવે નમઃ . ૪૮૦

ૐ વરપ્રદાય નમઃ . વ્રતચારિણે . વ્રતધરાય . લોકબન્ધવે .
અલઙ્કૃતાય . અલઙ્કારાક્ષરાય . વેદ્યાય . વિદ્યાવતે . વિદિતાશયાય .
આકારાય . ભૂષણાય . ભૂષ્યાય . ભૂષ્ણવે . ભુવનપૂજિતાય .
ચક્રપાણયે . ધ્વજધરાય . સુરેશાય . લોકવત્સલાય . વાગ્મિપતયે .
મહાબાહવે નમઃ . ॥ ૫૦૦ ॥

ૐ પ્રકૃતયે નમઃ . વિકૃતયે . ગુણાય . અન્ધકારાપહાય . શ્રેષ્ઠાય .
યુગાવર્તાય . યુગાદિકૃતે . અપ્રમેયાય . સદાયોગિને . નિરહઙ્કારાય .
ઈશ્વરાય . શુભપ્રદાય . શુભાય . શાસ્ત્રે . શુભકર્મણે .
શુભપ્રદાય . સત્યવતે . શ્રુતિમતે . ઉચ્ચૈર્નકારાય .
વૃદ્ધિદાય નમઃ . ૫૨૦

ૐ અનલાય નમઃ . બલભૃતે . બલદાય . બન્ધવે . મતિમતે .
બલિનાં વરાય . અનઙ્ગાય . નાગરાજેન્દ્રાય . પદ્મયોનયે . ગણેશ્વરાય .
સંવત્સરાય . ઋતવે . નેત્રે . કાલચક્રપ્રવર્તકાય . પદ્મેક્ષણાય .
પદ્મયોનયે . પ્રભાવતે . અમરાય . પ્રભવે . સુમૂર્તયે નમઃ . ૫૪૦

ૐ સુમતયે નમઃ . સોમાય . ગોવિન્દાય . જગદાદિજાય . પીતવાસસે .
કૃષ્ણવાસસે . દિગ્વાસસે . ઇન્દ્રિયાતિગાય . અતીન્દ્રિયાય . અનેકરૂપાય .
સ્કન્દાય . પરપુરઞ્જયાય . શક્તિમતે . જલધૃગે . ભાસ્વતે .
મોક્ષહેતવે . અયોનિજાય . સર્વદર્શિને . જિતાદર્શાય .
દુઃસ્વપ્નાશુભનાશનાય નમઃ . ૫૬૦

ૐ માઙ્ગલ્યકર્ત્રે નમઃ . તરણયે . વેગવતે . કશ્મલાપહાય .
સ્પષ્ટાક્ષરાય . મહામન્ત્રાય . વિશાખાય . યજનપ્રિયાય .
વિશ્વકર્મણે . મહાશક્તયે . દ્યુતયે . ઈશાય . વિહઙ્ગમાય .
વિચક્ષણાય . દક્ષાય . ઇન્દ્રાય . પ્રત્યૂષાય . પ્રિયદર્શનાય .
અખિન્નાય . વેદનિલયાય નમઃ . ૫૮૦

ૐ વેદવિદે નમઃ . વિદિતાશયાય . પ્રભાકરાય . જિતરિપવે . સુજનાય .
અરુણસારથયે . કુનાશિને . સુરતાય . સ્કન્દાય . મહિતાય . અભિમતાય .
ગુરવે . ગ્રહરાજાય . ગ્રહપતયે . ગ્રહનક્ષત્રમણ્ડલાય . ભાસ્કરાય .
સતતાનન્દાય . નન્દનાય . નરવાહનાય . મઙ્ગલાય નમઃ . ॥ ૬૦૦ ॥

ૐ મઙ્ગલવતે નમઃ . માઙ્ગલ્યાય . મઙ્ગલાવહાય .
મઙ્ગલ્યચારુચરિતાય . શીર્ણાય . સર્વવ્રતાય . વ્રતિને . ચતુર્મુખાય .
પદ્મમાલિને . પૂતાત્મને . પ્રણતાર્તિઘ્ને . અકિઞ્ચનાય . સતામીશાય .
નિર્ગુણાય . ગુણવતે . શુચયે . સમ્પૂર્ણાય . પુણ્ડરીકાક્ષાય . વિધેયાય .
યોગતત્પરાય નમઃ . ૬૨૦

ૐ સહસ્રાંશવે નમઃ . ક્રતુમતયે . સર્વજ્ઞાય . સુમતયે . સુવાચે .
સુવાહનાય . માલ્યદામ્ને . કૃતાહારાય . હરિપ્રિયાય . બ્રહ્મણે .
પ્રચેતસે . પ્રથિતાય . પ્રયતાત્મને . સ્થિરાત્મકાય . શતવિન્દવે .
શતમુખાય . ગરીયસે . અનલપ્રભાય . ધીરાય . મહત્તરાય નમઃ . ૬૪૦

ૐ વિપ્રાય નમઃ . પુરાણપુરુષોત્તમાય . વિદ્યારાજાધિરાજાય . વિદ્યાવતે .
ભૂતિદાય . સ્થિતાય . અનિર્દેશ્યવપવે . શ્રીમતે . વિપાપ્મને .
બહુમઙ્ગલાય . સ્વઃસ્થિતાય . સુરથાય . સ્વર્ણાય . મોક્ષદાય .
બલિકેતનાય . નિર્દ્વન્દ્વાય . દ્વન્દ્વઘ્ને . સર્ગાય . સર્વગાય .
સંપ્રકાશકાય નમઃ . ૬૬૦

ૐ દયાલવે નમઃ . સૂક્ષ્મધિયે . ક્ષાન્તયે . ક્ષેમાક્ષેમસ્થિતિપ્રિયાય .
ભૂધરાય . ભૂપતયે . વક્ત્રે . પવિત્રાત્મને . ત્રિલોચનાય .
મહાવરાહાય . પ્રિયકૃતે . દાત્રે . ભોક્ત્રે . અભયપ્રદાય .
ચક્રવર્તિને . ધૃતિકરાય . સમ્પૂર્ણાય . મહેશ્વરાય .
ચતુર્વેદધરાય . અચિન્ત્યાય નમઃ . ૬૮૦

ૐ વિનિન્દ્યાય નમઃ . વિવિધાશનાય . વિચિત્રરથાય . એકાકિને .
સપ્તસપ્તયે . પરાત્પરાય . સર્વોદધિસ્થિતિકરાય . સ્થિતિસ્થેયાય .
સ્થિતિપ્રિયાય . નિષ્કલાય . પુષ્કલાય . વિભવે . વસુમતે .
વાસવપ્રિયાય . પશુમતે . વાસવસ્વામિને . વસુધામ્ને . વસુપ્રદાય .
બલવતે . જ્ઞાનવતે નમઃ . ॥ ૭૦૦ ॥

ૐ તત્ત્વાય નમઃ . ઓંઙ્કારાય . ત્રિષુ સંસ્થિતાય . સઙ્કલ્પયોનયે .
દિનકૃતે . ભગવતે . કારણાપહાય . નીલકણ્ઠાય . ધનાધ્યક્ષાય .
ચતુર્વેદપ્રિયંવદાય . વષટ્કારાય . ઉદ્ગાત્રે . હોત્રે . સ્વાહાકારાય .
હુતાહુતયે . જનાર્દનાય . જનાનન્દાય . નરાય . નારાયણાય .
અમ્બુદાય નમઃ . ૭૨૦

ૐ સન્દેહનાશનાય નમઃ . વાયવે . ધન્વિને . સુરનમસ્કૃતાય .
વિગ્રહિને . વિમલાય . વિન્દવે . વિશોકાય . વિમલદ્યુતયે . દ્યુતિમતે .
દ્યોતનાય . વિદ્યુતે . વિદ્યાવતે . વિદિતાય . બલિને . ઘર્મદાય .
હિમદાય . હાસાય . કૃષ્ણવર્ત્મને . સુતાજિતાય નમઃ . ૭૪૦

ૐ સાવિત્રીભાવિતાય નમઃ . રાજ્ઞે . વિશ્વામિત્રાય . ઘૃણયે . વિરાજે .
સપ્તાર્ચિષે . સપ્તતુરગાય . સપ્તલોકનમસ્કૃતાય . સમ્પૂર્ણાય .
જગન્નાથાય . સુમનસે . શોભનપ્રિયાય . સર્વાત્મને . સર્વકૃતે .
સૃષ્ટયે . સપ્તિમતે . સપ્તમીપ્રિયાય . સુમેધસે . મેધિકાય .
મેધ્યાય નમઃ . ૭૬૦

ૐ મેધાવિને નમઃ . મધુસૂદનાય . અઙ્ગિરઃપતયે . કાલજ્ઞાય .
ધૂમકેતવે . સુકેતનાય . સુખિને . સુખપ્રદાય . સૌખ્યાય . કામિને
કાન્તયે . કાન્તિપ્રિયાય . મુનયે . સન્તાપનાય . સન્તપનાય . આતપાય .
તપસાં પતયે . ઉમાપતયે . સહસ્રાંશવે . પ્રિયકારિણે .
પ્રિયઙ્કરાય નમઃ . ૭૮૦

ૐ પ્રીતયે નમઃ . વિમન્યવે . અમ્ભોત્થાય . ખઞ્જનાય . જગતાં પતયે .
જગત્પિત્રે . પ્રીતમનસે . સર્વાય . ખર્વાય . ગુહાય . અચલાય .
સર્વગાય . જગદાનન્દાય . જગન્નેત્રે . સુરારિઘ્ને . શ્રેયસે .
શ્રેયસ્કરાય . જ્યાયસે . મહતે . ઉત્તમાય નમઃ . ॥ ૮૦૦ ॥

ૐ ઉદ્ભવાય નમઃ . ઉત્તમાય . મેરુમેયાય . અથાય . ધરણાય .
ધરણીધરાય . ધરાધ્યક્ષાય . ધર્મરાજાય . ધર્માધર્મપ્રવર્તકાય .
રથાધ્યક્ષાય . રથગતયે . તરુણાય . તનિતાય . અનલાય . ઉત્તરાય .
અનુત્તરસ્તાપિને . અવાક્પતયે . અપાં પતયે . પુણ્યસઙ્કીર્તનાય .
પુણ્યાય નમઃ . ૮૨૦

ૐ હેતવે નમઃ . લોકત્રયાશ્રયાય . સ્વર્ભાનવે . વિગતાનન્દાય .
વિશિષ્ટોત્કૃષ્ટકર્મકૃતે . વ્યાધિપ્રણાશનાય . ક્ષેમાય . શૂરાય .
સર્વજિતાં વરાય . એકરથાય . રથાધીશાય . શનૈશ્ચરસ્ય
પિત્રે . વૈવસ્વતગુરવે . મૃત્યવે . ધર્મનિત્યાય . મહાવ્રતાય .
પ્રલમ્બહારસઞ્ચારિણે . પ્રદ્યોતાય . દ્યોતિતાનલાય .
સન્તાપહૃતે નમઃ . ૮૪૦

ૐ પરસ્મૈ નમઃ . મન્ત્રાય . મન્ત્રમૂર્તયે . મહાબલાય . શ્રેષ્ઠાત્મને .
સુપ્રિયાય . શમ્ભવે . મરુતામીશ્વરેશ્વરાય . સંસારગતિવિચ્છેત્ત્રે .
સંસારાર્ણવતારકાય . સપ્તજિહ્વાય . સહસ્રાર્ચિષે . રત્નગર્ભાય .
અપરાજિતાય . ધર્મકેતવે . અમેયાત્મને . ધર્માધર્મવરપ્રદાય .
લોકસાક્ષિણે . લોકગુરવે . લોકેશાય નમઃ . ૮૬૦

ૐ ચણ્ડવાહનાય નમઃ . ધર્મયૂપાય . યૂપવૃક્ષાય . ધનુષ્પાણયે .
ધનુર્ધરાય . પિનાકધૃતે . મહોત્સાહાય . મહામાયાય . મહાશનાય .
વીરાય . શક્તિમતાં શ્રેષ્ઠાય . સર્વશસ્ત્રભૃતાં વરાય .
જ્ઞાનગમ્યાય . દુરારાધ્યાય . લોહિતાઙ્ગાય . વિવર્ધનાય . ખગાય .
અન્ધાય . ધર્મદાય . નિત્યાય નમઃ . ૮૮૦

ૐ ધર્મકૃતે નમઃ . ચિત્રવિક્રમાય . ભગવતે . આત્મવતે . મન્ત્રાય .
ત્ર્યક્ષરાય . નીલલોહિતાય . એકાય . અનેકાય . ત્રયિને . કાલાય .
સવિત્રે . સમિતિઞ્જયાય . શાર્ઙ્ગધન્વને . અનલાય . ભીમાય .
સર્વપ્રહરણાયુધાય . સુકર્મણે . પરમેષ્ઠિને . નાકપાલિને નમઃ . ॥ ૯૦૦ ॥

ૐ દિવિસ્થિતાય નમઃ . વદાન્યાય . વાસુકયે . વૈદ્યાય . આત્રેયાય .
પરાક્રમાય . દ્વાપરાય . પરમોદારાય . પરમાય . બ્રહ્મચર્યવતે .
ઉદીચ્યવેષાય . મુકુટિને . પદ્મહસ્તાય . હિમાંશુભૃતે . સિતાય .
પ્રસન્નવદનાય . પદ્મોદરનિભાનનાય . સાયં દિવા દિવ્યવપુષે .
અનિર્દેશ્યાય . મહાલયાય નમઃ . ૯૨૦

ૐ મહારથાય નમઃ . મહતે . ઈશાય . શેષાય . સત્ત્વરજસ્તમસે .
ધૃતાતપત્રપ્રતિમાય . વિમર્ષિને . નિર્ણયાય . સ્થિતાય . અહિંસકાય .
શુદ્ધમતયે . અદ્વિતીયાય . વિવર્ધનાય . સર્વદાય . ધનદાય .
મોક્ષાય . વિહારિણે . બહુદાયકાય . ચારુરાત્રિહરાય . નાથાય નમઃ . ૯૪૦

ૐ ભગવતે નમઃ . સર્વગાય . અવ્યયાય . મનોહરવપવે . શુભ્રાય .
શોભનાય . સુપ્રભાવનાય . સુપ્રભાવાય . સુપ્રતાપાય . સુનેત્રાય .
દિગ્વિદિક્પતયે . રાજ્ઞીપ્રિયાય . શબ્દકરાય . ગ્રહેશાય . તિમિરાપહાય .
સૈંહિકેયરિપવે . દેવાય . વરદાય . વરનાયકાય . ચતુર્ભુજાય નમઃ . ૯૬૦

ૐ મહાયોગિને નમઃ . યોગીશ્વરપતયે . અનાદિરૂપાય .
અદિતિજાય . રત્નકાન્તયે . પ્રભામયાય . જગત્પ્રદીપાય .
વિસ્તીર્ણાય . મહાવિસ્તીર્ણમણ્ડલાય . એકચક્રરથાય .
સ્વર્ણરથાય . સ્વર્ણશરીરધૃષે . નિરાલમ્બાય . ગગનગાય .
ધર્મકર્મપ્રભાવકૃતે . ધર્માત્મને . કર્મણાં સાક્ષિણે . પ્રત્યક્ષાય .
પરમેશ્વરાય . મેરુસેવિને નમઃ . ૯૮૦

ૐ સુમેધાવિને નમઃ . મેરુરક્ષાકરાય . મહતે . આધારભૂતાય .
રતિમતે . ધનધાન્યકૃતે . પાપસન્તાપહર્ત્રે . મનોવાઞ્છિતદાયકાય .
રોગહર્ત્રે . રાજ્યદાયિને . રમણીયગુણાય . અનૃણિને .
કાલત્રયાનન્તરૂપાય . મુનિવૃન્દનમસ્કૃતાય . સન્ધ્યારાગકરાય .
સિદ્ધાય . સન્ધ્યાવન્દનવન્દિતાય . સામ્રાજ્યદાનનિરતાય .
સમારાધનતોષવતે . ભક્તદુઃખક્ષયકરાય નમઃ . ॥ ૧૦૦૦ ॥

ૐ ભવસાગરતારકાય નમઃ . ભયાપહર્ત્રે . ભગવતે .
અપ્રમેયપરાક્રમાય . મનુસ્વામિને . મનુપતયે . માન્યાય .
મન્વન્તરાધિપાય . ॥ ૧૦૦૮ ॥

ફલશ્રુતિઃ
એતત્તે સર્વમાખ્યાતં યન્માં ત્વં પરિપૃચ્ચસિ .
નામ્નાં સહસ્રં સવિતુઃ પારાશર્યો યદાહ મે ॥ ૧ ॥

ધન્યં યશસ્યમાયુષ્યં દુઃખદુઃસ્વપ્નનાશનમ્ .
બન્ધમોક્ષકરં ચૈવ ભાનોર્નામાનુકીર્તનાત્ ॥ ૨ ॥

યસ્ત્વિદં શૃણુયાન્નિત્યં પઠેદ્વા પ્રયતો નરઃ .
અક્ષયં સુખમન્નાદ્યં ભવેત્તસ્યોપસાધિતમ્ ॥ ૩ ॥

નૃપાગ્નિતસ્કરભયં વ્યાધિતો ન ભયં ભવેત્ .
વિજયી ચ ભવેન્નિત્યમાશ્રયં પરમાપ્નુયાત્ ॥ ૪ ॥

કીર્તિમાન્ સુભગો વિદ્વાન્ સ સુખી પ્રિયદર્શનઃ .
જીવેદ્વર્ષશતાયુશ્ચ સર્વવ્યાધિવિવર્જિતઃ ॥ ૫ ॥

નામ્નાં સહસ્રમિદમંશુમતઃ પઠેદ્યઃ
પ્રાતઃ શુચિર્નિયમવાન્ સુસમૃદ્ધિયુક્તઃ .
દૂરેણ તં પરિહરન્તિ સદૈવ રોગાઃ
ભૂતાઃ સુપર્ણમિવ સર્વમહોરગેન્દ્રાઃ ॥ ૬ ॥

ઇતિ શ્રીભવિષ્યપુરાણે સપ્તમકલ્પે .
શ્રીભગવત્સૂર્યસ્ય સહસ્રનામાવલિઃ સમાપ્તા .
શ્રીસૂર્યસહસ્રનામાવલી .

Also Read 1108 Names of Sri Surya Stotram 1:

1108 Names of Sri Surya Sahasranamavali 1 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1108 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top