Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1108 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Tamil

Shri Surya Sahasranamavali Sahasranamavali 1 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஸூர்யஸஹஸ்ரனாமாவலீ 1 ॥

த்⁴யானம் –
த்⁴யேய꞉ ஸதா³ ஸவித்ருʼமண்ட³லமத்⁴யவர்தீ
நாராயண꞉ ஸரஸிஜாஸனஸன்னிவிஷ்ட꞉ .
கேயூரவான் மகரகுண்ட³லவான் கிரீடீ
ஹாரீ ஹிரண்மயவபுர்த்⁴ருʼதஶங்க²சக்ர꞉ ॥

ௐ விஶ்வவிதே³ நம꞉ . விஶ்வஜிதே . விஶ்வகர்த்ரே . விஶ்வாத்மனே . விஶ்வதோமுகா²ய .
விஶ்வேஶ்வராய . விஶ்வயோனயே . நியதாத்மனே . ஜிதேந்த்³ரியாய . காலாஶ்ரயாய .
காலகர்த்ரே . காலக்⁴னே . காலனாஶனாய . மஹாயோகி³னே . மஹாஸித்³த⁴யே .
மஹாத்மனே . ஸுமஹாப³லாய . ப்ரப⁴வே . விப⁴வே . பூ⁴தனாதா²ய நம꞉ . 20

ௐ பூ⁴தாத்மனே நம꞉ . பு⁴வனேஶ்வராய . பூ⁴தப⁴வ்யாய . பா⁴விதாத்மனே .
பூ⁴தாந்த꞉கரணாய . ஶிவாய . ஶரண்யாய . கமலானந்தா³ய . நந்த³னாய .
நந்த³வர்த⁴னாய . வரேண்யாய . வரதா³ய . யோகி³னே . ஸுஸம்ʼயுக்தாய .
ப்ரகாஶகாய . ப்ராப்தயானாய . பரப்ராணாய . பூதாத்மனே . ப்ரயதாய .
ப்ரியாய நம꞉ . 40

ௐ நயாய நம꞉ . ஸஹஸ்ரபாதே³ . ஸாத⁴வே . தி³வ்யகுண்ட³லமண்டி³தாய .
அவ்யங்க³தா⁴ரிணே . தீ⁴ராத்மனே . ஸவித்ரே . வாயுவாஹனாய . ஸமாஹிதமதயே .
தா³த்ரே . விதா⁴த்ரே . க்ருʼதமங்க³லாய . கபர்தி³னே . கல்பபாதே³ . ருத்³ராய .
ஸுமனாய . த⁴ர்மவத்ஸலாய . ஸமாயுக்தாய . விமுக்தாத்மனே .
க்ருʼதாத்மனே நம꞉ . 60

ௐ க்ருʼதினாம்ʼ வராய நம꞉ . அவிசிந்த்யவபவே . ஶ்ரேஷ்டா²ய . மஹாயோகி³னே .
மஹேஶ்வராய . காந்தாய . காமாரயே . ஆதி³த்யாய . நியதாத்மனே . நிராகுலாய .
காமாய . காருணிகாய . கர்த்ரே . கமலாகரபோ³த⁴னாய . ஸப்தஸப்தயே .
அசிந்த்யாத்மனே . மஹாகாருணிகோத்தமாய . ஸஞ்ஜீவனாய . ஜீவனாதா²ய .
ஜயாய நம꞉ . 80

ௐ ஜீவாய நம꞉ . ஜக³த்பதயே . அயுக்தாய . விஶ்வனிலயாய . ஸம்ʼவிபா⁴கி³னே .
வ்ருʼஷத்⁴வஜாய . வ்ருʼஷாகபயே . கல்பகர்த்ரே . கல்பாந்தகரணாய . ரவயே .
ஏகசக்ரரதா²ய . மௌனினே . ஸுரதா²ய . ரதி²னாம்ʼ வராய . ஸக்ரோத⁴னாய .
ரஶ்மிமாலினே . தேஜோராஶயே . விபா⁴வஸவே . தி³வ்யக்ருʼதே . தி³னக்ருʼதே நம꞉ ॥ 100 ॥

ௐ தே³வாய நம꞉ . தே³வதே³வாய . தி³வஸ்பதயே . தீ³னனாதா²ய . ஹராய .
ஹோத்ரே . தி³வ்யபா³ஹவே . தி³வாகராய . யஜ்ஞாய . யஜ்ஞபதயே . பூஷ்ணே .
ஸ்வர்ணரேதஸே . பராவராய . பராபரஜ்ஞாய . தரணயே . அம்ʼஶுமாலினே .
மனோஹராய . ப்ராஜ்ஞாய . ப்ராஜ்ஞபதயே . ஸூர்யாய நம꞉ . 120

ௐ ஸவித்ரே நம꞉ . விஷ்ணவே . அம்ʼஶுமதே . ஸதா³க³தயே . க³ந்த⁴வஹாய .
விஹிதாய . வித⁴யே . ஆஶுகா³ய . பதங்கா³ய . பதகா³ய . ஸ்தா²ணவே .
விஹங்கா³ய . விஹகா³ய . வராய . ஹர்யஶ்வாய . ஹரிதாஶ்வாய . ஹரித³ஶ்வாய .
ஜக³த்ப்ரியாய . த்ர்யம்ப³காய . ஸர்வத³மனாய நம꞉ . 140

ௐ பா⁴விதாத்மனே நம꞉ . பி⁴ஷக்³வராய . ஆலோகக்ருʼதே . லோகனாதா²ய .
லோகாலோகனமஸ்க்ருʼதாய . காலாய . கல்பாந்தகாய . வஹ்னயே . தபனாய .
ஸம்ப்ரதாபனாய . விரோசனாய . விரூபாக்ஷாய . ஸஹஸ்ராக்ஷாய .
புரந்த³ராய . ஸஹஸ்ரரஶ்மயே . மிஹிராய . விவிதா⁴ம்ப³ரபூ⁴ஷணாய .
க²கா³ய . ப்ரதர்த³னாய . த⁴ன்யாய நம꞉ . 160

ௐ ஹயகா³ய நம꞉ . வாக்³விஶாரதா³ய . ஶ்ரீமதே . அஶிஶிராய . வாக்³மினே .
ஶ்ரீபதயே . ஶ்ரீனிகேதனாய . ஶ்ரீகண்டா²ய . ஶ்ரீத⁴ராய . ஶ்ரீமதே .
ஶ்ரீனிவாஸாய . வஸுப்ரதா³ய . காமசாரிணே . மஹாமாயாய . மஹோக்³ராய .
அவிதி³தாமயாய . தீர்த²க்ரியாவதே . ஸுனயாய . விப⁴க்தாய .
ப⁴க்தவத்ஸலாய நம꞉ . 180

ௐ கீர்தயே நம꞉ . கீர்திகராய . நித்யாய . குண்ட³லினே . கவசினே . ரதி²னே .
ஹிரண்யரேதஸே . ஸப்தாஶ்வாய . ப்ரயதாத்மனே . பரந்தபாய . பு³த்³தி⁴மதே .
அமரஶ்ரேஷ்டா²ய . ரோசிஷ்ணவே . பாகஶாஸனாய . ஸமுத்³ராய . த⁴னதா³ய .
தா⁴த்ரே . மாந்தா⁴த்ரே . கஶ்மலாபஹாய . தமோக்⁴னாய நம꞉ ॥ 200 ॥

ௐ த்⁴வாந்தக்⁴னே நம꞉ . வஹ்னயே . ஹோத்ரே . அந்த꞉கரணாய . கு³ஹாய . பஶுமதே .
ப்ரயதானந்தா³ய . பூ⁴தேஶாய . ஶ்ரீமதாம்ʼ வராய . நித்யாய . அதி³தாய .
நித்யரதா²ய . ஸுரேஶாய . ஸுரபூஜிதாய . அஜிதாய . விஜிதாய . ஜேத்ரே .
ஜங்க³மஸ்தா²வராத்மகாய . ஜீவானந்தா³ய . நித்யகா³மினே நம꞉ . 220

ௐ விஜேத்ரே நம꞉ . விஜயப்ரதா³ய . பர்ஜன்யாய . அக்³னயே . ஸ்தி²தயே .
ஸ்தே²யாய . ஸ்த²விராய . நிரஞ்ஜனாய . ப்ரத்³யோதனாய . ரதா²ரூடா⁴ய .
ஸர்வலோகப்ரகாஶகாய . த்⁴ருவாய . மேஷினே . மஹாவீர்யாய . ஹம்ʼஸாய .
ஸம்ʼஸாரதாரகாய . ஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ரே . க்ரியாஹேதவே . மார்தண்டா³ய . மருதாம்ʼ
பதயே நம꞉ . 240

ௐ மருத்வதே நம꞉ . த³ஹனாய . த்வஷ்ட்ரே . ப⁴கா³ய . ப⁴ர்கா³ய . அர்யம்ணே .
கபயே . வருணேஶாய . ஜக³ன்னாதா²ய . க்ருʼதக்ருʼத்யாய . ஸுலோசனாய .
விவஸ்வதே . பா⁴னுமதே . கார்யாய . காரணாய . தேஜஸாம்ʼ நித⁴யே .
அஸங்க³கா³மினே . திக்³மாம்ʼஶவே . த⁴ர்மாம்ʼஶவே . தீ³ப்ததீ³தி⁴தயே நம꞉ . 260

ௐ ஸஹஸ்ரதீ³தி⁴தயே நம꞉ . ப்³ரத்⁴னாய . ஸஹஸ்ராம்ʼஶவே . தி³வாகராய .
க³ப⁴ஸ்திமதே . தீ³தி⁴திமதே . ஸ்ரக்³விணே . மணிகுலத்³யுதயே . பா⁴ஸ்கராய .
ஸுரகார்யஜ்ஞாய . ஸர்வஜ்ஞாய . தீக்ஷ்ணதீ³தி⁴தயே . ஸுரஜ்யேஷ்டா²ய .
ஸுரபதயே . ப³ஹுஜ்ஞாய . வசஸாம்ʼ பதயே . தேஜோனித⁴யே . ப்³ருʼஹத்தேஜஸே .
ப்³ருʼஹத்கீர்தயே . ப்³ருʼஹஸ்பதயே நம꞉ . 280

ௐ அஹிமதே நம꞉ . ஊர்ஜிதாய . தீ⁴மதே . ஆமுக்தாய . கீர்திவர்த⁴னாய .
மஹாவைத்³யாய . க³ணபதயே . த⁴னேஶாய . க³ணனாயகாய . தீவ்ரப்ரதாபனாய .
தாபினே . தாபனாய . விஶ்வதாபனாய . கார்தஸ்வராய . ஹ்ருʼஷீகேஶாய .
பத்³மானந்தா³ய . அதினந்தி³தாய . பத்³மனாபா⁴ய . அம்ருʼதாஹாராய .
ஸ்தி²திமதே நம꞉ ॥ 300 ॥

ௐ கேதுமதே நம꞉ . நப⁴ஸே . அனாத்³யந்தாய . அச்யுதாய . விஶ்வாய .
விஶ்வாமித்ராய . க்⁴ருʼணயே . விராஜே . ஆமுக்தகவசாய . வாக்³மினே .
கஞ்சுகினே . விஶ்வபா⁴வனாய . அனிமித்தக³தயே . ஶ்ரேஷ்டா²ய . ஶரண்யாய .
ஸர்வதோமுகா²ய . விகா³ஹினே . வேணுரஸஹாய . ஸமாயுக்தாய .
ஸமாக்ரதவே நம꞉ . 320

ௐ த⁴ர்மகேதவே நம꞉ . த⁴ர்மரதயே . ஸம்ʼஹர்த்ரே . ஸம்ʼயமாய . யமாய .
ப்ரணதார்திஹராய . வாயவே . ஸித்³த⁴கார்யாய . ஜனேஶ்வராய . நப⁴ஸே .
விகா³ஹனாய . ஸத்யாய . ஸவித்ரே . ஆத்மனே . மனோஹராய . ஹாரிணே . ஹரயே .
ஹராய . வாயவே . ருʼதவே நம꞉ . 340

ௐ காலானலத்³யுதயே நம꞉ . ஸுக²ஸேவ்யாய . மஹாதேஜஸே . ஜக³தாமேககாரணாய .
மஹேந்த்³ராய . விஷ்டுதாய . ஸ்தோத்ராய . ஸ்துதிஹேதவே . ப்ரபா⁴கராய .
ஸஹஸ்ரகராய . ஆயுஷ்மதே . அரோஷாய . ஸுக²தா³ய . ஸுகி²னே . வ்யாதி⁴க்⁴னே .
ஸுக²தா³ய . ஸௌக்²யாய . கல்யாணாய . கலதாம்ʼ வராய . ஆரோக்³யகாரணாய நம꞉ . 360

ௐ ஸித்³த⁴யே நம꞉ . ருʼத்³த⁴யே . வ்ருʼத்³த⁴யே . ப்³ருʼஹஸ்பதயே . ஹிரண்யரேதஸே .
ஆரோக்³யாய . விது³ஷே . ப்³ரத்⁴னாய . பு³தா⁴ய . மஹதே . ப்ராணவதே .
த்⁴ருʼதிமதே . க⁴ர்மாய . க⁴ர்மகர்த்ரே . ருசிப்ரதா³ய . ஸர்வப்ரியாய .
ஸர்வஸஹாய . ஸர்வஶத்ருவினாஶனாய . ப்ராம்ʼஶவே . வித்³யோதனாய நம꞉ . 380

ௐ த்³யோதாய நம꞉ . ஸஹஸ்ரகிரணாய . க்ருʼதினே . கேயூரிணே . பூ⁴ஷணோத்³பா⁴ஸினே .
பா⁴ஸிதாய . பா⁴ஸனாய . அனலாய . ஶரண்யார்திஹராய . ஹோத்ரே . க²த்³யோதாய .
க²க³ஸத்தமாய . ஸர்வத்³யோதாய . ப⁴வத்³யோதாய . ஸர்வத்³யுதிகராய .
மதாய . கல்யாணாய . கல்யாணகராய . கல்யாய . கல்யகராய நம꞉ ॥ 400 ॥

ௐ கவயே நம꞉ . கல்யாணக்ருʼதே . கல்யவபவே . ஸர்வகல்யாணபா⁴ஜனாய .
ஶாந்திப்ரியாய . ப்ரஸன்னாத்மனே . ப்ரஶாந்தாய . ப்ரஶமப்ரியாய .
உதா³ரகர்மணே . ஸுனயாய . ஸுவர்சஸே . வர்சஸோஜ்ஜ்வலாய . வர்சஸ்வினே .
வர்சஸாமீஶாய . த்ரைலோக்யேஶாய . வஶானுகா³ய . தேஜஸ்வினே . ஸுயஶஸே .
வர்ஷ்மிணே . வர்ணாத்⁴யக்ஷாய நம꞉ . 420

ௐ ப³லிப்ரியாய நம꞉ . யஶஸ்வினே . தேஜோனிலயாய . தேஜஸ்வினே .
ப்ரக்ருʼதிஸ்தி²தாய . ஆகாஶகா³ய . ஶீக்⁴ரக³தயே . ஆஶுகா³ய . க³திமதே .
க²கா³ய . கோ³பதயே . க்³ரஹதே³வேஶாய . கோ³மதே . ஏகாய . ப்ரப⁴ஞ்ஜனாய .
ஜனித்ரே . ப்ரஜனாய . ஜீவாய . தீ³பாய . ஸர்வப்ரகாஶகாய நம꞉ . 440

ௐ ஸர்வஸாக்ஷினே நம꞉ . யோக³னித்யாய . நப⁴ஸ்வதே . அஸுராந்தகாய .
ரக்ஷோக்⁴னாய . விக்⁴னஶமனாய . கிரீடினே . ஸுமன꞉ப்ரியாய . மரீசிமாலினே .
ஸுமதயே . க்ருʼதாபி⁴க்²யவிஶேஷகாய . ஶிஷ்டாசாராய . ஶுபா⁴காராய .
ஸ்வசாராசாரதத்பராய . மந்தா³ராய . மாட²ராய . வேணவே . க்ஷுதா⁴பாய .
க்ஷ்மாபதயே . கு³ரவே நம꞉ . 460

ௐ ஸுவிஶிஷ்டாய நம꞉ . விஶிஷ்டாத்மனே . விதே⁴யாய . ஜ்ஞானஶோப⁴னாய .
மஹாஶ்வேதாய . ப்ரியாய . ஜ்ஞேயாய . ஸாமகா³ய . மோக்ஷதா³யகாய .
ஸர்வவேத³ப்ரகீ³தாத்மனே . ஸர்வவேத³லயாய . மஹதே . வேத³மூர்தயே .
சதுர்வேதா³ய . வேத³ப்⁴ருʼதே . வேத³பாரகா³ய . க்ரியாவதே . அஸிதாய . ஜிஷ்ணவே .
வரீயாம்ʼஶவே நம꞉ . 480

ௐ வரப்ரதா³ய நம꞉ . வ்ரதசாரிணே . வ்ரதத⁴ராய . லோகப³ந்த⁴வே .
அலங்க்ருʼதாய . அலங்காராக்ஷராய . வேத்³யாய . வித்³யாவதே . விதி³தாஶயாய .
ஆகாராய . பூ⁴ஷணாய . பூ⁴ஷ்யாய . பூ⁴ஷ்ணவே . பு⁴வனபூஜிதாய .
சக்ரபாணயே . த்⁴வஜத⁴ராய . ஸுரேஶாய . லோகவத்ஸலாய . வாக்³மிபதயே .
மஹாபா³ஹவே நம꞉ ॥ 500 ॥

ௐ ப்ரக்ருʼதயே நம꞉ . விக்ருʼதயே . கு³ணாய . அந்த⁴காராபஹாய . ஶ்ரேஷ்டா²ய .
யுகா³வர்தாய . யுகா³தி³க்ருʼதே . அப்ரமேயாய . ஸதா³யோகி³னே . நிரஹங்காராய .
ஈஶ்வராய . ஶுப⁴ப்ரதா³ய . ஶுபா⁴ய . ஶாஸ்த்ரே . ஶுப⁴கர்மணே .
ஶுப⁴ப்ரதா³ய . ஸத்யவதே . ஶ்ருதிமதே . உச்சைர்னகாராய .
வ்ருʼத்³தி⁴தா³ய நம꞉ . 520

ௐ அனலாய நம꞉ . ப³லப்⁴ருʼதே . ப³லதா³ய . ப³ந்த⁴வே . மதிமதே .
ப³லினாம்ʼ வராய . அனங்கா³ய . நாக³ராஜேந்த்³ராய . பத்³மயோனயே . க³ணேஶ்வராய .
ஸம்ʼவத்ஸராய . ருʼதவே . நேத்ரே . காலசக்ரப்ரவர்தகாய . பத்³மேக்ஷணாய .
பத்³மயோனயே . ப்ரபா⁴வதே . அமராய . ப்ரப⁴வே . ஸுமூர்தயே நம꞉ . 540

ௐ ஸுமதயே நம꞉ . ஸோமாய . கோ³விந்தா³ய . ஜக³தா³தி³ஜாய . பீதவாஸஸே .
க்ருʼஷ்ணவாஸஸே . தி³க்³வாஸஸே . இந்த்³ரியாதிகா³ய . அதீந்த்³ரியாய . அனேகரூபாய .
ஸ்கந்தா³ய . பரபுரஞ்ஜயாய . ஶக்திமதே . ஜலத்⁴ருʼகே³ . பா⁴ஸ்வதே .
மோக்ஷஹேதவே . அயோனிஜாய . ஸர்வத³ர்ஶினே . ஜிதாத³ர்ஶாய .
து³꞉ஸ்வப்னாஶுப⁴னாஶனாய நம꞉ . 560

ௐ மாங்க³ல்யகர்த்ரே நம꞉ . தரணயே . வேக³வதே . கஶ்மலாபஹாய .
ஸ்பஷ்டாக்ஷராய . மஹாமந்த்ராய . விஶாகா²ய . யஜனப்ரியாய .
விஶ்வகர்மணே . மஹாஶக்தயே . த்³யுதயே . ஈஶாய . விஹங்க³மாய .
விசக்ஷணாய . த³க்ஷாய . இந்த்³ராய . ப்ரத்யூஷாய . ப்ரியத³ர்ஶனாய .
அகி²ன்னாய . வேத³னிலயாய நம꞉ . 580

ௐ வேத³விதே³ நம꞉ . விதி³தாஶயாய . ப்ரபா⁴கராய . ஜிதரிபவே . ஸுஜனாய .
அருணஸாரத²யே . குனாஶினே . ஸுரதாய . ஸ்கந்தா³ய . மஹிதாய . அபி⁴மதாய .
கு³ரவே . க்³ரஹராஜாய . க்³ரஹபதயே . க்³ரஹனக்ஷத்ரமண்ட³லாய . பா⁴ஸ்கராய .
ஸததானந்தா³ய . நந்த³னாய . நரவாஹனாய . மங்க³லாய நம꞉ ॥ 600 ॥

ௐ மங்க³லவதே நம꞉ . மாங்க³ல்யாய . மங்க³லாவஹாய .
மங்க³ல்யசாருசரிதாய . ஶீர்ணாய . ஸர்வவ்ரதாய . வ்ரதினே . சதுர்முகா²ய .
பத்³மமாலினே . பூதாத்மனே . ப்ரணதார்திக்⁴னே . அகிஞ்சனாய . ஸதாமீஶாய .
நிர்கு³ணாய . கு³ணவதே . ஶுசயே . ஸம்பூர்ணாய . புண்ட³ரீகாக்ஷாய . விதே⁴யாய .
யோக³தத்பராய நம꞉ . 620

ௐ ஸஹஸ்ராம்ʼஶவே நம꞉ . க்ரதுமதயே . ஸர்வஜ்ஞாய . ஸுமதயே . ஸுவாசே .
ஸுவாஹனாய . மால்யதா³ம்னே . க்ருʼதாஹாராய . ஹரிப்ரியாய . ப்³ரஹ்மணே .
ப்ரசேதஸே . ப்ரதி²தாய . ப்ரயதாத்மனே . ஸ்தி²ராத்மகாய . ஶதவிந்த³வே .
ஶதமுகா²ய . க³ரீயஸே . அனலப்ரபா⁴ய . தீ⁴ராய . மஹத்தராய நம꞉ . 640

ௐ விப்ராய நம꞉ . புராணபுருஷோத்தமாய . வித்³யாராஜாதி⁴ராஜாய . வித்³யாவதே .
பூ⁴திதா³ய . ஸ்தி²தாய . அனிர்தே³ஶ்யவபவே . ஶ்ரீமதே . விபாப்மனே .
ப³ஹுமங்க³லாய . ஸ்வ꞉ஸ்தி²தாய . ஸுரதா²ய . ஸ்வர்ணாய . மோக்ஷதா³ய .
ப³லிகேதனாய . நிர்த்³வந்த்³வாய . த்³வந்த்³வக்⁴னே . ஸர்கா³ய . ஸர்வகா³ய .
ஸம்ப்ரகாஶகாய நம꞉ . 660

ௐ த³யாலவே நம꞉ . ஸூக்ஷ்மதி⁴யே . க்ஷாந்தயே . க்ஷேமாக்ஷேமஸ்தி²திப்ரியாய .
பூ⁴த⁴ராய . பூ⁴பதயே . வக்த்ரே . பவித்ராத்மனே . த்ரிலோசனாய .
மஹாவராஹாய . ப்ரியக்ருʼதே . தா³த்ரே . போ⁴க்த்ரே . அப⁴யப்ரதா³ய .
சக்ரவர்தினே . த்⁴ருʼதிகராய . ஸம்பூர்ணாய . மஹேஶ்வராய .
சதுர்வேத³த⁴ராய . அசிந்த்யாய நம꞉ . 680

ௐ வினிந்த்³யாய நம꞉ . விவிதா⁴ஶனாய . விசித்ரரதா²ய . ஏகாகினே .
ஸப்தஸப்தயே . பராத்பராய . ஸர்வோத³தி⁴ஸ்தி²திகராய . ஸ்தி²திஸ்தே²யாய .
ஸ்தி²திப்ரியாய . நிஷ்கலாய . புஷ்கலாய . விப⁴வே . வஸுமதே .
வாஸவப்ரியாய . பஶுமதே . வாஸவஸ்வாமினே . வஸுதா⁴ம்னே . வஸுப்ரதா³ய .
ப³லவதே . ஜ்ஞானவதே நம꞉ ॥ 700 ॥

ௐ தத்த்வாய நம꞉ . ஓம்ʼங்காராய . த்ரிஷு ஸம்ʼஸ்தி²தாய . ஸங்கல்பயோனயே .
தி³னக்ருʼதே . ப⁴க³வதே . காரணாபஹாய . நீலகண்டா²ய . த⁴னாத்⁴யக்ஷாய .
சதுர்வேத³ப்ரியம்ʼவதா³ய . வஷட்காராய . உத்³கா³த்ரே . ஹோத்ரே . ஸ்வாஹாகாராய .
ஹுதாஹுதயே . ஜனார்த³னாய . ஜனானந்தா³ய . நராய . நாராயணாய .
அம்பு³தா³ய நம꞉ . 720

ௐ ஸந்தே³ஹனாஶனாய நம꞉ . வாயவே . த⁴ன்வினே . ஸுரனமஸ்க்ருʼதாய .
விக்³ரஹினே . விமலாய . விந்த³வே . விஶோகாய . விமலத்³யுதயே . த்³யுதிமதே .
த்³யோதனாய . வித்³யுதே . வித்³யாவதே . விதி³தாய . ப³லினே . க⁴ர்மதா³ய .
ஹிமதா³ய . ஹாஸாய . க்ருʼஷ்ணவர்த்மனே . ஸுதாஜிதாய நம꞉ . 740

ௐ ஸாவித்ரீபா⁴விதாய நம꞉ . ராஜ்ஞே . விஶ்வாமித்ராய . க்⁴ருʼணயே . விராஜே .
ஸப்தார்சிஷே . ஸப்ததுரகா³ய . ஸப்தலோகனமஸ்க்ருʼதாய . ஸம்பூர்ணாய .
ஜக³ன்னாதா²ய . ஸுமனஸே . ஶோப⁴னப்ரியாய . ஸர்வாத்மனே . ஸர்வக்ருʼதே .
ஸ்ருʼஷ்டயே . ஸப்திமதே . ஸப்தமீப்ரியாய . ஸுமேத⁴ஸே . மேதி⁴காய .
மேத்⁴யாய நம꞉ . 760

ௐ மேதா⁴வினே நம꞉ . மது⁴ஸூத³னாய . அங்கி³ர꞉பதயே . காலஜ்ஞாய .
தூ⁴மகேதவே . ஸுகேதனாய . ஸுகி²னே . ஸுக²ப்ரதா³ய . ஸௌக்²யாய . காமினே
காந்தயே . காந்திப்ரியாய . முனயே . ஸந்தாபனாய . ஸந்தபனாய . ஆதபாய .
தபஸாம்ʼ பதயே . உமாபதயே . ஸஹஸ்ராம்ʼஶவே . ப்ரியகாரிணே .
ப்ரியங்கராய நம꞉ . 780

ௐ ப்ரீதயே நம꞉ . விமன்யவே . அம்போ⁴த்தா²ய . க²ஞ்ஜனாய . ஜக³தாம்ʼ பதயே .
ஜக³த்பித்ரே . ப்ரீதமனஸே . ஸர்வாய . க²ர்வாய . கு³ஹாய . அசலாய .
ஸர்வகா³ய . ஜக³தா³னந்தா³ய . ஜக³ன்னேத்ரே . ஸுராரிக்⁴னே . ஶ்ரேயஸே .
ஶ்ரேயஸ்கராய . ஜ்யாயஸே . மஹதே . உத்தமாய நம꞉ ॥ 800 ॥

ௐ உத்³ப⁴வாய நம꞉ . உத்தமாய . மேருமேயாய . அதா²ய . த⁴ரணாய .
த⁴ரணீத⁴ராய . த⁴ராத்⁴யக்ஷாய . த⁴ர்மராஜாய . த⁴ர்மாத⁴ர்மப்ரவர்தகாய .
ரதா²த்⁴யக்ஷாய . ரத²க³தயே . தருணாய . தனிதாய . அனலாய . உத்தராய .
அனுத்தரஸ்தாபினே . அவாக்பதயே . அபாம்ʼ பதயே . புண்யஸங்கீர்தனாய .
புண்யாய நம꞉ . 820

ௐ ஹேதவே நம꞉ . லோகத்ரயாஶ்ரயாய . ஸ்வர்பா⁴னவே . விக³தானந்தா³ய .
விஶிஷ்டோத்க்ருʼஷ்டகர்மக்ருʼதே . வ்யாதி⁴ப்ரணாஶனாய . க்ஷேமாய . ஶூராய .
ஸர்வஜிதாம்ʼ வராய . ஏகரதா²ய . ரதா²தீ⁴ஶாய . ஶனைஶ்சரஸ்ய
பித்ரே . வைவஸ்வதகு³ரவே . ம்ருʼத்யவே . த⁴ர்மனித்யாய . மஹாவ்ரதாய .
ப்ரலம்ப³ஹாரஸஞ்சாரிணே . ப்ரத்³யோதாய . த்³யோதிதானலாய .
ஸந்தாபஹ்ருʼதே நம꞉ . 840

ௐ பரஸ்மை நம꞉ . மந்த்ராய . மந்த்ரமூர்தயே . மஹாப³லாய . ஶ்ரேஷ்டா²த்மனே .
ஸுப்ரியாய . ஶம்ப⁴வே . மருதாமீஶ்வரேஶ்வராய . ஸம்ʼஸாரக³திவிச்சே²த்த்ரே .
ஸம்ʼஸாரார்ணவதாரகாய . ஸப்தஜிஹ்வாய . ஸஹஸ்ரார்சிஷே . ரத்னக³ர்பா⁴ய .
அபராஜிதாய . த⁴ர்மகேதவே . அமேயாத்மனே . த⁴ர்மாத⁴ர்மவரப்ரதா³ய .
லோகஸாக்ஷிணே . லோககு³ரவே . லோகேஶாய நம꞉ . 860

ௐ சண்ட³வாஹனாய நம꞉ . த⁴ர்மயூபாய . யூபவ்ருʼக்ஷாய . த⁴னுஷ்பாணயே .
த⁴னுர்த⁴ராய . பினாகத்⁴ருʼதே . மஹோத்ஸாஹாய . மஹாமாயாய . மஹாஶனாய .
வீராய . ஶக்திமதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டா²ய . ஸர்வஶஸ்த்ரப்⁴ருʼதாம்ʼ வராய .
ஜ்ஞானக³ம்யாய . து³ராராத்⁴யாய . லோஹிதாங்கா³ய . விவர்த⁴னாய . க²கா³ய .
அந்தா⁴ய . த⁴ர்மதா³ய . நித்யாய நம꞉ . 880

ௐ த⁴ர்மக்ருʼதே நம꞉ . சித்ரவிக்ரமாய . ப⁴க³வதே . ஆத்மவதே . மந்த்ராய .
த்ர்யக்ஷராய . நீலலோஹிதாய . ஏகாய . அனேகாய . த்ரயினே . காலாய .
ஸவித்ரே . ஸமிதிஞ்ஜயாய . ஶார்ங்க³த⁴ன்வனே . அனலாய . பீ⁴மாய .
ஸர்வப்ரஹரணாயுதா⁴ய . ஸுகர்மணே . பரமேஷ்டி²னே . நாகபாலினே நம꞉ ॥ 900 ॥

ௐ தி³விஸ்தி²தாய நம꞉ . வதா³ன்யாய . வாஸுகயே . வைத்³யாய . ஆத்ரேயாய .
பராக்ரமாய . த்³வாபராய . பரமோதா³ராய . பரமாய . ப்³ரஹ்மசர்யவதே .
உதீ³ச்யவேஷாய . முகுடினே . பத்³மஹஸ்தாய . ஹிமாம்ʼஶுப்⁴ருʼதே . ஸிதாய .
ப்ரஸன்னவத³னாய . பத்³மோத³ரனிபா⁴னனாய . ஸாயம்ʼ தி³வா தி³வ்யவபுஷே .
அனிர்தே³ஶ்யாய . மஹாலயாய நம꞉ . 920

ௐ மஹாரதா²ய நம꞉ . மஹதே . ஈஶாய . ஶேஷாய . ஸத்த்வரஜஸ்தமஸே .
த்⁴ருʼதாதபத்ரப்ரதிமாய . விமர்ஷினே . நிர்ணயாய . ஸ்தி²தாய . அஹிம்ʼஸகாய .
ஶுத்³த⁴மதயே . அத்³விதீயாய . விவர்த⁴னாய . ஸர்வதா³ய . த⁴னதா³ய .
மோக்ஷாய . விஹாரிணே . ப³ஹுதா³யகாய . சாருராத்ரிஹராய . நாதா²ய நம꞉ . 940

ௐ ப⁴க³வதே நம꞉ . ஸர்வகா³ய . அவ்யயாய . மனோஹரவபவே . ஶுப்⁴ராய .
ஶோப⁴னாய . ஸுப்ரபா⁴வனாய . ஸுப்ரபா⁴வாய . ஸுப்ரதாபாய . ஸுனேத்ராய .
தி³க்³விதி³க்பதயே . ராஜ்ஞீப்ரியாய . ஶப்³த³கராய . க்³ரஹேஶாய . திமிராபஹாய .
ஸைம்ʼஹிகேயரிபவே . தே³வாய . வரதா³ய . வரனாயகாய . சதுர்பு⁴ஜாய நம꞉ . 960

ௐ மஹாயோகி³னே நம꞉ . யோகீ³ஶ்வரபதயே . அனாதி³ரூபாய .
அதி³திஜாய . ரத்னகாந்தயே . ப்ரபா⁴மயாய . ஜக³த்ப்ரதீ³பாய .
விஸ்தீர்ணாய . மஹாவிஸ்தீர்ணமண்ட³லாய . ஏகசக்ரரதா²ய .
ஸ்வர்ணரதா²ய . ஸ்வர்ணஶரீரத்⁴ருʼஷே . நிராலம்பா³ய . க³க³னகா³ய .
த⁴ர்மகர்மப்ரபா⁴வக்ருʼதே . த⁴ர்மாத்மனே . கர்மணாம்ʼ ஸாக்ஷிணே . ப்ரத்யக்ஷாய .
பரமேஶ்வராய . மேருஸேவினே நம꞉ . 980

ௐ ஸுமேதா⁴வினே நம꞉ . மேருரக்ஷாகராய . மஹதே . ஆதா⁴ரபூ⁴தாய .
ரதிமதே . த⁴னதா⁴ன்யக்ருʼதே . பாபஸந்தாபஹர்த்ரே . மனோவாஞ்சி²ததா³யகாய .
ரோக³ஹர்த்ரே . ராஜ்யதா³யினே . ரமணீயகு³ணாய . அன்ருʼணினே .
காலத்ரயானந்தரூபாய . முனிவ்ருʼந்த³னமஸ்க்ருʼதாய . ஸந்த்⁴யாராக³கராய .
ஸித்³தா⁴ய . ஸந்த்⁴யாவந்த³னவந்தி³தாய . ஸாம்ராஜ்யதா³னனிரதாய .
ஸமாராத⁴னதோஷவதே . ப⁴க்தது³꞉க²க்ஷயகராய நம꞉ ॥ 1000 ॥

ௐ ப⁴வஸாக³ரதாரகாய நம꞉ . ப⁴யாபஹர்த்ரே . ப⁴க³வதே .
அப்ரமேயபராக்ரமாய . மனுஸ்வாமினே . மனுபதயே . மான்யாய .
மன்வந்தராதி⁴பாய ॥ 1008 ॥

ப²லஶ்ருதி꞉
ஏதத்தே ஸர்வமாக்²யாதம்ʼ யன்மாம்ʼ த்வம்ʼ பரிப்ருʼச்சஸி .
நாம்னாம்ʼ ஸஹஸ்ரம்ʼ ஸவிது꞉ பாராஶர்யோ யதா³ஹ மே ॥ 1 ॥

த⁴ன்யம்ʼ யஶஸ்யமாயுஷ்யம்ʼ து³꞉க²து³꞉ஸ்வப்னநாஶனம் .
ப³ந்த⁴மோக்ஷகரம்ʼ சைவ பா⁴னோர்னாமானுகீர்தனாத் ॥ 2 ॥

யஸ்த்வித³ம்ʼ ஶ்ருʼணுயான்னித்யம்ʼ படே²த்³வா ப்ரயதோ நர꞉ .
அக்ஷயம்ʼ ஸுக²மன்னாத்³யம்ʼ ப⁴வேத்தஸ்யோபஸாதி⁴தம் ॥ 3 ॥

ந்ருʼபாக்³னிதஸ்கரப⁴யம்ʼ வ்யாதி⁴தோ ந ப⁴யம்ʼ ப⁴வேத் .
விஜயீ ச ப⁴வேன்னித்யமாஶ்ரயம்ʼ பரமாப்னுயாத் ॥ 4 ॥

கீர்திமான் ஸுப⁴கோ³ வித்³வான் ஸ ஸுகீ² ப்ரியத³ர்ஶன꞉ .
ஜீவேத்³வர்ஷஶதாயுஶ்ச ஸர்வவ்யாதி⁴விவர்ஜித꞉ ॥ 5 ॥

நாம்னாம்ʼ ஸஹஸ்ரமித³மம்ʼஶுமத꞉ படே²த்³ய꞉
ப்ராத꞉ ஶுசிர்னியமவான் ஸுஸம்ருʼத்³தி⁴யுக்த꞉ .
தூ³ரேண தம்ʼ பரிஹரந்தி ஸதை³வ ரோகா³꞉
பூ⁴தா꞉ ஸுபர்ணமிவ ஸர்வமஹோரகே³ந்த்³ரா꞉ ॥ 6 ॥

இதி ஶ்ரீப⁴விஷ்யபுராணே ஸப்தமகல்பே .
ஶ்ரீப⁴க³வத்ஸூர்யஸ்ய ஸஹஸ்ரனாமாவலி꞉ ஸமாப்தா .
ஶ்ரீஸூர்யஸஹஸ்ரனாமாவலீ .

Also Read 1108 Names of Sri Surya Stotram 1:

1108 Names of Sri Surya Sahasranamavali 1 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1108 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top