Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1108 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Surya Sahasranamavali Sahasranamavali 1 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീസൂര്യസഹസ്രനാമാവലീ 1 ॥

ധ്യാനം –
ധ്യേയഃ സദാ സവിതൃമണ്ഡലമധ്യവർതീ
നാരായണഃ സരസിജാസനസന്നിവിഷ്ടഃ .
കേയൂരവാൻ മകരകുണ്ഡലവാൻ കിരീടീ
ഹാരീ ഹിരൺമയവപുർധൃതശംഖചക്രഃ ॥

ഓം വിശ്വവിദേ നമഃ . വിശ്വജിതേ . വിശ്വകർത്രേ . വിശ്വാത്മനേ . വിശ്വതോമുഖായ .
വിശ്വേശ്വരായ . വിശ്വയോനയേ . നിയതാത്മനേ . ജിതേന്ദ്രിയായ . കാലാശ്രയായ .
കാലകർത്രേ . കാലഘ്നേ . കാലനാശനായ . മഹായോഗിനേ . മഹാസിദ്ധയേ .
മഹാത്മനേ . സുമഹാബലായ . പ്രഭവേ . വിഭവേ . ഭൂതനാഥായ നമഃ . 20

ഓം ഭൂതാത്മനേ നമഃ . ഭുവനേശ്വരായ . ഭൂതഭവ്യായ . ഭാവിതാത്മനേ .
ഭൂതാന്തഃകരണായ . ശിവായ . ശരണ്യായ . കമലാനന്ദായ . നന്ദനായ .
നന്ദവർധനായ . വരേണ്യായ . വരദായ . യോഗിനേ . സുസംയുക്തായ .
പ്രകാശകായ . പ്രാപ്തയാനായ . പരപ്രാണായ . പൂതാത്മനേ . പ്രയതായ .
പ്രിയായ നമഃ . 40

ഓം നയായ നമഃ . സഹസ്രപാദേ . സാധവേ . ദിവ്യകുണ്ഡലമണ്ഡിതായ .
അവ്യംഗധാരിണേ . ധീരാത്മനേ . സവിത്രേ . വായുവാഹനായ . സമാഹിതമതയേ .
ദാത്രേ . വിധാത്രേ . കൃതമംഗലായ . കപർദിനേ . കൽപപാദേ . രുദ്രായ .
സുമനായ . ധർമവത്സലായ . സമായുക്തായ . വിമുക്താത്മനേ .
കൃതാത്മനേ നമഃ . 60

ഓം കൃതിനാം വരായ നമഃ . അവിചിന്ത്യവപവേ . ശ്രേഷ്ഠായ . മഹായോഗിനേ .
മഹേശ്വരായ . കാന്തായ . കാമാരയേ . ആദിത്യായ . നിയതാത്മനേ . നിരാകുലായ .
കാമായ . കാരുണികായ . കർത്രേ . കമലാകരബോധനായ . സപ്തസപ്തയേ .
അചിന്ത്യാത്മനേ . മഹാകാരുണികോത്തമായ . സഞ്ജീവനായ . ജീവനാഥായ .
ജയായ നമഃ . 80

ഓം ജീവായ നമഃ . ജഗത്പതയേ . അയുക്തായ . വിശ്വനിലയായ . സംവിഭാഗിനേ .
വൃഷധ്വജായ . വൃഷാകപയേ . കൽപകർത്രേ . കൽപാന്തകരണായ . രവയേ .
ഏകചക്രരഥായ . മൗനിനേ . സുരഥായ . രഥിനാം വരായ . സക്രോധനായ .
രശ്മിമാലിനേ . തേജോരാശയേ . വിഭാവസവേ . ദിവ്യകൃതേ . ദിനകൃതേ നമഃ . ॥ 100 ॥

ഓം ദേവായ നമഃ . ദേവദേവായ . ദിവസ്പതയേ . ദീനനാഥായ . ഹരായ .
ഹോത്രേ . ദിവ്യബാഹവേ . ദിവാകരായ . യജ്ഞായ . യജ്ഞപതയേ . പൂഷ്ണേ .
സ്വർണരേതസേ . പരാവരായ . പരാപരജ്ഞായ . തരണയേ . അംശുമാലിനേ .
മനോഹരായ . പ്രാജ്ഞായ . പ്രാജ്ഞപതയേ . സൂര്യായ നമഃ . 120

ഓം സവിത്രേ നമഃ . വിഷ്ണവേ . അംശുമതേ . സദാഗതയേ . ഗന്ധവഹായ .
വിഹിതായ . വിധയേ . ആശുഗായ . പതംഗായ . പതഗായ . സ്ഥാണവേ .
വിഹംഗായ . വിഹഗായ . വരായ . ഹര്യശ്വായ . ഹരിതാശ്വായ . ഹരിദശ്വായ .
ജഗത്പ്രിയായ . ത്ര്യംബകായ . സർവദമനായ നമഃ . 140

ഓം ഭാവിതാത്മനേ നമഃ . ഭിഷഗ്വരായ . ആലോകകൃതേ . ലോകനാഥായ .
ലോകാലോകനമസ്കൃതായ . കാലായ . കൽപാന്തകായ . വഹ്നയേ . തപനായ .
സമ്പ്രതാപനായ . വിരോചനായ . വിരൂപാക്ഷായ . സഹസ്രാക്ഷായ .
പുരന്ദരായ . സഹസ്രരശ്മയേ . മിഹിരായ . വിവിധാംബരഭൂഷണായ .
ഖഗായ . പ്രതർദനായ . ധന്യായ നമഃ . 160

ഓം ഹയഗായ നമഃ . വാഗ്വിശാരദായ . ശ്രീമതേ . അശിശിരായ . വാഗ്മിനേ .
ശ്രീപതയേ . ശ്രീനികേതനായ . ശ്രീകണ്ഠായ . ശ്രീധരായ . ശ്രീമതേ .
ശ്രീനിവാസായ . വസുപ്രദായ . കാമചാരിണേ . മഹാമായായ . മഹോഗ്രായ .
അവിദിതാമയായ . തീർഥക്രിയാവതേ . സുനയായ . വിഭക്തായ .
ഭക്തവത്സലായ നമഃ . 180

ഓം കീർതയേ നമഃ . കീർതികരായ . നിത്യായ . കുണ്ഡലിനേ . കവചിനേ . രഥിനേ .
ഹിരണ്യരേതസേ . സപ്താശ്വായ . പ്രയതാത്മനേ . പരന്തപായ . ബുദ്ധിമതേ .
അമരശ്രേഷ്ഠായ . രോചിഷ്ണവേ . പാകശാസനായ . സമുദ്രായ . ധനദായ .
ധാത്രേ . മാന്ധാത്രേ . കശ്മലാപഹായ . തമോഘ്നായ നമഃ . ॥ 200 ॥

ഓം ധ്വാന്തഘ്നേ നമഃ . വഹ്നയേ . ഹോത്രേ . അന്തഃകരണായ . ഗുഹായ . പശുമതേ .
പ്രയതാനന്ദായ . ഭൂതേശായ . ശ്രീമതാം വരായ . നിത്യായ . അദിതായ .
നിത്യരഥായ . സുരേശായ . സുരപൂജിതായ . അജിതായ . വിജിതായ . ജേത്രേ .
ജംഗമസ്ഥാവരാത്മകായ . ജീവാനന്ദായ . നിത്യഗാമിനേ നമഃ . 220

ഓം വിജേത്രേ നമഃ . വിജയപ്രദായ . പർജന്യായ . അഗ്നയേ . സ്ഥിതയേ .
സ്ഥേയായ . സ്ഥവിരായ . നിരഞ്ജനായ . പ്രദ്യോതനായ . രഥാരൂഢായ .
സർവലോകപ്രകാശകായ . ധ്രുവായ . മേഷിനേ . മഹാവീര്യായ . ഹംസായ .
സംസാരതാരകായ . സൃഷ്ടികർത്രേ . ക്രിയാഹേതവേ . മാർതണ്ഡായ . മരുതാം
പതയേ നമഃ . 240

ഓം മരുത്വതേ നമഃ . ദഹനായ . ത്വഷ്ട്രേ . ഭഗായ . ഭർഗായ . അര്യമ്ണേ .
കപയേ . വരുണേശായ . ജഗന്നാഥായ . കൃതകൃത്യായ . സുലോചനായ .
വിവസ്വതേ . ഭാനുമതേ . കാര്യായ . കാരണായ . തേജസാം നിധയേ .
അസംഗഗാമിനേ . തിഗ്മാംശവേ . ധർമാംശവേ . ദീപ്തദീധിതയേ നമഃ . 260

ഓം സഹസ്രദീധിതയേ നമഃ . ബ്രധ്നായ . സഹസ്രാംശവേ . ദിവാകരായ .
ഗഭസ്തിമതേ . ദീധിതിമതേ . സ്രഗ്വിണേ . മണികുലദ്യുതയേ . ഭാസ്കരായ .
സുരകാര്യജ്ഞായ . സർവജ്ഞായ . തീക്ഷ്ണദീധിതയേ . സുരജ്യേഷ്ഠായ .
സുരപതയേ . ബഹുജ്ഞായ . വചസാം പതയേ . തേജോനിധയേ . ബൃഹത്തേജസേ .
ബൃഹത്കീർതയേ . ബൃഹസ്പതയേ നമഃ . 280

ഓം അഹിമതേ നമഃ . ഊർജിതായ . ധീമതേ . ആമുക്തായ . കീർതിവർധനായ .
മഹാവൈദ്യായ . ഗണപതയേ . ധനേശായ . ഗണനായകായ . തീവ്രപ്രതാപനായ .
താപിനേ . താപനായ . വിശ്വതാപനായ . കാർതസ്വരായ . ഹൃഷീകേശായ .
പദ്മാനന്ദായ . അതിനന്ദിതായ . പദ്മനാഭായ . അമൃതാഹാരായ .
സ്ഥിതിമതേ നമഃ . ॥ 300 ॥

ഓം കേതുമതേ നമഃ . നഭസേ . അനാദ്യന്തായ . അച്യുതായ . വിശ്വായ .
വിശ്വാമിത്രായ . ഘൃണയേ . വിരാജേ . ആമുക്തകവചായ . വാഗ്മിനേ .
കഞ്ചുകിനേ . വിശ്വഭാവനായ . അനിമിത്തഗതയേ . ശ്രേഷ്ഠായ . ശരണ്യായ .
സർവതോമുഖായ . വിഗാഹിനേ . വേണുരസഹായ . സമായുക്തായ .
സമാക്രതവേ നമഃ . 320

ഓം ധർമകേതവേ നമഃ . ധർമരതയേ . സംഹർത്രേ . സംയമായ . യമായ .
പ്രണതാർതിഹരായ . വായവേ . സിദ്ധകാര്യായ . ജനേശ്വരായ . നഭസേ .
വിഗാഹനായ . സത്യായ . സവിത്രേ . ആത്മനേ . മനോഹരായ . ഹാരിണേ . ഹരയേ .
ഹരായ . വായവേ . ഋതവേ നമഃ . 340

ഓം കാലാനലദ്യുതയേ നമഃ . സുഖസേവ്യായ . മഹാതേജസേ . ജഗതാമേകകാരണായ .
മഹേന്ദ്രായ . വിഷ്ടുതായ . സ്തോത്രായ . സ്തുതിഹേതവേ . പ്രഭാകരായ .
സഹസ്രകരായ . ആയുഷ്മതേ . അരോഷായ . സുഖദായ . സുഖിനേ . വ്യാധിഘ്നേ .
സുഖദായ . സൗഖ്യായ . കല്യാണായ . കലതാം വരായ . ആരോഗ്യകാരണായ നമഃ . 360

ഓം സിദ്ധയേ നമഃ . ഋദ്ധയേ . വൃദ്ധയേ . ബൃഹസ്പതയേ . ഹിരണ്യരേതസേ .
ആരോഗ്യായ . വിദുഷേ . ബ്രധ്നായ . ബുധായ . മഹതേ . പ്രാണവതേ .
ധൃതിമതേ . ഘർമായ . ഘർമകർത്രേ . രുചിപ്രദായ . സർവപ്രിയായ .
സർവസഹായ . സർവശത്രുവിനാശനായ . പ്രാംശവേ . വിദ്യോതനായ നമഃ . 380

ഓം ദ്യോതായ നമഃ . സഹസ്രകിരണായ . കൃതിനേ . കേയൂരിണേ . ഭൂഷണോദ്ഭാസിനേ .
ഭാസിതായ . ഭാസനായ . അനലായ . ശരണ്യാർതിഹരായ . ഹോത്രേ . ഖദ്യോതായ .
ഖഗസത്തമായ . സർവദ്യോതായ . ഭവദ്യോതായ . സർവദ്യുതികരായ .
മതായ . കല്യാണായ . കല്യാണകരായ . കല്യായ . കല്യകരായ നമഃ . ॥ 400 ॥

ഓം കവയേ നമഃ . കല്യാണകൃതേ . കല്യവപവേ . സർവകല്യാണഭാജനായ .
ശാന്തിപ്രിയായ . പ്രസന്നാത്മനേ . പ്രശാന്തായ . പ്രശമപ്രിയായ .
ഉദാരകർമണേ . സുനയായ . സുവർചസേ . വർചസോജ്ജ്വലായ . വർചസ്വിനേ .
വർചസാമീശായ . ത്രൈലോക്യേശായ . വശാനുഗായ . തേജസ്വിനേ . സുയശസേ .
വർഷ്മിണേ . വർണാധ്യക്ഷായ നമഃ . 420

ഓം ബലിപ്രിയായ നമഃ . യശസ്വിനേ . തേജോനിലയായ . തേജസ്വിനേ .
പ്രകൃതിസ്ഥിതായ . ആകാശഗായ . ശീഘ്രഗതയേ . ആശുഗായ . ഗതിമതേ .
ഖഗായ . ഗോപതയേ . ഗ്രഹദേവേശായ . ഗോമതേ . ഏകായ . പ്രഭഞ്ജനായ .
ജനിത്രേ . പ്രജനായ . ജീവായ . ദീപായ . സർവപ്രകാശകായ നമഃ . 440

ഓം സർവസാക്ഷിനേ നമഃ . യോഗനിത്യായ . നഭസ്വതേ . അസുരാന്തകായ .
രക്ഷോഘ്നായ . വിഘ്നശമനായ . കിരീടിനേ . സുമനഃപ്രിയായ . മരീചിമാലിനേ .
സുമതയേ . കൃതാഭിഖ്യവിശേഷകായ . ശിഷ്ടാചാരായ . ശുഭാകാരായ .
സ്വചാരാചാരതത്പരായ . മന്ദാരായ . മാഠരായ . വേണവേ . ക്ഷുധാപായ .
ക്ഷ്മാപതയേ . ഗുരവേ നമഃ . 460

ഓം സുവിശിഷ്ടായ നമഃ . വിശിഷ്ടാത്മനേ . വിധേയായ . ജ്ഞാനശോഭനായ .
മഹാശ്വേതായ . പ്രിയായ . ജ്ഞേയായ . സാമഗായ . മോക്ഷദായകായ .
സർവവേദപ്രഗീതാത്മനേ . സർവവേദലയായ . മഹതേ . വേദമൂർതയേ .
ചതുർവേദായ . വേദഭൃതേ . വേദപാരഗായ . ക്രിയാവതേ . അസിതായ . ജിഷ്ണവേ .
വരീയാംശവേ നമഃ . 480

ഓം വരപ്രദായ നമഃ . വ്രതചാരിണേ . വ്രതധരായ . ലോകബന്ധവേ .
അലങ്കൃതായ . അലങ്കാരാക്ഷരായ . വേദ്യായ . വിദ്യാവതേ . വിദിതാശയായ .
ആകാരായ . ഭൂഷണായ . ഭൂഷ്യായ . ഭൂഷ്ണവേ . ഭുവനപൂജിതായ .
ചക്രപാണയേ . ധ്വജധരായ . സുരേശായ . ലോകവത്സലായ . വാഗ്മിപതയേ .
മഹാബാഹവേ നമഃ . ॥ 500 ॥

ഓം പ്രകൃതയേ നമഃ . വികൃതയേ . ഗുണായ . അന്ധകാരാപഹായ . ശ്രേഷ്ഠായ .
യുഗാവർതായ . യുഗാദികൃതേ . അപ്രമേയായ . സദായോഗിനേ . നിരഹങ്കാരായ .
ഈശ്വരായ . ശുഭപ്രദായ . ശുഭായ . ശാസ്ത്രേ . ശുഭകർമണേ .
ശുഭപ്രദായ . സത്യവതേ . ശ്രുതിമതേ . ഉച്ചൈർനകാരായ .
വൃദ്ധിദായ നമഃ . 520

ഓം അനലായ നമഃ . ബലഭൃതേ . ബലദായ . ബന്ധവേ . മതിമതേ .
ബലിനാം വരായ . അനംഗായ . നാഗരാജേന്ദ്രായ . പദ്മയോനയേ . ഗണേശ്വരായ .
സംവത്സരായ . ഋതവേ . നേത്രേ . കാലചക്രപ്രവർതകായ . പദ്മേക്ഷണായ .
പദ്മയോനയേ . പ്രഭാവതേ . അമരായ . പ്രഭവേ . സുമൂർതയേ നമഃ . 540

ഓം സുമതയേ നമഃ . സോമായ . ഗോവിന്ദായ . ജഗദാദിജായ . പീതവാസസേ .
കൃഷ്ണവാസസേ . ദിഗ്വാസസേ . ഇന്ദ്രിയാതിഗായ . അതീന്ദ്രിയായ . അനേകരൂപായ .
സ്കന്ദായ . പരപുരഞ്ജയായ . ശക്തിമതേ . ജലധൃഗേ . ഭാസ്വതേ .
മോക്ഷഹേതവേ . അയോനിജായ . സർവദർശിനേ . ജിതാദർശായ .
ദുഃസ്വപ്നാശുഭനാശനായ നമഃ . 560

ഓം മാംഗല്യകർത്രേ നമഃ . തരണയേ . വേഗവതേ . കശ്മലാപഹായ .
സ്പഷ്ടാക്ഷരായ . മഹാമന്ത്രായ . വിശാഖായ . യജനപ്രിയായ .
വിശ്വകർമണേ . മഹാശക്തയേ . ദ്യുതയേ . ഈശായ . വിഹംഗമായ .
വിചക്ഷണായ . ദക്ഷായ . ഇന്ദ്രായ . പ്രത്യൂഷായ . പ്രിയദർശനായ .
അഖിന്നായ . വേദനിലയായ നമഃ . 580

ഓം വേദവിദേ നമഃ . വിദിതാശയായ . പ്രഭാകരായ . ജിതരിപവേ . സുജനായ .
അരുണസാരഥയേ . കുനാശിനേ . സുരതായ . സ്കന്ദായ . മഹിതായ . അഭിമതായ .
ഗുരവേ . ഗ്രഹരാജായ . ഗ്രഹപതയേ . ഗ്രഹനക്ഷത്രമണ്ഡലായ . ഭാസ്കരായ .
സതതാനന്ദായ . നന്ദനായ . നരവാഹനായ . മംഗലായ നമഃ . ॥ 600 ॥

ഓം മംഗലവതേ നമഃ . മാംഗല്യായ . മംഗലാവഹായ .
മംഗല്യചാരുചരിതായ . ശീർണായ . സർവവ്രതായ . വ്രതിനേ . ചതുർമുഖായ .
പദ്മമാലിനേ . പൂതാത്മനേ . പ്രണതാർതിഘ്നേ . അകിഞ്ചനായ . സതാമീശായ .
നിർഗുണായ . ഗുണവതേ . ശുചയേ . സമ്പൂർണായ . പുണ്ഡരീകാക്ഷായ . വിധേയായ .
യോഗതത്പരായ നമഃ . 620

ഓം സഹസ്രാംശവേ നമഃ . ക്രതുമതയേ . സർവജ്ഞായ . സുമതയേ . സുവാചേ .
സുവാഹനായ . മാല്യദാമ്നേ . കൃതാഹാരായ . ഹരിപ്രിയായ . ബ്രഹ്മണേ .
പ്രചേതസേ . പ്രഥിതായ . പ്രയതാത്മനേ . സ്ഥിരാത്മകായ . ശതവിന്ദവേ .
ശതമുഖായ . ഗരീയസേ . അനലപ്രഭായ . ധീരായ . മഹത്തരായ നമഃ . 640

ഓം വിപ്രായ നമഃ . പുരാണപുരുഷോത്തമായ . വിദ്യാരാജാധിരാജായ . വിദ്യാവതേ .
ഭൂതിദായ . സ്ഥിതായ . അനിർദേശ്യവപവേ . ശ്രീമതേ . വിപാപ്മനേ .
ബഹുമംഗലായ . സ്വഃസ്ഥിതായ . സുരഥായ . സ്വർണായ . മോക്ഷദായ .
ബലികേതനായ . നിർദ്വന്ദ്വായ . ദ്വന്ദ്വഘ്നേ . സർഗായ . സർവഗായ .
സമ്പ്രകാശകായ നമഃ . 660

ഓം ദയാലവേ നമഃ . സൂക്ഷ്മധിയേ . ക്ഷാന്തയേ . ക്ഷേമാക്ഷേമസ്ഥിതിപ്രിയായ .
ഭൂധരായ . ഭൂപതയേ . വക്ത്രേ . പവിത്രാത്മനേ . ത്രിലോചനായ .
മഹാവരാഹായ . പ്രിയകൃതേ . ദാത്രേ . ഭോക്ത്രേ . അഭയപ്രദായ .
ചക്രവർതിനേ . ധൃതികരായ . സമ്പൂർണായ . മഹേശ്വരായ .
ചതുർവേദധരായ . അചിന്ത്യായ നമഃ . 680

ഓം വിനിന്ദ്യായ നമഃ . വിവിധാശനായ . വിചിത്രരഥായ . ഏകാകിനേ .
സപ്തസപ്തയേ . പരാത്പരായ . സർവോദധിസ്ഥിതികരായ . സ്ഥിതിസ്ഥേയായ .
സ്ഥിതിപ്രിയായ . നിഷ്കലായ . പുഷ്കലായ . വിഭവേ . വസുമതേ .
വാസവപ്രിയായ . പശുമതേ . വാസവസ്വാമിനേ . വസുധാമ്നേ . വസുപ്രദായ .
ബലവതേ . ജ്ഞാനവതേ നമഃ . ॥ 700 ॥

ഓം തത്ത്വായ നമഃ . ഓംങ്കാരായ . ത്രിഷു സംസ്ഥിതായ . സങ്കൽപയോനയേ .
ദിനകൃതേ . ഭഗവതേ . കാരണാപഹായ . നീലകണ്ഠായ . ധനാധ്യക്ഷായ .
ചതുർവേദപ്രിയംവദായ . വഷട്കാരായ . ഉദ്ഗാത്രേ . ഹോത്രേ . സ്വാഹാകാരായ .
ഹുതാഹുതയേ . ജനാർദനായ . ജനാനന്ദായ . നരായ . നാരായണായ .
അംബുദായ നമഃ . 720

ഓം സന്ദേഹനാശനായ നമഃ . വായവേ . ധന്വിനേ . സുരനമസ്കൃതായ .
വിഗ്രഹിനേ . വിമലായ . വിന്ദവേ . വിശോകായ . വിമലദ്യുതയേ . ദ്യുതിമതേ .
ദ്യോതനായ . വിദ്യുതേ . വിദ്യാവതേ . വിദിതായ . ബലിനേ . ഘർമദായ .
ഹിമദായ . ഹാസായ . കൃഷ്ണവർത്മനേ . സുതാജിതായ നമഃ . 740

ഓം സാവിത്രീഭാവിതായ നമഃ . രാജ്ഞേ . വിശ്വാമിത്രായ . ഘൃണയേ . വിരാജേ .
സപ്താർചിഷേ . സപ്തതുരഗായ . സപ്തലോകനമസ്കൃതായ . സമ്പൂർണായ .
ജഗന്നാഥായ . സുമനസേ . ശോഭനപ്രിയായ . സർവാത്മനേ . സർവകൃതേ .
സൃഷ്ടയേ . സപ്തിമതേ . സപ്തമീപ്രിയായ . സുമേധസേ . മേധികായ .
മേധ്യായ നമഃ . 760

ഓം മേധാവിനേ നമഃ . മധുസൂദനായ . അംഗിരഃപതയേ . കാലജ്ഞായ .
ധൂമകേതവേ . സുകേതനായ . സുഖിനേ . സുഖപ്രദായ . സൗഖ്യായ . കാമിനേ
കാന്തയേ . കാന്തിപ്രിയായ . മുനയേ . സന്താപനായ . സന്തപനായ . ആതപായ .
തപസാം പതയേ . ഉമാപതയേ . സഹസ്രാംശവേ . പ്രിയകാരിണേ .
പ്രിയങ്കരായ നമഃ . 780

ഓം പ്രീതയേ നമഃ . വിമന്യവേ . അംഭോത്ഥായ . ഖഞ്ജനായ . ജഗതാം പതയേ .
ജഗത്പിത്രേ . പ്രീതമനസേ . സർവായ . ഖർവായ . ഗുഹായ . അചലായ .
സർവഗായ . ജഗദാനന്ദായ . ജഗന്നേത്രേ . സുരാരിഘ്നേ . ശ്രേയസേ .
ശ്രേയസ്കരായ . ജ്യായസേ . മഹതേ . ഉത്തമായ നമഃ . ॥ 800 ॥

ഓം ഉദ്ഭവായ നമഃ . ഉത്തമായ . മേരുമേയായ . അഥായ . ധരണായ .
ധരണീധരായ . ധരാധ്യക്ഷായ . ധർമരാജായ . ധർമാധർമപ്രവർതകായ .
രഥാധ്യക്ഷായ . രഥഗതയേ . തരുണായ . തനിതായ . അനലായ . ഉത്തരായ .
അനുത്തരസ്താപിനേ . അവാക്പതയേ . അപാം പതയേ . പുണ്യസങ്കീർതനായ .
പുണ്യായ നമഃ . 820

ഓം ഹേതവേ നമഃ . ലോകത്രയാശ്രയായ . സ്വർഭാനവേ . വിഗതാനന്ദായ .
വിശിഷ്ടോത്കൃഷ്ടകർമകൃതേ . വ്യാധിപ്രണാശനായ . ക്ഷേമായ . ശൂരായ .
സർവജിതാം വരായ . ഏകരഥായ . രഥാധീശായ . ശനൈശ്ചരസ്യ
പിത്രേ . വൈവസ്വതഗുരവേ . മൃത്യവേ . ധർമനിത്യായ . മഹാവ്രതായ .
പ്രലംബഹാരസഞ്ചാരിണേ . പ്രദ്യോതായ . ദ്യോതിതാനലായ .
സന്താപഹൃതേ നമഃ . 840

ഓം പരസ്മൈ നമഃ . മന്ത്രായ . മന്ത്രമൂർതയേ . മഹാബലായ . ശ്രേഷ്ഠാത്മനേ .
സുപ്രിയായ . ശംഭവേ . മരുതാമീശ്വരേശ്വരായ . സംസാരഗതിവിച്ഛേത്ത്രേ .
സംസാരാർണവതാരകായ . സപ്തജിഹ്വായ . സഹസ്രാർചിഷേ . രത്നഗർഭായ .
അപരാജിതായ . ധർമകേതവേ . അമേയാത്മനേ . ധർമാധർമവരപ്രദായ .
ലോകസാക്ഷിണേ . ലോകഗുരവേ . ലോകേശായ നമഃ . 860

ഓം ചണ്ഡവാഹനായ നമഃ . ധർമയൂപായ . യൂപവൃക്ഷായ . ധനുഷ്പാണയേ .
ധനുർധരായ . പിനാകധൃതേ . മഹോത്സാഹായ . മഹാമായായ . മഹാശനായ .
വീരായ . ശക്തിമതാം ശ്രേഷ്ഠായ . സർവശസ്ത്രഭൃതാം വരായ .
ജ്ഞാനഗമ്യായ . ദുരാരാധ്യായ . ലോഹിതാംഗായ . വിവർധനായ . ഖഗായ .
അന്ധായ . ധർമദായ . നിത്യായ നമഃ . 880

ഓം ധർമകൃതേ നമഃ . ചിത്രവിക്രമായ . ഭഗവതേ . ആത്മവതേ . മന്ത്രായ .
ത്ര്യക്ഷരായ . നീലലോഹിതായ . ഏകായ . അനേകായ . ത്രയിനേ . കാലായ .
സവിത്രേ . സമിതിഞ്ജയായ . ശാർങ്ഗധന്വനേ . അനലായ . ഭീമായ .
സർവപ്രഹരണായുധായ . സുകർമണേ . പരമേഷ്ഠിനേ . നാകപാലിനേ നമഃ ॥ 900 ॥

ഓം ദിവിസ്ഥിതായ നമഃ . വദാന്യായ . വാസുകയേ . വൈദ്യായ . ആത്രേയായ .
പരാക്രമായ . ദ്വാപരായ . പരമോദാരായ . പരമായ . ബ്രഹ്മചര്യവതേ .
ഉദീച്യവേഷായ . മുകുടിനേ . പദ്മഹസ്തായ . ഹിമാംശുഭൃതേ . സിതായ .
പ്രസന്നവദനായ . പദ്മോദരനിഭാനനായ . സായം ദിവാ ദിവ്യവപുഷേ .
അനിർദേശ്യായ . മഹാലയായ നമഃ . 920

ഓം മഹാരഥായ നമഃ . മഹതേ . ഈശായ . ശേഷായ . സത്ത്വരജസ്തമസേ .
ധൃതാതപത്രപ്രതിമായ . വിമർഷിനേ . നിർണയായ . സ്ഥിതായ . അഹിംസകായ .
ശുദ്ധമതയേ . അദ്വിതീയായ . വിവർധനായ . സർവദായ . ധനദായ .
മോക്ഷായ . വിഹാരിണേ . ബഹുദായകായ . ചാരുരാത്രിഹരായ . നാഥായ നമഃ . 940

ഓം ഭഗവതേ നമഃ . സർവഗായ . അവ്യയായ . മനോഹരവപവേ . ശുഭ്രായ .
ശോഭനായ . സുപ്രഭാവനായ . സുപ്രഭാവായ . സുപ്രതാപായ . സുനേത്രായ .
ദിഗ്വിദിക്പതയേ . രാജ്ഞീപ്രിയായ . ശബ്ദകരായ . ഗ്രഹേശായ . തിമിരാപഹായ .
സൈംഹികേയരിപവേ . ദേവായ . വരദായ . വരനായകായ . ചതുർഭുജായ നമഃ . 960

ഓം മഹായോഗിനേ നമഃ . യോഗീശ്വരപതയേ . അനാദിരൂപായ .
അദിതിജായ . രത്നകാന്തയേ . പ്രഭാമയായ . ജഗത്പ്രദീപായ .
വിസ്തീർണായ . മഹാവിസ്തീർണമണ്ഡലായ . ഏകചക്രരഥായ .
സ്വർണരഥായ . സ്വർണശരീരധൃഷേ . നിരാലംബായ . ഗഗനഗായ .
ധർമകർമപ്രഭാവകൃതേ . ധർമാത്മനേ . കർമണാം സാക്ഷിണേ . പ്രത്യക്ഷായ .
പരമേശ്വരായ . മേരുസേവിനേ നമഃ . 980

ഓം സുമേധാവിനേ നമഃ . മേരുരക്ഷാകരായ . മഹതേ . ആധാരഭൂതായ .
രതിമതേ . ധനധാന്യകൃതേ . പാപസന്താപഹർത്രേ . മനോവാഞ്ഛിതദായകായ .
രോഗഹർത്രേ . രാജ്യദായിനേ . രമണീയഗുണായ . അനൃണിനേ .
കാലത്രയാനന്തരൂപായ . മുനിവൃന്ദനമസ്കൃതായ . സന്ധ്യാരാഗകരായ .
സിദ്ധായ . സന്ധ്യാവന്ദനവന്ദിതായ . സാമ്രാജ്യദാനനിരതായ .
സമാരാധനതോഷവതേ . ഭക്തദുഃഖക്ഷയകരായ നമഃ ॥ 1000 ॥

ഓം ഭവസാഗരതാരകായ നമഃ . ഭയാപഹർത്രേ . ഭഗവതേ .
അപ്രമേയപരാക്രമായ . മനുസ്വാമിനേ . മനുപതയേ . മാന്യായ .
മന്വന്തരാധിപായ ॥ 1008 ॥

ഫലശ്രുതിഃ
ഏതത്തേ സർവമാഖ്യാതം യന്മാം ത്വം പരിപൃച്ചസി .
നാമ്നാം സഹസ്രം സവിതുഃ പാരാശര്യോ യദാഹ മേ ॥ 1 ॥

ധന്യം യശസ്യമായുഷ്യം ദുഃഖദുഃസ്വപ്നനാശനം .
ബന്ധമോക്ഷകരം ചൈവ ഭാനോർനാമാനുകീർതനാത് ॥ 2 ॥

യസ്ത്വിദം ശൃണുയാന്നിത്യം പഠേദ്വാ പ്രയതോ നരഃ .
അക്ഷയം സുഖമന്നാദ്യം ഭവേത്തസ്യോപസാധിതം ॥ 3 ॥

നൃപാഗ്നിതസ്കരഭയം വ്യാധിതോ ന ഭയം ഭവേത് .
വിജയീ ച ഭവേന്നിത്യമാശ്രയം പരമാപ്നുയാത് ॥ 4 ॥

കീർതിമാൻ സുഭഗോ വിദ്വാൻ സ സുഖീ പ്രിയദർശനഃ .
ജീവേദ്വർഷശതായുശ്ച സർവവ്യാധിവിവർജിതഃ ॥ 5 ॥

നാമ്നാം സഹസ്രമിദമംശുമതഃ പഠേദ്യഃ
പ്രാതഃ ശുചിർനിയമവാൻ സുസമൃദ്ധിയുക്തഃ .
ദൂരേണ തം പരിഹരന്തി സദൈവ രോഗാഃ
ഭൂതാഃ സുപർണമിവ സർവമഹോരഗേന്ദ്രാഃ ॥ 6 ॥

ഇതി ശ്രീഭവിഷ്യപുരാണേ സപ്തമകൽപേ .
ശ്രീഭഗവത്സൂര്യസ്യ സഹസ്രനാമാവലിഃ സമാപ്താ .
ശ്രീസൂര്യസഹസ്രനാമാവലീ .

Also Read 1108 Names of Sri Surya Stotram 1:

1108 Names of Sri Surya Sahasranamavali 1 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1108 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top