Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1108 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Kannada

Shri Surya Sahasranamavali Sahasranamavali 1 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ 1 ॥

ಧ್ಯಾನಂ –
ಧ್ಯೇಯಃ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ
ನಾರಾಯಣಃ ಸರಸಿಜಾಸನಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ .
ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟೀ
ಹಾರೀ ಹಿರಣ್ಮಯವಪುರ್ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವವಿದೇ ನಮಃ . ವಿಶ್ವಜಿತೇ . ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ . ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ . ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ .
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ . ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ . ನಿಯತಾತ್ಮನೇ . ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ . ಕಾಲಾಶ್ರಯಾಯ .
ಕಾಲಕರ್ತ್ರೇ . ಕಾಲಘ್ನೇ . ಕಾಲನಾಶನಾಯ . ಮಹಾಯೋಗಿನೇ . ಮಹಾಸಿದ್ಧಯೇ .
ಮಹಾತ್ಮನೇ . ಸುಮಹಾಬಲಾಯ . ಪ್ರಭವೇ . ವಿಭವೇ . ಭೂತನಾಥಾಯ ನಮಃ . 20

ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ . ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ . ಭೂತಭವ್ಯಾಯ . ಭಾವಿತಾತ್ಮನೇ .
ಭೂತಾಂತಃಕರಣಾಯ . ಶಿವಾಯ . ಶರಣ್ಯಾಯ . ಕಮಲಾನಂದಾಯ . ನಂದನಾಯ .
ನಂದವರ್ಧನಾಯ . ವರೇಣ್ಯಾಯ . ವರದಾಯ . ಯೋಗಿನೇ . ಸುಸಂಯುಕ್ತಾಯ .
ಪ್ರಕಾಶಕಾಯ . ಪ್ರಾಪ್ತಯಾನಾಯ . ಪರಪ್ರಾಣಾಯ . ಪೂತಾತ್ಮನೇ . ಪ್ರಯತಾಯ .
ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ . 40

ಓಂ ನಯಾಯ ನಮಃ . ಸಹಸ್ರಪಾದೇ . ಸಾಧವೇ . ದಿವ್ಯಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ .
ಅವ್ಯಂಗಧಾರಿಣೇ . ಧೀರಾತ್ಮನೇ . ಸವಿತ್ರೇ . ವಾಯುವಾಹನಾಯ . ಸಮಾಹಿತಮತಯೇ .
ದಾತ್ರೇ . ವಿಧಾತ್ರೇ . ಕೃತಮಂಗಲಾಯ . ಕಪರ್ದಿನೇ . ಕಲ್ಪಪಾದೇ . ರುದ್ರಾಯ .
ಸುಮನಾಯ . ಧರ್ಮವತ್ಸಲಾಯ . ಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ . ವಿಮುಕ್ತಾತ್ಮನೇ .
ಕೃತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ . 60

ಓಂ ಕೃತಿನಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ . ಅವಿಚಿಂತ್ಯವಪವೇ . ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ . ಮಹಾಯೋಗಿನೇ .
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ . ಕಾಂತಾಯ . ಕಾಮಾರಯೇ . ಆದಿತ್ಯಾಯ . ನಿಯತಾತ್ಮನೇ . ನಿರಾಕುಲಾಯ .
ಕಾಮಾಯ . ಕಾರುಣಿಕಾಯ . ಕರ್ತ್ರೇ . ಕಮಲಾಕರಬೋಧನಾಯ . ಸಪ್ತಸಪ್ತಯೇ .
ಅಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮನೇ . ಮಹಾಕಾರುಣಿಕೋತ್ತಮಾಯ . ಸಂಜೀವನಾಯ . ಜೀವನಾಥಾಯ .
ಜಯಾಯ ನಮಃ . 80

ಓಂ ಜೀವಾಯ ನಮಃ . ಜಗತ್ಪತಯೇ . ಅಯುಕ್ತಾಯ . ವಿಶ್ವನಿಲಯಾಯ . ಸಂವಿಭಾಗಿನೇ .
ವೃಷಧ್ವಜಾಯ . ವೃಷಾಕಪಯೇ . ಕಲ್ಪಕರ್ತ್ರೇ . ಕಲ್ಪಾಂತಕರಣಾಯ . ರವಯೇ .
ಏಕಚಕ್ರರಥಾಯ . ಮೌನಿನೇ . ಸುರಥಾಯ . ರಥಿನಾಂ ವರಾಯ . ಸಕ್ರೋಧನಾಯ .
ರಶ್ಮಿಮಾಲಿನೇ . ತೇಜೋರಾಶಯೇ . ವಿಭಾವಸವೇ . ದಿವ್ಯಕೃತೇ . ದಿನಕೃತೇ ನಮಃ . ॥ 100 ॥

ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ . ದೇವದೇವಾಯ . ದಿವಸ್ಪತಯೇ . ದೀನನಾಥಾಯ . ಹರಾಯ .
ಹೋತ್ರೇ . ದಿವ್ಯಬಾಹವೇ . ದಿವಾಕರಾಯ . ಯಜ್ಞಾಯ . ಯಜ್ಞಪತಯೇ . ಪೂಷ್ಣೇ .
ಸ್ವರ್ಣರೇತಸೇ . ಪರಾವರಾಯ . ಪರಾಪರಜ್ಞಾಯ . ತರಣಯೇ . ಅಂಶುಮಾಲಿನೇ .
ಮನೋಹರಾಯ . ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ . ಪ್ರಾಜ್ಞಪತಯೇ . ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ . 120

ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ . ವಿಷ್ಣವೇ . ಅಂಶುಮತೇ . ಸದಾಗತಯೇ . ಗಂಧವಹಾಯ .
ವಿಹಿತಾಯ . ವಿಧಯೇ . ಆಶುಗಾಯ . ಪತಂಗಾಯ . ಪತಗಾಯ . ಸ್ಥಾಣವೇ .
ವಿಹಂಗಾಯ . ವಿಹಗಾಯ . ವರಾಯ . ಹರ್ಯಶ್ವಾಯ . ಹರಿತಾಶ್ವಾಯ . ಹರಿದಶ್ವಾಯ .
ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯ . ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ . ಸರ್ವದಮನಾಯ ನಮಃ . 140

ಓಂ ಭಾವಿತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ . ಭಿಷಗ್ವರಾಯ . ಆಲೋಕಕೃತೇ . ಲೋಕನಾಥಾಯ .
ಲೋಕಾಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಾಯ . ಕಾಲಾಯ . ಕಲ್ಪಾಂತಕಾಯ . ವಹ್ನಯೇ . ತಪನಾಯ .
ಸಂಪ್ರತಾಪನಾಯ . ವಿರೋಚನಾಯ . ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ . ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ .
ಪುರಂದರಾಯ . ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಯೇ . ಮಿಹಿರಾಯ . ವಿವಿಧಾಂಬರಭೂಷಣಾಯ .
ಖಗಾಯ . ಪ್ರತರ್ದನಾಯ . ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ . 160

ಓಂ ಹಯಗಾಯ ನಮಃ . ವಾಗ್ವಿಶಾರದಾಯ . ಶ್ರೀಮತೇ . ಅಶಿಶಿರಾಯ . ವಾಗ್ಮಿನೇ .
ಶ್ರೀಪತಯೇ . ಶ್ರೀನಿಕೇತನಾಯ . ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ . ಶ್ರೀಧರಾಯ . ಶ್ರೀಮತೇ .
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ . ವಸುಪ್ರದಾಯ . ಕಾಮಚಾರಿಣೇ . ಮಹಾಮಾಯಾಯ . ಮಹೋಗ್ರಾಯ .
ಅವಿದಿತಾಮಯಾಯ . ತೀರ್ಥಕ್ರಿಯಾವತೇ . ಸುನಯಾಯ . ವಿಭಕ್ತಾಯ .
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ . 180

ಓಂ ಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ . ಕೀರ್ತಿಕರಾಯ . ನಿತ್ಯಾಯ . ಕುಂಡಲಿನೇ . ಕವಚಿನೇ . ರಥಿನೇ .
ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ . ಸಪ್ತಾಶ್ವಾಯ . ಪ್ರಯತಾತ್ಮನೇ . ಪರಂತಪಾಯ . ಬುದ್ಧಿಮತೇ .
ಅಮರಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ . ರೋಚಿಷ್ಣವೇ . ಪಾಕಶಾಸನಾಯ . ಸಮುದ್ರಾಯ . ಧನದಾಯ .
ಧಾತ್ರೇ . ಮಾಂಧಾತ್ರೇ . ಕಶ್ಮಲಾಪಹಾಯ . ತಮೋಘ್ನಾಯ ನಮಃ . ॥ 200 ॥

ಓಂ ಧ್ವಾಂತಘ್ನೇ ನಮಃ . ವಹ್ನಯೇ . ಹೋತ್ರೇ . ಅಂತಃಕರಣಾಯ . ಗುಹಾಯ . ಪಶುಮತೇ .
ಪ್ರಯತಾನಂದಾಯ . ಭೂತೇಶಾಯ . ಶ್ರೀಮತಾಂ ವರಾಯ . ನಿತ್ಯಾಯ . ಅದಿತಾಯ .
ನಿತ್ಯರಥಾಯ . ಸುರೇಶಾಯ . ಸುರಪೂಜಿತಾಯ . ಅಜಿತಾಯ . ವಿಜಿತಾಯ . ಜೇತ್ರೇ .
ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಾತ್ಮಕಾಯ . ಜೀವಾನಂದಾಯ . ನಿತ್ಯಗಾಮಿನೇ ನಮಃ . 220

ಓಂ ವಿಜೇತ್ರೇ ನಮಃ . ವಿಜಯಪ್ರದಾಯ . ಪರ್ಜನ್ಯಾಯ . ಅಗ್ನಯೇ . ಸ್ಥಿತಯೇ .
ಸ್ಥೇಯಾಯ . ಸ್ಥವಿರಾಯ . ನಿರಂಜನಾಯ . ಪ್ರದ್ಯೋತನಾಯ . ರಥಾರೂಢಾಯ .
ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಕಾಶಕಾಯ . ಧ್ರುವಾಯ . ಮೇಷಿನೇ . ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ . ಹಂಸಾಯ .
ಸಂಸಾರತಾರಕಾಯ . ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ . ಕ್ರಿಯಾಹೇತವೇ . ಮಾರ್ತಂಡಾಯ . ಮರುತಾಂ
ಪತಯೇ ನಮಃ . 240

ಓಂ ಮರುತ್ವತೇ ನಮಃ . ದಹನಾಯ . ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ . ಭಗಾಯ . ಭರ್ಗಾಯ . ಅರ್ಯಮ್ಣೇ .
ಕಪಯೇ . ವರುಣೇಶಾಯ . ಜಗನ್ನಾಥಾಯ . ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯ . ಸುಲೋಚನಾಯ .
ವಿವಸ್ವತೇ . ಭಾನುಮತೇ . ಕಾರ್ಯಾಯ . ಕಾರಣಾಯ . ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಯೇ .
ಅಸಂಗಗಾಮಿನೇ . ತಿಗ್ಮಾಂಶವೇ . ಧರ್ಮಾಂಶವೇ . ದೀಪ್ತದೀಧಿತಯೇ ನಮಃ . 260

ಓಂ ಸಹಸ್ರದೀಧಿತಯೇ ನಮಃ . ಬ್ರಧ್ನಾಯ . ಸಹಸ್ರಾಂಶವೇ . ದಿವಾಕರಾಯ .
ಗಭಸ್ತಿಮತೇ . ದೀಧಿತಿಮತೇ . ಸ್ರಗ್ವಿಣೇ . ಮಣಿಕುಲದ್ಯುತಯೇ . ಭಾಸ್ಕರಾಯ .
ಸುರಕಾರ್ಯಜ್ಞಾಯ . ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ . ತೀಕ್ಷ್ಣದೀಧಿತಯೇ . ಸುರಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ .
ಸುರಪತಯೇ . ಬಹುಜ್ಞಾಯ . ವಚಸಾಂ ಪತಯೇ . ತೇಜೋನಿಧಯೇ . ಬೃಹತ್ತೇಜಸೇ .
ಬೃಹತ್ಕೀರ್ತಯೇ . ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ . 280

ಓಂ ಅಹಿಮತೇ ನಮಃ . ಊರ್ಜಿತಾಯ . ಧೀಮತೇ . ಆಮುಕ್ತಾಯ . ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಾಯ .
ಮಹಾವೈದ್ಯಾಯ . ಗಣಪತಯೇ . ಧನೇಶಾಯ . ಗಣನಾಯಕಾಯ . ತೀವ್ರಪ್ರತಾಪನಾಯ .
ತಾಪಿನೇ . ತಾಪನಾಯ . ವಿಶ್ವತಾಪನಾಯ . ಕಾರ್ತಸ್ವರಾಯ . ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ .
ಪದ್ಮಾನಂದಾಯ . ಅತಿನಂದಿತಾಯ . ಪದ್ಮನಾಭಾಯ . ಅಮೃತಾಹಾರಾಯ .
ಸ್ಥಿತಿಮತೇ ನಮಃ . ॥ 300 ॥

ಓಂ ಕೇತುಮತೇ ನಮಃ . ನಭಸೇ . ಅನಾದ್ಯಂತಾಯ . ಅಚ್ಯುತಾಯ . ವಿಶ್ವಾಯ .
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಯ . ಘೃಣಯೇ . ವಿರಾಜೇ . ಆಮುಕ್ತಕವಚಾಯ . ವಾಗ್ಮಿನೇ .
ಕಂಚುಕಿನೇ . ವಿಶ್ವಭಾವನಾಯ . ಅನಿಮಿತ್ತಗತಯೇ . ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ . ಶರಣ್ಯಾಯ .
ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ . ವಿಗಾಹಿನೇ . ವೇಣುರಸಹಾಯ . ಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ .
ಸಮಾಕ್ರತವೇ ನಮಃ . 320

ಓಂ ಧರ್ಮಕೇತವೇ ನಮಃ . ಧರ್ಮರತಯೇ . ಸಂಹರ್ತ್ರೇ . ಸಂಯಮಾಯ . ಯಮಾಯ .
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಾಯ . ವಾಯವೇ . ಸಿದ್ಧಕಾರ್ಯಾಯ . ಜನೇಶ್ವರಾಯ . ನಭಸೇ .
ವಿಗಾಹನಾಯ . ಸತ್ಯಾಯ . ಸವಿತ್ರೇ . ಆತ್ಮನೇ . ಮನೋಹರಾಯ . ಹಾರಿಣೇ . ಹರಯೇ .
ಹರಾಯ . ವಾಯವೇ . ಋತವೇ ನಮಃ . 340

ಓಂ ಕಾಲಾನಲದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ . ಸುಖಸೇವ್ಯಾಯ . ಮಹಾತೇಜಸೇ . ಜಗತಾಮೇಕಕಾರಣಾಯ .
ಮಹೇಂದ್ರಾಯ . ವಿಷ್ಟುತಾಯ . ಸ್ತೋತ್ರಾಯ . ಸ್ತುತಿಹೇತವೇ . ಪ್ರಭಾಕರಾಯ .
ಸಹಸ್ರಕರಾಯ . ಆಯುಷ್ಮತೇ . ಅರೋಷಾಯ . ಸುಖದಾಯ . ಸುಖಿನೇ . ವ್ಯಾಧಿಘ್ನೇ .
ಸುಖದಾಯ . ಸೌಖ್ಯಾಯ . ಕಲ್ಯಾಣಾಯ . ಕಲತಾಂ ವರಾಯ . ಆರೋಗ್ಯಕಾರಣಾಯ ನಮಃ . 360

ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ . ಋದ್ಧಯೇ . ವೃದ್ಧಯೇ . ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ . ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ .
ಆರೋಗ್ಯಾಯ . ವಿದುಷೇ . ಬ್ರಧ್ನಾಯ . ಬುಧಾಯ . ಮಹತೇ . ಪ್ರಾಣವತೇ .
ಧೃತಿಮತೇ . ಘರ್ಮಾಯ . ಘರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ . ರುಚಿಪ್ರದಾಯ . ಸರ್ವಪ್ರಿಯಾಯ .
ಸರ್ವಸಹಾಯ . ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಾಯ . ಪ್ರಾಂಶವೇ . ವಿದ್ಯೋತನಾಯ ನಮಃ . 380

ಓಂ ದ್ಯೋತಾಯ ನಮಃ . ಸಹಸ್ರಕಿರಣಾಯ . ಕೃತಿನೇ . ಕೇಯೂರಿಣೇ . ಭೂಷಣೋದ್ಭಾಸಿನೇ .
ಭಾಸಿತಾಯ . ಭಾಸನಾಯ . ಅನಲಾಯ . ಶರಣ್ಯಾರ್ತಿಹರಾಯ . ಹೋತ್ರೇ . ಖದ್ಯೋತಾಯ .
ಖಗಸತ್ತಮಾಯ . ಸರ್ವದ್ಯೋತಾಯ . ಭವದ್ಯೋತಾಯ . ಸರ್ವದ್ಯುತಿಕರಾಯ .
ಮತಾಯ . ಕಲ್ಯಾಣಾಯ . ಕಲ್ಯಾಣಕರಾಯ . ಕಲ್ಯಾಯ . ಕಲ್ಯಕರಾಯ ನಮಃ . ॥ 400 ॥

ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ . ಕಲ್ಯಾಣಕೃತೇ . ಕಲ್ಯವಪವೇ . ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಭಾಜನಾಯ .
ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಾಯ . ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ . ಪ್ರಶಾಂತಾಯ . ಪ್ರಶಮಪ್ರಿಯಾಯ .
ಉದಾರಕರ್ಮಣೇ . ಸುನಯಾಯ . ಸುವರ್ಚಸೇ . ವರ್ಚಸೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ . ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ .
ವರ್ಚಸಾಮೀಶಾಯ . ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಶಾಯ . ವಶಾನುಗಾಯ . ತೇಜಸ್ವಿನೇ . ಸುಯಶಸೇ .
ವರ್ಷ್ಮಿಣೇ . ವರ್ಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ . 420

ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ . ಯಶಸ್ವಿನೇ . ತೇಜೋನಿಲಯಾಯ . ತೇಜಸ್ವಿನೇ .
ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಿತಾಯ . ಆಕಾಶಗಾಯ . ಶೀಘ್ರಗತಯೇ . ಆಶುಗಾಯ . ಗತಿಮತೇ .
ಖಗಾಯ . ಗೋಪತಯೇ . ಗ್ರಹದೇವೇಶಾಯ . ಗೋಮತೇ . ಏಕಾಯ . ಪ್ರಭಂಜನಾಯ .
ಜನಿತ್ರೇ . ಪ್ರಜನಾಯ . ಜೀವಾಯ . ದೀಪಾಯ . ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ . 440

ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿನೇ ನಮಃ . ಯೋಗನಿತ್ಯಾಯ . ನಭಸ್ವತೇ . ಅಸುರಾಂತಕಾಯ .
ರಕ್ಷೋಘ್ನಾಯ . ವಿಘ್ನಶಮನಾಯ . ಕಿರೀಟಿನೇ . ಸುಮನಃಪ್ರಿಯಾಯ . ಮರೀಚಿಮಾಲಿನೇ .
ಸುಮತಯೇ . ಕೃತಾಭಿಖ್ಯವಿಶೇಷಕಾಯ . ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಾಯ . ಶುಭಾಕಾರಾಯ .
ಸ್ವಚಾರಾಚಾರತತ್ಪರಾಯ . ಮಂದಾರಾಯ . ಮಾಠರಾಯ . ವೇಣವೇ . ಕ್ಷುಧಾಪಾಯ .
ಕ್ಷ್ಮಾಪತಯೇ . ಗುರವೇ ನಮಃ . 460

ಓಂ ಸುವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ . ವಿಶಿಷ್ಟಾತ್ಮನೇ . ವಿಧೇಯಾಯ . ಜ್ಞಾನಶೋಭನಾಯ .
ಮಹಾಶ್ವೇತಾಯ . ಪ್ರಿಯಾಯ . ಜ್ಞೇಯಾಯ . ಸಾಮಗಾಯ . ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಾಯ .
ಸರ್ವವೇದಪ್ರಗೀತಾತ್ಮನೇ . ಸರ್ವವೇದಲಯಾಯ . ಮಹತೇ . ವೇದಮೂರ್ತಯೇ .
ಚತುರ್ವೇದಾಯ . ವೇದಭೃತೇ . ವೇದಪಾರಗಾಯ . ಕ್ರಿಯಾವತೇ . ಅಸಿತಾಯ . ಜಿಷ್ಣವೇ .
ವರೀಯಾಂಶವೇ ನಮಃ . 480

ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ . ವ್ರತಚಾರಿಣೇ . ವ್ರತಧರಾಯ . ಲೋಕಬಂಧವೇ .
ಅಲಂಕೃತಾಯ . ಅಲಂಕಾರಾಕ್ಷರಾಯ . ವೇದ್ಯಾಯ . ವಿದ್ಯಾವತೇ . ವಿದಿತಾಶಯಾಯ .
ಆಕಾರಾಯ . ಭೂಷಣಾಯ . ಭೂಷ್ಯಾಯ . ಭೂಷ್ಣವೇ . ಭುವನಪೂಜಿತಾಯ .
ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ . ಧ್ವಜಧರಾಯ . ಸುರೇಶಾಯ . ಲೋಕವತ್ಸಲಾಯ . ವಾಗ್ಮಿಪತಯೇ .
ಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ . ॥ 500 ॥

ಓಂ ಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ . ವಿಕೃತಯೇ . ಗುಣಾಯ . ಅಂಧಕಾರಾಪಹಾಯ . ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ .
ಯುಗಾವರ್ತಾಯ . ಯುಗಾದಿಕೃತೇ . ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ . ಸದಾಯೋಗಿನೇ . ನಿರಹಂಕಾರಾಯ .
ಈಶ್ವರಾಯ . ಶುಭಪ್ರದಾಯ . ಶುಭಾಯ . ಶಾಸ್ತ್ರೇ . ಶುಭಕರ್ಮಣೇ .
ಶುಭಪ್ರದಾಯ . ಸತ್ಯವತೇ . ಶ್ರುತಿಮತೇ . ಉಚ್ಚೈರ್ನಕಾರಾಯ .
ವೃದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ . 520

ಓಂ ಅನಲಾಯ ನಮಃ . ಬಲಭೃತೇ . ಬಲದಾಯ . ಬಂಧವೇ . ಮತಿಮತೇ .
ಬಲಿನಾಂ ವರಾಯ . ಅನಂಗಾಯ . ನಾಗರಾಜೇಂದ್ರಾಯ . ಪದ್ಮಯೋನಯೇ . ಗಣೇಶ್ವರಾಯ .
ಸಂವತ್ಸರಾಯ . ಋತವೇ . ನೇತ್ರೇ . ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ . ಪದ್ಮೇಕ್ಷಣಾಯ .
ಪದ್ಮಯೋನಯೇ . ಪ್ರಭಾವತೇ . ಅಮರಾಯ . ಪ್ರಭವೇ . ಸುಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ . 540

ಓಂ ಸುಮತಯೇ ನಮಃ . ಸೋಮಾಯ . ಗೋವಿಂದಾಯ . ಜಗದಾದಿಜಾಯ . ಪೀತವಾಸಸೇ .
ಕೃಷ್ಣವಾಸಸೇ . ದಿಗ್ವಾಸಸೇ . ಇಂದ್ರಿಯಾತಿಗಾಯ . ಅತೀಂದ್ರಿಯಾಯ . ಅನೇಕರೂಪಾಯ .
ಸ್ಕಂದಾಯ . ಪರಪುರಂಜಯಾಯ . ಶಕ್ತಿಮತೇ . ಜಲಧೃಗೇ . ಭಾಸ್ವತೇ .
ಮೋಕ್ಷಹೇತವೇ . ಅಯೋನಿಜಾಯ . ಸರ್ವದರ್ಶಿನೇ . ಜಿತಾದರ್ಶಾಯ .
ದುಃಸ್ವಪ್ನಾಶುಭನಾಶನಾಯ ನಮಃ . 560

ಓಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ . ತರಣಯೇ . ವೇಗವತೇ . ಕಶ್ಮಲಾಪಹಾಯ .
ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಯ . ಮಹಾಮಂತ್ರಾಯ . ವಿಶಾಖಾಯ . ಯಜನಪ್ರಿಯಾಯ .
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ . ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ . ದ್ಯುತಯೇ . ಈಶಾಯ . ವಿಹಂಗಮಾಯ .
ವಿಚಕ್ಷಣಾಯ . ದಕ್ಷಾಯ . ಇಂದ್ರಾಯ . ಪ್ರತ್ಯೂಷಾಯ . ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ .
ಅಖಿನ್ನಾಯ . ವೇದನಿಲಯಾಯ ನಮಃ . 580

ಓಂ ವೇದವಿದೇ ನಮಃ . ವಿದಿತಾಶಯಾಯ . ಪ್ರಭಾಕರಾಯ . ಜಿತರಿಪವೇ . ಸುಜನಾಯ .
ಅರುಣಸಾರಥಯೇ . ಕುನಾಶಿನೇ . ಸುರತಾಯ . ಸ್ಕಂದಾಯ . ಮಹಿತಾಯ . ಅಭಿಮತಾಯ .
ಗುರವೇ . ಗ್ರಹರಾಜಾಯ . ಗ್ರಹಪತಯೇ . ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲಾಯ . ಭಾಸ್ಕರಾಯ .
ಸತತಾನಂದಾಯ . ನಂದನಾಯ . ನರವಾಹನಾಯ . ಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ . ॥ 600 ॥

ಓಂ ಮಂಗಲವತೇ ನಮಃ . ಮಾಂಗಲ್ಯಾಯ . ಮಂಗಲಾವಹಾಯ .
ಮಂಗಲ್ಯಚಾರುಚರಿತಾಯ . ಶೀರ್ಣಾಯ . ಸರ್ವವ್ರತಾಯ . ವ್ರತಿನೇ . ಚತುರ್ಮುಖಾಯ .
ಪದ್ಮಮಾಲಿನೇ . ಪೂತಾತ್ಮನೇ . ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಘ್ನೇ . ಅಕಿಂಚನಾಯ . ಸತಾಮೀಶಾಯ .
ನಿರ್ಗುಣಾಯ . ಗುಣವತೇ . ಶುಚಯೇ . ಸಂಪೂರ್ಣಾಯ . ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ . ವಿಧೇಯಾಯ .
ಯೋಗತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ . 620

ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಂಶವೇ ನಮಃ . ಕ್ರತುಮತಯೇ . ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ . ಸುಮತಯೇ . ಸುವಾಚೇ .
ಸುವಾಹನಾಯ . ಮಾಲ್ಯದಾಮ್ನೇ . ಕೃತಾಹಾರಾಯ . ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ . ಬ್ರಹ್ಮಣೇ .
ಪ್ರಚೇತಸೇ . ಪ್ರಥಿತಾಯ . ಪ್ರಯತಾತ್ಮನೇ . ಸ್ಥಿರಾತ್ಮಕಾಯ . ಶತವಿಂದವೇ .
ಶತಮುಖಾಯ . ಗರೀಯಸೇ . ಅನಲಪ್ರಭಾಯ . ಧೀರಾಯ . ಮಹತ್ತರಾಯ ನಮಃ . 640

ಓಂ ವಿಪ್ರಾಯ ನಮಃ . ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ . ವಿದ್ಯಾರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ . ವಿದ್ಯಾವತೇ .
ಭೂತಿದಾಯ . ಸ್ಥಿತಾಯ . ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪವೇ . ಶ್ರೀಮತೇ . ವಿಪಾಪ್ಮನೇ .
ಬಹುಮಂಗಲಾಯ . ಸ್ವಃಸ್ಥಿತಾಯ . ಸುರಥಾಯ . ಸ್ವರ್ಣಾಯ . ಮೋಕ್ಷದಾಯ .
ಬಲಿಕೇತನಾಯ . ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾಯ . ದ್ವಂದ್ವಘ್ನೇ . ಸರ್ಗಾಯ . ಸರ್ವಗಾಯ .
ಸಂಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ . 660

ಓಂ ದಯಾಲವೇ ನಮಃ . ಸೂಕ್ಷ್ಮಧಿಯೇ . ಕ್ಷಾಂತಯೇ . ಕ್ಷೇಮಾಕ್ಷೇಮಸ್ಥಿತಿಪ್ರಿಯಾಯ .
ಭೂಧರಾಯ . ಭೂಪತಯೇ . ವಕ್ತ್ರೇ . ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ . ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ .
ಮಹಾವರಾಹಾಯ . ಪ್ರಿಯಕೃತೇ . ದಾತ್ರೇ . ಭೋಕ್ತ್ರೇ . ಅಭಯಪ್ರದಾಯ .
ಚಕ್ರವರ್ತಿನೇ . ಧೃತಿಕರಾಯ . ಸಂಪೂರ್ಣಾಯ . ಮಹೇಶ್ವರಾಯ .
ಚತುರ್ವೇದಧರಾಯ . ಅಚಿಂತ್ಯಾಯ ನಮಃ . 680

ಓಂ ವಿನಿಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ . ವಿವಿಧಾಶನಾಯ . ವಿಚಿತ್ರರಥಾಯ . ಏಕಾಕಿನೇ .
ಸಪ್ತಸಪ್ತಯೇ . ಪರಾತ್ಪರಾಯ . ಸರ್ವೋದಧಿಸ್ಥಿತಿಕರಾಯ . ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥೇಯಾಯ .
ಸ್ಥಿತಿಪ್ರಿಯಾಯ . ನಿಷ್ಕಲಾಯ . ಪುಷ್ಕಲಾಯ . ವಿಭವೇ . ವಸುಮತೇ .
ವಾಸವಪ್ರಿಯಾಯ . ಪಶುಮತೇ . ವಾಸವಸ್ವಾಮಿನೇ . ವಸುಧಾಮ್ನೇ . ವಸುಪ್ರದಾಯ .
ಬಲವತೇ . ಜ್ಞಾನವತೇ ನಮಃ . ॥ 700 ॥

ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ . ಓಂಂಕಾರಾಯ . ತ್ರಿಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾಯ . ಸಂಕಲ್ಪಯೋನಯೇ .
ದಿನಕೃತೇ . ಭಗವತೇ . ಕಾರಣಾಪಹಾಯ . ನೀಲಕಂಠಾಯ . ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ .
ಚತುರ್ವೇದಪ್ರಿಯಂವದಾಯ . ವಷಟ್ಕಾರಾಯ . ಉದ್ಗಾತ್ರೇ . ಹೋತ್ರೇ . ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾಯ .
ಹುತಾಹುತಯೇ . ಜನಾರ್ದನಾಯ . ಜನಾನಂದಾಯ . ನರಾಯ . ನಾರಾಯಣಾಯ .
ಅಂಬುದಾಯ ನಮಃ . 720

ಓಂ ಸಂದೇಹನಾಶನಾಯ ನಮಃ . ವಾಯವೇ . ಧನ್ವಿನೇ . ಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯ .
ವಿಗ್ರಹಿನೇ . ವಿಮಲಾಯ . ವಿಂದವೇ . ವಿಶೋಕಾಯ . ವಿಮಲದ್ಯುತಯೇ . ದ್ಯುತಿಮತೇ .
ದ್ಯೋತನಾಯ . ವಿದ್ಯುತೇ . ವಿದ್ಯಾವತೇ . ವಿದಿತಾಯ . ಬಲಿನೇ . ಘರ್ಮದಾಯ .
ಹಿಮದಾಯ . ಹಾಸಾಯ . ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮನೇ . ಸುತಾಜಿತಾಯ ನಮಃ . 740

ಓಂ ಸಾವಿತ್ರೀಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ . ರಾಜ್ಞೇ . ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಯ . ಘೃಣಯೇ . ವಿರಾಜೇ .
ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಷೇ . ಸಪ್ತತುರಗಾಯ . ಸಪ್ತಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಾಯ . ಸಂಪೂರ್ಣಾಯ .
ಜಗನ್ನಾಥಾಯ . ಸುಮನಸೇ . ಶೋಭನಪ್ರಿಯಾಯ . ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ . ಸರ್ವಕೃತೇ .
ಸೃಷ್ಟಯೇ . ಸಪ್ತಿಮತೇ . ಸಪ್ತಮೀಪ್ರಿಯಾಯ . ಸುಮೇಧಸೇ . ಮೇಧಿಕಾಯ .
ಮೇಧ್ಯಾಯ ನಮಃ . 760

ಓಂ ಮೇಧಾವಿನೇ ನಮಃ . ಮಧುಸೂದನಾಯ . ಅಂಗಿರಃಪತಯೇ . ಕಾಲಜ್ಞಾಯ .
ಧೂಮಕೇತವೇ . ಸುಕೇತನಾಯ . ಸುಖಿನೇ . ಸುಖಪ್ರದಾಯ . ಸೌಖ್ಯಾಯ . ಕಾಮಿನೇ
ಕಾಂತಯೇ . ಕಾಂತಿಪ್ರಿಯಾಯ . ಮುನಯೇ . ಸಂತಾಪನಾಯ . ಸಂತಪನಾಯ . ಆತಪಾಯ .
ತಪಸಾಂ ಪತಯೇ . ಉಮಾಪತಯೇ . ಸಹಸ್ರಾಂಶವೇ . ಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೇ .
ಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ನಮಃ . 780

ಓಂ ಪ್ರೀತಯೇ ನಮಃ . ವಿಮನ್ಯವೇ . ಅಂಭೋತ್ಥಾಯ . ಖಂಜನಾಯ . ಜಗತಾಂ ಪತಯೇ .
ಜಗತ್ಪಿತ್ರೇ . ಪ್ರೀತಮನಸೇ . ಸರ್ವಾಯ . ಖರ್ವಾಯ . ಗುಹಾಯ . ಅಚಲಾಯ .
ಸರ್ವಗಾಯ . ಜಗದಾನಂದಾಯ . ಜಗನ್ನೇತ್ರೇ . ಸುರಾರಿಘ್ನೇ . ಶ್ರೇಯಸೇ .
ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಾಯ . ಜ್ಯಾಯಸೇ . ಮಹತೇ . ಉತ್ತಮಾಯ ನಮಃ . ॥ 800 ॥

ಓಂ ಉದ್ಭವಾಯ ನಮಃ . ಉತ್ತಮಾಯ . ಮೇರುಮೇಯಾಯ . ಅಥಾಯ . ಧರಣಾಯ .
ಧರಣೀಧರಾಯ . ಧರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ . ಧರ್ಮರಾಜಾಯ . ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಾಯ .
ರಥಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ . ರಥಗತಯೇ . ತರುಣಾಯ . ತನಿತಾಯ . ಅನಲಾಯ . ಉತ್ತರಾಯ .
ಅನುತ್ತರಸ್ತಾಪಿನೇ . ಅವಾಕ್ಪತಯೇ . ಅಪಾಂ ಪತಯೇ . ಪುಣ್ಯಸಂಕೀರ್ತನಾಯ .
ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ . 820

ಓಂ ಹೇತವೇ ನಮಃ . ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಾಯ . ಸ್ವರ್ಭಾನವೇ . ವಿಗತಾನಂದಾಯ .
ವಿಶಿಷ್ಟೋತ್ಕೃಷ್ಟಕರ್ಮಕೃತೇ . ವ್ಯಾಧಿಪ್ರಣಾಶನಾಯ . ಕ್ಷೇಮಾಯ . ಶೂರಾಯ .
ಸರ್ವಜಿತಾಂ ವರಾಯ . ಏಕರಥಾಯ . ರಥಾಧೀಶಾಯ . ಶನೈಶ್ಚರಸ್ಯ
ಪಿತ್ರೇ . ವೈವಸ್ವತಗುರವೇ . ಮೃತ್ಯವೇ . ಧರ್ಮನಿತ್ಯಾಯ . ಮಹಾವ್ರತಾಯ .
ಪ್ರಲಂಬಹಾರಸಂಚಾರಿಣೇ . ಪ್ರದ್ಯೋತಾಯ . ದ್ಯೋತಿತಾನಲಾಯ .
ಸಂತಾಪಹೃತೇ ನಮಃ . 840

ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ . ಮಂತ್ರಾಯ . ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಯೇ . ಮಹಾಬಲಾಯ . ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ಮನೇ .
ಸುಪ್ರಿಯಾಯ . ಶಂಭವೇ . ಮರುತಾಮೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ . ಸಂಸಾರಗತಿವಿಚ್ಛೇತ್ತ್ರೇ .
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಾಯ . ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಾಯ . ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಷೇ . ರತ್ನಗರ್ಭಾಯ .
ಅಪರಾಜಿತಾಯ . ಧರ್ಮಕೇತವೇ . ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ . ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವರಪ್ರದಾಯ .
ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ . ಲೋಕಗುರವೇ . ಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ . 860

ಓಂ ಚಂಡವಾಹನಾಯ ನಮಃ . ಧರ್ಮಯೂಪಾಯ . ಯೂಪವೃಕ್ಷಾಯ . ಧನುಷ್ಪಾಣಯೇ .
ಧನುರ್ಧರಾಯ . ಪಿನಾಕಧೃತೇ . ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ . ಮಹಾಮಾಯಾಯ . ಮಹಾಶನಾಯ .
ವೀರಾಯ . ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ . ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ವರಾಯ .
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ . ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯ . ಲೋಹಿತಾಂಗಾಯ . ವಿವರ್ಧನಾಯ . ಖಗಾಯ .
ಅಂಧಾಯ . ಧರ್ಮದಾಯ . ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ . 880

ಓಂ ಧರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ . ಚಿತ್ರವಿಕ್ರಮಾಯ . ಭಗವತೇ . ಆತ್ಮವತೇ . ಮಂತ್ರಾಯ .
ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾಯ . ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ . ಏಕಾಯ . ಅನೇಕಾಯ . ತ್ರಯಿನೇ . ಕಾಲಾಯ .
ಸವಿತ್ರೇ . ಸಮಿತಿಂಜಯಾಯ . ಶಾರ್ಙ್ಗಧನ್ವನೇ . ಅನಲಾಯ . ಭೀಮಾಯ .
ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧಾಯ . ಸುಕರ್ಮಣೇ . ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ . ನಾಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ . ॥ 900 ॥

ಓಂ ದಿವಿಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ . ವದಾನ್ಯಾಯ . ವಾಸುಕಯೇ . ವೈದ್ಯಾಯ . ಆತ್ರೇಯಾಯ .
ಪರಾಕ್ರಮಾಯ . ದ್ವಾಪರಾಯ . ಪರಮೋದಾರಾಯ . ಪರಮಾಯ . ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವತೇ .
ಉದೀಚ್ಯವೇಷಾಯ . ಮುಕುಟಿನೇ . ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ . ಹಿಮಾಂಶುಭೃತೇ . ಸಿತಾಯ .
ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ . ಪದ್ಮೋದರನಿಭಾನನಾಯ . ಸಾಯಂ ದಿವಾ ದಿವ್ಯವಪುಷೇ .
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯ . ಮಹಾಲಯಾಯ ನಮಃ . 920

ಓಂ ಮಹಾರಥಾಯ ನಮಃ . ಮಹತೇ . ಈಶಾಯ . ಶೇಷಾಯ . ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಸೇ .
ಧೃತಾತಪತ್ರಪ್ರತಿಮಾಯ . ವಿಮರ್ಷಿನೇ . ನಿರ್ಣಯಾಯ . ಸ್ಥಿತಾಯ . ಅಹಿಂಸಕಾಯ .
ಶುದ್ಧಮತಯೇ . ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ . ವಿವರ್ಧನಾಯ . ಸರ್ವದಾಯ . ಧನದಾಯ .
ಮೋಕ್ಷಾಯ . ವಿಹಾರಿಣೇ . ಬಹುದಾಯಕಾಯ . ಚಾರುರಾತ್ರಿಹರಾಯ . ನಾಥಾಯ ನಮಃ . 940

ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ . ಸರ್ವಗಾಯ . ಅವ್ಯಯಾಯ . ಮನೋಹರವಪವೇ . ಶುಭ್ರಾಯ .
ಶೋಭನಾಯ . ಸುಪ್ರಭಾವನಾಯ . ಸುಪ್ರಭಾವಾಯ . ಸುಪ್ರತಾಪಾಯ . ಸುನೇತ್ರಾಯ .
ದಿಗ್ವಿದಿಕ್ಪತಯೇ . ರಾಜ್ಞೀಪ್ರಿಯಾಯ . ಶಬ್ದಕರಾಯ . ಗ್ರಹೇಶಾಯ . ತಿಮಿರಾಪಹಾಯ .
ಸೈಂಹಿಕೇಯರಿಪವೇ . ದೇವಾಯ . ವರದಾಯ . ವರನಾಯಕಾಯ . ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ . 960

ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ . ಯೋಗೀಶ್ವರಪತಯೇ . ಅನಾದಿರೂಪಾಯ .
ಅದಿತಿಜಾಯ . ರತ್ನಕಾಂತಯೇ . ಪ್ರಭಾಮಯಾಯ . ಜಗತ್ಪ್ರದೀಪಾಯ .
ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾಯ . ಮಹಾವಿಸ್ತೀರ್ಣಮಂಡಲಾಯ . ಏಕಚಕ್ರರಥಾಯ .
ಸ್ವರ್ಣರಥಾಯ . ಸ್ವರ್ಣಶರೀರಧೃಷೇ . ನಿರಾಲಂಬಾಯ . ಗಗನಗಾಯ .
ಧರ್ಮಕರ್ಮಪ್ರಭಾವಕೃತೇ . ಧರ್ಮಾತ್ಮನೇ . ಕರ್ಮಣಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ . ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ .
ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ . ಮೇರುಸೇವಿನೇ ನಮಃ . 980

ಓಂ ಸುಮೇಧಾವಿನೇ ನಮಃ . ಮೇರುರಕ್ಷಾಕರಾಯ . ಮಹತೇ . ಆಧಾರಭೂತಾಯ .
ರತಿಮತೇ . ಧನಧಾನ್ಯಕೃತೇ . ಪಾಪಸಂತಾಪಹರ್ತ್ರೇ . ಮನೋವಾಂಛಿತದಾಯಕಾಯ .
ರೋಗಹರ್ತ್ರೇ . ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೇ . ರಮಣೀಯಗುಣಾಯ . ಅನೃಣಿನೇ .
ಕಾಲತ್ರಯಾನಂತರೂಪಾಯ . ಮುನಿವೃಂದನಮಸ್ಕೃತಾಯ . ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಕರಾಯ .
ಸಿದ್ಧಾಯ . ಸಂಧ್ಯಾವಂದನವಂದಿತಾಯ . ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾನನಿರತಾಯ .
ಸಮಾರಾಧನತೋಷವತೇ . ಭಕ್ತದುಃಖಕ್ಷಯಕರಾಯ ನಮಃ . ॥ 1000 ॥

ಓಂ ಭವಸಾಗರತಾರಕಾಯ ನಮಃ . ಭಯಾಪಹರ್ತ್ರೇ . ಭಗವತೇ .
ಅಪ್ರಮೇಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ . ಮನುಸ್ವಾಮಿನೇ . ಮನುಪತಯೇ . ಮಾನ್ಯಾಯ .
ಮನ್ವಂತರಾಧಿಪಾಯ . ॥ 1008 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಏತತ್ತೇ ಸರ್ವಮಾಖ್ಯಾತಂ ಯನ್ಮಾಂ ತ್ವಂ ಪರಿಪೃಚ್ಚಸಿ .
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಸವಿತುಃ ಪಾರಾಶರ್ಯೋ ಯದಾಹ ಮೇ ॥ 1 ॥

ಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ದುಃಖದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಂ .
ಬಂಧಮೋಕ್ಷಕರಂ ಚೈವ ಭಾನೋರ್ನಾಮಾನುಕೀರ್ತನಾತ್ ॥ 2 ॥

ಯಸ್ತ್ವಿದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದ್ವಾ ಪ್ರಯತೋ ನರಃ .
ಅಕ್ಷಯಂ ಸುಖಮನ್ನಾದ್ಯಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯೋಪಸಾಧಿತಂ ॥ 3 ॥

ನೃಪಾಗ್ನಿತಸ್ಕರಭಯಂ ವ್ಯಾಧಿತೋ ನ ಭಯಂ ಭವೇತ್ .
ವಿಜಯೀ ಚ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಮಾಶ್ರಯಂ ಪರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 4 ॥

ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ಸುಭಗೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಸ ಸುಖೀ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ .
ಜೀವೇದ್ವರ್ಷಶತಾಯುಶ್ಚ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 5 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮಂಶುಮತಃ ಪಠೇದ್ಯಃ
ಪ್ರಾತಃ ಶುಚಿರ್ನಿಯಮವಾನ್ ಸುಸಮೃದ್ಧಿಯುಕ್ತಃ .
ದೂರೇಣ ತಂ ಪರಿಹರಂತಿ ಸದೈವ ರೋಗಾಃ
ಭೂತಾಃ ಸುಪರ್ಣಮಿವ ಸರ್ವಮಹೋರಗೇಂದ್ರಾಃ ॥ 6 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಭವಿಷ್ಯಪುರಾಣೇ ಸಪ್ತಮಕಲ್ಪೇ .
ಶ್ರೀಭಗವತ್ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ .
ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ .

Also Read 1108 Names of Sri Surya Stotram 1:

1108 Names of Sri Surya Sahasranamavali 1 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1108 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top