Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1108 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Telugu

Shri Surya Sahasranamavali Sahasranamavali 1 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీసూర్యసహస్రనామావలీ 1 ॥

ధ్యానం –
ధ్యేయః సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ
నారాయణః సరసిజాసనసన్నివిష్టః ।
కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ
హారీ హిరణ్మయవపుర్ధృతశంఖచక్రః ॥

ఓం విశ్వవిదే నమః । విశ్వజితే । విశ్వకర్త్రే । విశ్వాత్మనే । విశ్వతోముఖాయ ।
విశ్వేశ్వరాయ । విశ్వయోనయే । నియతాత్మనే । జితేంద్రియాయ । కాలాశ్రయాయ ।
కాలకర్త్రే । కాలఘ్నే । కాలనాశనాయ । మహాయోగినే । మహాసిద్ధయే ।
మహాత్మనే । సుమహాబలాయ । ప్రభవే । విభవే । భూతనాథాయ నమః । 20 ।

ఓం భూతాత్మనే నమః । భువనేశ్వరాయ । భూతభవ్యాయ । భావితాత్మనే ।
భూతాంతఃకరణాయ । శివాయ । శరణ్యాయ । కమలానందాయ । నందనాయ ।
నందవర్ధనాయ । వరేణ్యాయ । వరదాయ । యోగినే । సుసంయుక్తాయ ।
ప్రకాశకాయ । ప్రాప్తయానాయ । పరప్రాణాయ । పూతాత్మనే । ప్రయతాయ ।
ప్రియాయ నమః । 40 ।

ఓం నయాయ నమః । సహస్రపాదే । సాధవే । దివ్యకుండలమండితాయ ।
అవ్యంగధారిణే । ధీరాత్మనే । సవిత్రే । వాయువాహనాయ । సమాహితమతయే ।
దాత్రే । విధాత్రే । కృతమంగలాయ । కపర్దినే । కల్పపాదే । రుద్రాయ ।
సుమనాయ । ధర్మవత్సలాయ । సమాయుక్తాయ । విముక్తాత్మనే ।
కృతాత్మనే నమః । 60 ।

ఓం కృతినాం వరాయ నమః । అవిచింత్యవపవే । శ్రేష్ఠాయ । మహాయోగినే ।
మహేశ్వరాయ । కాంతాయ । కామారయే । ఆదిత్యాయ । నియతాత్మనే । నిరాకులాయ ।
కామాయ । కారుణికాయ । కర్త్రే । కమలాకరబోధనాయ । సప్తసప్తయే ।
అచింత్యాత్మనే । మహాకారుణికోత్తమాయ । సంజీవనాయ । జీవనాథాయ ।
జయాయ నమః । 80 ।

ఓం జీవాయ నమః । జగత్పతయే । అయుక్తాయ । విశ్వనిలయాయ । సంవిభాగినే ।
వృషధ్వజాయ । వృషాకపయే । కల్పకర్త్రే । కల్పాంతకరణాయ । రవయే ।
ఏకచక్రరథాయ । మౌనినే । సురథాయ । రథినాం వరాయ । సక్రోధనాయ ।
రశ్మిమాలినే । తేజోరాశయే । విభావసవే । దివ్యకృతే । దినకృతే నమః । 100 ।

ఓం దేవాయ నమః । దేవదేవాయ । దివస్పతయే । దీననాథాయ । హరాయ ।
హోత్రే । దివ్యబాహవే । దివాకరాయ । యజ్ఞాయ । యజ్ఞపతయే । పూష్ణే ।
స్వర్ణరేతసే । పరావరాయ । పరాపరజ్ఞాయ । తరణయే । అంశుమాలినే ।
మనోహరాయ । ప్రాజ్ఞాయ । ప్రాజ్ఞపతయే । సూర్యాయ నమః । 120 ।

ఓం సవిత్రే నమః । విష్ణవే । అంశుమతే । సదాగతయే । గంధవహాయ ।
విహితాయ । విధయే । ఆశుగాయ । పతంగాయ । పతగాయ । స్థాణవే ।
విహంగాయ । విహగాయ । వరాయ । హర్యశ్వాయ । హరితాశ్వాయ । హరిదశ్వాయ ।
జగత్ప్రియాయ । త్ర్యంబకాయ । సర్వదమనాయ నమః । 140 ।

ఓం భావితాత్మనే నమః । భిషగ్వరాయ । ఆలోకకృతే । లోకనాథాయ ।
లోకాలోకనమస్కృతాయ । కాలాయ । కల్పాంతకాయ । వహ్నయే । తపనాయ ।
సంప్రతాపనాయ । విరోచనాయ । విరూపాక్షాయ । సహస్రాక్షాయ ।
పురందరాయ । సహస్రరశ్మయే । మిహిరాయ । వివిధాంబరభూషణాయ ।
ఖగాయ । ప్రతర్దనాయ । ధన్యాయ నమః । 160 ।

ఓం హయగాయ నమః । వాగ్విశారదాయ । శ్రీమతే । అశిశిరాయ । వాగ్మినే ।
శ్రీపతయే । శ్రీనికేతనాయ । శ్రీకంఠాయ । శ్రీధరాయ । శ్రీమతే ।
శ్రీనివాసాయ । వసుప్రదాయ । కామచారిణే । మహామాయాయ । మహోగ్రాయ ।
అవిదితామయాయ । తీర్థక్రియావతే । సునయాయ । విభక్తాయ ।
భక్తవత్సలాయ నమః । 180 ।

ఓం కీర్తయే నమః । కీర్తికరాయ । నిత్యాయ । కుండలినే । కవచినే । రథినే ।
హిరణ్యరేతసే । సప్తాశ్వాయ । ప్రయతాత్మనే । పరంతపాయ । బుద్ధిమతే ।
అమరశ్రేష్ఠాయ । రోచిష్ణవే । పాకశాసనాయ । సముద్రాయ । ధనదాయ ।
ధాత్రే । మాంధాత్రే । కశ్మలాపహాయ । తమోఘ్నాయ నమః । 200 ।

ఓం ధ్వాంతఘ్నే నమః । వహ్నయే । హోత్రే । అంతఃకరణాయ । గుహాయ । పశుమతే ।
ప్రయతానందాయ । భూతేశాయ । శ్రీమతాం వరాయ । నిత్యాయ । అదితాయ ।
నిత్యరథాయ । సురేశాయ । సురపూజితాయ । అజితాయ । విజితాయ । జేత్రే ।
జంగమస్థావరాత్మకాయ । జీవానందాయ । నిత్యగామినే నమః । 220 ।

ఓం విజేత్రే నమః । విజయప్రదాయ । పర్జన్యాయ । అగ్నయే । స్థితయే ।
స్థేయాయ । స్థవిరాయ । నిరంజనాయ । ప్రద్యోతనాయ । రథారూఢాయ ।
సర్వలోకప్రకాశకాయ । ధ్రువాయ । మేషినే । మహావీర్యాయ । హంసాయ ।
సంసారతారకాయ । సృష్టికర్త్రే । క్రియాహేతవే । మార్తండాయ । మరుతాం
పతయే నమః । 240 ।

ఓం మరుత్వతే నమః । దహనాయ । త్వష్ట్రే । భగాయ । భర్గాయ । అర్యమ్ణే ।
కపయే । వరుణేశాయ । జగన్నాథాయ । కృతకృత్యాయ । సులోచనాయ ।
వివస్వతే । భానుమతే । కార్యాయ । కారణాయ । తేజసాం నిధయే ।
అసంగగామినే । తిగ్మాంశవే । ధర్మాంశవే । దీప్తదీధితయే నమః । 260 ।

ఓం సహస్రదీధితయే నమః । బ్రధ్నాయ । సహస్రాంశవే । దివాకరాయ ।
గభస్తిమతే । దీధితిమతే । స్రగ్విణే । మణికులద్యుతయే । భాస్కరాయ ।
సురకార్యజ్ఞాయ । సర్వజ్ఞాయ । తీక్ష్ణదీధితయే । సురజ్యేష్ఠాయ ।
సురపతయే । బహుజ్ఞాయ । వచసాం పతయే । తేజోనిధయే । బృహత్తేజసే ।
బృహత్కీర్తయే । బృహస్పతయే నమః । 280 ।

ఓం అహిమతే నమః । ఊర్జితాయ । ధీమతే । ఆముక్తాయ । కీర్తివర్ధనాయ ।
మహావైద్యాయ । గణపతయే । ధనేశాయ । గణనాయకాయ । తీవ్రప్రతాపనాయ ।
తాపినే । తాపనాయ । విశ్వతాపనాయ । కార్తస్వరాయ । హృషీకేశాయ ।
పద్మానందాయ । అతినందితాయ । పద్మనాభాయ । అమృతాహారాయ ।
స్థితిమతే నమః । 300 ।

ఓం కేతుమతే నమః । నభసే । అనాద్యంతాయ । అచ్యుతాయ । విశ్వాయ ।
విశ్వామిత్రాయ । ఘృణయే । విరాజే । ఆముక్తకవచాయ । వాగ్మినే ।
కంచుకినే । విశ్వభావనాయ । అనిమిత్తగతయే । శ్రేష్ఠాయ । శరణ్యాయ ।
సర్వతోముఖాయ । విగాహినే । వేణురసహాయ । సమాయుక్తాయ ।
సమాక్రతవే నమః । 320 ।

ఓం ధర్మకేతవే నమః । ధర్మరతయే । సంహర్త్రే । సంయమాయ । యమాయ ।
ప్రణతార్తిహరాయ । వాయవే । సిద్ధకార్యాయ । జనేశ్వరాయ । నభసే ।
విగాహనాయ । సత్యాయ । సవిత్రే । ఆత్మనే । మనోహరాయ । హారిణే । హరయే ।
హరాయ । వాయవే । ఋతవే నమః । 340 ।

ఓం కాలానలద్యుతయే నమః । సుఖసేవ్యాయ । మహాతేజసే । జగతామేకకారణాయ ।
మహేంద్రాయ । విష్టుతాయ । స్తోత్రాయ । స్తుతిహేతవే । ప్రభాకరాయ ।
సహస్రకరాయ । ఆయుష్మతే । అరోషాయ । సుఖదాయ । సుఖినే । వ్యాధిఘ్నే ।
సుఖదాయ । సౌఖ్యాయ । కల్యాణాయ । కలతాం వరాయ । ఆరోగ్యకారణాయ నమః । 360 ।

ఓం సిద్ధయే నమః । ఋద్ధయే । వృద్ధయే । బృహస్పతయే । హిరణ్యరేతసే ।
ఆరోగ్యాయ । విదుషే । బ్రధ్నాయ । బుధాయ । మహతే । ప్రాణవతే ।
ధృతిమతే । ఘర్మాయ । ఘర్మకర్త్రే । రుచిప్రదాయ । సర్వప్రియాయ ।
సర్వసహాయ । సర్వశత్రువినాశనాయ । ప్రాంశవే । విద్యోతనాయ నమః । 380 ।

ఓం ద్యోతాయ నమః । సహస్రకిరణాయ । కృతినే । కేయూరిణే । భూషణోద్భాసినే ।
భాసితాయ । భాసనాయ । అనలాయ । శరణ్యార్తిహరాయ । హోత్రే । ఖద్యోతాయ ।
ఖగసత్తమాయ । సర్వద్యోతాయ । భవద్యోతాయ । సర్వద్యుతికరాయ ।
మతాయ । కల్యాణాయ । కల్యాణకరాయ । కల్యాయ । కల్యకరాయ నమః । 400 ।

ఓం కవయే నమః । కల్యాణకృతే । కల్యవపవే । సర్వకల్యాణభాజనాయ ।
శాంతిప్రియాయ । ప్రసన్నాత్మనే । ప్రశాంతాయ । ప్రశమప్రియాయ ।
ఉదారకర్మణే । సునయాయ । సువర్చసే । వర్చసోజ్జ్వలాయ । వర్చస్వినే ।
వర్చసామీశాయ । త్రైలోక్యేశాయ । వశానుగాయ । తేజస్వినే । సుయశసే ।
వర్ష్మిణే । వర్ణాధ్యక్షాయ నమః । 420 ।

ఓం బలిప్రియాయ నమః । యశస్వినే । తేజోనిలయాయ । తేజస్వినే ।
ప్రకృతిస్థితాయ । ఆకాశగాయ । శీఘ్రగతయే । ఆశుగాయ । గతిమతే ।
ఖగాయ । గోపతయే । గ్రహదేవేశాయ । గోమతే । ఏకాయ । ప్రభంజనాయ ।
జనిత్రే । ప్రజనాయ । జీవాయ । దీపాయ । సర్వప్రకాశకాయ నమః । 440 ।

ఓం సర్వసాక్షినే నమః । యోగనిత్యాయ । నభస్వతే । అసురాంతకాయ ।
రక్షోఘ్నాయ । విఘ్నశమనాయ । కిరీటినే । సుమనఃప్రియాయ । మరీచిమాలినే ।
సుమతయే । కృతాభిఖ్యవిశేషకాయ । శిష్టాచారాయ । శుభాకారాయ ।
స్వచారాచారతత్పరాయ । మందారాయ । మాఠరాయ । వేణవే । క్షుధాపాయ ।
క్ష్మాపతయే । గురవే నమః । 460 ।

ఓం సువిశిష్టాయ నమః । విశిష్టాత్మనే । విధేయాయ । జ్ఞానశోభనాయ ।
మహాశ్వేతాయ । ప్రియాయ । జ్ఞేయాయ । సామగాయ । మోక్షదాయకాయ ।
సర్వవేదప్రగీతాత్మనే । సర్వవేదలయాయ । మహతే । వేదమూర్తయే ।
చతుర్వేదాయ । వేదభృతే । వేదపారగాయ । క్రియావతే । అసితాయ । జిష్ణవే ।
వరీయాంశవే నమః । 480 ।

ఓం వరప్రదాయ నమః । వ్రతచారిణే । వ్రతధరాయ । లోకబంధవే ।
అలంకృతాయ । అలంకారాక్షరాయ । వేద్యాయ । విద్యావతే । విదితాశయాయ ।
ఆకారాయ । భూషణాయ । భూష్యాయ । భూష్ణవే । భువనపూజితాయ ।
చక్రపాణయే । ధ్వజధరాయ । సురేశాయ । లోకవత్సలాయ । వాగ్మిపతయే ।
మహాబాహవే నమః । 500 ।

ఓం ప్రకృతయే నమః । వికృతయే । గుణాయ । అంధకారాపహాయ । శ్రేష్ఠాయ ।
యుగావర్తాయ । యుగాదికృతే । అప్రమేయాయ । సదాయోగినే । నిరహంకారాయ ।
ఈశ్వరాయ । శుభప్రదాయ । శుభాయ । శాస్త్రే । శుభకర్మణే ।
శుభప్రదాయ । సత్యవతే । శ్రుతిమతే । ఉచ్చైర్నకారాయ ।
వృద్ధిదాయ నమః । 520 ।

ఓం అనలాయ నమః । బలభృతే । బలదాయ । బంధవే । మతిమతే ।
బలినాం వరాయ । అనంగాయ । నాగరాజేంద్రాయ । పద్మయోనయే । గణేశ్వరాయ ।
సంవత్సరాయ । ఋతవే । నేత్రే । కాలచక్రప్రవర్తకాయ । పద్మేక్షణాయ ।
పద్మయోనయే । ప్రభావతే । అమరాయ । ప్రభవే । సుమూర్తయే నమః । 540 ।

ఓం సుమతయే నమః । సోమాయ । గోవిందాయ । జగదాదిజాయ । పీతవాససే ।
కృష్ణవాససే । దిగ్వాససే । ఇంద్రియాతిగాయ । అతీంద్రియాయ । అనేకరూపాయ ।
స్కందాయ । పరపురంజయాయ । శక్తిమతే । జలధృగే । భాస్వతే ।
మోక్షహేతవే । అయోనిజాయ । సర్వదర్శినే । జితాదర్శాయ ।
దుఃస్వప్నాశుభనాశనాయ నమః । 560 ।

ఓం మాంగల్యకర్త్రే నమః । తరణయే । వేగవతే । కశ్మలాపహాయ ।
స్పష్టాక్షరాయ । మహామంత్రాయ । విశాఖాయ । యజనప్రియాయ ।
విశ్వకర్మణే । మహాశక్తయే । ద్యుతయే । ఈశాయ । విహంగమాయ ।
విచక్షణాయ । దక్షాయ । ఇంద్రాయ । ప్రత్యూషాయ । ప్రియదర్శనాయ ।
అఖిన్నాయ । వేదనిలయాయ నమః । 580 ।

ఓం వేదవిదే నమః । విదితాశయాయ । ప్రభాకరాయ । జితరిపవే । సుజనాయ ।
అరుణసారథయే । కునాశినే । సురతాయ । స్కందాయ । మహితాయ । అభిమతాయ ।
గురవే । గ్రహరాజాయ । గ్రహపతయే । గ్రహనక్షత్రమండలాయ । భాస్కరాయ ।
సతతానందాయ । నందనాయ । నరవాహనాయ । మంగలాయ నమః । 600 ।

ఓం మంగలవతే నమః । మాంగల్యాయ । మంగలావహాయ ।
మంగల్యచారుచరితాయ । శీర్ణాయ । సర్వవ్రతాయ । వ్రతినే । చతుర్ముఖాయ ।
పద్మమాలినే । పూతాత్మనే । ప్రణతార్తిఘ్నే । అకించనాయ । సతామీశాయ ।
నిర్గుణాయ । గుణవతే । శుచయే । సంపూర్ణాయ । పుండరీకాక్షాయ । విధేయాయ ।
యోగతత్పరాయ నమః । 620 ।

ఓం సహస్రాంశవే నమః । క్రతుమతయే । సర్వజ్ఞాయ । సుమతయే । సువాచే ।
సువాహనాయ । మాల్యదామ్నే । కృతాహారాయ । హరిప్రియాయ । బ్రహ్మణే ।
ప్రచేతసే । ప్రథితాయ । ప్రయతాత్మనే । స్థిరాత్మకాయ । శతవిందవే ।
శతముఖాయ । గరీయసే । అనలప్రభాయ । ధీరాయ । మహత్తరాయ నమః । 640 ।

ఓం విప్రాయ నమః । పురాణపురుషోత్తమాయ । విద్యారాజాధిరాజాయ । విద్యావతే ।
భూతిదాయ । స్థితాయ । అనిర్దేశ్యవపవే । శ్రీమతే । విపాప్మనే ।
బహుమంగలాయ । స్వఃస్థితాయ । సురథాయ । స్వర్ణాయ । మోక్షదాయ ।
బలికేతనాయ । నిర్ద్వంద్వాయ । ద్వంద్వఘ్నే । సర్గాయ । సర్వగాయ ।
సంప్రకాశకాయ నమః । 660 ।

ఓం దయాలవే నమః । సూక్ష్మధియే । క్షాంతయే । క్షేమాక్షేమస్థితిప్రియాయ ।
భూధరాయ । భూపతయే । వక్త్రే । పవిత్రాత్మనే । త్రిలోచనాయ ।
మహావరాహాయ । ప్రియకృతే । దాత్రే । భోక్త్రే । అభయప్రదాయ ।
చక్రవర్తినే । ధృతికరాయ । సంపూర్ణాయ । మహేశ్వరాయ ।
చతుర్వేదధరాయ । అచింత్యాయ నమః । 680 ।

ఓం వినింద్యాయ నమః । వివిధాశనాయ । విచిత్రరథాయ । ఏకాకినే ।
సప్తసప్తయే । పరాత్పరాయ । సర్వోదధిస్థితికరాయ । స్థితిస్థేయాయ ।
స్థితిప్రియాయ । నిష్కలాయ । పుష్కలాయ । విభవే । వసుమతే ।
వాసవప్రియాయ । పశుమతే । వాసవస్వామినే । వసుధామ్నే । వసుప్రదాయ ।
బలవతే । జ్ఞానవతే నమః । 700 ।

ఓం తత్త్వాయ నమః । ఓంంకారాయ । త్రిషు సంస్థితాయ । సంకల్పయోనయే ।
దినకృతే । భగవతే । కారణాపహాయ । నీలకంఠాయ । ధనాధ్యక్షాయ ।
చతుర్వేదప్రియంవదాయ । వషట్కారాయ । ఉద్గాత్రే । హోత్రే । స్వాహాకారాయ ।
హుతాహుతయే । జనార్దనాయ । జనానందాయ । నరాయ । నారాయణాయ ।
అంబుదాయ నమః । 720 ।

ఓం సందేహనాశనాయ నమః । వాయవే । ధన్వినే । సురనమస్కృతాయ ।
విగ్రహినే । విమలాయ । విందవే । విశోకాయ । విమలద్యుతయే । ద్యుతిమతే ।
ద్యోతనాయ । విద్యుతే । విద్యావతే । విదితాయ । బలినే । ఘర్మదాయ ।
హిమదాయ । హాసాయ । కృష్ణవర్త్మనే । సుతాజితాయ నమః । 740 ।

ఓం సావిత్రీభావితాయ నమః । రాజ్ఞే । విశ్వామిత్రాయ । ఘృణయే । విరాజే ।
సప్తార్చిషే । సప్తతురగాయ । సప్తలోకనమస్కృతాయ । సంపూర్ణాయ ।
జగన్నాథాయ । సుమనసే । శోభనప్రియాయ । సర్వాత్మనే । సర్వకృతే ।
సృష్టయే । సప్తిమతే । సప్తమీప్రియాయ । సుమేధసే । మేధికాయ ।
మేధ్యాయ నమః । 760 ।

ఓం మేధావినే నమః । మధుసూదనాయ । అంగిరఃపతయే । కాలజ్ఞాయ ।
ధూమకేతవే । సుకేతనాయ । సుఖినే । సుఖప్రదాయ । సౌఖ్యాయ । కామినే
కాంతయే । కాంతిప్రియాయ । మునయే । సంతాపనాయ । సంతపనాయ । ఆతపాయ ।
తపసాం పతయే । ఉమాపతయే । సహస్రాంశవే । ప్రియకారిణే ।
ప్రియంకరాయ నమః । 780 ।

ఓం ప్రీతయే నమః । విమన్యవే । అంభోత్థాయ । ఖంజనాయ । జగతాం పతయే ।
జగత్పిత్రే । ప్రీతమనసే । సర్వాయ । ఖర్వాయ । గుహాయ । అచలాయ ।
సర్వగాయ । జగదానందాయ । జగన్నేత్రే । సురారిఘ్నే । శ్రేయసే ।
శ్రేయస్కరాయ । జ్యాయసే । మహతే । ఉత్తమాయ నమః । 800 ।

ఓం ఉద్భవాయ నమః । ఉత్తమాయ । మేరుమేయాయ । అథాయ । ధరణాయ ।
ధరణీధరాయ । ధరాధ్యక్షాయ । ధర్మరాజాయ । ధర్మాధర్మప్రవర్తకాయ ।
రథాధ్యక్షాయ । రథగతయే । తరుణాయ । తనితాయ । అనలాయ । ఉత్తరాయ ।
అనుత్తరస్తాపినే । అవాక్పతయే । అపాం పతయే । పుణ్యసంకీర్తనాయ ।
పుణ్యాయ నమః । 820 ।

ఓం హేతవే నమః । లోకత్రయాశ్రయాయ । స్వర్భానవే । విగతానందాయ ।
విశిష్టోత్కృష్టకర్మకృతే । వ్యాధిప్రణాశనాయ । క్షేమాయ । శూరాయ ।
సర్వజితాం వరాయ । ఏకరథాయ । రథాధీశాయ । శనైశ్చరస్య
పిత్రే । వైవస్వతగురవే । మృత్యవే । ధర్మనిత్యాయ । మహావ్రతాయ ।
ప్రలంబహారసంచారిణే । ప్రద్యోతాయ । ద్యోతితానలాయ ।
సంతాపహృతే నమః । 840 ।

ఓం పరస్మై నమః । మంత్రాయ । మంత్రమూర్తయే । మహాబలాయ । శ్రేష్ఠాత్మనే ।
సుప్రియాయ । శంభవే । మరుతామీశ్వరేశ్వరాయ । సంసారగతివిచ్ఛేత్త్రే ।
సంసారార్ణవతారకాయ । సప్తజిహ్వాయ । సహస్రార్చిషే । రత్నగర్భాయ ।
అపరాజితాయ । ధర్మకేతవే । అమేయాత్మనే । ధర్మాధర్మవరప్రదాయ ।
లోకసాక్షిణే । లోకగురవే । లోకేశాయ నమః । 860 ।

ఓం చండవాహనాయ నమః । ధర్మయూపాయ । యూపవృక్షాయ । ధనుష్పాణయే ।
ధనుర్ధరాయ । పినాకధృతే । మహోత్సాహాయ । మహామాయాయ । మహాశనాయ ।
వీరాయ । శక్తిమతాం శ్రేష్ఠాయ । సర్వశస్త్రభృతాం వరాయ ।
జ్ఞానగమ్యాయ । దురారాధ్యాయ । లోహితాంగాయ । వివర్ధనాయ । ఖగాయ ।
అంధాయ । ధర్మదాయ । నిత్యాయ నమః । 880 ।

ఓం ధర్మకృతే నమః । చిత్రవిక్రమాయ । భగవతే । ఆత్మవతే । మంత్రాయ ।
త్ర్యక్షరాయ । నీలలోహితాయ । ఏకాయ । అనేకాయ । త్రయినే । కాలాయ ।
సవిత్రే । సమితింజయాయ । శార్ఙ్గధన్వనే । అనలాయ । భీమాయ ।
సర్వప్రహరణాయుధాయ । సుకర్మణే । పరమేష్ఠినే । నాకపాలినే నమః । 900 ।

ఓం దివిస్థితాయ నమః । వదాన్యాయ । వాసుకయే । వైద్యాయ । ఆత్రేయాయ ।
పరాక్రమాయ । ద్వాపరాయ । పరమోదారాయ । పరమాయ । బ్రహ్మచర్యవతే ।
ఉదీచ్యవేషాయ । ముకుటినే । పద్మహస్తాయ । హిమాంశుభృతే । సితాయ ।
ప్రసన్నవదనాయ । పద్మోదరనిభాననాయ । సాయం దివా దివ్యవపుషే ।
అనిర్దేశ్యాయ । మహాలయాయ నమః । 920 ।

ఓం మహారథాయ నమః । మహతే । ఈశాయ । శేషాయ । సత్త్వరజస్తమసే ।
ధృతాతపత్రప్రతిమాయ । విమర్షినే । నిర్ణయాయ । స్థితాయ । అహింసకాయ ।
శుద్ధమతయే । అద్వితీయాయ । వివర్ధనాయ । సర్వదాయ । ధనదాయ ।
మోక్షాయ । విహారిణే । బహుదాయకాయ । చారురాత్రిహరాయ । నాథాయ నమః । 940 ।

ఓం భగవతే నమః । సర్వగాయ । అవ్యయాయ । మనోహరవపవే । శుభ్రాయ ।
శోభనాయ । సుప్రభావనాయ । సుప్రభావాయ । సుప్రతాపాయ । సునేత్రాయ ।
దిగ్విదిక్పతయే । రాజ్ఞీప్రియాయ । శబ్దకరాయ । గ్రహేశాయ । తిమిరాపహాయ ।
సైంహికేయరిపవే । దేవాయ । వరదాయ । వరనాయకాయ । చతుర్భుజాయ నమః । 960 ।

ఓం మహాయోగినే నమః । యోగీశ్వరపతయే । అనాదిరూపాయ ।
అదితిజాయ । రత్నకాంతయే । ప్రభామయాయ । జగత్ప్రదీపాయ ।
విస్తీర్ణాయ । మహావిస్తీర్ణమండలాయ । ఏకచక్రరథాయ ।
స్వర్ణరథాయ । స్వర్ణశరీరధృషే । నిరాలంబాయ । గగనగాయ ।
ధర్మకర్మప్రభావకృతే । ధర్మాత్మనే । కర్మణాం సాక్షిణే । ప్రత్యక్షాయ ।
పరమేశ్వరాయ । మేరుసేవినే నమః । 980 ।

ఓం సుమేధావినే నమః । మేరురక్షాకరాయ । మహతే । ఆధారభూతాయ ।
రతిమతే । ధనధాన్యకృతే । పాపసంతాపహర్త్రే । మనోవాంఛితదాయకాయ ।
రోగహర్త్రే । రాజ్యదాయినే । రమణీయగుణాయ । అనృణినే ।
కాలత్రయానంతరూపాయ । మునివృందనమస్కృతాయ । సంధ్యారాగకరాయ ।
సిద్ధాయ । సంధ్యావందనవందితాయ । సామ్రాజ్యదాననిరతాయ ।
సమారాధనతోషవతే । భక్తదుఃఖక్షయకరాయ నమః । 1000 ।

ఓం భవసాగరతారకాయ నమః । భయాపహర్త్రే । భగవతే ।
అప్రమేయపరాక్రమాయ । మనుస్వామినే । మనుపతయే । మాన్యాయ ।
మన్వంతరాధిపాయ । 1008 ।

ఫలశ్రుతిః
ఏతత్తే సర్వమాఖ్యాతం యన్మాం త్వం పరిపృచ్చసి ।
నామ్నాం సహస్రం సవితుః పారాశర్యో యదాహ మే ॥ 1 ॥

ధన్యం యశస్యమాయుష్యం దుఃఖదుఃస్వప్ననాశనం ।
బంధమోక్షకరం చైవ భానోర్నామానుకీర్తనాత్ ॥ 2 ॥

యస్త్విదం శృణుయాన్నిత్యం పఠేద్వా ప్రయతో నరః ।
అక్షయం సుఖమన్నాద్యం భవేత్తస్యోపసాధితం ॥ 3 ॥

నృపాగ్నితస్కరభయం వ్యాధితో న భయం భవేత్ ।
విజయీ చ భవేన్నిత్యమాశ్రయం పరమాప్నుయాత్ ॥ 4 ॥

కీర్తిమాన్ సుభగో విద్వాన్ స సుఖీ ప్రియదర్శనః ।
జీవేద్వర్షశతాయుశ్చ సర్వవ్యాధివివర్జితః ॥ 5 ॥

నామ్నాం సహస్రమిదమంశుమతః పఠేద్యః
ప్రాతః శుచిర్నియమవాన్ సుసమృద్ధియుక్తః ।
దూరేణ తం పరిహరంతి సదైవ రోగాః
భూతాః సుపర్ణమివ సర్వమహోరగేంద్రాః ॥ 6 ॥

ఇతి శ్రీభవిష్యపురాణే సప్తమకల్పే ।
శ్రీభగవత్సూర్యస్య సహస్రనామావలిః సమాప్తా ।
శ్రీసూర్యసహస్రనామావలీ ।

Also Read 1108 Names of Sri Surya Stotram 1:

1108 Names of Sri Surya Sahasranamavali 1 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1108 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top