Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1108 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Oriya

Shri Surya Sahasranamavali Sahasranamavali 1 Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀସୂର୍ୟସହସ୍ରନାମାବଲୀ ୧ ॥

ଧ୍ୟାନମ୍ –
ଧ୍ୟେୟଃ ସଦା ସବିତୃମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟବର୍ତୀ
ନାରାୟଣଃ ସରସିଜାସନସନ୍ନିବିଷ୍ଟଃ ।
କେୟୂରବାନ୍ ମକରକୁଣ୍ଡଲବାନ୍ କିରୀଟୀ
ହାରୀ ହିରଣ୍ମୟବପୁର୍ଧୃତଶଙ୍ଖଚକ୍ରଃ ॥

ଓଁ ବିଶ୍ୱବିଦେ ନମଃ । ବିଶ୍ୱଜିତେ । ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ରେ । ବିଶ୍ୱାତ୍ମନେ । ବିଶ୍ୱତୋମୁଖାୟ ।
ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟ । ବିଶ୍ୱୟୋନୟେ । ନିୟତାତ୍ମନେ । ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ।କାଲାଶ୍ରୟାୟ ।
କାଲକର୍ତ୍ରେ । କାଲଘ୍ନେ । କାଲନାଶନାୟ । ମହାୟୋଗିନେ । ମହାସିଦ୍ଧୟେ ।
ମହାତ୍ମନେ । ସୁମହାବଲାୟ । ପ୍ରଭବେ । ବିଭବେ । ଭୂତନାଥାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଁ ଭୂତାତ୍ମନେ ନମଃ । ଭୁବନେଶ୍ୱରାୟ । ଭୂତଭବ୍ୟାୟ । ଭାବିତାତ୍ମନେ ।
ଭୂତାନ୍ତଃକରଣାୟ । ଶିବାୟ । ଶରଣ୍ୟାୟ । କମଲାନନ୍ଦାୟ । ନନ୍ଦନାୟ ।
ନନ୍ଦବର୍ଧନାୟ । ବରେଣ୍ୟାୟ । ବରଦାୟ । ଯୋଗିନେ । ସୁସଂୟୁକ୍ତାୟ ।
ପ୍ରକାଶକାୟ । ପ୍ରାପ୍ତୟାନାୟ । ପରପ୍ରାଣାୟ । ପୂତାତ୍ମନେ । ପ୍ରୟତାୟ ।
ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଁ ନୟାୟ ନମଃ । ସହସ୍ରପାଦେ । ସାଧବେ । ଦିବ୍ୟକୁଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତାୟ ।
ଅବ୍ୟଙ୍ଗଧାରିଣେ । ଧୀରାତ୍ମନେ । ସବିତ୍ରେ । ବାୟୁବାହନାୟ । ସମାହିତମତୟେ ।
ଦାତ୍ରେ । ବିଧାତ୍ରେ । କୃତମଙ୍ଗଲାୟ । କପର୍ଦିନେ । କଲ୍ପପାଦେ । ରୁଦ୍ରାୟ ।
ସୁମନାୟ । ଧର୍ମବତ୍ସଲାୟ । ସମାୟୁକ୍ତାୟ । ବିମୁକ୍ତାତ୍ମନେ ।
କୃତାତ୍ମନେ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଁ କୃତିନାଂ ବରାୟ ନମଃ । ଅବିଚିନ୍ତ୍ୟବପବେ । ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ମହାୟୋଗିନେ ।
ମହେଶ୍ୱରାୟ । କାନ୍ତାୟ । କାମାରୟେ । ଆଦିତ୍ୟାୟ । ନିୟତାତ୍ମନେ । ନିରାକୁଲାୟ ।
କାମାୟ । କାରୁଣିକାୟ । କର୍ତ୍ରେ । କମଲାକରବୋଧନାୟ । ସପ୍ତସପ୍ତୟେ ।
ଅଚିନ୍ତ୍ୟାତ୍ମନେ । ମହାକାରୁଣିକୋତ୍ତମାୟ । ସଞ୍ଜୀବନାୟ । ଜୀବନାଥାୟ ।
ଜୟାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଁ ଜୀବାୟ ନମଃ । ଜଗତ୍ପତୟେ । ଅୟୁକ୍ତାୟ । ବିଶ୍ୱନିଲୟାୟ । ସଂବିଭାଗିନେ ।
ବୃଷଧ୍ୱଜାୟ । ବୃଷାକପୟେ । କଲ୍ପକର୍ତ୍ରେ । କଲ୍ପାନ୍ତକରଣାୟ । ରବୟେ ।
ଏକଚକ୍ରରଥାୟ । ମୌନିନେ । ସୁରଥାୟ । ରଥିନାଂ ବରାୟ । ସକ୍ରୋଧନାୟ ।
ରଶ୍ମିମାଲିନେ । ତେଜୋରାଶୟେ । ବିଭାବସବେ । ଦିବ୍ୟକୃତେ । ଦିନକୃତେ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଁ ଦେବାୟ ନମଃ । ଦେବଦେବାୟ । ଦିବସ୍ପତୟେ । ଦୀନନାଥାୟ । ହରାୟ ।
ହୋତ୍ରେ । ଦିବ୍ୟବାହବେ । ଦିବାକରାୟ । ଯଜ୍ଞାୟ । ଯଜ୍ଞପତୟେ । ପୂଷ୍ଣେ ।
ସ୍ୱର୍ଣରେତସେ । ପରାବରାୟ । ପରାପରଜ୍ଞାୟ । ତରଣୟେ । ଅଂଶୁମାଲିନେ ।
ମନୋହରାୟ । ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ । ପ୍ରାଜ୍ଞପତୟେ । ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ । ୧୨୦ ।

ଓଁ ସବିତ୍ରେ ନମଃ । ବିଷ୍ଣବେ । ଅଂଶୁମତେ । ସଦାଗତୟେ । ଗନ୍ଧବହାୟ ।
ବିହିତାୟ । ବିଧୟେ । ଆଶୁଗାୟ । ପତଙ୍ଗାୟ । ପତଗାୟ । ସ୍ଥାଣବେ ।
ବିହଙ୍ଗାୟ । ବିହଗାୟ । ବରାୟ । ହର୍ୟଶ୍ୱାୟ । ହରିତାଶ୍ୱାୟ । ହରିଦଶ୍ୱାୟ ।
ଜଗତ୍ପ୍ରିୟାୟ । ତ୍ର୍ୟମ୍ବକାୟ । ସର୍ୱଦମନାୟ ନମଃ । ୧୪୦ ।

ଓଁ ଭାବିତାତ୍ମନେ ନମଃ । ଭିଷଗ୍ୱରାୟ । ଆଲୋକକୃତେ । ଲୋକନାଥାୟ ।
ଲୋକାଲୋକନମସ୍କୃତାୟ । କାଲାୟ । କଲ୍ପାନ୍ତକାୟ । ବହ୍ନୟେ । ତପନାୟ ।
ସଂପ୍ରତାପନାୟ । ବିରୋଚନାୟ । ବିରୂପାକ୍ଷାୟ । ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ।
ପୁରନ୍ଦରାୟ । ସହସ୍ରରଶ୍ମୟେ । ମିହିରାୟ । ବିବିଧାମ୍ବରଭୂଷଣାୟ ।
ଖଗାୟ । ପ୍ରତର୍ଦନାୟ । ଧନ୍ୟାୟ ନମଃ । ୧୬୦ ।

ଓଁ ହୟଗାୟ ନମଃ । ବାଗ୍ୱିଶାରଦାୟ । ଶ୍ରୀମତେ । ଅଶିଶିରାୟ । ବାଗ୍ମିନେ ।
ଶ୍ରୀପତୟେ । ଶ୍ରୀନିକେତନାୟ । ଶ୍ରୀକଣ୍ଠାୟ । ଶ୍ରୀଧରାୟ । ଶ୍ରୀମତେ ।
ଶ୍ରୀନିବାସାୟ । ବସୁପ୍ରଦାୟ । କାମଚାରିଣେ । ମହାମାୟାୟ । ମହୋଗ୍ରାୟ ।
ଅବିଦିତାମୟାୟ । ତୀର୍ଥକ୍ରିୟାବତେ । ସୁନୟାୟ । ବିଭକ୍ତାୟ ।
ଭକ୍ତବତ୍ସଲାୟ ନମଃ । ୧୮୦ ।

ଓଁ କୀର୍ତୟେ ନମଃ । କୀର୍ତିକରାୟ । ନିତ୍ୟାୟ । କୁଣ୍ଡଲିନେ । କବଚିନେ । ରଥିନେ ।
ହିରଣ୍ୟରେତସେ । ସପ୍ତାଶ୍ୱାୟ । ପ୍ରୟତାତ୍ମନେ । ପରନ୍ତପାୟ । ବୁଦ୍ଧିମତେ ।
ଅମରଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ରୋଚିଷ୍ଣବେ । ପାକଶାସନାୟ । ସମୁଦ୍ରାୟ । ଧନଦାୟ ।
ଧାତ୍ରେ । ମାନ୍ଧାତ୍ରେ । କଶ୍ମଲାପହାୟ । ତମୋଘ୍ନାୟ ନମଃ । ୨୦୦ ।

ଓଁ ଧ୍ୱାନ୍ତଘ୍ନେ ନମଃ । ବହ୍ନୟେ । ହୋତ୍ରେ । ଅନ୍ତଃକରଣାୟ । ଗୁହାୟ । ପଶୁମତେ ।
ପ୍ରୟତାନନ୍ଦାୟ । ଭୂତେଶାୟ । ଶ୍ରୀମତାଂ ବରାୟ । ନିତ୍ୟାୟ । ଅଦିତାୟ ।
ନିତ୍ୟରଥାୟ । ସୁରେଶାୟ । ସୁରପୂଜିତାୟ । ଅଜିତାୟ । ବିଜିତାୟ । ଜେତ୍ରେ ।
ଜଙ୍ଗମସ୍ଥାବରାତ୍ମକାୟ । ଜୀବାନନ୍ଦାୟ । ନିତ୍ୟଗାମିନେ ନମଃ । ୨୨୦ ।

ଓଁ ବିଜେତ୍ରେ ନମଃ । ବିଜୟପ୍ରଦାୟ । ପର୍ଜନ୍ୟାୟ । ଅଗ୍ନୟେ । ସ୍ଥିତୟେ ।
ସ୍ଥେୟାୟ । ସ୍ଥବିରାୟ । ନିରଞ୍ଜନାୟ । ପ୍ରଦ୍ୟୋତନାୟ । ରଥାରୂଢାୟ ।
ସର୍ୱଲୋକପ୍ରକାଶକାୟ । ଧ୍ରୁବାୟ । ମେଷିନେ । ମହାବୀର୍ୟାୟ । ହଂସାୟ ।
ସଂସାରତାରକାୟ । ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରେ । କ୍ରିୟାହେତବେ । ମାର୍ତଣ୍ଡାୟ । ମରୁତାଂ
ପତୟେ ନମଃ । ୨୪୦ ।

ଓଁ ମରୁତ୍ୱତେ ନମଃ । ଦହନାୟ । ତ୍ୱଷ୍ଟ୍ରେ । ଭଗାୟ । ଭର୍ଗାୟ । ଅର୍ୟମ୍ଣେ ।
କପୟେ । ବରୁଣେଶାୟ । ଜଗନ୍ନାଥାୟ । କୃତକୃତ୍ୟାୟ । ସୁଲୋଚନାୟ ।
ବିବସ୍ୱତେ । ଭାନୁମତେ । କାର୍ୟାୟ । କାରଣାୟ । ତେଜସାଂ ନିଧୟେ ।
ଅସଙ୍ଗଗାମିନେ । ତିଗ୍ମାଂଶବେ । ଧର୍ମାଂଶବେ । ଦୀପ୍ତଦୀଧିତୟେ ନମଃ । ୨୬୦ ।

ଓଁ ସହସ୍ରଦୀଧିତୟେ ନମଃ । ବ୍ରଧ୍ନାୟ । ସହସ୍ରାଂଶବେ । ଦିବାକରାୟ ।
ଗଭସ୍ତିମତେ । ଦୀଧିତିମତେ । ସ୍ରଗ୍ୱିଣେ । ମଣିକୁଲଦ୍ୟୁତୟେ । ଭାସ୍କରାୟ ।
ସୁରକାର୍ୟଜ୍ଞାୟ । ସର୍ୱଜ୍ଞାୟ । ତୀକ୍ଷ୍ଣଦୀଧିତୟେ । ସୁରଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟ ।
ସୁରପତୟେ । ବହୁଜ୍ଞାୟ । ବଚସାଂ ପତୟେ । ତେଜୋନିଧୟେ । ବୃହତ୍ତେଜସେ ।
ବୃହତ୍କୀର୍ତୟେ । ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ । ୨୮୦ ।

ଓଁ ଅହିମତେ ନମଃ । ଊର୍ଜିତାୟ । ଧୀମତେ । ଆମୁକ୍ତାୟ । କୀର୍ତିବର୍ଧନାୟ ।
ମହାବୈଦ୍ୟାୟ । ଗଣପତୟେ । ଧନେଶାୟ । ଗଣନାୟକାୟ । ତୀବ୍ରପ୍ରତାପନାୟ ।
ତାପିନେ । ତାପନାୟ । ବିଶ୍ୱତାପନାୟ । କାର୍ତସ୍ୱରାୟ । ହୃଷୀକେଶାୟ ।
ପଦ୍ମାନନ୍ଦାୟ । ଅତିନନ୍ଦିତାୟ । ପଦ୍ମନାଭାୟ । ଅମୃତାହାରାୟ ।
ସ୍ଥିତିମତେ ନମଃ । ୩୦୦ ।

ଓଁ କେତୁମତେ ନମଃ । ନଭସେ । ଅନାଦ୍ୟନ୍ତାୟ । ଅଚ୍ୟୁତାୟ । ବିଶ୍ୱାୟ ।
ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରାୟ । ଘୃଣୟେ । ବିରାଜେ । ଆମୁକ୍ତକବଚାୟ । ବାଗ୍ମିନେ ।
କଞ୍ଚୁକିନେ । ବିଶ୍ୱଭାବନାୟ । ଅନିମିତ୍ତଗତୟେ । ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ଶରଣ୍ୟାୟ ।
ସର୍ୱତୋମୁଖାୟ । ବିଗାହିନେ । ବେଣୁରସହାୟ । ସମାୟୁକ୍ତାୟ ।
ସମାକ୍ରତବେ ନମଃ । ୩୨୦ ।

ଓଁ ଧର୍ମକେତବେ ନମଃ । ଧର୍ମରତୟେ । ସଂହର୍ତ୍ରେ । ସଂୟମାୟ । ଯମାୟ ।
ପ୍ରଣତାର୍ତିହରାୟ । ବାୟବେ । ସିଦ୍ଧକାର୍ୟାୟ । ଜନେଶ୍ୱରାୟ । ନଭସେ ।
ବିଗାହନାୟ । ସତ୍ୟାୟ । ସବିତ୍ରେ । ଆତ୍ମନେ । ମନୋହରାୟ । ହାରିଣେ । ହରୟେ ।
ହରାୟ । ବାୟବେ । ଋତବେ ନମଃ । ୩୪୦ ।

ଓଁ କାଲାନଲଦ୍ୟୁତୟେ ନମଃ । ସୁଖସେବ୍ୟାୟ । ମହାତେଜସେ । ଜଗତାମେକକାରଣାୟ ।
ମହେନ୍ଦ୍ରାୟ । ବିଷ୍ଟୁତାୟ । ସ୍ତୋତ୍ରାୟ । ସ୍ତୁତିହେତବେ । ପ୍ରଭାକରାୟ ।
ସହସ୍ରକରାୟ । ଆୟୁଷ୍ମତେ । ଅରୋଷାୟ । ସୁଖଦାୟ । ସୁଖିନେ । ବ୍ୟାଧିଘ୍ନେ ।
ସୁଖଦାୟ । ସୌଖ୍ୟାୟ । କଲ୍ୟାଣାୟ । କଲତାଂ ବରାୟ । ଆରୋଗ୍ୟକାରଣାୟ ନମଃ । ୩୬୦ ।

ଓଁ ସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ । ଋଦ୍ଧୟେ । ବୃଦ୍ଧୟେ । ବୃହସ୍ପତୟେ । ହିରଣ୍ୟରେତସେ ।
ଆରୋଗ୍ୟାୟ । ବିଦୁଷେ । ବ୍ରଧ୍ନାୟ । ବୁଧାୟ । ମହତେ । ପ୍ରାଣବତେ ।
ଧୃତିମତେ । ଘର୍ମାୟ । ଘର୍ମକର୍ତ୍ରେ । ରୁଚିପ୍ରଦାୟ । ସର୍ୱପ୍ରିୟାୟ ।
ସର୍ୱସହାୟ । ସର୍ୱଶତ୍ରୁବିନାଶନାୟ । ପ୍ରାଂଶବେ । ବିଦ୍ୟୋତନାୟ ନମଃ । ୩୮୦ ।

ଓଁ ଦ୍ୟୋତାୟ ନମଃ । ସହସ୍ରକିରଣାୟ । କୃତିନେ । କେୟୂରିଣେ । ଭୂଷଣୋଦ୍ଭାସିନେ ।
ଭାସିତାୟ । ଭାସନାୟ । ଅନଲାୟ । ଶରଣ୍ୟାର୍ତିହରାୟ । ହୋତ୍ରେ । ଖଦ୍ୟୋତାୟ ।
ଖଗସତ୍ତମାୟ । ସର୍ୱଦ୍ୟୋତାୟ । ଭବଦ୍ୟୋତାୟ । ସର୍ୱଦ୍ୟୁତିକରାୟ ।
ମତାୟ । କଲ୍ୟାଣାୟ । କଲ୍ୟାଣକରାୟ । କଲ୍ୟାୟ । କଲ୍ୟକରାୟ ନମଃ । ୪୦୦ ।

ଓଁ କବୟେ ନମଃ । କଲ୍ୟାଣକୃତେ । କଲ୍ୟବପବେ । ସର୍ୱକଲ୍ୟାଣଭାଜନାୟ ।
ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟାୟ । ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନେ । ପ୍ରଶାନ୍ତାୟ । ପ୍ରଶମପ୍ରିୟାୟ ।
ଉଦାରକର୍ମଣେ । ସୁନୟାୟ । ସୁବର୍ଚସେ । ବର୍ଚସୋଜ୍ଜ୍ୱଲାୟ । ବର୍ଚସ୍ୱିନେ ।
ବର୍ଚସାମୀଶାୟ । ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେଶାୟ । ବଶାନୁଗାୟ । ତେଜସ୍ୱିନେ । ସୁୟଶସେ ।
ବର୍ଷ୍ମିଣେ । ବର୍ଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୪୨୦ ।

ଓଁ ବଲିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ଯଶସ୍ୱିନେ । ତେଜୋନିଲୟାୟ । ତେଜସ୍ୱିନେ ।
ପ୍ରକୃତିସ୍ଥିତାୟ । ଆକାଶଗାୟ । ଶୀଘ୍ରଗତୟେ । ଆଶୁଗାୟ । ଗତିମତେ ।
ଖଗାୟ । ଗୋପତୟେ । ଗ୍ରହଦେବେଶାୟ । ଗୋମତେ । ଏକାୟ । ପ୍ରଭଞ୍ଜନାୟ ।
ଜନିତ୍ରେ । ପ୍ରଜନାୟ । ଜୀବାୟ । ଦୀପାୟ । ସର୍ୱପ୍ରକାଶକାୟ ନମଃ । ୪୪୦ ।

ଓଁ ସର୍ୱସାକ୍ଷିନେ ନମଃ । ଯୋଗନିତ୍ୟାୟ । ନଭସ୍ୱତେ । ଅସୁରାନ୍ତକାୟ ।
ରକ୍ଷୋଘ୍ନାୟ । ବିଘ୍ନଶମନାୟ । କିରୀଟିନେ । ସୁମନଃପ୍ରିୟାୟ । ମରୀଚିମାଲିନେ ।
ସୁମତୟେ । କୃତାଭିଖ୍ୟବିଶେଷକାୟ । ଶିଷ୍ଟାଚାରାୟ । ଶୁଭାକାରାୟ ।
ସ୍ୱଚାରାଚାରତତ୍ପରାୟ । ମନ୍ଦାରାୟ । ମାଠରାୟ । ବେଣବେ । କ୍ଷୁଧାପାୟ ।
କ୍ଷ୍ମାପତୟେ । ଗୁରବେ ନମଃ । ୪୬୦ ।

ଓଁ ସୁବିଶିଷ୍ଟାୟ ନମଃ । ବିଶିଷ୍ଟାତ୍ମନେ । ବିଧେୟାୟ । ଜ୍ଞାନଶୋଭନାୟ ।
ମହାଶ୍ୱେତାୟ । ପ୍ରିୟାୟ । ଜ୍ଞେୟାୟ । ସାମଗାୟ । ମୋକ୍ଷଦାୟକାୟ ।
ସର୍ୱବେଦପ୍ରଗୀତାତ୍ମନେ । ସର୍ୱବେଦଲୟାୟ । ମହତେ । ବେଦମୂର୍ତୟେ ।
ଚତୁର୍ୱେଦାୟ । ବେଦଭୃତେ । ବେଦପାରଗାୟ । କ୍ରିୟାବତେ । ଅସିତାୟ । ଜିଷ୍ଣବେ ।
ବରୀୟାଂଶବେ ନମଃ । ୪୮୦ ।

ଓଁ ବରପ୍ରଦାୟ ନମଃ । ବ୍ରତଚାରିଣେ । ବ୍ରତଧରାୟ । ଲୋକବନ୍ଧବେ ।
ଅଲଙ୍କୃତାୟ । ଅଲଙ୍କାରାକ୍ଷରାୟ । ବେଦ୍ୟାୟ । ବିଦ୍ୟାବତେ । ବିଦିତାଶୟାୟ ।
ଆକାରାୟ । ଭୂଷଣାୟ । ଭୂଷ୍ୟାୟ । ଭୂଷ୍ଣବେ । ଭୁବନପୂଜିତାୟ ।
ଚକ୍ରପାଣୟେ । ଧ୍ୱଜଧରାୟ । ସୁରେଶାୟ । ଲୋକବତ୍ସଲାୟ । ବାଗ୍ମିପତୟେ ।
ମହାବାହବେ ନମଃ । ୫୦୦ ।

ଓଁ ପ୍ରକୃତୟେ ନମଃ । ବିକୃତୟେ । ଗୁଣାୟ । ଅନ୍ଧକାରାପହାୟ । ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ।
ଯୁଗାବର୍ତାୟ । ଯୁଗାଦିକୃତେ । ଅପ୍ରମେୟାୟ । ସଦାୟୋଗିନେ । ନିରହଙ୍କାରାୟ ।
ଈଶ୍ୱରାୟ । ଶୁଭପ୍ରଦାୟ । ଶୁଭାୟ । ଶାସ୍ତ୍ରେ । ଶୁଭକର୍ମଣେ ।
ଶୁଭପ୍ରଦାୟ । ସତ୍ୟବତେ । ଶ୍ରୁତିମତେ । ଉଚ୍ଚୈର୍ନକାରାୟ ।
ବୃଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ । ୫୨୦ ।

ଓଁ ଅନଲାୟ ନମଃ । ବଲଭୃତେ । ବଲଦାୟ । ବନ୍ଧବେ । ମତିମତେ ।
ବଲିନାଂ ବରାୟ । ଅନଙ୍ଗାୟ । ନାଗରାଜେନ୍ଦ୍ରାୟ । ପଦ୍ମୟୋନୟେ । ଗଣେଶ୍ୱରାୟ ।
ସଂବତ୍ସରାୟ । ଋତବେ । ନେତ୍ରେ । କାଲଚକ୍ରପ୍ରବର୍ତକାୟ । ପଦ୍ମେକ୍ଷଣାୟ ।
ପଦ୍ମୟୋନୟେ । ପ୍ରଭାବତେ । ଅମରାୟ । ପ୍ରଭବେ । ସୁମୂର୍ତୟେ ନମଃ । ୫୪୦ ।

ଓଁ ସୁମତୟେ ନମଃ । ସୋମାୟ । ଗୋବିନ୍ଦାୟ । ଜଗଦାଦିଜାୟ । ପୀତବାସସେ ।
କୃଷ୍ଣବାସସେ । ଦିଗ୍ୱାସସେ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତିଗାୟ । ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟାୟ । ଅନେକରୂପାୟ ।
ସ୍କନ୍ଦାୟ । ପରପୁରଞ୍ଜୟାୟ । ଶକ୍ତିମତେ । ଜଲଧୃଗେ । ଭାସ୍ୱତେ ।
ମୋକ୍ଷହେତବେ । ଅୟୋନିଜାୟ । ସର୍ୱଦର୍ଶିନେ । ଜିତାଦର୍ଶାୟ ।
ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନାଶୁଭନାଶନାୟ ନମଃ । ୫୬୦ ।

ଓଁ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟକର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ତରଣୟେ । ବେଗବତେ । କଶ୍ମଲାପହାୟ ।
ସ୍ପଷ୍ଟାକ୍ଷରାୟ । ମହାମନ୍ତ୍ରାୟ । ବିଶାଖାୟ । ଯଜନପ୍ରିୟାୟ ।
ବିଶ୍ୱକର୍ମଣେ । ମହାଶକ୍ତୟେ । ଦ୍ୟୁତୟେ । ଈଶାୟ । ବିହଙ୍ଗମାୟ ।
ବିଚକ୍ଷଣାୟ । ଦକ୍ଷାୟ । ଇନ୍ଦ୍ରାୟ । ପ୍ରତ୍ୟୂଷାୟ । ପ୍ରିୟଦର୍ଶନାୟ ।
ଅଖିନ୍ନାୟ । ବେଦନିଲୟାୟ ନମଃ । ୫୮୦ ।

ଓଁ ବେଦବିଦେ ନମଃ । ବିଦିତାଶୟାୟ । ପ୍ରଭାକରାୟ । ଜିତରିପବେ । ସୁଜନାୟ ।
ଅରୁଣସାରଥୟେ । କୁନାଶିନେ । ସୁରତାୟ । ସ୍କନ୍ଦାୟ । ମହିତାୟ । ଅଭିମତାୟ ।
ଗୁରବେ । ଗ୍ରହରାଜାୟ । ଗ୍ରହପତୟେ । ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଲାୟ । ଭାସ୍କରାୟ ।
ସତତାନନ୍ଦାୟ । ନନ୍ଦନାୟ । ନରବାହନାୟ । ମଙ୍ଗଲାୟ ନମଃ । ୬୦୦ ।

ଓଁ ମଙ୍ଗଲବତେ ନମଃ । ମାଙ୍ଗଲ୍ୟାୟ । ମଙ୍ଗଲାବହାୟ ।
ମଙ୍ଗଲ୍ୟଚାରୁଚରିତାୟ । ଶୀର୍ଣାୟ । ସର୍ୱବ୍ରତାୟ । ବ୍ରତିନେ । ଚତୁର୍ମୁଖାୟ ।
ପଦ୍ମମାଲିନେ । ପୂତାତ୍ମନେ । ପ୍ରଣତାର୍ତିଘ୍ନେ । ଅକିଞ୍ଚନାୟ । ସତାମୀଶାୟ ।
ନିର୍ଗୁଣାୟ । ଗୁଣବତେ । ଶୁଚୟେ । ସମ୍ପୂର୍ଣାୟ । ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷାୟ । ବିଧେୟାୟ ।
ଯୋଗତତ୍ପରାୟ ନମଃ । ୬୨୦ ।

ଓଁ ସହସ୍ରାଂଶବେ ନମଃ । କ୍ରତୁମତୟେ । ସର୍ୱଜ୍ଞାୟ । ସୁମତୟେ । ସୁବାଚେ ।
ସୁବାହନାୟ । ମାଲ୍ୟଦାମ୍ନେ । କୃତାହାରାୟ । ହରିପ୍ରିୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମଣେ ।
ପ୍ରଚେତସେ । ପ୍ରଥିତାୟ । ପ୍ରୟତାତ୍ମନେ । ସ୍ଥିରାତ୍ମକାୟ । ଶତବିନ୍ଦବେ ।
ଶତମୁଖାୟ । ଗରୀୟସେ । ଅନଲପ୍ରଭାୟ । ଧୀରାୟ । ମହତ୍ତରାୟ ନମଃ । ୬୪୦ ।

ଓଁ ବିପ୍ରାୟ ନମଃ । ପୁରାଣପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ । ବିଦ୍ୟାରାଜାଧିରାଜାୟ । ବିଦ୍ୟାବତେ ।
ଭୂତିଦାୟ । ସ୍ଥିତାୟ । ଅନିର୍ଦେଶ୍ୟବପବେ । ଶ୍ରୀମତେ । ବିପାପ୍ମନେ ।
ବହୁମଙ୍ଗଲାୟ । ସ୍ୱଃସ୍ଥିତାୟ । ସୁରଥାୟ । ସ୍ୱର୍ଣାୟ । ମୋକ୍ଷଦାୟ ।
ବଲିକେତନାୟ । ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାୟ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଘ୍ନେ । ସର୍ଗାୟ । ସର୍ୱଗାୟ ।
ସଂପ୍ରକାଶକାୟ ନମଃ । ୬୬୦ ।

ଓଁ ଦୟାଲବେ ନମଃ । ସୂକ୍ଷ୍ମଧିୟେ । କ୍ଷାନ୍ତୟେ । କ୍ଷେମାକ୍ଷେମସ୍ଥିତିପ୍ରିୟାୟ ।
ଭୂଧରାୟ । ଭୂପତୟେ । ବକ୍ତ୍ରେ । ପବିତ୍ରାତ୍ମନେ । ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ।
ମହାବରାହାୟ । ପ୍ରିୟକୃତେ । ଦାତ୍ରେ । ଭୋକ୍ତ୍ରେ । ଅଭୟପ୍ରଦାୟ ।
ଚକ୍ରବର୍ତିନେ । ଧୃତିକରାୟ । ସମ୍ପୂର୍ଣାୟ । ମହେଶ୍ୱରାୟ ।
ଚତୁର୍ୱେଦଧରାୟ । ଅଚିନ୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ । ୬୮୦ ।

ଓଁ ବିନିନ୍ଦ୍ୟାୟ ନମଃ । ବିବିଧାଶନାୟ । ବିଚିତ୍ରରଥାୟ । ଏକାକିନେ ।
ସପ୍ତସପ୍ତୟେ । ପରାତ୍ପରାୟ । ସର୍ୱୋଦଧିସ୍ଥିତିକରାୟ । ସ୍ଥିତିସ୍ଥେୟାୟ ।
ସ୍ଥିତିପ୍ରିୟାୟ । ନିଷ୍କଲାୟ । ପୁଷ୍କଲାୟ । ବିଭବେ । ବସୁମତେ ।
ବାସବପ୍ରିୟାୟ । ପଶୁମତେ । ବାସବସ୍ୱାମିନେ । ବସୁଧାମ୍ନେ । ବସୁପ୍ରଦାୟ ।
ବଲବତେ । ଜ୍ଞାନବତେ ନମଃ । ୭୦୦ ।

ଓଁ ତତ୍ତ୍ୱାୟ ନମଃ । ଓଂଙ୍କାରାୟ । ତ୍ରିଷୁ ସଂସ୍ଥିତାୟ । ସଙ୍କଲ୍ପୟୋନୟେ ।
ଦିନକୃତେ । ଭଗବତେ । କାରଣାପହାୟ । ନୀଲକଣ୍ଠାୟ । ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ଚତୁର୍ୱେଦପ୍ରିୟଂବଦାୟ । ବଷଟ୍କାରାୟ । ଉଦ୍ଗାତ୍ରେ । ହୋତ୍ରେ । ସ୍ୱାହାକାରାୟ ।
ହୁତାହୁତୟେ । ଜନାର୍ଦନାୟ । ଜନାନନ୍ଦାୟ । ନରାୟ । ନାରାୟଣାୟ ।
ଅମ୍ବୁଦାୟ ନମଃ । ୭୨୦ ।

ଓଁ ସନ୍ଦେହନାଶନାୟ ନମଃ । ବାୟବେ । ଧନ୍ୱିନେ । ସୁରନମସ୍କୃତାୟ ।
ବିଗ୍ରହିନେ । ବିମଲାୟ । ବିନ୍ଦବେ । ବିଶୋକାୟ । ବିମଲଦ୍ୟୁତୟେ । ଦ୍ୟୁତିମତେ ।
ଦ୍ୟୋତନାୟ । ବିଦ୍ୟୁତେ । ବିଦ୍ୟାବତେ । ବିଦିତାୟ । ବଲିନେ । ଘର୍ମଦାୟ ।
ହିମଦାୟ । ହାସାୟ । କୃଷ୍ଣବର୍ତ୍ମନେ । ସୁତାଜିତାୟ ନମଃ । ୭୪୦ ।

ଓଁ ସାବିତ୍ରୀଭାବିତାୟ ନମଃ । ରାଜ୍ଞେ । ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରାୟ । ଘୃଣୟେ । ବିରାଜେ ।
ସପ୍ତାର୍ଚିଷେ । ସପ୍ତତୁରଗାୟ । ସପ୍ତଲୋକନମସ୍କୃତାୟ । ସମ୍ପୂର୍ଣାୟ ।
ଜଗନ୍ନାଥାୟ । ସୁମନସେ । ଶୋଭନପ୍ରିୟାୟ । ସର୍ୱାତ୍ମନେ । ସର୍ୱକୃତେ ।
ସୃଷ୍ଟୟେ । ସପ୍ତିମତେ । ସପ୍ତମୀପ୍ରିୟାୟ । ସୁମେଧସେ । ମେଧିକାୟ ।
ମେଧ୍ୟାୟ ନମଃ । ୭୬୦ ।

ଓଁ ମେଧାବିନେ ନମଃ । ମଧୁସୂଦନାୟ । ଅଙ୍ଗିରଃପତୟେ । କାଲଜ୍ଞାୟ ।
ଧୂମକେତବେ । ସୁକେତନାୟ । ସୁଖିନେ । ସୁଖପ୍ରଦାୟ । ସୌଖ୍ୟାୟ । କାମିନେ
କାନ୍ତୟେ । କାନ୍ତିପ୍ରିୟାୟ । ମୁନୟେ । ସନ୍ତାପନାୟ । ସନ୍ତପନାୟ । ଆତପାୟ ।
ତପସାଂ ପତୟେ । ଉମାପତୟେ । ସହସ୍ରାଂଶବେ । ପ୍ରିୟକାରିଣେ ।
ପ୍ରିୟଙ୍କରାୟ ନମଃ । ୭୮୦ ।

ଓଁ ପ୍ରୀତୟେ ନମଃ । ବିମନ୍ୟବେ । ଅମ୍ଭୋତ୍ଥାୟ । ଖଞ୍ଜନାୟ । ଜଗତାଂ ପତୟେ ।
ଜଗତ୍ପିତ୍ରେ । ପ୍ରୀତମନସେ । ସର୍ୱାୟ । ଖର୍ୱାୟ । ଗୁହାୟ । ଅଚଲାୟ ।
ସର୍ୱଗାୟ । ଜଗଦାନନ୍ଦାୟ । ଜଗନ୍ନେତ୍ରେ । ସୁରାରିଘ୍ନେ । ଶ୍ରେୟସେ ।
ଶ୍ରେୟସ୍କରାୟ । ଜ୍ୟାୟସେ । ମହତେ । ଉତ୍ତମାୟ ନମଃ । ୮୦୦ ।

ଓଁ ଉଦ୍ଭବାୟ ନମଃ । ଉତ୍ତମାୟ । ମେରୁମେୟାୟ । ଅଥାୟ । ଧରଣାୟ ।
ଧରଣୀଧରାୟ । ଧରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ଧର୍ମରାଜାୟ । ଧର୍ମାଧର୍ମପ୍ରବର୍ତକାୟ ।
ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ରଥଗତୟେ । ତରୁଣାୟ । ତନିତାୟ । ଅନଲାୟ । ଉତ୍ତରାୟ ।
ଅନୁତ୍ତରସ୍ତାପିନେ । ଅବାକ୍ପତୟେ । ଅପାଂ ପତୟେ । ପୁଣ୍ୟସଙ୍କୀର୍ତନାୟ ।
ପୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ । ୮୨୦ ।

ଓଁ ହେତବେ ନମଃ । ଲୋକତ୍ରୟାଶ୍ରୟାୟ । ସ୍ୱର୍ଭାନବେ । ବିଗତାନନ୍ଦାୟ ।
ବିଶିଷ୍ଟୋତ୍କୃଷ୍ଟକର୍ମକୃତେ । ବ୍ୟାଧିପ୍ରଣାଶନାୟ । କ୍ଷେମାୟ । ଶୂରାୟ ।
ସର୍ୱଜିତାଂ ବରାୟ । ଏକରଥାୟ । ରଥାଧୀଶାୟ । ଶନୈଶ୍ଚରସ୍ୟ
ପିତ୍ରେ । ବୈବସ୍ୱତଗୁରବେ । ମୃତ୍ୟବେ । ଧର୍ମନିତ୍ୟାୟ । ମହାବ୍ରତାୟ ।
ପ୍ରଲମ୍ବହାରସଞ୍ଚାରିଣେ । ପ୍ରଦ୍ୟୋତାୟ । ଦ୍ୟୋତିତାନଲାୟ ।
ସନ୍ତାପହୃତେ ନମଃ । ୮୪୦ ।

ଓଁ ପରସ୍ମୈ ନମଃ । ମନ୍ତ୍ରାୟ । ମନ୍ତ୍ରମୂର୍ତୟେ । ମହାବଲାୟ । ଶ୍ରେଷ୍ଠାତ୍ମନେ ।
ସୁପ୍ରିୟାୟ । ଶମ୍ଭବେ । ମରୁତାମୀଶ୍ୱରେଶ୍ୱରାୟ । ସଂସାରଗତିବିଚ୍ଛେତ୍ତ୍ରେ ।
ସଂସାରାର୍ଣବତାରକାୟ । ସପ୍ତଜିହ୍ୱାୟ । ସହସ୍ରାର୍ଚିଷେ । ରତ୍ନଗର୍ଭାୟ ।
ଅପରାଜିତାୟ । ଧର୍ମକେତବେ । ଅମେୟାତ୍ମନେ । ଧର୍ମାଧର୍ମବରପ୍ରଦାୟ ।
ଲୋକସାକ୍ଷିଣେ । ଲୋକଗୁରବେ । ଲୋକେଶାୟ ନମଃ । ୮୬୦ ।

ଓଁ ଚଣ୍ଡବାହନାୟ ନମଃ । ଧର୍ମୟୂପାୟ । ଯୂପବୃକ୍ଷାୟ । ଧନୁଷ୍ପାଣୟେ ।
ଧନୁର୍ଧରାୟ । ପିନାକଧୃତେ । ମହୋତ୍ସାହାୟ । ମହାମାୟାୟ । ମହାଶନାୟ ।
ବୀରାୟ । ଶକ୍ତିମତାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ସର୍ୱଶସ୍ତ୍ରଭୃତାଂ ବରାୟ ।
ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟାୟ । ଦୁରାରାଧ୍ୟାୟ । ଲୋହିତାଙ୍ଗାୟ । ବିବର୍ଧନାୟ । ଖଗାୟ ।
ଅନ୍ଧାୟ । ଧର୍ମଦାୟ । ନିତ୍ୟାୟ ନମଃ । ୮୮୦ ।

ଓଁ ଧର୍ମକୃତେ ନମଃ । ଚିତ୍ରବିକ୍ରମାୟ । ଭଗବତେ । ଆତ୍ମବତେ । ମନ୍ତ୍ରାୟ ।
ତ୍ର୍ୟକ୍ଷରାୟ । ନୀଲଲୋହିତାୟ । ଏକାୟ । ଅନେକାୟ । ତ୍ରୟିନେ । କାଲାୟ ।
ସବିତ୍ରେ । ସମିତିଞ୍ଜୟାୟ । ଶାର୍ଙ୍ଗଧନ୍ୱନେ । ଅନଲାୟ । ଭୀମାୟ ।
ସର୍ୱପ୍ରହରଣାୟୁଧାୟ । ସୁକର୍ମଣେ । ପରମେଷ୍ଠିନେ । ନାକପାଲିନେ ନମଃ । ୯୦୦ ।

ଓଁ ଦିବିସ୍ଥିତାୟ ନମଃ । ବଦାନ୍ୟାୟ । ବାସୁକୟେ । ବୈଦ୍ୟାୟ । ଆତ୍ରେୟାୟ ।
ପରାକ୍ରମାୟ । ଦ୍ୱାପରାୟ । ପରମୋଦାରାୟ । ପରମାୟ । ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟବତେ ।
ଉଦୀଚ୍ୟବେଷାୟ । ମୁକୁଟିନେ । ପଦ୍ମହସ୍ତାୟ । ହିମାଂଶୁଭୃତେ । ସିତାୟ ।
ପ୍ରସନ୍ନବଦନାୟ । ପଦ୍ମୋଦରନିଭାନନାୟ । ସାୟଂ ଦିବା ଦିବ୍ୟବପୁଷେ ।
ଅନିର୍ଦେଶ୍ୟାୟ । ମହାଲୟାୟ ନମଃ । ୯୨୦ ।

ଓଁ ମହାରଥାୟ ନମଃ । ମହତେ । ଈଶାୟ । ଶେଷାୟ । ସତ୍ତ୍ୱରଜସ୍ତମସେ ।
ଧୃତାତପତ୍ରପ୍ରତିମାୟ । ବିମର୍ଷିନେ । ନିର୍ଣୟାୟ । ସ୍ଥିତାୟ । ଅହିଂସକାୟ ।
ଶୁଦ୍ଧମତୟେ । ଅଦ୍ୱିତୀୟାୟ । ବିବର୍ଧନାୟ । ସର୍ୱଦାୟ । ଧନଦାୟ ।
ମୋକ୍ଷାୟ । ବିହାରିଣେ । ବହୁଦାୟକାୟ । ଚାରୁରାତ୍ରିହରାୟ । ନାଥାୟ ନମଃ । ୯୪୦ ।

ଓଁ ଭଗବତେ ନମଃ । ସର୍ୱଗାୟ । ଅବ୍ୟଯାୟ । ମନୋହରବପବେ । ଶୁଭ୍ରାୟ ।
ଶୋଭନାୟ । ସୁପ୍ରଭାବନାୟ । ସୁପ୍ରଭାବାୟ । ସୁପ୍ରତାପାୟ । ସୁନେତ୍ରାୟ ।
ଦିଗ୍ୱିଦିକ୍ପତୟେ । ରାଜ୍ଞୀପ୍ରିୟାୟ । ଶବ୍ଦକରାୟ । ଗ୍ରହେଶାୟ । ତିମିରାପହାୟ ।
ସୈଂହିକେୟରିପବେ । ଦେବାୟ । ବରଦାୟ । ବରନାୟକାୟ । ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ନମଃ । ୯୬୦ ।

ଓଁ ମହାୟୋଗିନେ ନମଃ । ଯୋଗୀଶ୍ୱରପତୟେ । ଅନାଦିରୂପାୟ ।
ଅଦିତିଜାୟ । ରତ୍ନକାନ୍ତୟେ । ପ୍ରଭାମୟାୟ । ଜଗତ୍ପ୍ରଦୀପାୟ ।
ବିସ୍ତୀର୍ଣାୟ । ମହାବିସ୍ତୀର୍ଣମଣ୍ଡଲାୟ । ଏକଚକ୍ରରଥାୟ ।
ସ୍ୱର୍ଣରଥାୟ । ସ୍ୱର୍ଣଶରୀରଧୃଷେ । ନିରାଲମ୍ବାୟ । ଗଗନଗାୟ ।
ଧର୍ମକର୍ମପ୍ରଭାବକୃତେ । ଧର୍ମାତ୍ମନେ । କର୍ମଣାଂ ସାକ୍ଷିଣେ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ପରମେଶ୍ୱରାୟ । ମେରୁସେବିନେ ନମଃ । ୯୮୦ ।

ଓଁ ସୁମେଧାବିନେ ନମଃ । ମେରୁରକ୍ଷାକରାୟ । ମହତେ । ଆଧାରଭୂତାୟ ।
ରତିମତେ । ଧନଧାନ୍ୟକୃତେ । ପାପସନ୍ତାପହର୍ତ୍ରେ । ମନୋବାଞ୍ଛିତଦାୟକାୟ ।
ରୋଗହର୍ତ୍ରେ । ରାଜ୍ୟଦାୟିନେ । ରମଣୀୟଗୁଣାୟ । ଅନୃଣିନେ ।
କାଲତ୍ରୟାନନ୍ତରୂପାୟ । ମୁନିବୃନ୍ଦନମସ୍କୃତାୟ । ସନ୍ଧ୍ୟାରାଗକରାୟ ।
ସିଦ୍ଧାୟ । ସନ୍ଧ୍ୟାବନ୍ଦନବନ୍ଦିତାୟ । ସାମ୍ରାଜ୍ୟଦାନନିରତାୟ ।
ସମାରାଧନତୋଷବତେ । ଭକ୍ତଦୁଃଖକ୍ଷୟକରାୟ ନମଃ । ୧୦୦୦ ।

ଓଁ ଭବସାଗରତାରକାୟ ନମଃ । ଭୟାପହର୍ତ୍ରେ । ଭଗବତେ ।
ଅପ୍ରମେୟପରାକ୍ରମାୟ । ମନୁସ୍ୱାମିନେ । ମନୁପତୟେ । ମାନ୍ୟାୟ ।
ମନ୍ୱନ୍ତରାଧିପାୟ । ୧୦୦୮ ।

ଫଲଶ୍ରୁତିଃ
ଏତତ୍ତେ ସର୍ୱମାଖ୍ୟାତଂ ଯନ୍ମାଂ ତ୍ୱଂ ପରିପୃଚ୍ଚସି ।
ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରଂ ସବିତୁଃ ପାରାଶର୍ୟୋ ଯଦାହ ମେ ॥ ୧ ॥

ଧନ୍ୟଂ ଯଶସ୍ୟମାୟୁଷ୍ୟଂ ଦୁଃଖଦୁଃସ୍ୱପ୍ନନାଶନମ୍ ।
ବନ୍ଧମୋକ୍ଷକରଂ ଚୈବ ଭାନୋର୍ନାମାନୁକୀର୍ତନାତ୍ ॥ ୨ ॥

ଯସ୍ତ୍ୱିଦଂ ଶୃଣୁୟାନ୍ନିତ୍ୟଂ ପଠେଦ୍ୱା ପ୍ରୟତୋ ନରଃ ।
ଅକ୍ଷୟଂ ସୁଖମନ୍ନାଦ୍ୟଂ ଭବେତ୍ତସ୍ୟୋପସାଧିତମ୍ ॥ ୩ ॥

ନୃପାଗ୍ନିତସ୍କରଭୟଂ ବ୍ୟାଧିତୋ ନ ଭୟଂ ଭବେତ୍ ।
ବିଜୟୀ ଚ ଭବେନ୍ନିତ୍ୟମାଶ୍ରୟଂ ପରମାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୪ ॥

କୀର୍ତିମାନ୍ ସୁଭଗୋ ବିଦ୍ୱାନ୍ ସ ସୁଖୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଃ ।
ଜୀବେଦ୍ୱର୍ଷଶତାୟୁଶ୍ଚ ସର୍ୱବ୍ୟାଧିବିବର୍ଜିତଃ ॥ ୫ ॥

ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରମିଦମଂଶୁମତଃ ପଠେଦ୍ୟଃ
ପ୍ରାତଃ ଶୁଚିର୍ନିୟମବାନ୍ ସୁସମୃଦ୍ଧିୟୁକ୍ତଃ ।
ଦୂରେଣ ତଂ ପରିହରନ୍ତି ସଦୈବ ରୋଗାଃ
ଭୂତାଃ ସୁପର୍ଣମିବ ସର୍ୱମହୋରଗେନ୍ଦ୍ରାଃ ॥ ୬ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଭବିଷ୍ୟପୁରାଣେ ସପ୍ତମକଲ୍ପେ ।
ଶ୍ରୀଭଗବତ୍ସୂର୍ୟସ୍ୟ ସହସ୍ରନାମାବଲିଃ ସମାପ୍ତା ।
ଶ୍ରୀସୂର୍ୟସହସ୍ରନାମାବଲୀ ।

Also Read 1108 Names of Sri Surya Stotram 1:

1108 Names of Sri Surya Sahasranamavali 1 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1108 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top