108 - Shatanamavali

113 Names of Sri Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sita Devi Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ sitastottarasatanamavali ॥

Om janakanandinyai namah ।
Om lokajananyai namah ।
Om jayavrddhidayai namah ।
Om jayodvahapriyayai namah ।
Om ramayai namah ।
Om laksmyai namah ।
Om janakakanyakayai namah ।
Om rajivasarvasvaharipadadvayamcitayai namah ।
Om rajatkanakamanikyatulakotivirajitayai namah ।
Om manihemavicitrodyatruskarotbhasibhusanayai namah । 10 ।

Om nanaratnajitamitrakamcisobhinitambinyai namah ।
Om devadanavagandharvayaksaraksasasevitayai namah ।
Om sakrtprapannajanatasamraksanakrtatvarayai namah ।
Om ekakaloditanekacandrabhaskarabhasurayai namah ।
Om dvitiyatatidullasidivyapitambarayai namah ।
Om trivargadiphalabhistadayikarunyaviksanayai namah ।
Om caturvargapradanodyatkarapaṅjasobhitayai namah ।
Om pamcayajñaparanekayogimanasarajitayai namah ।
Om sadgunyapurnavibhavayai namah ।
Om saptatatvadidevatayai namah । 20 ।

Om astamicandrarekhabhacitrakotbhasinasikayai namah ।
Om navavaranapujitayai namah ।
Om ramanandakarayai namah ।
Om ramanathayai namah ।
Om raghavananditayai namah ।
Om ramavesitabhavayai namah ।
Om ramayattatmavaibhavayai namah ।
Om ramottamayai namah ।
Om rajamukhyai namah ।
Om rañjitamodakuntalayai namah । 30 ।

Om divyasaketanilayayai namah ।
Om divyavaditrasevitayai namah ।
Om ramanuvrttimuditayai namah ।
Om citrakutakrtalayayai namah ।
Om anusuyakrtakalpayai namah ।
Om analpasvantasamsritayai namah ।
Om vicitramalyabharanayai namah ।
Om virathamathanodyatayai namah ।
Om sritapamcavatitirayai namah ।
Om khadyotanakulanandayai namah । 40 ।

Om kharadivadhananditayai namah ।
Om mayamaricamathanayai namah ।
Om mayamanusavigrahayai namah ।
Om chalatyajitasaumitryai namah ।
Om chavinirjitapamkajayai namah ।
Om trnikrtadasagrivayai namah ।
Om tranayodyatamanasayai namah ।
Om hanumaddarsanapritayai namah ।
Om hasyalilavisaradayai namah ।
Om mudradarsanasamtustayai namah । 50 ।

Om mudramudritajivitayai namah ।
Om asokavanikavasayai namah ।
Om nissokikrtanirjarayai namah ।
Om lamkadahakasamkalpayai namah ।
Om lamkavalayarodhinyai namah ।
Om suddhikrtasimtustayai namah ।
Om sumalyambaravrtayai namah ।
Om samtustapatisamstutayai namah ।
Om samtustahrdayalayayai namah ।
Om svasurastanupujyayai namah । 60 ।

Om kamalasanavanditayai namah ।
Om animadyastasamsiddha(ai namah ।
Om krpavaptavibhisanayai namah ।
Om divyapuspakasamrudhayai namah ।
Om divisadganavanditayai namah ।
Om japakusumasamkasayai namah ।
Om divyaksaumambaravrtayai namah ।
Om divyasimhasanarudhayai namah ।
Om divyakalpavibhusanayai namah ।
Om rajyabhisiktadayitayai namah । 70 ।

Om divyayodhyadhidevatayai namah ।
Om divyagamdhaviliptamgyai namah ।
Om divyavayavasundaryai namah ।
Om hayyamgavinahrdayayai namah ।
Om haryaksaganapujitayai namah ।
Om ghanasarasugandhadha(ayai namah ।
Om ghanakuñcitamurdhajayai namah ।
Om candrikasmitasampurnayai namah ।
Om carucamikarambarayai namah ।
Om yoginyai namah । 80 ।

Om mohinyai namah ।
Om stambhinyai namah ।
Om akhilandesvaryai namah ।
Om subhayai namah ।
Om gauryai namah ।
Om narayanyai namah ।
Om prityai namah ।
Om svahayai namah ।
Om svadhayai namah ।
Om sivayai namah । 90 ।

Om asritanandajananyai namah ।
Om bharatyai namah ।
Om varahyaih ।
Om vaisnavyai namah ।
Om brahmyaih ।
Om siddhavanditayai namah ।
Om sadhadharanivasinyai namah ।
Om kalakokilasallapayai namah ।
Om kalahamsakanupurayai namah ।
Om ksantisantyadigunasalinyai namah । 100 ।

Om kandarpajananyai namah ।
Om sarvalokasamaradhyayai namah ।
Om saugandhasumanapriyayai namah ।
Om syamalayai namah ।
Om sarvajanamamgaladevatayai namah ।
Om vasudhaputryai namah ।
Om mataṅgyai namah ।
Om sitayai namah ।
Om hemañjanayikayai namah ।
Om sitadevimahalaksmyai namah । 110 ।

Om sakalasamrajyalaksmyai namah ।
Om bhaktabhistaphalapradayai namah ।
Om ।sta।staphalapradayai namah । 113 ।
। iti sitastottarasatanamavalih sampurna ।

Also Read 113 Names of Shri Sita Mata:

113 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil