Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

113 Names of Sri Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sita Devi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಸೀತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

ಓಂ ಜನಕನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯವೃದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯೋದ್ವಾಹಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಕಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಸರ್ವಸ್ವಹಾರಿಪಾದದ್ವಯಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜತ್ಕನಕಮಾಣಿಕ್ಯತುಲಾಕೋಟಿವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಹೇಮವಿಚಿತ್ರೋದ್ಯತ್ರುಸ್ಕರೋತ್ಭಾಸಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ನಾನಾರತ್ನಜಿತಾಮಿತ್ರಕಾಂಚಿಶೋಭಿನಿತಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವದಾನವಗನ್ಧರ್ವಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕೃತ್ಪ್ರಪನ್ನಜನತಾಸಂರಕ್ಷಣಕೃತತ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಕಾಲೋದಿತಾನೇಕಚನ್ದ್ರಭಾಸ್ಕರಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿತೀಯತಟಿದುಲ್ಲಾಸಿದಿವ್ಯಪೀತಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗಾದಿಫಲಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿಕಾರುಣ್ಯವೀಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಾನೋದ್ಯತ್ಕರಪಙ್ಜಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಯಜ್ಞಪರಾನೇಕಯೋಗಿಮಾನಸರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪೂರ್ಣವಿಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತತತ್ವಾದಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಅಷ್ಟಮೀಚನ್ದ್ರರೇಖಾಭಚಿತ್ರಕೋತ್ಭಾಸಿನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಾವರಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾನನ್ದಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮನಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಘವನನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾವೇಶಿತಭಾವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯತ್ತಾತ್ಮವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಜಿತಾಮೋದಕುನ್ತಲಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ದಿವ್ಯಸಾಕೇತನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯವಾದಿತ್ರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾನುವೃತ್ತಿಮುದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಸೂಯಾಕೃತಾಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಲ್ಪಸ್ವಾನ್ತಸಂಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಭರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಥಮಥನೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಿತಪಂಚವಟೀತೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖದ್ಯೋತನಕುಲಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಖರಾದಿವಧನನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಮಾರೀಚಮಥನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಲತ್ಯಾಜಿತಸೌಮಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛವಿನಿರ್ಜಿತಪಂಕಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಣೀಕೃತದಶಗ್ರೀವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಣಾಯೋದ್ಯತಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹನುಮದ್ದರ್ಶನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಸ್ಯಲೀಲಾವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದ್ರಾದರ್ಶನಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಮುದ್ರಾಮುದ್ರಿತಜೀವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೋಕವನಿಕಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶ್ಶೋಕೀಕೃತನಿರ್ಜರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕಾದಾಹಕಸಂಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕಾವಲಯರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧೀಕೃತಾಸಿಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಮಾಲ್ಯಾಂಬರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂತುಷ್ಟಪತಿಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂತುಷ್ಟಹೃದಯಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವಶುರಸ್ತಾನುಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಕಮಲಾಸನವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಂಸಿದ್ಧ(ಐ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾವಾಪ್ತವಿಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಪುಷ್ಪಕಸಂರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವಿಷದ್ಗಣವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಕ್ಷೌಮಾಂಬರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಕಲ್ಪವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷಿಕ್ತದಯಿತಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೋಧ್ಯಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಗಂಧವಿಲಿಪ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾವಯವಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಯ್ಯಂಗವೀನಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರ್ಯಕ್ಷಗಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನಸಾರಸುಗನ್ಧಾಢ(ಆಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನಕುಂಚಿತಮೂರ್ಧಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಸ್ಮಿತಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಚಾಮೀಕರಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಆಶ್ರಿತಾನನ್ದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಢಾಧಾರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಕೋಕಿಲಸಲ್ಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಹಂಸಕನೂಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಾನ್ತಿಶಾನ್ತ್ಯಾದಿಗುಣಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಸಮಾರಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಗನ್ಧಸುಮನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜನಮಂಗಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಾಂಜನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾದೇವೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । 110 ।

ಓಂ ಸಕಲಸಾಂರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ।ಷ್ಟಾ।ಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 113 ।
। ಇತಿ ಸೀತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।

Also Read 113 Names of Shri Sita Mata:

113 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

113 Names of Sri Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top