Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

114 Names of Sri Sundaramurtya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sundaramoorthy Nayanar is a devotee of Lord Tyagaraja Swamy Tiruvarur.

Shri Sundaramurthy Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸುನ್ದರಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಸುನ್ದರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾನಾಡೀಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣಕಲ್ಪಕಲೇಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಾಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾರ್ಚನಧುರನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವನಾಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಧ್ಯಾನಪ್ರಿಯಮಾನಸಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಶಿವಾನನ್ದಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವನಾಮಾಂಗಿತರಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವರಾಜಯೋಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಮನ್ತ್ರಜಪಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಪ್ರಿಯಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಪರಿಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಶಿವದತ್ತನಾಮಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಗಮಪ್ರವೀಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾನನ್ದಪರಿತೃಪ್ತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಕ್ಲೇಶನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರವಾಗೀತಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರವಾನಾಟ್ಯಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರವಾಶೃಂಗಾರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರವಾಭೋಗನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರವಾಽಽಲಿಂಗನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರವಾಲೋಕನಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಧ್ಯಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೋಪಕಾರಕಲೇಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಶಿವಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಶಿವಾಲೋಕನಪಾತ್ರಗಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಶಿವಲೋಚನಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾದವ್ಯತ್ಯಾಸತಾಂಡವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನನ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪಾದಸೇವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀದತ್ತವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಭಕ್ತಿಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಶೈವಕುಲೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದರ್ಶಸಮ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಹಿತಾಗ್ನಿಪ್ರಿಯಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಶೈವೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯಶಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಜಪಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಂಡಿತಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಪೂಜಾಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ದ್ರಾವಿಡವಿದ್ಯಾವಿನಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರಾವಿಡವ್ಯಾಕರಣಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರಾವಿಡಸಮ್ಪ್ರದಾಯಕರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರಾವಿಡಲೋಕವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರಾವಿಡವಿದ್ಯಾಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರಾವಿಡಸ್ತೋತ್ರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಚೂಡದತ್ತೈರಾವಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಯಾಚಾರದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತದಿವ್ಯದೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೇಷಕ್ಷೇತ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದೇಹಕೈವಲ್ಯಕಲನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನಾಯಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಂಗವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ವಜ್ಜನಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ತಪೋನಿಷ್ಠಾಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಿತ್ಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯೋಲ್ಲಂಘಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವದೇವಸೇವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾದಿಲೋಕಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕರ್ಮನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೈವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೈವಾಚಾರಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ವೀತಶೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತರಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲುಷಾರಣ್ಯದಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಯೋಪಾದೇಯವಿಗ್ರಹದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ಯಾಗರಾಜಪ್ರಿಯಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ಯಾಗರಾಜನರ್ತನಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ತನಾದಿವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾತಾಂಡವದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಪಾತಾಂಡವಸಂಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ನಟನವಿದ್ಯಾವಿದುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಟನಾದಿವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೃಂಗಾರನಟನನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದಿಕಾಚಾರಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕರ್ಮಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರೂಹಶಿವಭಕ್ತಿಪರವಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂರೀಕೃತದುರ್ಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಚಾರಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಿನೇ ನಮಃ । 110 ।

ಓಂ ಗ್ರಾಹಗ್ರಸ್ತಬಾಲಜೀವಿತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಯಾಜಿವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐರಾವಣಾರೂಢಕೈಲಾಸಗಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರವಾಸಹಿತಸುನ್ದರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುನ್ದರಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Sundaramurthy:

114 Names of Sri Sundaramurtya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

114 Names of Sri Sundaramurtya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top