Information

2016 Brahmotsavam Karvetinagaram Sixth Day

2016 Brahmotsavam Karvetinagaram Sixth Day
Varshika Brahmotsavam Sri Rukmini Satyabhama Sametha Sri Venugopala Swamy Temple Karvetinagaram.
02-06-2016 Thursday Sixth Day
Morning : Hanumantha Vahanam Evening: Vasanthotsavam Night: Gaja Vahanam

From 5.00 am to 5.15 am Suprabatham.
From 5.15 am to 5.30 am Suddi.
From 5.30 am to 6.30 am Thomala Seva, Koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell.
From 6.30 am to 11.00 am Sarva Darshanam
From 7.30 am to 9.30 am Hanumantha Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.30 am to 10.00 am సళ్లీoపు
From 11.00 am to 11.30 am Suddi, Second Bell
From 11.30 am to 4.30 pm Sarva Darshanam
From 3.30 pm to 4.30 pm Vasanthotsavam, Aasthanam, Maada Veedi Utsavam
From 4.30 pm to 5.30 pm Suddi, తొమాల, Night Bell
From 5.30 pm to 6.30 pm Unjal Seva
From 5.00 pm to 10.30 pm Sarva Darshanam
From 6.30 pm to 7.00 pm Gaja Vahanam Samarpana
From 7.00 pm to 9.00 pm Gaja Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 10.00 pm to 10.30 pm సళ్లీoపు
From 10.30 pm to 10.45 pm Suddi, Ekantha Seva

Hanumantha Vahanam Karvetinagaram 2016 Brahmotsavam

Hanumantha Vahanam Karvetinagaram Brahmotsavam 2016

Hanumantha Vahanam

Karvetinagaram 2016 Brahmotsavam Hanumantha Vahanam

Add Comment

Click here to post a comment