Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

2018 Brahmotsavam Karvetinagar Sri Venugopala Swamy Temple

Tirumala Tirupati Devasthanams
Sri Rukmini Satyabhama Sametha Sri Venugopala Swamy Temple
Karvetinagar, Puttur, Chittoor District, Andhra Pradesh.
Dwajastambha Pratishtha Samprokshanam, Navahnika Brahmotsavam and Pushpayagam.

Dwajastambha Pratishtha Samprokshanam: 29-06-2018 to 01-07-2018
Navahnika Brahmotsavam 02-07-2018 to 10-07-2018
Pushpayagam 11-07-2018

02-07-2018 Monday Dwajarohanam
05-07-2018 Thursday Arjitha Kalyanotsavam
06-07-2018 Friday Garuda Vahanam
09-07-2018 Monday Rathotsavam
10-07-2018 Tuesday Chakrasnanam
11-07-2018 Wednesday Pushpayagam

Tirumala Tirupati Devasthanams
Sri Rukmini Satyabhama Sametha Sri Venugopala Swamy Temple
Karvetinagar, Puttur, Chittoor District, Andhra Pradesh.

Nutana Dwajasthambam Prathista 29-6-2018 to 1-7-2018.

29-6-2018 Friday – Mrutsangahanam, Senadeepam Thiruveedi Utsavam, Ankurarpanam.
30-6-2018 Saturday – Nutana Dwajasthambam adivasthram, Maho Shanthi, Thirumanjanam 3.30 PM to 5.30 PM.
1-7-2018 Sunday – Nutana Dwajasthambam Prathista From 9.00 AM to 11.00 AM (Simhalagnam)

26-6-2018 Tuesday Koil Alwar Thirumanjanam:

From 5.00 AM to 5.15 AM – Suprabatham.
From 5.15 AM to 6.30 AM – Suddi, Thomala Seva, koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell.
From 7.30 AM to 11.30 AM – Koil Alwar Thirumanjanam
From 11.30 AM to 12.00 PM – Suddi, Second Bell
From 5.30 PM to 6.30 PM – Suddi, Thomala Seva, Night Bell
From 6.30 PM to 8.10 PM – Sarva Darishnam
From 8.10 PM to 8.30 PM – Ekantha Seva

29-6-2018 Friday – Nutana Dwajasthambam Prathista – First Day:

From 4.30 AM to 5.00 AM – Suprabatham
From 5.00 AM to 6.30 AM – Suddi, Thomala Seva, koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell
From 6.30 AM to 8.30 AM – Moolavarla Thirumanjanam, Samarpanam
From 8.30 AM to 11.00 AM – Acharya Bootvak Varanam, Yagasala Vaidika Programs
From 9.30 AM to 11.00 AM – Sarva Darishnam
From 11.00 AM to 11.30 AM – Suddi, Second Bell
From 11.30 AM to 4.30 PM – Sarva Darishnam
From 3.30 PM to 4.30 PM – Senadhipathi Utsavarla Samarpanam
From 4.30 PM to 5.30 PM – Suddi, Thomala Seva, Night Bell
From 5.30 PM to 8.30 PM – Sarva Darishnam
From 5.30 PM to 8.30 PM – Mrutsam Grahanam, Senadhipathi Thiruveedhi Utsavam
From 8.30 PM to 8.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

30-6-2018 Saturday – Nutana Dwajasthambam Prathista – Second Day

From 5.00 AM to 5.15 AM – Suprabatham
From 5.15 AM to 5.30 AM – Suddi, Thomala Seva, koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell
From 7.00 AM to 11.00 AM – Sarva Darishnam
From 8.30 AM to 11.00 AM – Yagasala Vaidika Programs
From 11.00 AM to 11.30 AM – Suddi, Second Bell
From 11.30 AM to 4.30 PM – Sarva Darishnam
From 3.30 PM to 5.30 PM – Nutana Dwajasthamba, Adivasi Trayam, Mahasanthi Thirumanjanam (For Utsava Murtis)
From 4.30 PM to 5.30 PM – Suddi, Thomala Seva, Night Bell
From 5.30 PM to 8.30 PM – Sarva Darishnam
From 5.30 PM to 8.30 PM – Yagasala Vaidika Programs
From 8.30 PM to 8.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

1-7-2018 Sunday – Nutana Dwajasthambam Prathista – Third Day

From 5.00 AM to 5.15 AM – Suprabatham
From 5.15 AM to 7.00 AM – Suddi, Thomala Seva, koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell
From 7.00 AM to 8.30 AM – Sarva Darishnam
From 6.30 AM to 8.30 AM – Yagasala Vaidika Programs, Mahapurna Houthi
From 9.00 AM to 11.00 AM – Nutana Dwajasthambam Prathista (Simhalagnam), Samprokshanam
From 11.00 AM to 11.30 AM – Suddi, Second Bell
From 11.30 AM to 4.30 PM – Sarva Darishnam
From 3.30 PM to 4.30 PM – Senadhipathi Utsavarla Samarpanam
From 4.30 PM to 5.30 PM – Suddi, Thomala Seva, Night Bell
From 5.30 PM to 8.30 PM – Sarva Darishnam
From 5.30 PM to 8.30 PM – Mrutsyamgrahana, Senadhipathi Thiruveedhi Utsavam, Ankurarpanam, Yagasala Vaidika Programs
From 8.30 PM to 8.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

Navahnika Brahmotsava Programs 2-7-2018 – Monday – First Day

Morning: Dwajarohanam / Night: Pedda Sesha Vahanam

From 3.30 AM to 3.45 AM – Suprabatham
From 3.45 AM to 4.30 AM – Suddi, Thomala Seva, koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell
From 4.30 AM to 7.30 AM – Sarva Darishnam (Theertham, No Satari)
From 4.00 AM to 6.00 AM – Dhwaja Prathista, Raksha Bandanam, భేరీతాడనం, నవసంధి, Baliharanam, Tharu Mada Veedhi Utsavam
From 6.00 AM to 7.30 AM – Dwajarohanam (Meena Lagnam)
From 8.00 am to 8.30 AM – Asthanam
From 8.30 AM to 11.00 AM – Sarva Darishnam
From 11.00 AM to 11.30 AM – Suddi, Second Bell
From 11.30 AM to 4.30 PM – Sarva Darishnam
From 3.00 PM to 4.30 PM – Utsavarla Samarpanam
From 4.30 PM to 5.30 PM – Suddi, Night Bell
From 5.30 PM to 9.00 PM – Sarva Darishnam
From 5.30 PM to 6.30 PM – Unjal Seva
From 6.30 PM to 7.00 PM – Pedda Sesha Vahanam Utsavarla Samarpanam
From 7.00 PM to 9.00 PM – Pedda Sesha Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.00 PM to 9.30 PM – సళ్లీoపు
From 9.30 PM to 9.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

3-7-2018 – Tuesday – Second Day:

Morning: Chinna Sesha Vahanam / Night: Hamsa Vahanam

From 5.00 AM to 5.15 AM – Suprabatham.
From 5.15 AM to 6.30 AM – Suddi, Thomala Seva, koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell
From 6.30 AM to 11.00 AM – Sarva Darshanam
From 6.30 AM to 7.30 AM – Chinna Sesha Vahanam Samarpana
From 7.30 AM to 9.30 AM – Chinna Sesha Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.30 AM to 10.00 AM – సళ్లీoపు
From 10.00 AM to 11.00 AM – Utsavarla Snapana Thirumanjanam
From 11.00 AM to 11.30 AM – Suddi, Second Bell
From 11.30 AM to 4.30 PM – Sarva Darshanam
From 3.00 PM to 4.30 PM – Utsavarla Samarpanam
From 4.30 PM to 5.30 PM – Suddi, తొమాల, Night Bell
From 5.30 PM to 9.00 PM – Sarva Darshanam
From 5.30 PM to 6.30 PM – Unjal Seva
From 6.30 PM to 7.00 PM – Hamsa Vahanam Samarpana
From 7.00 PM to 9.00 PM – Hamsa Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.00 PM to 9.30 PM – సళ్లీoపు
From 9.30 PM to 9.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

4-7-2018 – Wednesday – Third Day:

Morning : Simha Vahanam / Night: Muthyapu Pandiri Vahanam

From 5.00 AM to 5.15 AM – Suprabatham.
From 5.15 AM to 6.30 AM – Suddi, Thomala Seva, koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell
From 6.30 AM to 11.00 AM – Sarva Darshanam
From 6.30 AM to 7.30 AM – Simha Vahanam Samarpana
From 7.30 AM to 9.30 AM – Simha Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.30 AM to 10.00 AM – సళ్లీoపు
From 10.00 AM to 11.00 AM – Utsavarla Snapana Thirumanjanam
From 11.00 AM to 11.30 AM – Suddi, Thomala, Second Bell
From 11.30 AM to 4.30 PM – Sarva Darshanam
From 3.00 PM to 4.30 PM – Utsavarla Samarpanam
From 4.30 PM to 5.30 PM – Suddi, Night Bell
From 5.30 PM to 9.00 PM – Sarva Darshanam
From 5.30 PM to 6.30 PM – Unjal Seva
From 6.30 PM to 7.00 PM – Muthyapu Pandiri Vahanam Samarpana
From 7.00 PM to 9.00 PM – Muthyapu Pandiri Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.00 PM to 9.30 PM – సళ్లీoపు
From 9.30 PM to 9.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

5-7-2018 – Wednesday – Fourth Day:

Morning : Kalpavriksha Vahanam / Evening: Architha Kalyanotsavam / Night: Sarva Bhoopala Vahanam

From 5.00 AM to 5.15 AM Suprabatham
From 5.15 AM to 6.30 AM – Suddi, Thomala Seva, Koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell
From 6.30 AM to 11.00 AM – Sarva Darshanam
From 6.30 AM to 7.30 AM – Kalpavriksha Vahanam Samarpana
From 7.30 AM to 9.30 AM – Kalpavriksha Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.30 AM to 10.00 AM – సళ్లీoపు
From 10.00 AM to 11.00 AM – Utsavarla Samarpanam Thirumanjanam
From 11.00 AM to 11.30 AM – Suddi, Second Bell
From 11.30 AM to 4.30 PM – Sarva Darshanam
From 3.00 PM to 4.30 PM – Utsavarla Samarpanam
From 4.30 PM to 5.30 PM – Suddi,తొమాల, Night Bell
From 5.30 PM to 9.00 PM – Sarva Darshanam
From 5.30 PM to 6.30 PM – Arjitha Kalolsavam
From 6.30 PM to 7.00 PM – Sarva Bhoopala Vahanam Samarpana
From 7.00 PM to 9.00 PM – Sarva Bhoopala Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.00 PM to 9.30 PM – సళ్లీoపు
From 9.30 PM to 9.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

6-7-2018 – Thursday – Fifth Day:

Morning : Pallakipai Mohini Avataram / Night: Garuda Seva

From 4.00 AM to 4.15 AM – Suprabatham
From 4.15 AM to 5.00 AM – Suddi, Thomala Seva, Koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell
From 5.30 AM to 7.30 AM – Moolavar Thirumanjanam Samarpanam
From 7.30 AM to 11.00 AM – Sarva Darshanam
From 7.30 AM to 9.30 AM – Pallakilo Mohini Avataram Thiruveedhi Utsavam
From 9.30 AM to 10.00 AM – సళ్లీoపు
From 10.00 AM to 11.00 AM – Utsavarla Snapana Thirumanjanam
From 11.00 AM to 11.30 AM – Suddi, Second Bell
From 11.30 AM to 4.30 PM – Sarva Darshanam
From 3.00 PM to 4.30 PM – Utsavarla Samarpanam
From 4.30 PM to 5.00 PM – Suddi, తొమాల, Night Bell
From 5.00 PM to 10.30 PM – Sarva Darshanam
From 5.00 PM to 6.00 PM – Unjal Seva
From 6.00 PM to 7.00 PM – Garuda Vahanam Samarpana
From 7.00 PM to 10.00 PM – Garuda Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 10.00 PM to 10.30 PM – సళ్లీoపు
From 10.30 PM to 10.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

7-7-2018 – Friday – Sixth Day:

Morning : Hanumantha Vahanam Evening: Vasanthotsavam Night: Gaja Vahanam

From 5.00 AM to 5.15 AM – Suprabatham
From 5.15 AM to 6.30 AM – Suddi, Thomala Seva, Koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell
From 6.30 AM to 11.00 AM – Sarva Darshanam
From 6.30 AM to 7.30 AM – Hanumantha Vahanam Samarpana
From 7.30 AM to 9.30 AM – Hanumantha Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.30 AM to 10.00 AM – సళ్లీoపు
From 11.00 AM to 11.30 AM – Suddi, Second Bell
From 11.30 AM to 4.30 PM – Sarva Darshanam
From 3.30 PM to 4.30 PM – Vasanthotsavam, Aasthanam, Maada Veedi Utsavam
From 4.30 PM to 5.30 PM – Suddi, తొమాల, Night Bell
From 5.30 PM to 9.00 PM – Sarva Darshanam
From 5.30 PM to 6.30 PM – Unjal Seva
From 6.30 PM to 7.00 PM – Gaja Vahanam Samarpana
From 7.00 PM to 9.00 PM – Gaja Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.00 PM to 9.30 PM – సళ్లీoపు
From 9.30 PM to 9.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

8-7-2018 – Sunday – Seventh Day:

Morning : Suryaprabha Vahanam Night: Chandraprabha Vahanam

From 5.00 AM to 5.15 AM – Suprabatham
From 5.15 AM to 6.30 AM – Suddi, Thomala Seva, Koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell.
From 7.00 AM to 7.30 AM – Suryaprabha Vahanam Samarpana
From 7.30 AM to 9.30 AM – Suryaprabha Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 6.30 AM to 11.00 AM – Sarva Darshanam
From 9.30 AM to 10.00 AM – సళ్లీoపు
From 11.00 AM to 11.30 AM – Suddi, Second Bell
From 11.30 AM to 4.30 PM – Sarva Darshanam
From 3.00 PM to 4.30 PM – Utsavarla Snapana
From 4.30 PM to 5.30 PM – Suddi, తొమాల, Night Bell
From 5.30 PM to 6.30 PM – Unjal Seva
From 5.30 PM to 9.00 PM – Sarva Darshanam
From 6.30 PM to 7.00 PM – Chandraprabha Vahanam Samarpana
From 7.00 PM to 9.00 PM – Chandraprabha Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.00 PM to 9.30 PM – సళ్లీoపు
From 9.30 PM to 9.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

9-7-2018 – Monday – Eighth Day:

Morning : Rathotsavam Night: Aswa Vahanam

From 3.00 AM to 3.15 AM – Suprabatham
From 3.15 AM to 4.00 AM – Suddi, Thomala Seva, Koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell.
From 5.00 AM to 11.00 AM – Sarva Darshanam
From 4.00 AM to 5.30 AM – Swamy Vari Radham Mandapam Cheruta, Radha Punyavaham, Grahadanam etc…
From 5.30 AM to 6.30 AM – Radhaarohanam (Mithuna Lagnam)
From 7.00 AM to 9.30 AM – Radha Gamanam, Thiruveedhi Rathotsavam
From 9.30 AM to 10.00 AM – వేద శాత్తుమొర
From 10.00 AM to 10.30 AM – సళ్లీoపు
From 10.30 AM to 11.30 AM – Utsavarla Snapana Thirumanjanam
From 11.30 AM to 12.00 Noon – Suddi, Second Bell
From 12.00 Noon to 4.30 PM – Sarva Darshanam
From 3.00 PM to 4.30 PM – Utsavarla Snapana
From 4.30 PM to 5.30 PM – Suddi, తొమాల, Night Bell
From 5.30 PM to 9.00 PM – Sarva Darshanam
From 5.30 PM to 6.30 PM – Unjal Seva
From 6.30 PM to 7.00 PM – Aswa Vahanam Samarpana
From 7.00 PM to 9.00 PM – Aswa Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.00 PM to 9.30 PM – సళ్లీoపు
From 9.30 PM to 9.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

10-7-2018 Tuesday – Ninth Day:

Morning : Churnabishekam, Chakrasnanam / Night: Dwajarohanam

From 3.30 AM to 3.45 AM – Suprabatham
From 3.45 AM to 4.00 AM – Suddi, Thomala Seva, Koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell
From 5.00 AM to 11.00 AM – Sarva Darshanam
From 5.00 AM to 6.00 AM – Churnabishekam
From 6.00 AM to 8.00 AM – Swamy Varu Pallakilo vechesi Thiruveedhi Utsavamai పుష్కరిణి దగ్గరకు చెరుట
From 8.00 AM to 8.30 AM – సళ్లీoపు
From 8.30 AM to 10.00 AM – స్నాపన thirumanjanam, Chakrasnanam
From 11.00 AM to 11.30 AM – Suddi, Second Bell
From 12.00 Noon to 4.30 PM – Sarva Darshanam
From 3.00 PM to 4.30 PM – Utsavarla Snapana
From 4.30 PM to 5.30 PM – Suddi, తొమాల, Night Bell
From 5.30 PM to 7.30 PM – Sarva Darshanam (Theertham, No Satari)
From 5.30 PM to 7.00 PM – నవసoధి, మూడవీధి ఉత్సవమ్, Dwajarohanam
From 7.00 PM to 7.30 PM – యాగశాల నుండి కుoభం వేంచేపు ప్రత్యేక అరాదన
From 7.30 PM to 8.00 PM – Special Bell
From 8.00 PM to 8.30 PM – కంకణభట్టాచార్యులబహుమనం
From 8.30 PM to 9.30 PM – Sarva Darshanam
From 9.30 PM to 9.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

11-7-2018 – Wednesday – Pushpayaga Mahotsavam

From 5.00 AM to 5.15 AM – Suprabatham
From 5.15 AM to 6.30 AM – Suddi, Thomala Seva, Koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell.
From 6.30 AM to 11.00 AM – Sarva Darshanam
From 8.30 AM to 10.30 AM – Yagasala Vaidika Programs
From 10.30 AM to 11.30 AM – Snapana Thirumanjanam
From 11.30 AM to 12.00 PM – Suddi, Second Bell
From 12.00 PM to 4.30 PM – Sarva Darshanam
From 1.00 PM to 2.00 PM – Utsavarla Snapana
From 2.30 PM to 4.30 PM – Sri Pushpa Yagam
From 4.30 PM to 5.00 PM – Special Bell, Acharya Bahumanam
From 5.30 PM to 7.30 PM – Sarva Darshanam
From 6.30 PM to 7.00 PM – Thiruveedhi Utsavam
From 7.30 PM to 8.00 PM – Suddi, Thomala Seva, Night Bell
From 8.00 PM to 8.30 PM – Sarva Darshanam
From 8.30 PM to 8.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

2018 Brahmotsavam Karvetinagar Sri Venugopala Swamy Temple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top