Ashtaka Shiva Stotram

Pradosha Stotra Ashtakam Lyrics in English

Pradosha Stotrashtakam in English:

॥ pradoṣastotrāṣṭakam ॥
sri ganesaya namah ।
satyam bravimi paralokahitam bravrimi
saram bravimyupanisaddhrdayam bravimi ।
samsaramulbanamasaramavapya jantoh
saro’yamisvarapadamburuhasya seva ॥ 1 ॥

ye narcayanti girisam samaye pradose
ye narcitam sivamapi pranamanti canye ।
etatkatham srutiputairna pibanti mūdhaste
janmajanmasu bhavanti nara daridrah ॥ 2 ॥

ye vai pradosasamaye paramesvarasya,
kurvantyananyamanasom’ghrisarojapūjam ।
nityam pravrddhadhanadhanyakalatraputrasaubhagya-
sampadadhikasta ihaiva loke ॥ 3 ॥

kailasasailabhuvane trijagajjanitrim gaurim
nivesya kanakacitaratnapithe ।
nrtyam vidhatumabhivanchati sūlapanau
devah pradosasamaye nu bhajanti sarve ॥ 4 ॥

vagdevi dhrtavallaki satamakho venum dadhatpadmaja-
stalonnidrakaro rama bhagavati geyaprayoganvita ।
visnuh sandramrdaṅgavadanapaturdevah samantatsthitah
sevante tamanu pradosasamaye devam mrdanipatim ॥ 5 ॥

gandharvayaksapatagoragasiddhasadhya-
vidyadharamaravarapsarasam ganamsca ।
ye’nye trilokanilaya sahabhūtavargah
prapte pradosasamaye haraparsvasamsthah ॥ 6 ॥

atah pradose siva eka eva
pūjyo’tha nanye haripadmajadyah ।
tasminmahese vidhinejyamane
sarve prasidanti suradhinathah ॥ 7 ॥

esa te tanayah pūrvajanmani brahmanottamah ।
pratigrahairvayo ninye na danadyaih sukarmabhih ॥ 8 ॥

ato daridryamapannah putraste dvijabhamini ।
taddosapariharartham saranam yatu saṅkaram ॥ 9 ॥

॥ iti sriskandoktam pradosastotrastakam sampūrnam ॥

Also Read:

Pradosha Stotra Ashtakam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Marathi | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment