Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

About Bhakteshvara Vratham Told in Bhavishyottara Puranam

This has been transliterated from a thamil script. So very likely that this would have misspell words. It would be a great service if you could mail, the corrections.

Do the sa.nkalpaM as prescribed below:

shubhe shobhane muhUrte AdyabrahmaNaH dvitIyaparArte shveta varAhakalpe
vaivasvata manva.ntare kaliyuge pratamapAde jaMbU dvIpe bhAratavarShe
bharatakhaNTe asmin vartamAne vyavahArika chAndramAnena samvatsare
—- ayane —- ruthau —– mAse —— paxe asyAm pUrNimAyAm vAsarau
subhanaxatra shubhayoga shubhakaraNa evaMguNa visheShaNa vishiShTAyAM
shubhatitau shrI parameshvara prItyartam mama bhartAsaha xemasdhairya
vijayAyurArogyaisvaryApi vR^ittyartam dharmArtha kAmamoxa chaturvita
phalapuruShArtha sidhdhyartam iShTa kAmyArtha sidhdhyartam mama samasta
duritopa shantyartaM samasta ma~NgaLA vAptyartaM putra pautrApi
vR^ittyartaM suvAsinItva sidhdhyartam hasthi ashvararathA.ndolikAch
chatravAhanAdi prAptyartaM va.ndhyAtva nivirtyartaM akaNDita
sxmIprasAda sidhdhyartam shrI bhakteshvara devatAmuktisya
shrI bhakteshvara devatA prItyartaM saMbhavitA niyamena
saMbhavitA prakAreNa saMbhavatbhi dravyaiH saMbhavatbhi
rupachAraishcha kalpokta prakaraNe yAvachchaktya
dhyAnAvAhanAdi ShoDachopachAra pUjAM kariShye
namaH

Now do the kalasa puja, ganapati puja.
Do the prana pratishta of bhakteshvara swami

Meditate on Lord Bhakteshvara with this sloka:

sadyo jAtaMbhavam shaiva vAmadevam bhavodbhavam
jyeShTa shreShTam tatorudraM kAlakaNTham vikarnakam
balam balapramathanam bhUtag gina~ncha manonmanam
sadyojAtam trinetram sakala suranutam koTisUryaprakAsham
vikkyAtam vAmadevam hyutidhara vnipam sajjanAnAm aghoram
shatR^INAm ghorarUpam hyanalachtanipam tatvapUrSham chitApam
IshAnam shAntarUpam spaTikamaNinipam chi.ntayet pa~ncha vaktram ||

bhakteshvara svAmine namaH | dhyAyAmi ||

bhavotbhavam shivAtItam bhAnukoTi prabhum vibhum |
AvAhayAmi bhUtesham bhavAnIpati muttamam ||

bhakteshvarAya namaH | AvAhayAmi ||

vAmadeva virUpAxa vyAsa sannutavai shiva |
vedarUpasya varata Asanam prati gR^ihyatAm ||

bhakteshvara svAmine namaH | Asanam samarpayAmi ||

jyeShTarUpa namastubhyam bhasmoddhUlita vigraha |
jayajaitra vibhUtetvam gR^ihaNArghyam mayArpitam ||

bhakteshvara svAmine namaH | arghyam samarpayAmi ||

surashreShTa jagashreShTa shravaNAnanda vaibhava |
pAdyam gR^ihANa he shaMbho devesha vR^iShabhadhvaja ||

bhakteshvara svAmine namaH | pAdyam samarpayAmi ||

rudra raudra raNochchAha rAjarAja prasannuta |
pa~nchAmR^ita snAnamitam kuru kalyANa dAyaka ||

bhakteshvara svAmine namaH || pa~nchAmR^ita snAnam samarpayAmi ||

kalavikaraNa vibho kamalAsana vandita |
kArtikeyasya janaka snAnam kuru dayAnite ||

bhakteshvara svAmine namaH | shuddotaka snAnam samarpayAmi ||

balavikaraNabala bhAnukoTiprabhAkara |
bhR^i.ndhAra kArchitapada vastramAchchhAdanam kuru ||

bhakteshvara svAmine namaH | vastra yugmam samarpayAmi ||

balaprabala subala bANAsuravaraprada |
bhIjarUpa bhR^ihattAma upavItam gR^ihANabho ||

bhakteshvara svAmine namaH | yaGYopavItam samarpayAmi ||

balapramathanabala buddirUpa budapriya |
bhilvapatrapriyaphala bhUShNAni gR^ihANabho ||

bhakteshvara svAmine namaH | AbharaNAni samarpayAmi ||

sarvabhUta pramadana sarvaGYa sakalodbhava |
sarvAtmAn sarvabhUtesha suga.ndham sa.ngR^ihANabho ||

bhakteshvara svAmine namaH | ga.ndham samarpayAmi ||

manonmana mahAbhAgA mAyAtIta maheshvara |
ma.njuma.njIracharaNa sa.ngR^ihANAxatAnvibho ||

bhakteshvara svAmine namah |axatAn samarpayAmi ||

aghora paramaprakya achi.ntyA vyaktalaxaNa |
AnandAditya sa.nkAsha puShpANi pratigR^ihyatAm ||

bhakteshvara svAmine namaH | puShpANi samarpayAmi ||

athaA~Nga puja ||
sadyojAtAya namaH padau pUjayAmi
bhavodbhavAya namaH kulpau pUjayAmi
bhavAya namaH ja~Nghe pUjayAmi
vAmadevAya namaH jAnunI pUjayAmi
jyeShTAya namaH UrU pUjayAmi
shreShTaya namaH kaTim pUjayAmi
rudrAya namaH guhyam pUjayAmi
kAlAya namaH nAbhim pUjayAmi
kalavikaraNAya namaH udaram pUjayAmi
balavikaraNaya namaH hR^idayam pUjayAmi
balAya namaH stanau pUjayAmi
balapramathanAya namaH bhujau pUjayAmi
sarvabhUtadamanAya namaH vAmahastam pUjayAmi
manonmanAya namaH vAmA~NgulIn pUjayAmi
aghorAya namaH daxiNahastam pUjayAmi
ghorAya namaH daxiNA~NgulIn pUjayAmi
ghoraghoratarAya namaH kaNTham pUjayAmi
sarvAya namaH skandhau pUjayAmi
sharvAya namaH chubukam pUjayAmi
rudrarUpAya namaH mukham pUjayAmi
tatpuruShAya namaH jihvAm pUjayAmi
mahAdevAya namaH nAsikAm pUjayAmi
rudrAya namaH vAmashrotram pUjayAmi
IshAnAya namaH daxiNashrotram pUjayAmi
sarvavidyAdipadaye namaH vAmanetram pUjayAmi
IshvarAya namaH daxiNanetram pUjayAmi
sarvabhUtAdipadaye namaH lalATam pUjayAmi
brahmAdipataye namaH shiraH pUjayAmi
shivAya namaH jaTAjUTAm pUjayAmi
sarveshvarAya namaH sarvANya~NgAni pUjayAmi

Perform the shivAShTottara sata or sahasra nAmAvaLi pUja.(1)

dhUpa dIpa naivedyAni |

ghorarUpa namastubhyam sarva kAmArthadAyaka |
dharma svarUpatanata dhUpoyam pratigR^ihyatAm ||

bhakteshvara svAmine namaH | dhUpamAgrApayAmi ||

ghoraghora namastubhyam kaDgakeDadharAvyaya |
kaNTendu mauLIshikara dIpoyam prati gR^ihyatAm ||

bhakteshvara svAmine namaH | dIpam darshayAmi ||

namaH sharvAyasharvesha sarvAvAsA sanAdana |
sadAnanda surashreshTa naivedyam prati gR^ihyatAm ||

bhakteshvara svAmine namaH | naivedyam samarpayAmi ||

sharvAyacha namastubhyam rajanIkarabhUShNa |
shaMbho sha~NkaragaurIsha thAMbUlaM pratigR^ihyatAm ||

bhakteshvara svAmine namaH | tAMbUlam samarpayAmi ||

rudrarUpanamastubhyam bhaktapriyasadAshiva |
gajacharmaparItAna nIrA~njamidamtava ||

bhakteshvara svAmine namaH | karpUra nIrA~njanam samarpayAmi ||

tatpuruShAya namastubhyam trayImayatrilochana
trisvarAkAratatvaGYa matrapuShpam gR^ihANabho ||

bhakteshvara svAmine namaH | mantrapuShpam samarpayAmi ||

shAntam padmAsanastam shashidharamakuTam pa~nchavaktram trinetram |
shUlam vajra~nchakhaDgam parashumabhayatam daxabAgevaha.ntam |
nAgam pAsha~nchakaNDaN Damaruka sahitam chA~Ngusham vAmabhAge
nAnAla.nkAra dIptam spaThika maNinipam pArvatIsham namAmi ||

mahAdeva namastubhyam mAyAdIta mahAmate |
pradaxiNam karomitvAm pApam nAshayameprabho ||

bhakteshvara svAmine namaH | pradaxiNam samarpayAmi ||

IshAnAya namastubhyam pArvatIpataye namaH |
sarveshvara namastubhyam pa~nchashaktir namo namaH ||

sadyojAta namastubhyam vAmadevAyate namaH |
aghorAya namasatubhyam tatpuruShAyate namaH ||

bhakteshvara svAmine namaH | namaskArAn samarpayAmi ||

kubhera mitra deveshabhUtesha tripurAntaka |
pArvatI hR^IdayAnanda gR^ihaNArghyam namostute ||

bhakteshvara svAmine namaH | idamarghyam samarpayAmi ||

kailAshavAsin devesha bhuvanatrayapAlaka |
himavatputrikA.nta gR^ihANArghyam namostute ||

bhakteshvara svAmine namaH | idamarghyam samarpayAmi ||

chandramauLetrayInAtha jaTamakuTashobhita |
umAkA.ntanamastubhyam gR^IhANArghyam namostute ||

bhakteshvara svAmine namaH | idamarghyam samarpayAmi ||

R^iNa pAtaka daurbhAgya dAridrya vinivR^ittaye |
asheShAkka vinAshAya prasIta mamasha~Nkara ||

guHkhashokAdisa.ndaptam saMsArabhayapIDitam |
bahu janmAkulam dInam trAhimAm vR^iShavAhana ||

bhakteshvara svAmine namaH | prArtanAm samarpayAmi ||

esayamR^ityAcha nAmoktiyA tapaH pUjAkriyAdiShu
nUnamsam pUratAmyAti satyovande sasha~Nkaram ||

mantrahInam kriyAhInam bhaktihInamumApate |
yatpUjitam mayAdeva paripUrNam tadastute ||

anena pUjAvidAnena bhakteshvarAya namaH
suprIta suprasanno varado bhavatu ||

| iti pUjAvidhAnam sampUrNam |

About Bhakteshvara Vratham Told in Bhavishyottara Puranam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top