Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Aditya Stotram Lyrics in Kannada

Aditya Stotram in Kannada:

॥ ಆದಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
(ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತವಿರಚಿತಂ ಮಹಾಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ಆದಿತ್ಯಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಮ್)

ವಿಸ್ತಾರಾಯಾಮಮಾನಂ ದಶಭಿರುಪಗತೋ ಯೋಜನಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೈಃ
ಚಕ್ರೇ ಪಞ್ಚಾರನಾಭಿತ್ರಿತಯವತಿ ಲಸನ್ನೇಮಿಷಟ್ಕೇ ನಿವಿಷ್ಟಃ |
ಸಪ್ತಶ್ಛನ್ದಸ್ತುರಙ್ಗಾಹಿತವಹನಧುರೋ ಹಾಯನಾಂಶತ್ರಿವರ್ಗಃ
ವ್ಯಕ್ತಾಕ್ಲುಪ್ತಾಖಿಲಾಙ್ಗಃ ಸ್ಫುರತು ಮಮ ಪುರಃ ಸ್ಯನ್ದನಶ್ಚಣ್ಡಭಾನೋಃ || ೧ ||

ಆದಿತ್ಯೈರಪ್ಸರೋಭಿರ್ಮುನಿಭಿರಹಿವರೈರ್ಗ್ರಾಮಣೀಯಾತುಧಾನೈಃ
ಗನ್ಧರ್ವೈರ್ವಾಲಖಿಲ್ಯೈಃ ಪರಿವೃತದಶಮಾಂಶಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ರಥಸ್ಯ |
ಮಧ್ಯಂ ವ್ಯಾಪ್ಯಾಧಿತಿಷ್ಠನ್ ಮಣಿರಿವ ನಭಸೋ ಮಣ್ಡಲಶ್ಚಣ್ಡರಶ್ಮೇಃ
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿರ್ವಿವರ್ತಃ ಶ್ರುತಿನಿಕರಘನೀಭಾವರೂಪಃ ಸಮಿನ್ಧೇ || ೨ ||

ನಿರ್ಗಚ್ಛನ್ತೋಽರ್ಕಬಿಂಬಾನ್ನಿಖಿಲಜನಿಭೃತಾಂ ಹಾರ್ದನಾಡೀಪ್ರವಿಷ್ಟಾಃ
ನಾಡ್ಯೋ ವಸ್ವಾದಿಬೃನ್ದಾರಕಗಣಮಧುನಸ್ತಸ್ಯ ನಾನಾದಿಗುತ್ಥಾಃ |
ವರ್ಷನ್ತಸ್ತೋಯಮುಷ್ಣಂ ತುಹಿನಮಪಿ ಜಲಾನ್ಯಾಪಿಬನ್ತಃ ಸಮನ್ತಾತ್
ಪಿತ್ರಾದೀನಾಂ ಸ್ವಧೌಷಧ್ಯಮೃತರಸಕೃತೋ ಭಾನ್ತಿ ಕಾನ್ತಿಪ್ರರೋಹಾಃ || ೩ ||

ಶ್ರೇಷ್ಠಾಸ್ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರೇ ತ್ರಿದಿವವಸುಧಯೋಃ ಪಞ್ಚದಿಗ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಭಾಜಾಂ
ಶುಭ್ರಾಂಶುಂ ತಾರಕೌಘಂ ಶಶಿತನಯಮುಖಾನ್ ಪಞ್ಚ ಚೋದ್ಭಾಸಯನ್ತಃ |
ಆರೋಗೋ ಭ್ರಾಜಮುಖ್ಯಾಸ್ತ್ರಿಭುವನದಹನೇ ಸಪ್ತಸೂರ್ಯಾ ಭವನ್ತಃ
ಸರ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಧೀನ್ ಸುಷುಮ್ನಾಪ್ರಭೃತಯ ಇಹ ಮೇ ಸೂರ್ಯಪಾದಾಃ ಕ್ಷಿಪನ್ತು || ೪ ||

ಆದಿತ್ಯಾನಾಶ್ರಿತಾಃ ಷಣ್ಣವತಿಗುಣಸಹಸ್ರಾನ್ವಿತಾ ರಶ್ಮಯೋಽನ್ಯೇ
ಮಾಸೇ ಮಾಸೇ ವಿಭಕ್ತಾಸ್ತ್ರಿಭುವನಭವನಂ ಪಾವಯನ್ತಃ ಸ್ಫುರನ್ತಿ |
ಯೇಷಾಂ ಭುವ್ಯಪ್ರಚಾರೇ ಜಗದವನಕೃತಾಂ ಸಪ್ತರಶ್ಮ್ಯುತ್ಥಿತಾನಾಂ
ಸಂಸರ್ಪೇ ಚಾಧಿಮಾಸೇ ವ್ರತಯಜನಮುಖಾಃ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಃ ನ ಕ್ರಿಯನ್ತೇ || ೫ ||

ಆದಿತ್ಯಂ ಮಣ್ಡಲಾನ್ತಃಸ್ಫುರದರುಣವಪುಸ್ತೇಜಸಾ ವ್ಯಾಪ್ತವಿಶ್ವಂ
ಪ್ರಾತರ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನಸಾಯಂ ಸಮಯವಿಭಜನಾದೃಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಸೇವ್ಯಮ್ |
ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಚ ಪ್ರಾಪಕಂ ಚ ಪ್ರಥಿತಮತಿಪಥಿಜ್ಞಾನಿನಾಮುತ್ತರಸ್ಮಿನ್
ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ಯಂ ಸಕಲಭಯಹರಾಭ್ಯುದ್ಗಮಂ ಸಂಶ್ರಯಾಮಿ || ೬ ||

ಯಚ್ಛಕ್ತ್ಯಾಽಧಿಷ್ಠಿತಾನಾಂ ತಪನಹಿಮಜಲೋತ್ಸರ್ಜನಾದಿರ್ಜಗತ್ಯಾಮ್
ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಶೇಷಃ ಪ್ರಭವತಿ ನಿಯತಃ ಸ್ವಸ್ವಮಾಸಾಧಿಕಾರಃ |
ಯತ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ ಸ್ವಯಮಪಿ ಭಗವಾನ್ ದ್ವಾದಶಸ್ತೇಷು ಭೂತ್ವಾ
ತಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯ ಮೂಲಂ ಪ್ರಣಮತ ಪರಮಂ ದೈವತಂ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿಮ್ || ೭ ||

ಸ್ವಃಸ್ತ್ರೀಗನ್ಧರ್ವಯಕ್ಷಾ ಮುನಿವರಭುಜಗಾ ಯಾತುಧಾನಾಶ್ಚ ನಿತ್ಯಂ
ನೃತ್ತೈರ್ಗೀತೈರಭೀಶುಗ್ರಹನುತಿವಹನೈರಗ್ರತಃ ಸೇವಯಾ ಚ |
ಯಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಂ ವಿತನ್ವನ್ತ್ಯಮಿತಪರಿಕರಾ ದ್ವಾದಶ ದ್ವಾದಶೈತೇ
ಹೃದ್ಯಾಭಿರ್ವಾಲಖಿಲ್ಯಾಃ ಸರಣಿಭಣಿತಿಭಿಸ್ತಂ ಭಜೇ ಲೋಕಬನ್ಧುಮ್ || ೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡೇ ಯಸ್ಯ ಜನ್ಮೋದಿತಮುಷಸಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮುಖ್ಯಾತ್ಮಜಸ್ಯ
ಧ್ಯೇಯಂ ರೂಪಂ ಶಿರೋದೋಶ್ಚರಣಪದಜುಷಾ ವ್ಯಾಹೃತೀನಾಂ ತ್ರಯೇಣ |
ತತ್ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯಹರಹಮಭಿಧಂ ನಿತ್ಯಮಾದಿತ್ಯರೂಪಂ
ಭೂತಾನಾಂ ಭೂನಭಸ್ಸ್ವಃ ಪ್ರಭೃತಿಷು ವಸತಾಂ ಪ್ರಾಣಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶಮೇಕಮ್ || ೯ ||

ಆದಿತ್ಯೇ ಲೋಕಚಕ್ಷುಷ್ಯವಹಿತಮನಸಾಂ ಯೋಗಿನಾಂ ದೃಶ್ಯಮನ್ತಃ
ಸ್ವಚ್ಛಸ್ವರ್ಣಾಭಮೂರ್ತಿಂ ವಿದಲಿತನಲಿನೋದಾರದೃಶ್ಯಾಕ್ಷಿಯುಗ್ಮಮ್ |
ಋಕ್ಸಾಮೋದ್ಗಾನಗೇಷ್ಣಂ ನಿರತಿಶಯಲಸಲ್ಲೋಕಕಾಮೇಶಭಾವಂ
ಸರ್ವಾವದ್ಯೋದಿತತ್ವಾದುದಿತಸಮುದಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಂಭುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೦ ||

ಓಮಿತ್ಯುದ್ಗೀಥಭಕ್ತೇರವಯವಪದವೀಂ ಪ್ರಾಪ್ತವತ್ಯಕ್ಷರೇಽಸ್ಮಿನ್
ಯಸ್ಯೋಪಾಸ್ತಿಃ ಸಮಸ್ತಂ ದುರಿತಮಪನಯತ್ವರ್ಕಬಿಂಬೇ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ |
ಯತ್ ಪೂಜೈಕಪ್ರಧಾನಾನ್ಯಘಮಖಿಲಮಪಿ ಘ್ನನ್ತಿ ಕೃಚ್ಛ್ರವ್ರತಾನಿ
ಧ್ಯಾತಃ ಸರ್ವೋಪತಾಪಾನ್ ಹರತು ಪರಶಿವಃ ಸೋಽಯಮಾದ್ಯೋ ಭಿಷಙ್ನಃ || ೧೧ ||

ಆದಿತ್ಯೇ ಮಣ್ಡಲಾರ್ಚಿಃ ಪುರುಷವಿಭಿದಯಾದ್ಯನ್ತಮಧ್ಯಾಗಮಾತ್ಮ-
ನ್ಯಾಗೋಪಾಲಾಙ್ಗನಾಭ್ಯೋ ನಯನಪಥಜುಷಾ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ದೀಪ್ಯಮಾನಮ್
ಗಾಯತ್ರೀಮನ್ತ್ರಸೇವ್ಯಂ ನಿಖಿಲಜನಧಿಯಾಂ ಪ್ರೇರಕಂ ವಿಶ್ವರೂಪಮ್ |
ನೀಲಗ್ರೀವಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಶಿವಮನಿಶಮುಮಾವಲ್ಲಭಂ ಸಂಶ್ರಯಾಮಿ || ೧೨ ||

ಅಭ್ರಾಕಲ್ಪಃ ಶತಾಙ್ಗಃ ಸ್ಥಿರಫಣಿತಿಮಯಂ ಮಣ್ಡಲಂ ರಶ್ಮಿಭೇದಾಃ
ಸಾಹಸ್ರಾಸ್ತೇಷು ಸಪ್ತ ಶ್ರುತಿಭಿರಭಿಹಿತಾಃ ಕಿಞ್ಚಿದೂನಾಶ್ಚ ಲಕ್ಷಾಃ |
ಏಕೈಕೇಷಾಂ ಚತಸ್ರಸ್ತದನು ದಿನಮಣೇರಾದಿದೇವಸ್ಯ ತಿಸ್ರಃ
ಕ್ಲುಪ್ತಾಃ ತತ್ತತ್ಪ್ರಭಾವಪ್ರಕಟನಮಹಿತಾಃ ಸ್ರಗ್ಧರಾ ದ್ವಾದಶೈತಾಃ || ೧೩ ||

ದುಃಸ್ವಪ್ನಂ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಂ ದುರಿತಮಖಿಲಮಪ್ಯಾಮಯಾನಪ್ಯಸಾಧ್ಯಾನ್
ದೋಷಾನ್ ದುಃಸ್ಥಾನಸಂಸ್ಥಗ್ರಹಗಣಜನಿತಾನ್ ದುಷ್ಟಭೂತಾನ್ ಗ್ರಹಾದೀನ್ |
ನಿರ್ಧೂನೋತಿ ಸ್ಥಿರಾಂ ಚ ಶ್ರಿಯಮಿಹ ಲಭತೇ ಮುಕ್ತಿಮಭ್ಯೇತಿ ಚಾನ್ತೇ
ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ಸಕೃದಪಿ ಮನುಜಃ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪತ್ಯುರಹ್ನಾಮ್ || ೧೪ |

Also Read:

Aditya Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Aditya Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top