Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Aditya Stotram Lyrics in Tamil

Aditya Stotram in Tamil:

॥ ஆதித்ய ஸ்தோத்ரம் ॥
(ஶ்ரீமத³ப்பய்யதீ³க்ஷிதவிரசிதம் மஹாமஹிமான்வித ஆதி³த்யஸ்தோத்ரரத்னம்)

விஸ்தாராயாமமானம் த³ஶபி⁴ருபக³தோ யோஜனானாம் ஸஹஸ்ரை꞉
சக்ரே பஞ்சாரனாபி⁴த்ரிதயவதி லஸன்னேமிஷட்கே நிவிஷ்ட꞉ |
ஸப்தஶ்ச²ந்த³ஸ்துரங்கா³ஹிதவஹனது⁴ரோ ஹாயனாம்ஶத்ரிவர்க³꞉
வ்யக்தாக்லுப்தாகி²லாங்க³꞉ ஸ்பு²ரது மம புர꞉ ஸ்யந்த³னஶ்சண்ட³பா⁴னோ꞉ || 1 ||

ஆதி³த்யைரப்ஸரோபி⁴ர்முனிபி⁴-ரஹிவரைர்க்³ராமணீயாதுதா⁴னை꞉
க³ந்த⁴ர்வைர்வாலகி²ல்யை꞉ பரிவ்ருதத³ஶமாம்ஶஸ்ய க்ருத்ஸ்னம் ரத²ஸ்ய |
மத்⁴யம் வ்யாப்யாதி⁴திஷ்ட²ன் மணிரிவ நப⁴ஸோ மண்ட³லஶ்சண்ட³ரஶ்மே꞉
ப்³ரஹ்மஜ்யோதிர்விவர்த꞉ ஶ்ருதினிகரக⁴னீபா⁴வரூப꞉ ஸமிந்தே⁴ || 2 ||

நிர்க³ச்ச²ந்தோ(அ)ர்கபி³ம்பா³ன்னிகி²லஜனிப்⁴ருதாம் ஹார்த³னாடீ³ப்ரவிஷ்டா꞉
நாட்³யோ வஸ்வாதி³ப்³ருந்தா³ரகக³ணமது⁴னஸ்தஸ்ய நானாதி³கு³த்தா²꞉ |
வர்ஷந்தஸ்தோயமுஷ்ணம் துஹினமபி ஜலான்யாபிப³ந்த꞉ ஸமந்தாத்
பித்ராதீ³னாம் ஸ்வதௌ⁴ஷத்⁴யம்ருதரஸக்ருதோ பா⁴ந்தி காந்திப்ரரோஹா꞉ || 3 ||

ஶ்ரேஷ்டா²ஸ்தேஷாம் ஸஹஸ்ரே த்ரிதி³வவஸுத⁴யோ꞉ பஞ்சதி³க்³வ்யாப்திபா⁴ஜாம்
ஶுப்⁴ராம்ஶும் தாரகௌக⁴ம் ஶஶிதனயமுகா²ன் பஞ்ச சோத்³பா⁴ஸயந்த꞉ |
ஆரோகோ³ ப்⁴ராஜமுக்²யாஸ்த்ரிபு⁴வனத³ஹனே ஸப்தஸூர்யா ப⁴வந்த꞉
ஸர்வான் வ்யாதீ⁴ன் ஸுஷும்னாப்ரப்⁴ருதய இஹ மே ஸூர்யபாதா³꞉ க்ஷிபந்து || 4 ||

ஆதி³த்யானாஶ்ரிதா꞉ ஷண்ணவதிகு³ணஸஹஸ்ரான்விதா ரஶ்மயோ(அ)ன்யே
மாஸே மாஸே விப⁴க்தாஸ்த்ரிபு⁴வனப⁴வனம் பாவயந்த꞉ ஸ்பு²ரந்தி |
யேஷாம் பு⁴வ்யப்ரசாரே ஜக³த³வனக்ருதாம் ஸப்தரஶ்ம்யுத்தி²தானாம்
ஸம்ஸர்பே சாதி⁴மாஸே வ்ரதயஜனமுகா²꞉ ஸத்க்ரியா꞉ ந க்ரியந்தே || 5 ||

ஆதி³த்யம் மண்ட³லாந்த꞉ஸ்பு²ரத³ருணவபுஸ்தேஜஸா வ்யாப்தவிஶ்வம்
ப்ராதர்மத்⁴யாஹ்னஸாயம் ஸமயவிப⁴ஜனாத்³ருக்³யஜுஸ்ஸாமஸேவ்யம் |
ப்ராப்யம் ச ப்ராபகம் ச ப்ரதி²தமதிபதி²ஜ்ஞானினாமுத்தரஸ்மின்
ஸாக்ஷாத்³ ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்யம் ஸகலப⁴யஹராப்⁴யுத்³க³மம் ஸம்ஶ்ரயாமி || 6 ||

யச்ச²க்த்யா(அ)தி⁴ஷ்டி²தானாம் தபனஹிமஜலோத்ஸர்ஜனாதி³ர்ஜக³த்யாம்
ஆதி³த்யானாமஶேஷ꞉ ப்ரப⁴வதி நியத꞉ ஸ்வஸ்வமாஸாதி⁴கார꞉ |
யத் ப்ராதா⁴ன்யம் வ்யனக்தி ஸ்வயமபி ப⁴க³வான் த்³வாத³ஶஸ்தேஷு பூ⁴த்வா
தம் த்ரைலோக்யஸ்ய மூலம் ப்ரணமத பரமம் தை³வதம் ஸப்தஸப்திம் || 7 ||

ஸ்வ꞉ஸ்த்ரீக³ந்த⁴ர்வயக்ஷா முனிவரபு⁴ஜகா³ யாதுதா⁴னாஶ்ச நித்யம்
ந்ருத்தைர்கீ³தைரபீ⁴ஶுக்³ரஹனுதிவஹனைரக்³ரத꞉ ஸேவயா ச |
யஸ்ய ப்ரீதிம் விதன்வந்த்யமிதபரிகரா த்³வாத³ஶ த்³வாத³ஶைதே
ஹ்ருத்³யாபி⁴ர்வாலகி²ல்யா꞉ ஸரணிப⁴ணிதிபி⁴ஸ்தம் ப⁴ஜே லோகப³ந்து⁴ம் || 8 ||

ப்³ரஹ்மாண்டே³ யஸ்ய ஜன்மோதி³தமுஷஸி பரப்³ரஹ்மமுக்²யாத்மஜஸ்ய
த்⁴யேயம் ரூபம் ஶிரோதோ³ஶ்சரணபத³ஜுஷா வ்யாஹ்ருதீனாம் த்ரயேண |
தத்ஸத்யம் ப்³ரஹ்ம பஶ்யாம்யஹரஹமபி⁴த⁴ம் நித்யமாதி³த்யரூபம்
பூ⁴தானாம் பூ⁴னப⁴ஸ்ஸ்வ꞉ ப்ரப்⁴ருதிஷு வஸதாம் ப்ராணஸூக்ஷ்மாம்ஶமேகம் || 9 ||

ஆதி³த்யே லோகசக்ஷுஷ்யவஹிதமனஸாம் யோகி³னாம் த்³ருஶ்யமந்த꞉
ஸ்வச்ச²ஸ்வர்ணாப⁴மூர்திம் வித³லிதனலினோதா³ரத்³ருஶ்யாக்ஷியுக்³மம் |
ருக்ஸாமோத்³கா³னகே³ஷ்ணம் நிரதிஶயலஸல்லோககாமேஶபா⁴வம்
ஸர்வாவத்³யோதி³தத்வாது³தி³தஸமுதி³தம் ப்³ரஹ்ம ஶம்பு⁴ம் ப்ரபத்³யே || 10 ||

ஓமித்யுத்³கீ³த²ப⁴க்தேரவயவபத³வீம் ப்ராப்தவத்யக்ஷரே(அ)ஸ்மின்
யஸ்யோபாஸ்தி꞉ ஸமஸ்தம் து³ரிதமபனயத்வர்கபி³ம்பே³ ஸ்தி²தஸ்ய |
யத் பூஜைகப்ரதா⁴னான்யக⁴மகி²லமபி க்⁴னந்தி க்ருச்ச்²ரவ்ரதானி
த்⁴யாத꞉ ஸர்வோபதாபான் ஹரது பரஶிவ꞉ ஸோ(அ)யமாத்³யோ பி⁴ஷங்ன꞉ || 11 ||

ஆதி³த்யே மண்ட³லார்சி꞉ புருஷவிபி⁴த³யாத்³யந்தமத்⁴யாக³மாத்ம-
ந்யாகோ³பாலாங்க³னாப்⁴யோ நயனபத²ஜுஷா ஜ்யோதிஷா தீ³ப்யமானம்
கா³யத்ரீமந்த்ரஸேவ்யம் நிகி²லஜனதி⁴யாம் ப்ரேரகம் விஶ்வரூபம் |
நீலக்³ரீவம் த்ரினேத்ரம் ஶிவமனிஶமுமாவல்லப⁴ம் ஸம்ஶ்ரயாமி || 12 ||

அப்⁴ராகல்ப꞉ ஶதாங்க³꞉ ஸ்தி²ரப²ணிதிமயம் மண்ட³லம் ரஶ்மிபே⁴தா³꞉
ஸாஹஸ்ராஸ்தேஷு ஸப்த ஶ்ருதிபி⁴ரபி⁴ஹிதா꞉ கிஞ்சிதூ³னாஶ்ச லக்ஷா꞉ |
ஏகைகேஷாம் சதஸ்ரஸ்தத³னு தி³னமணேராதி³தே³வஸ்ய திஸ்ர꞉
க்லுப்தா꞉ தத்தத்ப்ரபா⁴வப்ரகடனமஹிதா꞉ ஸ்ரக்³த⁴ரா த்³வாத³ஶைதா꞉ || 13 ||

து³꞉ஸ்வப்னம் து³ர்னிமித்தம் து³ரிதமகி²லமப்யாமயானப்யஸாத்⁴யான்
தோ³ஷான் து³꞉ஸ்தா²னஸம்ஸ்த²க்³ரஹக³ணஜனிதான் து³ஷ்டபூ⁴தான் க்³ரஹாதீ³ன் |
நிர்தூ⁴னோதி ஸ்தி²ராம் ச ஶ்ரியமிஹ லப⁴தே முக்திமப்⁴யேதி சாந்தே
ஸங்கீர்த்ய ஸ்தோத்ரரத்னம் ஸக்ருத³பி மனுஜ꞉ ப்ரத்யஹம் பத்யுரஹ்னாம் || 14 ||

Also Read:

Aditya Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Aditya Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top