Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Agni Ashtottarashatanamastotram Lyrics in English | Agni Sloka in English

Agni Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

agneh astottarasatanamastotram
Om sriganesaya namah ।

atha agneh astottarasatanamastotram ।
akaradikramena
ajo’jaro’jiro’juryo’tandro’gniradbhutakratuh ।
aṅkuyannaṅgira arvannuñjanah saptahotrbhih ॥ 1 ॥
asrnvannasuhemo’pya asannasura ahutah ।
aditya apirabadha akutiraghrnivasuh ॥ 2 ॥

idhana iddha indhano dadhatsahasrinirisah ।
iḍya iḷenya isana isayanniḷa iḷitah ॥ 3 ॥

ukthya uksannuksamana uksanno divamutpatan ।
urjahputra urjasana urdhva urjonapadusan ॥ 4 ॥

rjuyamanah prthivimutadyamrta rtviyah ।
rtapravita rtacidrtavadrndha rgmiyah ॥ 5 ॥

rsunam putra rsikrdrtavrdhrtupa rbhuh ।
rsinam putra rsabha rbhva rtupatirrsih ॥ 6 ॥ R^itupAti

oShadhInam garbha eka ojiShThashcharShaNIsadAm .
kakutkakudmAnkratuvit kR^iShNayAmaH kanikradat ॥ 7 ॥

kaNvatamaH kaNvasakhaH kevalaH kR^iShNavartaniH .
kapiH kaviH kavitamaH kavishastaH kavikratuH ॥ 8 ॥

kaviprashastaH kR^iShNAdhvA kravyAdaH kravyavAhanaH .
kShatrANi dhArayan kShatraH kShapAvAn kShatrabhR^it kShayaH ॥ 9 ॥

gaNashrIshcharathAM garbho.apAM garbho gAtuvittamaH .
bahvInAmapasAM garbhasthAtAM garbho guhAhitaH ॥ 10 ॥

gR^itso gR^ihapatirgR^idhnurgopA ghorashchanohitaH .
jAtavedAstapurmUrdhA dIrghatanturdhR^itavrataH ॥ 11 ॥

bR^ihadbhAnurmadhuvachA yaj~no raNvo vanaspatiH .
devAnAmavagamyAgneH nAmnAmaShTottaraM shatam ॥ 12 ॥

॥ agneH aShTottarashatanAmastotraM sampUrNam ॥

Also Read:

Agni Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top