Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Agni Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Tamil | Agni Sloka in Tamil

Agni Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil:

அக்³நே: அஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்
ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

அத² அக்³நே: அஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ।
அகாரதி³க்ரமேண
அஜோঽஜரோঽஜிரோঽஜுர்யோঽதந்த்³ரோঽக்³நிரத்³பு⁴தக்ரது: ।
அங்கூயந்நங்கி³ரா அர்வந்நுஞ்ஜாந: ஸப்தஹோத்ருʼபி:⁴ ॥ 1 ॥

ஆஶ்ருʼண்வந்நாஶுஹேமோঽப்ய ஆஸந்நாஸுர ஆஹுத: ।
ஆதி³த்ய ஆபிராபா³த⁴ ஆகூதிராக்⁴ருʼணீவஸு: ॥ 2 ॥

இதா⁴ந இத்³த⁴ இந்தா⁴நோ த³த⁴த்ஸஹஸ்ரிணீரிஷ: ।
ஈட்³ய ஈளேந்ய ஈஶாந ஈஷயந்நிள ஈளித: ॥ 3 ॥

உக்த்²ய உக்ஷந்நுக்ஷமாண உக்ஷாந்நோ தி³வமுத்பதந் ।
ஊர்ஜ:புத்ர ஊர்ஜஸந ஊர்த்⁴வ ஊர்ஜோநபாதூ³ஶந் ॥ 4 ॥

ருʼஜூயமாந: ப்ருʼதி²வீமுதத்³யாம்ருʼத ருʼத்விய: ।
ருʼதப்ரவீத ருʼதசித்³ருʼதாவத்³ருʼந்த⁴ ருʼக்³மிய: ॥ 5 ॥

ருʼஷூணாம் புத்ர ருʼஷிக்ருʼத்³ருʼதவ்ருʼத்⁴ருʼதுபா ருʼபு:⁴ ।
ருʼஷீணாம் புத்ர ருʼஷப⁴ ருʼப்⁴வ ருʼதுபதிர்ருʼஷி: ॥ 6 ॥ R^itupAti

oShadhInAM garbha eka ojiShThashcharShaNIsadAm .
kakutkakudmAnkratuvit kR^iShNayAmaH kanikradat ॥ 7 ॥

kaNvatamaH kaNvasakhaH kevalaH kR^iShNavartaniH .
kapiH kaviH kavitamaH kavishastaH kavikratuH ॥ 8 ॥

kaviprashastaH kR^iShNAdhvA kravyAdaH kravyavAhanaH .
kShatrANi dhArayan kShatraH kShapAvAn kShatrabhR^it kShayaH ॥ 9 ॥

gaNashrIshcharathAM garbho.apAM garbho gAtuvittamaH .
bahvInAmapasAM garbhasthAtAM garbho guhAhitaH ॥ 10 ॥

gR^itso gR^ihapatirgR^idhnurgopA ghorashchanohitaH .
jAtavedAstapurmUrdhA dIrghatanturdhR^itavrataH ॥ 11 ॥

bR^ihadbhAnurmadhuvachA yaj~no raNvo vanaspatiH .
devAnAmavagamyAgneH nAmnAmaShTottaraM shatam ॥ 12 ॥

॥ agneH aShTottarashatanAmastotraM sampUrNam ॥

Also Read:

Agni Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Agni Ashtottarashatanamastotram Lyrics in Tamil | Agni Sloka in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top