Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Akhilandeshwari Stotram Lyrics in Kannada

Akhilandeshwari Stotram Kannada Lyrics:

ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಓಂಕಾರಾರ್ಣವಮಧ್ಯಗೇ ತ್ರಿಪಥಗೇ ಓಂಕಾರಬೀಜಾತ್ಮಿಕೇ
ಓಂಕಾರೇಣ ಸುಖಪ್ರದೇ ಶುಭಕರೇ ಓಂಕಾರಬಿಂದುಪ್ರಿಯೇ |
ಓಂಕಾರೇ ಜಗದಂಬಿಕೇ ಶಶಿಕಲೇ ಓಂಕಾರಪೀಠಸ್ಥಿತೇ
ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ || ೧ ||

ಹ್ರೀಂಕಾರಾರ್ಣವವರ್ಣಮಧ್ಯನಿಲಯೇ ಹ್ರೀಂಕಾರವರ್ಣಾತ್ಮಿಕೇ |
ಹ್ರೀಂಕಾರಾಬ್ಧಿಸುಚಾರುಚಾಂದ್ರಕಧರೇ ಹ್ರೀಂಕಾರನಾದಪ್ರಿಯೇ |
ಹ್ರೀಂಕಾರೇ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ಸುಚರಿತೇ ಹ್ರೀಂಕಾರಪೀಠಸ್ಥಿತೇ
ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ || ೨ ||

ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂಕಿತಭೂಷಣೋಜ್ಜ್ವಲಮುಖೇ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ
ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧಶರೀರಭಾಗನಿಲಯೇ ಶ್ರೀಜಂಬುನಾಥಪ್ರಿಯೇ |
ಶ್ರೀಕಾಂತಸ್ಯ ಸಹೋದರೇ ಸುಮನಸೇ ಶ್ರೀಬಿಂದುಪೀಠಪ್ರಿಯೇ
ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ || ೩ ||

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲೇ ಕಲಿಹರೇ ಕ್ಲೀಂಕಾರಬೀಜಾತ್ಮಿಕೇ
ಕಳ್ಯಾಣೀ ಜಗದೀಶ್ವರೀ ಭಗವತೀ ಕಾದಂಬವಾಸಪ್ರಿಯೇ |
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಸಕಲೇಶ್ವರೀ ಶುಭಕರೇ ಕ್ಲೀಂಕಾರಪೀಠಸ್ಥಿತೇ
ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ || ೪ ||

ನಾದೇ ನಾರದತುಂಬುರಾದಿವಿನುತೇ ನಾರಾಯಣೀ ಮಂಗಳೇ
ನಾನಾಲಂಕೃತಹಾರನೂಪುರಧರೇ ನಾಸಾಮಣೀಭಾಸುರೇ |
ನಾನಾಭಕ್ತಸುಪೂಜ್ಯಪಾದಕಮಲೇ ನಾಗಾರಿಮಧ್ಯಸ್ಥಲೇ
ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ || ೫ ||

ಶ್ಯಾಮಾಂಗೀ ಶರದಿಂದುಕೋಟಿವದನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಮಾರ್ಗಪ್ರಿಯೇ
ಶಾಂತೇ ಶಾರದವಿಗ್ರಹೇ ಶುಭಕರೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಷಡ್ದರ್ಶನೇ |
ಶರ್ವಾಣೀ ಪರಮಾತ್ಮಿಕೇ ಪರಶಿವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ
ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ || ೬ ||

ಮಾಂಗಳ್ಯೇ ಮಧುರಪ್ರಿಯೇ ಮಧುಮತೀ ಮಾಂಗಳ್ಯಸೂತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲೇ
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಶ್ರವಣೇ ಸುತೇ ಸುತಮಯೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚಿನ್ಮಯಿ |
ಮಾಂಧಾತೃಪ್ರಮುಖಾದಿಪೂಜಿತಪದೇ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ
ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ || ೭ ||

ತತ್ತ್ವೇ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಪರಾತ್ಪರಮಯಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೀ ಚಿನ್ಮಯಿ
ನಾದೇ ನಾದಮಯೀ ಸದಾಶಿವಮಯೀ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಸಾರಾತ್ಮಿಕೇ |
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ ಚರಾಚರಮಯೀ ವೇದಾಂತರೂಪಾತ್ಮಿಕೇ
ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ || ೮ ||

ಕದಂಬವೃಕ್ಷಮೂಲೇ ತ್ವಂ ವಾಸಿನಿ ಶುಭಧಾರಿಣಿ |
ಧರಾಧರಸುತೇ ದೇವಿ ಮಂಗಳಂ ಕುರು ಶಂಕರಿ || ೯ ||

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತ್ವಾಂ ದೇವಿ ದಶಕಂ ಯೇ ಪಠಂತಿ ಭೃಗೋರ್ದಿನೇ |
ತೇಷಾಂ ಚ ಧನಮಾಯುಷ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಂ ಪುತ್ರಸಂಪದಃ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Akhilandeshwari Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Akhilandeshwari Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top