Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in English

॥ akkalakotasvami samarthastottarasatanamavali ॥

eka anolakhi svamibhaktala jagrtavastheta srisvami samarthamni samgitaleli hi namavali sarva svamibhaktamcya pratahsmaraniya nityapathanata yavi ha namavalicya
prakasanamagaca hetu ahe. srisvami samarthaca to saphala karatila asa drdha visvasa ahe.
apala, eka svamibhakta (amerika)

108 Names of Shri Swami Samarth in English:

atha srisvami samartha astottarasata namavali ॥
Om digambaraya Namah ।
Om vairagyambaraya Namah ।
Om jnanambaraya Namah ।
Om svanamdambaraya Namah ।
Om atidivyatejambaraya Namah ।
Om kavyasaktipradayine Namah ।
Om amrtamamtradayine Namah ।
Om divyajnanadattaya Namah ।
Om divyacaksudayine Namah ।
Om cittakarsanaya Namah ।। 10 ।।

Om cittaprasamtaya Namah ।
Om divyanusamdhanapradayine Namah ।
Om sadgunavivardhanaya Namah ।
Om astasiddhidayakaya Namah ।
Om bhaktivairagyadattaya Namah ।
Om bhuktimuktisaktipradayine Namah ।
Om atmavijnanaprerakaya Namah ।
Om amrtanamdadattaya Namah ।
Om garvadahanaya Namah ।
Om sadripuharitaya Namah ।। 20 ।।

Om bhaktasamraksakaya Namah ।
Om anamtakotibrahmamdapramukhaya Namah ।
Om caitanyatejase Namah ।
Om srisamarthayataye Namah ।
Om ajanubahave Namah ।
Om adigurave Namah ।
Om sripadasrivallabhaya Namah ।
Om nrsimhabhanusarasvatyai Namah ।
Om avadhūtadattatreyaya Namah ।
Om camcalesvaraya Namah ।। 30 ।।

Om kuravapuravasine Namah ।
Om gamdharvapuravasine Namah ।
Om giranaravasine Namah ।
Om srisailyanivasine Namah ।
Om omkaravasine Namah ।
Om atmasūryaya Namah ।
Om prakharatejahpravartine Namah ।
Om amoghatejanamdaya Namah ।
Om daidipyatejodharaya Namah ।
Om paramasiddhayogesvaraya Namah ।। 40 ।।

Om krsnanamda-atipriyaya Namah ।
Om yogirajarajesvaraya Namah ।
Om akaranakarunyamūrtaye Namah ।
Om ciramjivacaitanyaya Namah ।
Om svanamdakamdasvamine Namah ।
Om smartrgamine Namah ।
Om nityacidanamdaya Namah ।
Om bhaktacimtamanisvaraya Namah ।
Om acimtyaniramjanaya Namah ।
Om dayanidhaye Namah ।। 50 ।।

Om bhaktahrdayanaresaya Namah ।
Om saranagatakavacaya Namah ।
Om vedasphūrtidayine Namah ।
Om mahamamtrarajaya Namah ।
Om anahatanadapradanaya Namah ।
Om sukomalapadambujaya Namah ।
Om citsaktyatmane Namah । ciccha
Om atisthiraya Namah ।
Om madhyahnabhiksapriyaya Namah ।
Om premabhiksamkitaya Namah ।। 60 ।।

Om yogaksemavahine Namah ।
Om bhaktakalpavrksaya Namah ।
Om anamtasaktisūtradharaya Namah ।
Om parabrahmaya Namah ।
Om atitrptaparamatrptaya Namah ।
Om svavalambanasūtradatre Namah ।
Om balyabhavapriyaya Namah ।
Om bhaktinidhanaya Namah ।
Om asamarthasamarthyadayine Namah ।
Om yogasiddhidayakaya Namah ।। 70 ।।

Om audumbarapriyaya Namah ।
Om vajrasukomalatanudharakaya Namah ।
Om trimūrtidhvajadharakaya Namah ।
Om cidakasavyaptaya Namah ।
Om kesaracamdanakastūrisugamdhapriyaya Namah ।
Om sadhakasamjivanyai Namah ।
Om kumdalinisphūrtidatre Namah ।
Om alaksyaraksakaya Namah ।
Om anamdavardhanaya Namah ।
Om sukhanidhanaya Namah ।। 80 ।।

Om upamatite Namah ।
Om bhaktisamgitapriyaya Namah ।
Om akaranasiddhikrpakarakaya Namah ।
Om bhavabhayabhamjanaya Namah ।
Om smitahasyanamdaya Namah ।
Om samkalpasiddhaya Namah ।
Om samkalpasiddhidatre Namah ।
Om sarvabamdhamoksadayakaya Namah ।
Om jnanatitajnanabhaskaraya Namah ।
Om srikirtinamamamtrabhyam Namah ।। 90 ।।

Om abhayavaradayine Namah ।
Om gurulilamrtadharaya Namah ।
Om gurulilamrtadharakaya Namah ।
Om vajrasukomalahrdayadharine Namah ।
Om savikalpatitanirvikalpasamadhibhyam Namah ।
Om nirvikalpatitasahajasamadhibhyam Namah ।
Om trikalatitatrikalajnanine Namah ।
Om bhavatitabhavasamadhibhyam Namah ।
Om brahmatita-anurenuvyapakaya Namah ।
Om trigunatitasagunasakarasulaksanaya Namah ।। 100 ।।

Om bamdhanatitabhaktikiranabamdhaya Namah ।
Om dehatitasadehadarsanadayakaya Namah ।
Om cimtanatitapremacimtanaprakarsanaya Namah ।
Om maunatita-unmanibhavapriyaya Namah ।
Om buddhyatitasadbuddhiprerakaya Namah ।
Om matpriya-pitamahasadgurubhyam Namah ।
Om pavitratamatatyasahebacaranaravimdabhyam Namah ।
Om akkalakotasvamisamarthaya Namah ।। 108 ।।

Also Read:

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top