Sri Krsna Stotras

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics in English

Alokaye Sri Balakrishnam Lyrics in English:

alokaye sri bala krsnam
sakhi ananda sundara tandava krsnam ||alokaye||

carana nikvanita nupura krsnam
kara sangata kanaka kankana krsnam ||alokaye||

kinkini jala ghana ghanita krsnam
loka sankita taravali mauktika krsnam ||alokaye||

sundara nasa mauktika sobhita krsnam
nanda nandanam akhanda vibhuti krsnam ||alokaye||

kanthopa kantha sobhi kaustubha krsnam
kali kalmasa timira bhaskara krsnam ||alokaye||

navanita khantha dadhi cora krsnam
bhakta bhava pasa bandha mocana krsnam ||alokaye||

nila megha syama sundara krsnam
nitya nirmalananda bodha laksana krsnam ||alokaye||

vamsi nada vinoda sundara krsnam
paramahamsa kula samsita carita krsnam ||alokaye||

govatsa brnda palaka krsnam
krta gopika cala khelana krsnam ||alokaye||

nanda sunandadi vandita krsnam
sri narayana tirtha varada krsnam ||alokaye||

Also Read:

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram / Sri Krishna Stotrams in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali