Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Amogha Shivakavacha Lyrics in English

Amogha Shivakacha:

The amogha shivakavacha stotra is found in the skandapuraaNa. It is believed that chanting of these mantras every day gets rid of the negative energy that affects the human body and protects the body and soul. The kavach is peculiar in the sense that it uses words like “hum\, vauShaT\, vaShaT” and “phaT” which have no real meaning in the Sanskrit language but are used to produce particular sound waves. This practice is found more often in the Skanda Purana than in any other ancient Sanskrit literature. Usually, Vedic mantras have meaning.

The kavach uses the procedure called “nyaasa” which involves invoking particular deities to protect particular parts of the human body. The practice of “nyaasa” is prevalent since ancient times and occurs in many Sanskrit rituals in different forms.

It is believed by some that the Skanda Purana is mystical and involves many aspects, which are followed by those who follow “yaatudhaana” (black magic) or the tantriks of “shaakta pa.ntha” .

Atha Amogha Shivakavacha Lyrics in English:

|| R^iShyaadinyaasaH ||

AUM brahmaR^iShaye namah shirasi .
anuShTup Chandase namah\, mukhe .
shrIsadaashivarudradevataaya namah hR^idi .
hrIM shaktaye namah paadayoH .
vaM kIlakaaya namah naabhau.
shrI hrIM klImiti bIjaaya namah guhye.
viniyogaaya namah\, sarvaa~Nge

|| atha karanyaasaH ||

AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM hrIM raaM
sarvashaktidhaanme iishaanaatmane a~NguShThaabhyaaM namah .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM naM rIM
nityatR^iptidhaame tatpuruShaatmane tarjanIbhyaaM svaahaa.
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM maM rUM
anaadishaktidhaanme aghoraatmane madhyamaabhyaaM vaShaT .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM shiM raiM
svatantrashaktidhaanme vaamadevaatmane anaabhikaabhyaaM hum .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM vaa rauM
aluptashaktidhaanme sadyojaataatmane kaniShThakaabhyaaM vauShaT .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM yaM raH
anaadishaktidhaanme sarvaatmane karatalakarapR^iShThaabhyaaM phaT .

|| hR^idayaadya~NganyaasaH ||

AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM hrIM raaM
sarvashaktidhaanme iishaanaatmane hR^idayaaya namah .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM naM rIM
nityatR^iptidhaanme tatpuruShaatmane shirase svaahaa .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM maM rUM
anaadishaktidhaanme aghoraatmane shikhaaya vaShaT .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM shiM raiM
svatantrashaktidhaanme vaamadevaatmane kavachaaya hum .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM vaaM rauM
aluptashaktidhaanme sadyojaataatmane netratrayaaya vauShaT .
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM yaM raH
anaadishaktidhaanme sarvaatmane astraaya phaT .

atha dhyaanam

vajradaMShTraM trinayanaM kaalakaNThamariMdamam .
sahasrakaramapyugraM vande shambhumumaapatim .

|| kavacha||

namaskR^itya mahaadeva.n vishvavyaapinamIshvaram .
vaxye shivamaya.n varma sarvaraxaakara.n nR^iNaam || 1 ||

shucau deshe samaasIno yathaavatkalpitaasanaH .
jitendriyo jitapraaNashchintayecChivamavyam || 2 ||

hatpuNDarIkaantarasa.nniviShTa.n svatejasaa vyaaptanabho.avakaasham .
atIndriya.n sUxmamanantamaadya.n dhyaayet paraanandamaya.n mahesham || 3 ||

dhyaanaavadhUtaakhilakarmabandhashcira.n chidaandanimagnachetaaH .
ShaDaxaranyaasasamaahitaatmaa shaivena kuryaat kavachena raxaam || 4 ||

maa.n paatu devo.akhiladevataatmaa sa.nsaarakUpe patita.n gabhIre .
tannaama divya.n varamantramUla.n dhunotu me sarvamagha.n hR^idistham || 5 ||

sarvatra maa.n raxatu vishvamUrtirjyotirmyaanandaghanashchidaatmaa .
aNoraNIyaanurushaktirekaH sa iishvaraH paatu bhayaadasheShaat || 6 ||

yo bhUsvarUpeNa bibharti vishva.n paayaat sa bhUmergirisho.aShTamUrtiH .
yo.apaa.n svarUpeNa nR^iNaa.n karoti sa.njIvana.n so.avatu maa.n jalebhyaH || 7 ||

kalpaavasaane bhuvanaani dagdhvaa sarvaaNi yo nR^ityati bhUrilIlaH .
sa kaalarudro.avatu maa.n davaagnervaatyaadibhIterakhilaachcha taapaat || 8 ||

pradIptavidyutkanakaavabhaaso vidyaavaraabhItikuThaarapaaNiH .
chaturmukhastatpuruShastrinetraH praachyaa.n sthita.n raxatu maamajastram || 9 ||

kuThaaravedaa~NkushapaashashUlakapaalaDhakkaaxaguNaan dadhaanaH .
chaturmukho nIlaruchistrinetraH paayaadaghoro dishi daxiNasyaam || 10 ||

kude.nndusha~NkhasphaTikaavabhaaso vedaaxamaalaavaradaabhayaa~NkaH .
tryaxashcaturvaktra uruprabhaavaH sadyo.adhijaato.avatu maa.n pratIchaam || 11 ||

varaaxamaalaabhayaTa~NkahastaH sarojaki~njalkasamaanavarNaH .
trilochanashcaaruchaturmukho maa.n paayaadudicyaa.n dishi vaamadevaH || 12 ||

vedaabhayeShTaa~NkushapaashaTa~Nka kapaalaDhakkaaxashUlapaaNiH .
sitadyutiH pa~ncamukho.avataanmaa mIshaana uurdhva.n paramaprakaashaH || 13 ||

mUrdhdaanamavyaanmama cha.ndramaulirbhaala.n mamaavyaadatha bhaalanetraH .
netre mamaavyaad bhaganetrahaarI naasaa.n sadaa raxatua vishvanaathaH || 14 ||

paayaachChutI me shrutigItakIrtiH kapolamavyaat satata.n kapaalI .
vaktra.n sadaa raxatu pa~nchavaktro jihvaa.n sadaa raxatu vedajivhaH || 15 ||

kaNTha.n girIsho.avatu nIlakaNThaH paNidvaya.n paatu pinaakapaaNiH .
dormUlamavyaanmama dharmabaahurvaxaHsthala.n daxamakhaantako.avyaat || 16 ||

mamodara.n paatu girIndradhanvaa madhya.n mamaavyaanmadanaantakaarI.
herambataato mama paatu naabhi.n paayaat kaTI dhUrjaTirIshvaro me || 17 ||

uurudvaya.n paatu kuberamitro jaanudvaya.n me jagadIshvaro.avyaat .
ja~Nghaayuga.n pu~Ngavaketuravyaat paadau mamaavyaat suravandyapaadaH || 18 ||

maheshvaraH paatu dinaadiyaame maa.n madhyayaame.avatu vaamadevaH .
triyambakaH paatu tR^itIyayaame vR^iShadhvajaH paatu dinaantyayaame || 19 ||

paayaannishaadau shashishekharo maa.n ga~Ngaadharo raxatu maa.n nishIthe .
gaurIpatiH paatu nishaava.nsaane mR^ityu~njayo raxatu sarvakaalam || 20 ||

antaHsthita.n raxatu sha~Nkaro maa.n sthaaNuH sadaa paatu bahiHsthita.n maam .
tadantare paatu patiH pashUnaa.n sadaashivo raxatu maa.n samantaat || 21 ||

tiShThantamavyaabhduvakaikanaathaH paayaat vrajanta.n pramathadhinaathaH .
vedaantavedyo.avatu maa.n niShaNNa.n maamavyayaH paatu shivaH shayaanam || 22 ||

maargeShu maa.n raxatu nIlakaNThaH shailaadidurgeShu puratrayaariH .
araNyavaasaadimahaapravaase paayaanmR^igavyaadha udaarashaktiH || 23 ||

kalpaantakaaTopapaTuprakopaH sphuTaaTTahaasochchalitaaNDakoshaH .
ghoraarisenaarNavadurnivaara mahaabhayaad raxatu vIrabhadraH || 24 ||

pattyashvamaata~NgaghaTaavarUtha sahasralaxaayutakoTibhIShaNam .
axauhiNInaa.n shatamaatataayinaa.n ChindyaanmR^iDo ghorakuThaaradhaarayaa || 25 ||

nihantu dasyUn pralayaanalaarchirjvalat trishUla.n tripuraantakasya .
shaardUlasi.nharxavR^ikaadihi.nstraan sa.ntraasayatvIshadhanuH pinaakam || 26 ||

duHsvapnadushshakunadurgatidaurmanasya
durbhixadurvyasanadussahaduryashaa.nsi .
utpaatataapaviShabhItimasad grahaartivyaadhI.nshca
naashayatu me jagataamadhIshaH || 27 ||

AUM namo bhagavate sadaashivaaya sakalatattvaatmakaaya
sakalatatvavihaaraaya sakalalokaikakatre sakalalokaikabhatre
sakalalokakaikahatre sakalalokakaikagurave sakalalokaikasaaxiNe
sakalanigamaguhyaaya sakalavarapradaaya sakaladuritaarttibha~njanaaya
sakalajagadabhaya.nkaaraaya sakalalokaikasha~Nkaraaya
shashaa~Nkashekharaaya shaashvata nijaabhaasaaya nirguNaaya
nirupamaaya nIrUpaaya niraabhaasaaya niraamaaya niShprapa~njaaya
niShkala~Nkaaya nirdvandvaaya nissa~Ngaaya nirmalaaya nirgamaaya
nityarUpavibhavaaya nirupamavibhavaaya niraadhaaraaya
nityashudhdaparipUrNasaccidaanandaadvayaaya
paramashaantaprakaashatejorupaaya jaya jaya mahaarudra mahaaraudra
bhadraavataara duHkhadaavadaaraNa mahaabhairava kaalabhairava
kalpaantabhairava kapaalamaalaadhara
khaTvaa~Ngakha~Ngacharmapaashaa~NkushaDamarushUlachaapabaaNagadaashaktibhindipaala
tomaramusalamudgarapaTTishaparashuparighabhushuNDIshtaghnIchakra
aadia ayudha bhIShaNakara sahasramukha da.nShTraakaraala
vikaTaaTTahaasavisphaaritabrahmaaNDamaNDalanaagendrakuNDala
naagendrahaara naagendravalaya naagendracharmadhara mR^ityu~njaya
tryambaka tripuraantaka virUpaaxa vishveshvara vishvarupa
vR^iShabhavaahana viShabhUShaNa vishvatomukha sarvato raxa raxa maa.n
jvala jvala mahaamR^ityubhayamapamR^ityubhaya.n naashaya naashaya
viShasarpabhaya.n shamaya shamaya chorabhaya.n maaraya maaraya mama
shatrUnuccaaTayoccaaTaya shUlena vidaaraaya vidaaraaya kha~Ngena
Chindhi Chindhi khaTvaa~Ngena vipothaya vipothaya musalena niShpeShaya
niShpeShaya baaNai sa.ntaaDaya sa.ntaaDaya raxaa.nsi bhIShaya bhIShaya
bhUtaani vidraavaya vidraavaya
kUShmaaNDavetaalamaarIgaNabrahmaraaxasaan sa.ntraasaya sa.ntraasaya
maamabhaya.n kuru kuru vitrasta.n maamaashvaasayaashvaasaya
narakabhayaanmaamudhdaaraayodhdaaraya sa.njIvaya sa.njIvaya xuttR^iDbhyaa.n
maamaapyaayayaapyaayaya duHkhaatura.n maamaanandayaanandaya
shvakavachena maamaachChaadayaachChaadaya tryambaka sadaashiva
namaste namaste namaste .

iti shrIskaande mahaapuraaNe ekaashItisaahasrayaa.n tR^itIye
brahmottarakhaNDe amoghashivakavacha.n sampUrNam .

Also Read:

Amogha Shivakavacha Lyrics in English | Malayalam

Amogha Shivakavacha Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top