Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Amogha Shivakavacha Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Amogha Shivakavacha Lyrics in Malayalam:

|| ഋഷ്യാദിന്യാസഃ ||

ആഊം ബ്രഹ്മഋഷയേ നമഃ ശിരസി |
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദസേ നമഃ\, മുഖേ |
ശ്രീസദാശിവരുദ്രദേവതായ നമഃ ഹൃദി |
ഹ്രീം ശക്തയേ നമഃ പാദയോഃ |
വം കീലകായ നമഃ നാഭൗ |
ശ്രീ ഹ്രീം ക്ലീമിതി ബീജായ നമഃ ഗുഹ്യേ |
വിനിയോഗായ നമഃ\, സര്വാങ്ഗേ |

|| അഥ കരന്യാസഃ ||
ആഊം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമലിനേ ആഊം ഹ്രീം രാം
സര്വശക്തിധാന്മേ ഇഇശാനാത്മനേ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ |
ആഊം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമലിനേ ആഊം നം രീം
നിത്യതൃപ്തിധാമേ തത്പുരുഷാത്മനേ തര്ജനീഭ്യാം സ്വാഹാ |
ആഊം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമലിനേ ആഊം മം രൂം
അനാദിശക്തിധാന്മേ അഘോരാത്മനേ മധ്യമാഭ്യാം വഷട് |
ആഊം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമലിനേ ആഊം ശിം രൈം
സ്വതന്ത്രശക്തിധാന്മേ വാമദേവാത്മനേ അനാഭികാഭ്യാം ഹുമ് |
ആഊം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമലിനേ ആഊം വാ രൗം
അലുപ്തശക്തിധാന്മേ സദ്യോജാതാത്മനേ കനിഷ്ഠകാഭ്യാം വൗഷട് |
ആഊം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമലിനേ ആഊം യം രഃ
അനാദിശക്തിധാന്മേ സര്വാത്മനേ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം ഫട് |

॥ ഹൃദയാദ്യങ്ഗന്യാസഃ ॥
ആഊം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമലിനേ ആഊം ഹ്രീം രാം
സര്വശക്തിധാന്മേ ഇഇശാനാത്മനേ ഹൃദയായ നമഃ |
ആഊം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമലിനേ ആഊം നം രീം
നിത്യതൃപ്തിധാന്മേ തത്പുരുഷാത്മനേ ശിരസേ സ്വാഹാ |
ആഊം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമലിനേ ആഊം മം രൂം
അനാദിശക്തിധാന്മേ അഘോരാത്മനേ ശിഖായ വഷട് |
ആഊം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമലിനേ ആഊം ശിം രൈം
സ്വതന്ത്രശക്തിധാന്മേ വാമദേവാത്മനേ കവചായ ഹുമ് |
ആഊം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമലിനേ ആഊം വാം രൗം
അലുപ്തശക്തിധാന്മേ സദ്യോജാതാത്മനേ നേത്രത്രയായ വൗഷട് |
ആഊം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമലിനേ ആഊം യം രഃ
അനാദിശക്തിധാന്മേ സര്വാത്മനേ അസ്ത്രായ ഫട് |

അഥ ധ്യാനമ്
വജ്രദംഷ്ട്രം ത്രിനയനം കാലകണ്ഠമരിംദമമ് |
സഹസ്രകരമപ്യുഗ്രം വന്ദേ ശമ്ഭുമുമാപതിമ് |

|| കവച||

നമസ്കൃത്യ മഹാദേവം വിശ്വവ്യാപിനമീശ്വരമ് |
വയേ ശിവമയം വര്മ സര്വരആകരം നൃണാമ് ॥ ൧ ॥

ശുചൗ ദേശേ സമാസീനോ യഥാവത്കല്പിതാസനഃ |
ജിതേന്ദ്രിയോ ജിതപ്രാണശ്ചിന്തയേച്ഛിവമവ്യമ് ॥ ൨ ॥

ഹത്പുണ്ഡരീകാന്തരസംനിവിഷ്ടം സ്വതേജസാ വ്യാപ്തനഭോ | അവകാശമ് |
അതീന്ദ്രിയം സൂമമനന്തമാദ്യം ധ്യായേത് പരാനന്ദമയം മഹേശമ് ॥ ൩ ॥

ധ്യാനാവധൂതാഖിലകര്മബന്ധശ്ചിരം ചിദാന്ദനിമഗ്നചേതാഃ |
ഷഡഅരന്യാസസമാഹിതാത്മാ ശൈവേന കുര്യാത് കവചേന രആമ് ॥ ൪ ॥

മാം പാതു ദേവോ | അഖിലദേവതാത്മാ സംസാരകൂപേ പതിതം ഗഭീരേ |
തന്നാമ ദിവ്യം വരമന്ത്രമൂലം ധുനോതു മേ സര്വമഘം ഹൃദിസ്ഥമ് ॥ ൫ ॥

സര്വത്ര മാം രഅതു വിശ്വമൂര്തിര്ജ്യോതിര്മ്യാനന്ദഘനശ്ചിദാത്മാ |
അണോരണീയാനുരുശക്തിരേകഃ സ ഇഇശ്വരഃ പാതു ഭയാദശേഷാത് ॥ ൬ ॥

യോ ഭൂസ്വരൂപേണ ബിഭര്തി വിശ്വം പായാത് സ ഭൂമേര്ഗിരിശോ | അഷ്ടമൂര്തിഃ |
യോ | അപാം സ്വരൂപേണ നൃണാം കരോതി സംജീവനം സോ | അവതു മാം ജലേഭ്യഃ ॥ ൭ ॥

കല്പാവസാനേ ഭുവനാനി ദഗ്ധ്വാ സര്വാണി യോ നൃത്യതി ഭൂരിലീലഃ |
സ കാലരുദ്രോ | അവതു മാം ദവാഗ്നേര്വാത്യാദിഭീതേരഖിലാച്ച താപാത് ॥ ൮ ॥

പ്രദീപ്തവിദ്യുത്കനകാവഭാസോ വിദ്യാവരാഭീതികുഠാരപാണിഃ |
ചതുര്മുഖസ്തത്പുരുഷസ്ത്രിനേത്രഃ പ്രാച്യാം സ്ഥിതം രഅതു മാമജസ്ത്രമ് ॥ ൯ ॥

കുഠാരവേദാങ്കുശപാശശൂലകപാലഢക്കാഅഗുണാന് ദധാനഃ |
ചതുര്മുഖോ നീലരുചിസ്ത്രിനേത്രഃ പായാദഘോരോ ദിശി ദഇണസ്യാമ് ॥ ൧൦ ॥

കുദേംന്ദുശങ്ഖസ്ഫടികാവഭാസോ വേദാഅമാലാവരദാഭയാങ്കഃ |
ത്ര്യഅശ്ചതുര്വക്ത്ര ഉരുപ്രഭാവഃ സദ്യോ | അധിജാതോ | അവതു മാം പ്രതീചാമ് ॥ ൧൧ ॥

വരാഅമാലാഭയടങ്കഹസ്തഃ സരോജകിഞ്ജല്കസമാനവര്ണഃ |
ത്രിലോചനശ്ചാരുചതുര്മുഖോ മാം പായാദുദിച്യാം ദിശി വാമദേവഃ ॥ ൧൨ ॥

വേദാഭയേഷ്ടാങ്കുശപാശടങ്ക കപാലഢക്കാഅശൂലപാണിഃ |
സിതദ്യുതിഃ പഞ്ചമുഖോ | അവതാന്മാ മീശാന ഉഉര്ധ്വം പരമപ്രകാശഃ ॥ ൧൩ ॥

മൂര്ധ്ദാനമവ്യാന്മമ ചംദ്രമൗലിര്ഭാലം മമാവ്യാദഥ ഭാലനേത്രഃ |
നേത്രേ മമാവ്യാദ് ഭഗനേത്രഹാരീ നാസാം സദാ രഅതുഅ വിശ്വനാഥഃ ॥ ൧൪ ॥

പായാച്ഛുതീ മേ ശ്രുതിഗീതകീര്തിഃ കപോലമവ്യാത് സതതം കപാലീ |
വക്ത്രം സദാ രഅതു പഞ്ചവക്ത്രോ ജിഹ്വാം സദാ രഅതു വേദജിവ്ഹഃ ॥ ൧൫ ॥

കണ്ഠം ഗിരീശോ | അവതു നീലകണ്ഠഃ പണിദ്വയം പാതു പിനാകപാണിഃ |
ദോര്മൂലമവ്യാന്മമ ധര്മബാഹുര്വഅഃസ്ഥലം ദഅമഖാന്തകോ | അവ്യാത് ॥ ൧൬ ॥

മമോദരം പാതു ഗിരീന്ദ്രധന്വാ മധ്യം മമാവ്യാന്മദനാന്തകാരീ |
ഹേരമ്ബതാതോ മമ പാതു നാഭിം പായാത് കടീ ധൂര്ജടിരീശ്വരോ മേ ॥ ൧൭ ॥

ഉഉരുദ്വയം പാതു കുബേരമിത്രോ ജാനുദ്വയം മേ ജഗദീശ്വരോ | അവ്യാത് |
ജങ്ഘായുഗം പുങ്ഗവകേതുരവ്യാത് പാദൗ മമാവ്യാത് സുരവന്ദ്യപാദഃ ॥ ൧൮ ॥

മഹേശ്വരഃ പാതു ദിനാദിയാമേ മാം മധ്യയാമേ | അവതു വാമദേവഃ |
ത്രിയമ്ബകഃ പാതു തൃതീയയാമേ വൃഷധ്വജഃ പാതു ദിനാന്ത്യയാമേ ॥ ൧൯ ॥

പായാന്നിശാദൗ ശശിശേഖരോ മാം ഗങ്ഗാധരോ രഅതു മാം നിശീഥേ |
ഗൗരീപതിഃ പാതു നിശാവംസാനേ മൃത്യുഞ്ജയോ രഅതു സര്വകാലമ് ॥ ൨൦ ॥

അന്തഃസ്ഥിതം രഅതു ശങ്കരോ മാം സ്ഥാണുഃ സദാ പാതു ബഹിഃസ്ഥിതം മാമ് |
തദന്തരേ പാതു പതിഃ പശൂനാം സദാശിവോ രഅതു മാം സമന്താത് ॥ ൨൧ ॥

തിഷ്ഠന്തമവ്യാഭ്ദുവകൈകനാഥഃ പായാത് വ്രജന്തം പ്രമഥധിനാഥഃ |
വേദാന്തവേദ്യോ | അവതു മാം നിഷണ്ണം മാമവ്യയഃ പാതു ശിവഃ ശയാനമ് ॥ ൨൨ ॥

മാര്ഗേഷു മാം രഅതു നീലകണ്ഠഃ ശൈലാദിദുര്ഗേഷു പുരത്രയാരിഃ |
അരണ്യവാസാദിമഹാപ്രവാസേ പായാന്മൃഗവ്യാധ ഉദാരശക്തിഃ ॥ ൨൩ ॥

കല്പാന്തകാടോപപടുപ്രകോപഃ സ്ഫുടാട്ടഹാസോച്ചലിതാണ്ഡകോശഃ |
ഘോരാരിസേനാര്ണവദുര്നിവാര മഹാഭയാദ് രഅതു വീരഭദ്രഃ ॥ ൨൪ ॥

പത്ത്യശ്വമാതങ്ഗഘടാവരൂഥ സഹസ്രലആയുതകോടിഭീഷണമ് |
അഔഹിണീനാം ശതമാതതായിനാം ഛിന്ദ്യാന്മൃഡോ ഘോരകുഠാരധാരയാ ॥ ൨൫ ॥

നിഹന്തു ദസ്യൂന് പ്രലയാനലാര്ചിര്ജ്വലത് ത്രിശൂലം ത്രിപുരാന്തകസ്യ |
ശാര്ദൂലസിംഹറവൃകാദിഹിംസ്ത്രാന് സംത്രാസയത്വീശധനുഃ പിനാകമ് ॥ ൨൬ ॥

ദുഃസ്വപ്നദുശ്ശകുനദുര്ഗതിദൗര്മനസ്യ
ദുര്ഭിഅദുര്വ്യസനദുസ്സഹദുര്യശാംസി |
ഉത്പാതതാപവിഷഭീതിമസദ് ഗ്രഹാര്തിവ്യാധീംശ്ച
നാശയതു മേ ജഗതാമധീശഃ ॥ ൨൭ ॥

ആഊം നമോ ഭഗവതേ സദാശിവായ സകലതത്ത്വാത്മകായ
സകലതത്വവിഹാരായ സകലലോകൈകകത്രേ സകലലോകൈകഭത്രേ
സകലലോകകൈകഹത്രേ സകലലോകകൈകഗുരവേ സകലലോകൈകസാഇണേ
സകലനിഗമഗുഹ്യായ സകലവരപ്രദായ സകലദുരിതാര്ത്തിഭഞ്ജനായ
സകലജഗദഭയംകാരായ സകലലോകൈകശങ്കരായ
ശശാങ്കശേഖരായ ശാശ്വത നിജാഭാസായ നിര്ഗുണായ
നിരുപമായ നീരൂപായ നിരാഭാസായ നിരാമായ നിഷ്പ്രപഞ്ജായ
നിഷ്കലങ്കായ നിര്ദ്വന്ദ്വായ നിസ്സങ്ഗായ നിര്മലായ നിര്ഗമായ
നിത്യരൂപവിഭവായ നിരുപമവിഭവായ നിരാധാരായ
നിത്യശുധ്ദപരിപൂര്ണസച്ചിദാനന്ദാദ്വയായ
പരമശാന്തപ്രകാശതേജോരുപായ ജയ ജയ മഹാരുദ്ര മഹാരൗദ്ര
ഭദ്രാവതാര ദുഃഖദാവദാരണ മഹാഭൈരവ കാലഭൈരവ
കല്പാന്തഭൈരവ കപാലമാലാധര
ഖട്വാങ്ഗഖങ്ഗചര്മപാശാങ്കുശഡമരുശൂലചാപബാണഗദാശക്തിഭിന്ദിപാല
തോമരമുസലമുദ്ഗരപട്ടിശപരശുപരിഘഭുശുണ്ഡീശ്തഘ്നീചക്ര
ആദിഅ അയുധ ഭീഷണകര സഹസ്രമുഖ ദംഷ്ട്രാകരാല
വികടാട്ടഹാസവിസ്ഫാരിതബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലനാഗേന്ദ്രകുണ്ഡല
നാഗേന്ദ്രഹാര നാഗേന്ദ്രവലയ നാഗേന്ദ്രചര്മധര മൃത്യുഞ്ജയ
ത്ര്യമ്ബക ത്രിപുരാന്തക വിരൂപാഅ വിശ്വേശ്വര വിശ്വരുപ
വൃഷഭവാഹന വിഷഭൂഷണ വിശ്വതോമുഖ സര്വതോ രഅ രഅ മാം
ജ്വല ജ്വല മഹാമൃത്യുഭയമപമൃത്യുഭയം നാശയ നാശയ
വിഷസര്പഭയം ശമയ ശമയ ചോരഭയം മാരയ മാരയ മമ
ശത്രൂനുച്ചാടയോച്ചാടയ ശൂലേന വിദാരായ വിദാരായ ഖങ്ഗേന
ഛിന്ധി ഛിന്ധി ഖട്വാങ്ഗേന വിപോഥയ വിപോഥയ മുസലേന നിഷ്പേഷയ
നിഷ്പേഷയ ബാണൈ സംതാഡയ സംതാഡയ രആംസി ഭീഷയ ഭീഷയ
ഭൂതാനി വിദ്രാവയ വിദ്രാവയ
കൂഷ്മാണ്ഡവേതാലമാരീഗണബ്രഹ്മരാഅസാന് സംത്രാസയ സംത്രാസയ
മാമഭയം കുരു കുരു വിത്രസ്തം മാമാശ്വാസയാശ്വാസയ
നരകഭയാന്മാമുധ്ദാരായോധ്ദാരയ സംജീവയ സംജീവയ ഉത്തൃഡ്ഭ്യാം
മാമാപ്യായയാപ്യായയ ദുഃഖാതുരം മാമാനന്ദയാനന്ദയ
ശ്വകവചേന മാമാച്ഛാദയാച്ഛാദയ ത്ര്യമ്ബക സദാശിവ
നമസ്തേ നമസ്തേ നമസ്തേ |

ഇതി ശ്രീസ്കാന്ദേ മഹാപുരാണേ ഏകാശീതിസാഹസ്രയാം തൃതീയേ
ബ്രഹ്മോത്തരഖണ്ഡേ അമോഘശിവകവചം സമ്പൂര്ണമ് |

Also Read:

Amogha Shivakavacha Lyrics in English | Malayalam

Amogha Shivakavacha Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top