Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Angaraka Namavali | 108 Names of Angaraka | Different Names of Angaraka

Angaraka Namavali:

om mahi-sutaya namah | maha-bhagaya | mangalaya | mangala-pradaya | mahaviraya | maha-suraya | maha-bala-parakramaya | maha-raudraya | maha-bhadraya | mananiyaya || 10 ||

daya-karaya | mana-daya | amarsanaya | kruraya | tapa-traya-vivarjitaya | supratipaya | sutamraksaya | subrahmanyaya | sukha-pradaya | vaktra-stambhadi gamanaya || 20 ||

varenyaya | varadaya | sukhine | vira-bhadraya | virupaksaya | vidurasthaya | vibhavasave | naksatra-cakra-sancarine | ksatra-rupaya | ksatra-varjitaya || 30 ||

ksaya-vrddhi vinirmuktaya | ksama yuktaya | vicaksanaya | aksina-phaladaya | caksur-gocaraya | catur-varga-phala-pradaya | vita-ragaya | vita-bhayaya | vijvaraya | visva-karanaya || 40 ||

naksatra-rasi-sancaraya | nana-bhaya-nikrantanaya | kamaniyaya | daya-saraya | kanat-kanaka-bhusanaya | bhayaghnaya | bhavya-phaladaya | bhaktabhaya-varapradaya | satru-hantre | samopetaya || 50 ||

saranagata-posanaya | sahasine | sad-gunadhyaksaya | sadhave | samaradurjayaya | dusta-duraya | sista pujyaya | sarva-kasta-nivarakaya | duscesta-varakaya | dukha-bhanjanaya || 60 ||

durgharsaya | haraye | dussvapna-hantre | durdarsaya | dusta-garva-vimocanaya | bharadvaja-kulodbhutaya | bhu-sutaya | bhavya-bhusanaya | raktambharaya | rakta-vapuse || 70 ||

bhakta-palana-tatparaya | caturbhujaya | gada-dharine | mesa-vahaya | amithasanaya | sakti-sula-dharaya | saktaya | sastra-vidya-visaradaya | tarkikaya | tamasadharaya || 80 ||

tapasvine | tamra-locanaya | tapta-kancana-sankasaya | rakta-kinjalka-sannibhaya | gotradhidevaya | go-madhya-caraya | guna-vibhusanaya | asrje | angarakaya | avanti-desadhisaya || 90 ||

janardanaya | surya-yamya-pradesa-sthaya | yauvanaya | yamya-din-mukhaya | trikona-mandala-gataya | tri-dasadhi pasannutaya | sucaye | suci-karaya | suraya | suci-vasyaya || 100 ||

subha-vahaya | mesa-vrscika rasisaya | medhavine | mitha-bhasanaya | sukhapradaya | sura-paksaya | sarva-bhista-phala-pradaya | srimate angarakaya namah || 108 ||

Angaraka Namavali | 108 Names of Angaraka | Different Names of Angaraka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top