Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Candra Namavali | 108 Names of Candra | Different Names of Chandradeva

Planet Moon Namavali:

om srimate namah | sasa-dharaya | candraya | taradhisaya | nisa-karaya | sudhanidhaye | sadaradhyaya | sat-pataye | sadhu-pujitaya | jitendriyaya || 10 ||

jayodyogaya | jyotis-cakra-pravartakaya | vikartananujaya | viraya | visvesaya | vidusam-pataye 1 | dosakaraya | dusta-duraya | pustimate | sista-palakaya || 20 ||

asta-murti priyaya | anantaya | kasta-daru-kutarakaya | sva-prakasaya | prakasatmane | dyucaraya | deva-bhojanaya | kala-dharaya | kala-hetave | kama-krte || 30 ||

kama-dayakaya | mrtyu-samharakaya | amartyaya | nityanusthana-daya | ksapakaraya | ksina-papaya | ksaya-vrddhi-samanvitaya | jaivatr-kaya | sucaye | subhraya || 40 ||

jayine | jaya-phala-pradaya | sudha-mayaya | sura-svamine | bhaktanam-istapradayakaya | bhukti-daya | mukti-daya | bhadraya | bhakta-daridriya-bhanjanaya | sama-gana-priyaya || 50 ||

sarva-raksakaya | sagarodbhavaya | bhayanta-krte | bhakti gamyaya | bhavabandha-vimocakaya | jagat prakasa-kiranaya | jagat ananda-karanaya | nisapatyaya | niraharaya | nirvikaraya || 60 ||

niramayaya | bhucchaya-cchaditaya | bhavyaya | bhuvana-prati-palakaya | sakal artiharaya | saumya-janakaya | sadhu vanditaya | sarvagamajnaya | sarvajnaya | sanakadi muni-stuthaya || 70 ||

sita-cchatra-dhvajopetaya | sitangaya | sita-bhusanaya | sveta-malyambharadharaya | sveta-gandhanu lepanaya | dasasva-ratha-samarudaya | danda-panaye | dhanur dharaya | kunda-puspojjvalakaraya | nayanabja-samudbhavaya || 80 ||

atreya-gotrajaya | atyanta-vinayaya | priya-dayakaya | karuna-rasa-sampurnaya | karkata-prabhave | avyayaya | caturasra-samarudaya | caturaya | divya-vahanaya | vivasvan-mandalajneya-vasaya || 90 ||

vasu samrddhi daya | mahesvara-priyaya | dantaya | meru gotra-pradaksinaya | graha-mandala-madhyasthaya | grasitarkaya | graha dipaya | dvija-rajaya | dyutilakaya | dvi-bhujaya || 100 ||

dvija-pujitaya | audumbhara-naga-vasaya | udaraya | rohini pataye | nityo-dayaya | muni-stuthaya | nityananda-phala-pradaya | sakalahladana-karaya || 108 ||

Candra Namavali | 108 Names of Candra | Different Names of Chandradeva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top