Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Ardhanaariishvaraa Shtottara Shatanaama Stotram Lyrics in English

Ardhanaariishvaraa Shtottara Shatanaama Stotram Lyrics in English

91 Views

|| ardhanaariishvaraaShTottara shatanaama stotram ||
caamuNDikaambaa shriikanThaH paarvatii parameshvaraH .
mahaaraaGYiimahaadevassadaaraadhyaa sadaashivaH || 1 ||

shivaardhaaN^gii shivaardhaaN^go bhairavii kaalabhairavaH .
shakti tritaya ruupaaDhyaa muurtitritaya ruupavaan || 2 ||

kaamakoTisupiiThasthaa kaashii kShetra samaashrayaH .
daakShaayanii dakShavairii shuulini shuuladhaarakaH || 3 ||

hriiMkaara paJNjara shukii harishankara ruupavaan .
shriimadganeshajananii ShaDaanana sujanmabhuuH || 4 ||

paJNcapretaasanaaruuDhaa paJNchabrahmasvaruupabhrut.h .
canDamunDashirashChetrii jalandhara shiroharaH || 5 ||

siMhavaaho vR^iShaaruuDha shyaamaabhaa spaTikaprabhaH .
mahiShaasura saMhartrii gajaasuravimardhanaH || 6 ||

mahaabalaa calaavaasaa mahaakailaasavaasabhuuH .
bhadrakaalii viirabhadro miinaakShii sundareshvaraH || 7 ||

bhaNDaasuraadi saMhartrii duShTaandhaka vimardhanaH .
madhukaiTabha saMhartrii madhuraapuranaayakaH || 8 ||

kaalatraya svaruupaaDhyaa kaaryatrayavidhaayakaH .
girijaataa giriishashca vaiShNavii viShNuvallabhaH || 9 ||

vishaalaakshii vishvanaadhaH puShpaastraa viShNumaargaNaH .
kausumbhavasanopetaa vyaaghracarmaaMbaraavR^itaH || 10 ||

muulaprakR^itiruupaaDhyaa parabrahmasvaruupavaan .
ruNDamaalaa vibhuuShaaDhyaalasadrudraakShamaalikaH || 11 ||

manoruupekShu kodaNDaamahaameru danurdharaH .
caMdracuuDaa caMdramaulirmahaamaayaa maheshvaraH || 12 ||

mahaakaalii mahaakaalodivyaruupaadigambaraH .
bindupiiTha sukhaasiinaa shriimadonkaarapiiThagaH || 13 ||

haridraa kuMkumaaliptaa bhasmoddhuulitavigrahaH .
mahaapadmaaTaviilolaa mahaabilvaaTaviipriyaH || 14 ||

sudhaamayii viShadharo maata~NgiimakuTeshvaraH .
vedavedyaa vedavaajiicakreshii viShNucakradaH || 15 ||

jaganmayii jagadruupomR^iDaaNii mR^ityunaashanaH .
raamaarcitapadaambhojaa kR^iShNaputravarapradaH || 16 ||

ramaavaaNiisusaMsevyaa viShNubrahmasusevitaH .
suuryacandraagninayanaa tejastrayavilocanaH || 17 ||

cidagnikuNDasambhuutaa mahaaliN^ga samudbhavaH .
kaMbukaNThii kaalakaNThovajreshii vajrapuujitaH || 18 ||

trikanTakiitribhangiisaHbhasmarakShaasmaraantakaH .
hayagriivavaroddhaatrii maarkanDeyavarapradaH || 19 ||

cintaamaNi gR^ihaavaasaamandaraacalamandiraH .
vindhyaacala kR^itaavaasaa vindhyashailaarya puujitaH || 20 ||

manonmanii liN^garuupo jagadambaa jagatpitaa .
yoganidraa yogagamyo bhavaanii bhavamuurtimaan || 21 ||

shriicakraatmarathaaruuDhaa dharaNiidharasamsthitaH
shriividyaavedya mahimaa nigamaagama samshrayaH || 22 ||

dashashiirSha samaayuktaa paJNcaviMsati shiirShavaan .
aShTaadasha bhujaayuktaa paJNcaasatkaramanditaH || 23 ||

braahmyaadi maatR^ikaaruupaa shataaShTekaadashaatmavaan .
sthiraa sthaanu stathaabaalaa sadyojaata umaa mR^iDaH || 24 ||

shivaashivashca rudraaNii rudrashcaiveshvariishvaraH .
kadambakaananaavaasaadaarukaaraNyalolupaH || 25 ||

navaakSharii manustutyaa paJNcaakshara manupriyaH .
navaavaraNa sampuujyaa paJNcaayatanapuujitaH || 26 ||

dehasthaShaTcakradevii daharaakaashamadhyagaH .
yoginiiganasaMsevyaabhR^igvaadi pramathaavR^itaH || 27 ||

ugrataaraaghoraruupa shsharvaaNii sharvamuurtimaan .
naagaveNii naagabhuuShomantriNii mantradaivataH || 28 ||

jvalajjihvaa jvalannetro danDanaathaa dR^igaayudhaH .
paarthaanjanaastra saMdaatrii paarthapaashupataastradaH || 29 ||

puShpavaccakra taaTaN^kaa phaniraajasukuNDalaH .
baaNaputrii varoddhaatrii baaNaasuravarapradaH || 30 ||

vyaalakaN^chuka samviitaa vyaalayaGYopaviitavaan .
navalaavaNyaruupaaDhyaa navayauvana vigrahaH || 31 ||

naaTya priyaa naaTya muurti strisandhyaa tripuraantakaH .
tantropacaara supriitaa tantraadima vidhaayakaH || 32 ||

navavalliiShTa varadaa navaviira sujanmabhuuH .
bhramarajyaa vaasukijyo bheruNDaa bhiimapuujitaH || 33 ||

nishuMbashuMba damanii niicaapasmaaramardanaH .
sahasraambhujaruuDhaa sahasrakamalaarcitaH || 34 ||

ga~Ngaasahodarii ga~Ngaadharo gaurii tryaMbakaH .
shriishaila bhramaraaMbaakhyaa mallikaarjunapuujitaH || 35 ||

bhavataapaprashamanii bhavaroganivaarakaH .
candramaMDalamadhyaasthaa munimaanasahaMsakaH || 36 ||

pratya~Ngiraa prasannatmaakaameshii kaamaruupavaan .
svayaMprabhaa svaprakaashaHkaalaraatrii kR^itaantahR^it.h || 37 ||

sadaannapuurNaa bhikShaaTovanadurgaa vasupradaH .
sarvacaitanya ruupaaDhyaa saccidaananda vigrahaH || 38 ||

sarvamaN^gala ruupaaDhyaa sarvakalyaaNadaayakaH .
raajeraajeshvarii shriimadraajaraaja priyaMkaraH || 39 ||

ardhanaariishvarasyedam naamnaamaShTottaram shatam .
paThannarcansadaa bhaktyaa sarva saamraajya maapnuyaat.h || 40 ||

iti skaandamahaapuraaNe ardhaniireeshvara aShTottaram ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *