Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ashtapadis or Ashtapadi Lyrics in Bengali | অষ্টপদী

অষ্টপদী Lyrics in Bengali:

(রাগ ভৈরব)
জয়তি নিজঘোষভুবি গোপমণিভূষণম্ ।
য়ুবতিকলধৌতরতিজটিতমবিদূষণম্ ॥ ধ্রুবপদম্ ॥

বিকচশরদম্বুরুহরুচিরমুখতোঽনিশম্ ।
জিঘ্রতাদমলমধুমদশালিনী ভৃশম্ ॥ ১॥

তরলদলসাপাঙ্গবিভ্রমভ্রামিতম্ ।
নিঃস্থিরীভবিতুমিচ্ছতু হৃদিতকামিতম্ ॥ ২॥

মধুরমৃদুহাসকলিতাধরচ্যুতরসম্ ।
পিবতু রসনাঽপি মুহুরুদিতরতিলালসম্ ॥ ৩॥

অমৃতময়শিশিরবচনেষু নবসূত্সুকম্ ।
শ্রবণপুটয়ুগলমনুভবতু চিরসূত্সুকম্ ॥ ৪॥

বিপুলবক্ষস্থলে স্পর্শরসপূরিতম্ ।
তুঙ্গকুচকলশয়ুগমস্তু মদনেরিতম্ ॥ ৫॥

মৃদিততমকায়দেবদ্রুমালম্বিতা ।
হর্ষমতিশয়িতমুপয়াতু তনুলতা ৬॥

পুষ্পরসপুষ্টপরপুষ্টভৃঙ্গীময়ে ।
বসতিরপি ভবতু মম নিভৃতকুঞ্জালয়ে ॥ ৭॥

গীতমিদমেবমুরুভাবগর্ভিতপদম্ ।
রোচয়তু কৃষ্ণমিহ সরসসম্পদম্ ॥ ৮॥

ইতি শ্রীদেবকীনন্দনজীকৃতাঽষ্টপদী সমাপ্তা ।

Ashtapadis or Ashtapadi Lyrics in Bengali | অষ্টপদী

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top