Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ashtavakra Gita Gujarati Translation Lyrics in Tamil

Ashtavakra Gita Gujarati Translation in Tamil:

அஷ்டாவக்ரகீ³தானோ கு³ஜராதீ அனுவாத³

ச்hapter[ஶ்ரீமத் அஷ்டாவக்ரகீ³தா]பா⁴ஷாந்தரகர்தா – ஶ்ரீரஜனீகாந்த மோதீ³

அத² ஶ்ரீமத³ஷ்டாவக்ரகீ³தா ப்ராரப்⁴யதே ॥
ஶ்ரீமத் அஷ்டாவக்ரகீ³தானோ கு³ஜராதீ அனுவாத³ ப்ராரம்ப⁴

ப்ரகரண 1 – கு³ரூபதே³ஶப்ரகரண

ஜனக உவாச ॥
கத²ம்ʼ ஜ்ஞானமவாப்னோதி கத²ம்ʼ முக்திர்ப⁴விஷ்யதி ।
வைராக்³யம்ʼ ச கத²ம்ʼ ப்ராப்தம்ʼ ஏதத்³ ப்³ரூஹி மம ப்ரபோ⁴ ॥ 1-1 ॥

ஜனக (அஷ்டாவக முனினே) கஹே சே². ப⁴க³வன்! (மனுஷ்ய)
ஆத்மஜ்ஞானனே கேவீ ரீதே மேளவே சே², (தேனீ) முக்தி கேவீ ரீதே தா²ய
சே² அனே வைராக்³ய கேவீ ரீதே ப்ராப்த தா²ய சே², தே மனே கஹோ. 1

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥
முக்திம்ʼ இச்ச²ஸி சேத்தாத விஷயான் விஷவத்த்யஜ ।
க்ஷமார்ஜவத³யாதோஷஸத்யம்ʼ பீயூஷவத்³ ப⁴ஜ ॥ 1-2 ॥

அஷ்டாவக முனி கஹே சே²: ப்ரிய (ராஜன்)! ஜோ (தும்ʼ)
முக்தினே இச்ச²தோ ஹோய தோ (இந்த்³ரியோனா) விஷயோனே விஷனீ ஜேம
சோ²டீ³ தே³ (அனே) க்ஷமா, ஸரளதா, த³யா, ஸந்தோஷ அனே ஸத்யனும்ʼ
அம்ருʼதனீ ஜேம ஸேவன கர. 2

ந ப்ருʼத்²வீ ந ஜலம்ʼ நாக்³நிர்ன வாயுர்த்³யௌர்ன வா ப⁴வான் ।
ஏஷாம்ʼ ஸாக்ஷிணமாத்மானம்ʼ சித்³ரூபம்ʼ வித்³தி⁴ முக்தயே ॥ 1-3 ॥

து ப்ருʼத்²வீ நதீ², ஜள நதீ², அக்³னி நதீ², வாயு நதீ²
தேம ஜ ஆகாஶ பண நதீ². முக்தினே மாடே ஆ ப³தா⁴னா ஸாக்ஷீ-
ரூபே ரஹேலா சித்³ரூப ஆத்மானே ஜாண (அத²வா, ப³தா⁴னா ஸாக்ஷீரூபே
ரஹேலா சித்³ரூபனே போதானா ஆத்மா தரீகே ஜாண.) 3

யதி³ தே³ஹம்ʼ ப்ருʼத²க் க்ருʼத்ய சிதி விஶ்ராம்ய திஷ்ட²ஸி ।
அது⁴னைவ ஸுகீ² ஶாந்தோ ப³ந்த⁴முக்தோ ப⁴விஷ்யஸி ॥ 1-4 ॥

ஜோ (தும்ʼ) தே³ஹனே ஆத்மாதீ² சூ²டோ பாடீ³னே சித்³ரூபமாம்ʼ
த²ஈனே ரஹேஶே (தோ) ஹமணாம்ʼ ஜ தும்ʼ ஸுகீ², ஶாந்த அனே ப³ந்த⁴தீ² ப³னீஶ. 4

ந த்வம்ʼ விப்ராதி³கோ வர்ணோ நாஶ்ரமீ நாக்ஷகோ³சர꞉ ।
அஸங்கோ³(அ)ஸி நிராகாரோ விஶ்வஸாக்ஷீ ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 1-5 ॥

தும்ʼ விப்ர அர்தா²த் பா³ஹ்மணாதி³ வர்ண நதீ², (ப்³ரஹ்மசர்ய ஆதி³)
ஆஶ்ரமீ பண நதீ², அனே தும்ʼ இந்த்³ரியகீ³சர- இந்த்³ரியோதீ² பமாய
ஏவோ நதீ². தும்ʼ தோ அஸங்க³, நிராகார அனே (ஆகா²) விஶ்வனோ
சே². (ஏம விசாரீனே) தும்ʼ ஸுகீ² தா². ப

த⁴ர்மாத⁴ர்மௌ ஸுக²ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ மானஸானி ந தே விபோ⁴ ।
ந கர்தாஸி ந போ⁴க்தாஸி முக்த ஏவாஸி ஸர்வதா³ ॥ 1-6 ॥

ராஜன்! த⁴ர்ம அனே அத⁴ர்ம, தேமஜ ஸுக² அனே து³:க²,
தோ மனனே தாரே சே² அனே நஹி கே தனே. தும்ʼ கர்தா நதீ² தேம ஜ
போ⁴க்தா பண நதீ² பண ஹம்ʼமேஶ முகத ஜ சே². 6

ஏகோ த்³ரஷ்டாஸி ஸர்வஸ்ய முக்தப்ராயோ(அ)ஸி ஸர்வதா³ ।
அயமேவ ஹி தே ப³ந்தோ⁴ த்³ரஷ்டாரம்ʼ பஶ்யஸீதரம் ॥ 1-7 ॥

தும்ʼ ஸர்வனோ ஏக த்³ரஷ்டா சே² அனே நிரந்தர அத்யந்த முக்த சே².
தும்ʼ ஜே பீ³ஜானே த்³ரஷ்டா தரீகே ஜுஏ சே², தே ஜ தாரா ப³ந்த⁴னும்ʼ காரண சே². 7

அஹம்ʼ கர்தேத்யஹம்ʼமானமஹாக்ருʼஷ்ணாஹித³ம்ʼஶித꞉ ।
நாஹம்ʼ கர்தேதி விஶ்வாஸாம்ருʼதம்ʼ பீத்வா ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 1-8 ॥

“ஹும்ʼ கர்தா சு²ம்ʼ” ஏவா அஹம்பா⁴வரூபீ மோடா காளா ஸாப வடே³ த³ம்ʼஶித
த²யேலோ தும்ʼ “ஹும்ʼ கர்தா நதீ²” ஏவா விஶ்வாஸரூபீ அம்ருʼதனே பீ ஜா. 8

ஏகோ விஶுத்³த⁴போ³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ இதி நிஶ்சயவஹ்னினா ।
ப்ரஜ்வால்யாஜ்ஞானக³ஹனம்ʼ வீதஶோக꞉ ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 1-9 ॥

“ஹும்ʼ ஏக அனே விஶுத்³த⁴ ஜ்ஞானரூப சு²ம்ʼ”, ஏவா நிஶ்வயரூபீ
அக்³னி வடே³ அஜ்ஞானரூப க³ஹன வனனே ஸளகா³வீ த³ஈ தும்ʼ ஶோகரஹித
ப³னீனே ஸுகீ² தா². 9

யத்ர விஶ்வமித³ம்ʼ பா⁴தி கல்பிதம்ʼ ரஜ்ஜுஸர்பவத் ।
ஆனந்த³பரமானந்த³꞉ ஸ போ³த⁴ஸ்த்வம்ʼ ஸுக²ம்ʼ ப⁴வ ॥ 1-10 ॥

ஜேமாம்ʼ ஆ கல்பித விஶ்வ தோ³ரடா³மாம்ʼ ஸர்பனீ ஜேம பா⁴ஸமான
தா²ய சே² தே ஆநந்த³னா பரம அவதி⁴ரூப ஜ்ஞான தும்ʼ ஜ சே²,
(மாடே) ஸுக²பூர்வக விஹார கர. 10

முக்தாபி⁴மானீ முக்தோ ஹி ப³த்³தோ⁴ ப³த்³தா⁴பி⁴மான்யபி ।
கிம்ʼவத³ந்தீஹ ஸத்யேயம்ʼ யா மதி꞉ ஸா க³திர்ப⁴வேத் ॥ 1-11 ॥

ஜே போதானே முகத மானே சே² தே முகத சே², அனே ஜே
போதானே ப³ந்தா⁴யேலோ மானே சே² தே ப³ந்தா⁴யேலோ சே²; காரண கே அஹீம்ʼ (ஆ
ஜக³தமாம்ʼ) ஆ லோகவாத³ ஸாசோ சே² கே ஜேவீ மதி தேவீ க³தி தா²ய சே². 11

ஆத்மா ஸாக்ஷீ விபு⁴꞉ பூர்ண ஏகோ முக்தஶ்சித³க்ரிய꞉ ।
அஸங்கோ³ நி꞉ஸ்ப்ருʼஹ꞉ ஶாந்தோ ப்⁴ரமாத்ஸம்ʼஸாரவானிவ ॥ 1-12 ॥

ஆத்மா ஸாக்ஷீ, வ்யாபக, பூர்ண. ஏக, முகத, சைதன்யஸ்வரூப,
அக்ரிய, அஸங்க³, நி꞉ஸ்ப்ருʼஹ அனே ஶாந்த சே² (பரந்து) ப்⁴ரமனே காரணே
ஸம்ʼஸாரவாளோ ஹோய தேம பா⁴ஸே சே². 12

கூடஸ்த²ம்ʼ போ³த⁴மத்³வைதமாத்மானம்ʼ பரிபா⁴வய ।
ஆபா⁴ஸோ(அ)ஹம்ʼ ப்⁴ரமம்ʼ முக்த்வா பா⁴வம்ʼ பா³ஹ்யமதா²ந்தரம் ॥ 1-13 ॥

“ஹும்ʼ” ஆபா⁴ஸாத்மக சு²ம்ʼ” ஏவா ப்⁴ரமனே அனே பா³ஹ்ய தேம
ஜ அந்த³ரனா பா⁴வனே சோ²டீ³ த³ஈ நே கூடஸ்த² அர்தா²த் பர்வதனா ஜேவா
அசல, போ³த⁴ரூப, அத்³வைதருப ஆத்மானோ விசார கர. 13

தே³ஹாபி⁴மானபாஶேன சிரம்ʼ ப³த்³தோ⁴(அ)ஸி புத்ரக ।
போ³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ ஜ்ஞாநக²ங்கே³கே³ன தன்னிக்ருʼத்ய ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 1-14 ॥

ஹே புத்ர. தே³ஹாத்⁴யாஸரூப ப³ந்த⁴ன வடே³ லாம்பா³ காளதீ² தும்ʼ ப³ந்தா⁴யோ சே².
தே பாஶனே “ஹும்ʼ ஜ்ஞானரூப சு²ம்ʼ” : ஏவா ஜ்ஞானரூப க²ட்³க³ வடே³ சே²தீ³
நாகீ² ஸுகீ² தா². 14

நி꞉ஸங்கோ³ நிஷ்க்ரியோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ஸ்வப்ரகாஶோ நிரஞ்ஜன꞉ ।
அயமேவ ஹி தே ப³ந்த⁴꞉ ஸமாதி⁴மனுதிஷ்ட²தி ॥ 1-15 ॥

தும்ʼ அஸங்க³, அக்ரிய, ஸ்வயம்ப்ரகாஶ அனே நிர்தோ³ஷ சே². ஜே
தும்ʼ ஸமாதி⁴ கரீ ரஹ்யோ சே² தே ஜ தாரும்ʼ ப³ந்த⁴ன சே². 15

த்வயா வ்யாப்தமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ த்வயி ப்ரோதம்ʼ யதா²ர்த²த꞉ ।
ஶுத்³த⁴பு³த்³த⁴ஸ்வரூபஸ்த்வம்ʼ மா க³ம꞉ க்ஷுத்³ரசித்ததாம் ॥ 1-16 ॥

தாரா வடே³ ஆ விஶ்வ வ்யாப்த த²யேலும்ʼ சே² அனே தாராமாம்ʼ ஜ தே
வணாயேலும்ʼ சே². க²ரும்ʼ ஜோதாம்ʼ தும்ʼ ஶுத்³த⁴ ஜ்ஞானஸ்வரூப சே², (மாடே)
க்ஷுத்³ர சித்தவ்ருʼத்தினே வஶ தா² மா. 16

நிரபேக்ஷோ நிர்விகாரோ நிர்ப⁴ர꞉ ஶீதலாஶய꞉ ।
அகா³த⁴பு³த்³தி⁴ரக்ஷுப்³தோ⁴ ப⁴வ சின்மாத்ரவாஸன꞉ ॥ 1-17 ॥

(தும்ʼ) கஶானீ பண ஈச்சா² வினானோ, விகாரரஹித, சிந்தா-
ரஹித (நிர் +ப⁴ர = பா⁴ர வினானோ), ஶாந்த அந்த꞉கரணவாளோ, ஊண்டீ³
பு³த்³தி⁴வாளோ, க்ஷோப⁴ரஹித அனே மாத்ர சைதன்யமாம்ʼ ஜ நிஷ்டா² ராக²னாரோ தா².17

ஸாகாரமந்ருʼதம்ʼ வித்³தி⁴ நிராகாரம்ʼ து நிஶ்சலம் ।
ஏதத்தத்த்வோபதே³ஶேன ந புனர்ப⁴வஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 1-18 ॥

(தும்ʼ ஶரீராதி³க) ஸாகார வஸ்துஓ)நே கோ²டீ மான அனே
நிராகாரனே நிஶ்வல அர்தா²த் நித்ய மான. ஆ தத்வனா (அர்தா²த்
நிராகார தத்த்வனா) உபதே³ஶதீ² ப²ரீ ஸம்ʼஸாரமாம்ʼ) ஜன்மவானோ ஸம்ப⁴வ
ரஹேதோ நதீ². 18

யதை²வாத³ர்ஶமத்⁴யஸ்தே² ரூபே(அ)ந்த꞉ பரிதஸ்து ஸ꞉ ।
ததை²வா(அ)ஸ்மின் ஶரீரே(அ)ந்த꞉ பரித꞉ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 1-19 ॥

ஜேவீ ரீதே ஆரஸானீ மத்⁴யமாம்ʼ (ப்ரதிபி³பி³த ப³னேலா)
ரூபனீ அந்த³ர தேம ஜ (ப³ஹார) சாரே பா³ஜுஏ மாத்ர ஏ
(ஆரஸோ) ஜ ரஹேலோ சே² (அனே தேனா ஸிவாய தேநாதீ² ஜுது³ம்ʼ பீ³ஜும்ʼ
காம்ʼஈ நதீ²), தேவீ ரீதே ஆ ஶரீரமாம்ʼ பண அந்த³ர தேம ஜ (ப³ஹார)
சாரே பா³ஜுஏ ஏக மாத்ர பரமேஶ்வர ஜ அர்தா²த் சைதன்ய ஜ ரஹேலும்ʼ
சே² (அனே தேனா ஸிவாய தேநாதீ² ஜுது³ம்ʼ பீ³ஜும்ʼ காம்ʼஈ ஜ நதீ².) 19

ஏகம்ʼ ஸர்வக³தம்ʼ வ்யோம ப³ஹிரந்தர்யதா² க⁴டே ।
நித்யம்ʼ நிரந்தரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வபூ⁴தக³ணே ததா² ॥ 1-20 ॥

ஜேவீ ரீதே க⁴டா³மாம்ʼ ப³ஹார தேம ஜ அந்த³ர ஏக அனே
ஸர்வவ்யாபக ஆகாஶ ரஹேலும்ʼ சே², தேவீ ரீதே ஸமஸ்த பூ⁴தக³ணோமாம்ʼ
(அந்த³ர தேம ஜ ப³ஹார) நித்ய, அவிநாஶீ ப்³ரஹ்ம ரஹேலும்ʼ சே². 20

ப்ரகரண ர – ஶிஷ்யானுப⁴வப்ரகரண

ஜனக உவாச ॥
அஹோ நிரஞ்ஜன꞉ ஶாந்தோ போ³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ ப்ரக்ருʼதே꞉ பர꞉ ।
ஏதாவந்தமஹம்ʼ காலம்ʼ மோஹேனைவ விட³ம்பி³த꞉ ॥ 2-1 ॥

ஜனக கஹே சே²: “ஹும்ʼ” நிர்தோ³ஷ, ஶாந்த, போ³த⁴ரூப அனே ப்ரக்ருʼதிதீ²
பர சு²ம்ʼ. அஹோ ! (ஆஶ்சர்யனீ வாத சே² கே) ஆடலா ஸமய ஸுதீ⁴
மோஹ வடே³ ட²கா³யோ சு²ம்ʼ. 1

யதா² ப்ரகாஶயாம்யேகோ தே³ஹமேனம்ʼ ததா² ஜக³த் ।
அதோ மம ஜக³த்ஸர்வமத²வா ந ச கிஞ்சன ॥ 2-2 ॥

ஜேவீ ரீதே ஆ தே³ஹனே ஏக மாத்ர “ஹும்ʼ” சு²ம்ʼ ஜ ப்ரகாஶமான கரும்ʼ
சு²ம்ʼ, தேவீ ரீதே ஜக³தனே பண “ஹும்ʼ” ஜ ப்ரகாஶமான கரு சு²ம்ʼ.
ஆதீ² ஸமஸ்த ஜக³த ஜ மாரும்ʼ சே² அத²வா காம்ʼஈ பண மாரும்ʼ நதீ².2

ஸ ஶரீரமஹோ விஶ்வம்ʼ பரித்யஜ்ய மயாது⁴னா ।
குதஶ்சித் கௌஶலாத்³ ஏவ பரமாத்மா விலோக்யதே ॥ 2-3 ॥

அஹோ! (ஆஶ்சர்யனீ வாத சே² கே) ஶரீர ஸஹித விஶ்வனோ
த்யாக³ கரீனே அர்தா²த் போதாதீ² ஜுது³ம்ʼ ஸமஜீனே கோஈ ரீதே குஶளதா
அர்தா²த் யுக்தி-ப்ரயுக்திதீ² ஹவே மாரா வடே³ பரமாத்மா ஜோவாய சே².
(அர்தா²த் விஶ்வ பரமாத்மாதீ² ஜுது³ம்ʼ ந ஹோவா ச²தாம்ʼ பஹேலாம்ʼ தேனே ஸத்யவத்
க³ண்யு, பரந்து, ஹவே ஜ்ஞான த²வாதீ² யுக்தி-ப்ரயுக்தி, உபதே³ஶ, ஈத்யாதி³ வடே³
தேனும்ʼ மித்²யாத்வ ப்ரதீத த²ஈ பரமாத்மானும்ʼ த³ர்ஶன மனே தா²ய சே².) 3

யதா² ந தோயதோ பி⁴ன்னாஸ்தரங்கா³꞉ பே²னபு³த்³பு³தா³꞉ ।
ஆத்மனோ ந ததா² பி⁴ன்னம்ʼ விஶ்வமாத்மவிநிர்க³தம் ॥ 2-4 ॥

ஜேம (பாணீதீ² உத்பன்ன க³யேலா) தரங்கோ³, பீ²ண அனே
போடா பாணீதீ² பி⁴ன்ன நதீ², தேம ஆத்மாமாந்தீ² ப³ஹார நீகலேவும்ʼ
விஶ்வ ஆத்மாதீ² பி⁴ன்ன நதீ². 4

தந்துமாத்ரோ ப⁴வேத்³ ஏவ படோ யத்³வத்³ விசாரித꞉ ।
ஆத்மதன்மாத்ரமேவேத³ம்ʼ தத்³வத்³ விஶ்வம்ʼ விசாரிதம் ॥ 2-5 ॥

ஜேம விசார கரதாம்ʼ ஜணாய சே² கே கபடு³ம்ʼ தாந்தணாரூப ஜ
(அர்தா²த் தாந்தணாதீ² கபடா³னும்ʼ அஸ்திதத்வ பி⁴ன்ன நதீ²), தேம விசார
கரதாம்ʼ ஜணாய சே² கே ஆ விஶ்வ ஆத்மானோ ஜ அம்ʼஶ சே² (அர்தா²த்
பி⁴ன்ன நதீ². 5

யதை²வேக்ஷுரஸே க்ல்ருʼப்தா தேன வ்யாப்தைவ ஶர்கரா ।
ததா² விஶ்வம்ʼ மயி க்ல்ருʼப்தம்ʼ மயா வ்யாப்தம்ʼ நிரந்தரம் ॥ 2-6 ॥

ஜேம ஶேரடீ³னா ரஸமாம்ʼ கல்பாயேலீ (அர்தா²த் ப³னாவேலீ)
ஸாகர தேனா (ஶேரடீ³னா ரஸ) வடே³ ஜே வ்யாப்த ஹோய சே² தேம “அஹம்ʼ” மாம்ʼ
கல்பாயேலும்ʼ விஶ்வ “அஹம்ʼ” வடே³ வ்யாப்த ரஹே சே². 6

ஆத்மஜ்ஞானாஜ்ஜக³த்³ பா⁴தி ஆத்மஜ்ஞானான்ன பா⁴ஸதே ।
ரஜ்ஜ்வஜ்ஞாநாத³ஹிர்பா⁴தி தஜ்ஜ்ஞாநாத்³ பா⁴ஸதே ந ஹி ॥ 2-7 ॥

ஆத்மானா (ஸ்வரூபனா) அஜ்ஞானனே லஈனே ஜ ஜக³த பா⁴ஸ-
மான தா²ய சே² ।பரந்து ஆத்மஜ்ஞான த²தாம்ʼ பா⁴ஸதும்ʼ நதீ². தோ³ரடா³னா
அஜ்ஞானதீ² ஜ ஸர்பனீ பா⁴ந்தி தா²ய சே². பரந்து தேனும்ʼ (அர்தா²த் தோ³ரடா³-
நும்ʼ) ஜ்ஞான த²தாம்ʼ (ஸர்ப) பா⁴ஸனே நதீ². 7

ப்ரகாஶோ மே நிஜம்ʼ ரூபம்ʼ நாதிரிக்தோ(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ தத꞉ ।
யதா³ ப்ரகாஶதே விஶ்வம்ʼ ததா³ஹம்ʼ பா⁴ஸ ஏவ ஹி ॥ 2-8 ॥

ப்ரகாஶ ஏஜ மாரும்ʼ போதானும்ʼ ஸ்வரூப சே², தேநாதீ² அதிரிகத
(அ்தா²த ஜுதோ³) “ஹும்ʼ” சு²ம்ʼ ஜ நஹிம்ʼ. ஜயாரே விஶ்வ ப்ரகாஶே சே² (அர்தா²த்
பா⁴ஸமான தா²ய சே²,) த்யாரே பண தே “அஹம்ʼ” (அர்தா²த் “ஹும்ʼ”) நோ ஜ
பா⁴ஸ சே². (ஏடலே கே “அஹம்ʼ” ஜ விஶ்வரூபே பா⁴ஸே சே².) 8

அஹோ விகல்பிதம்ʼ விஶ்வமஜ்ஞானான்மயி பா⁴ஸதே ।
ரூப்யம்ʼ ஶுக்தௌ ப²ணீ ரஜ்ஜௌ வாரி ஸூர்யகரே யதா² ॥ 2-9 ॥

ஜேம அஜ்ஞானதீ² கல்பாயேலும்ʼ ரூபும்ʼ சீ²பமாம்ʼ பா⁴ஸே சே², ஸர்ப
தோ³ரடா³மாம்ʼ பா⁴ஸே சே² (அனே ம்ருʼக³)ஜள ஸூர்யனாம்ʼ கிரணீமாம்ʼ பா⁴ஸே
சே², தேம அரே! அஜ்ஞானதீ² (ஜ) கல்பாயேலும்ʼ விஶ்வ மாராமாம்ʼ
(அர்தா²த், “ஹும்ʼ” மாம்ʼ) பா⁴ஸே சே². 9

மத்தோ விநிர்க³தம்ʼ விஶ்வம்ʼ மய்யேவ லயமேஷ்யதி ।
ம்ருʼதி³ கும்போ⁴ ஜலே வீசி꞉ கனகே கடகம்ʼ யதா² ॥ 2-10 ॥

ஜேம (மாடீமாந்தீ² த²யேலோ) த⁴டோ³ மாடீமாம்ʼ, (பாணீமாந்தீ²
உபஜேலோ) தரங்க³ பாணீமாம்ʼ, அனே (ஸோநாமாந்தீ² ப³னேலும்ʼ) கடு³ம்ʼ
ஸோநாமாம்ʼ லய பாமே சே², தேம மாரா (அர்தா²த் “அஹம்ʼ”) மாந்தீ² உத்³த³ப⁴வ
பாமேலும்ʼ விஶ்வ மாராமாம்ʼ (அர்தா²த் “அஹம்ʼ” மாம்ʼ) ஜ லய பாமஶே. 10

அஹோ அஹம்ʼ நமோ மஹ்யம்ʼ விநாஶோ யஸ்ய நாஸ்தி மே ।
ப்³ரஹ்மாதி³ஸ்தம்ப³பர்யந்தம்ʼ ஜக³ந்நாஶோ(அ)பி திஷ்ட²த꞉ ॥ 2-11 ॥

ப்³ரஹ்மாதீ² மாண்டீ³னே. துண ஸுதீ⁴னாம்ʼ ஜக³தனோ நாஶ த²தாம்ʼ பண
ஜே “ஹும்ʼ” நோ விநாஶ த²தோ நதீ² தேவா “ஹும்ʼ” நே நமஸ்கார ஹோ. அஹோ
“அஹம்ʼ” (அர்தா²த் “ஹும்ʼ”) கேடலோ ஆஶ்சர்யப⁴ர்யோ சு²ம்ʼ! 11

அஹோ அஹம்ʼ நமோ மஹ்யம்ʼ ஏகோ(அ)ஹம்ʼ தே³ஹவானபி ।
க்வசின்ன க³ந்தா நாக³ந்தா வ்யாப்ய விஶ்வமவஸ்தி²த꞉ ॥ 2-12 ॥

அஹோ “அஹம்ʼ” ! மனே (அர்தா²த் “அஹம்ʼ”) நே நமஸ்கார ஹோ.
தே³ஹதா⁴ரீ ஹோவா ச²தாம்ʼ ஏக ஜ சு²ம்ʼ, நதீ² (கஶே) ஜதோ கே
நதீ² (கஶே) ஆவதோ, பரந்து விஶ்வனே வ்யாபீனே ரஹ்யோ சு²ம்ʼ. 12

அஹோ அஹம்ʼ நமோ மஹ்யம்ʼ த³க்ஷோ நாஸ்தீஹ மத்ஸம꞉ ।
அஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶ்ய ஶரீரேண யேன விஶ்வம்ʼ சிரம்ʼ த்⁴ருʼதம் ॥ 2-13 ॥

அஹோ “அஹம்ʼ” ! மனே (அர்தா²த் “அஹம்ʼ” நே) நமஸ்கார
மாரா ஜேவோ சதுர கோஈ நதீ² கே ஜேனா வடே³ ஶரீர ஸாதே²
ஸாத்⁴யா வினா ஆ விஶ்வ சிரகாலதீ² தா⁴ரண கராயும்ʼ சே². 13

அஹோ அஹம்ʼ நமோ மஹ்யம்ʼ யஸ்ய மே நாஸ்தி கிஞ்சன ।
அத²வா யஸ்ய மே ஸர்வம்ʼ யத்³ வாங்மனஸகோ³சரம் ॥ 2-14 ॥

அஹோ “அஹம்ʼ” ! மனே (அர்தா²த் “அஹம்ʼ” நே) நமஸ்கார ஹோ கே
“மாரா” மாம்ʼ காம்ʼஈ ஜ நதீ², அத²வா தோ ஜே “மாரா”மாம்ʼ வாணீ
மனனா விஷயரூப ப³னேலும்ʼ ப³து⁴ம்ʼ ய சே². 14

ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ ததா² ஜ்ஞாதா த்ரிதயம்ʼ நாஸ்தி வாஸ்தவம் ।
அஜ்ஞாநாத்³ பா⁴தி யத்ரேத³ம்ʼ ஸோ(அ)ஹமஸ்மி நிரஞ்ஜன꞉ ॥ 2-15 ॥

ஜ்ஞான, ஜ்ஞேய, அனே ஜ்ஞாதா ஏ த்ரிபுடீ ஜ்யாம்ʼ வாஸ்தவிக ரீதே நதீ²,
பரந்து ஏ ஜ்யாம்ʼ அஜ்ஞானனே லஈனே பா⁴ஸே சே², தே “ஹும்ʼ” நிரஞ்ஜன சு²ம்ʼ. 15

த்³வைதமூலமஹோ து³꞉க²ம்ʼ நான்யத்தஸ்யா(அ)ஸ்தி பே⁴ஷஜம் ।
த்³ருʼஶ்யமேதன் ம்ருʼஷா ஸர்வம்ʼ ஏகோ(அ)ஹம்ʼ சித்³ரஸோமல꞉ ॥ 2-16 ॥

அஹோ! ஜே த்³வைததீ² உத்பன்ன த²தும்ʼ து³꞉க² சே² தேனும்ʼ (ஸத்ய
ஜ்ஞான ஸிவாய) பீ³ஜும்ʼ காம்ʼஈ ஓஸட³ நதீ². ஆ ஸமஸ்த த்³ருʼஶ்யப்ரபஞ்ச
மித்²யா சே². “ஹும்ʼ” ஏக அனே ஶுத்³த⁴ சைதன்ய ரஸ சு²ம்ʼ. 16

போ³த⁴மாத்ரோ(அ)ஹமஜ்ஞாநாத்³ உபாதி⁴꞉ கல்பிதோ மயா ।
ஏவம்ʼ விம்ருʼஶதோ நித்யம்ʼ நிர்விகல்பே ஸ்தி²திர்மம ॥ 2-17 ॥

“ஹும்ʼ” கேவள போ³த⁴ரூப சு²ம்ʼ; அஜ்ஞானனே லஈனே ஜ மேம்ʼ (ஆ
த்³வைத-ப்ரபஞ்சரூப) உபாதி⁴னீ கல்பனா கரீ சே². ஆம நித்ய விசார
கரதாம்ʼ கரதாம்ʼ நிர்விகல்ப அவஸ்தா²மாம்ʼ மாரீ ஸ்தி²தி த²ஈ சே². 17

ந மே ப³ந்தோ⁴(அ)ஸ்தி மோக்ஷோ வா ப்⁴ராந்தி꞉ ஶாந்தோ நிராஶ்ரயா ।
அஹோ மயி ஸ்தி²தம்ʼ விஶ்வம்ʼ வஸ்துதோ ந மயி ஸ்தி²தம் ॥ 2-18 ॥

அஹோ மாராமாம்ʼ ரஹேலும்ʼ விஶ்வ க²ரும்ʼ ஜோதாம்ʼ மாராமாம்ʼ ரஹேலும்ʼ ஜ நதீ².
மனே ப³ந்த⁴ பண நதீ² கே மோக்ஷ பண நதீ². ஆஶ்ரய (அத²வா ஆதா⁴ர)
வினா (ஊபீ⁴ த²யேலீ ஜக³தரூப) ப்⁴ராந்தி ஶாந்த த²ஈ க³ஈ சே². 18

ஸஶரீரமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ ந கிஞ்சிதி³தி நிஶ்சிதம் ।
ஶுத்³த⁴சின்மாத்ர ஆத்மா ச தத்கஸ்மின் கல்பனாது⁴னா ॥ 2-19 ॥

ஶரீர ஸாதே² ஆ விஶ்வ கஶு சே² ஜ நஹி அனே ஆத்மா ஶுத்³த⁴
சைதன்ய மாத்ர சே², தோ பசீ² ஜக³தனீ கல்பனா ஶாமாம்ʼ கரவீ? 19

ஶரீரம்ʼ ஸ்வர்க³நரகௌ ப³ந்த⁴மோக்ஷௌ ப⁴யம்ʼ ததா² ।
கல்பநாமாத்ரமேவைதத் கிம்ʼ மே கார்யம்ʼ சிதா³த்மன꞉ ॥ 2-20 ॥

ஶரீர, ஸ்வர்க³-நரக, ப³ந்த⁴-மோக்ஷ அனே ப⁴ய ஏ ப³து⁴ம்ʼ
கல்பநாமாத்ர ஜ சே². தேனீ ஸாதே² சிதா³த்மாரூப மாரோ ஶோ ஸம்ப³ந்த⁴ சே²? 20

அஹோ ஜனஸமூஹே(அ)பி ந த்³வைதம்ʼ பஶ்யதோ மம ।
அரண்யமிவ ஸம்ʼவ்ருʼத்தம்ʼ க்வ ரதிம்ʼ கரவாண்யஹம் ॥ 2-21 ॥

அஹோ, (ஆ ஸமரத) ஜனஸமுதா³யமாம்ʼ பண த்³வைத ந
ஜோனாரா ஏவா மாரே மாடே (ப³து⁴ம்ʼ ய) ஜங்க³ல ஜேவும்ʼ த²ஈ க³யும்ʼ சே²,
தே பசீ² ஶாமாம்ʼ ஆஸக்தி ராகு²ம்ʼ? 21

நாஹம்ʼ தே³ஹோ ந மே தே³ஹோ ஜீவோ நாஹமஹம்ʼ ஹி சித் ।
அயமேவ ஹி மே ப³ந்த⁴ ஆஸீத்³யா ஜீவிதே ஸ்ப்ருʼஹா ॥ 2-22 ॥

ஹும்ʼ தே³ஹ நதீ², தேம தே³ஹ மாரோ நதீ² அனே “ஹும்ʼ” ஜீவ பண நதீ²,
காரண கே “ஹும்ʼ” சைதன்ய சு²ம்ʼ. ஜீவன ப்ரத்யே ஜே ஈச்சா² ஹதீ தே ஜ மாரே
மாடே ப³ந்த⁴ன ஹதும்ʼ, 22

அஹோ பு⁴வனகல்லோலைர்விசித்ரைர்த்³ராக் ஸமுத்தி²தம் ।
மய்யனந்தமஹாம்போ⁴தௌ⁴ சித்தவாதே ஸமுத்³யதே ॥ 2-23 ॥

அஹோ ! அனந்த மஹாஸாக³ரரூப மாராமாம்ʼ சித்தரூபீ வாயு வாதாம்ʼ
ஜக³தரூப விசித்ர தரங்கோ³ ஓசிதா ஊட²யா. 23

மய்யனந்தமஹாம்போ⁴தௌ⁴ சித்தவாதே ப்ரஶாம்யதி ।
அபா⁴க்³யாஜ்ஜீவவணிஜோ ஜக³த்போதோ வினஶ்வர꞉ ॥ 2-24 ॥

அனந்த மஹாஸாக³ரரூப மாராமாம்ʼ சித்தரூப வாயு ஶாந்த ப³னீ
ஜீவரூப வாணியா (வேபாரீ)நும்ʼ ஜக³தரூப வஹாண கமனஸீபே³ க³யும்ʼ. 24

மய்யனந்தமஹாம்போ⁴தா⁴வாஶ்சர்யம்ʼ ஜீவவீசய꞉ ।
உத்³யந்தி க்⁴னந்தி கே²லந்தி ப்ரவிஶந்தி ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 2-25 ॥

ஆஶ்சர்ய (நீ வாத) சே² கே அனந்த மஹாஸாக³ரரூப மாராமா
ஜீவரூப மோஜாம்ʼஓ ஆபோஆப ஜ உத்பன்ன தா²ய சே². அத²டா³ய சே²,
ரமே சே² (அனே) லய பாமே சே². ரப

ப்ரகரண 3 – ஆக்ஷேபோபதே³ஶப்ரகரண

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥
அவிநாஶினமாத்மானம்ʼ ஏகம்ʼ விஜ்ஞாய தத்த்வத꞉ ।
தவாத்மஜ்ஞானஸ்ய தீ⁴ரஸ்ய கத²மர்தா²ர்ஜனே ரதி꞉ ॥ 3-1 ॥

அஷ்டாவக்ர போ³ல்யா : ஆத்மானே வாஸ்தவிக ரீதே ஏக அனே
அவிநாஶீ ஜாண்யா பசீ², ஆத்மஜ்ஞ அனே தீ⁴ர ஏவா தனே த⁴னனீ
ப்ராப்தி ப்ரத்யே ப்ரீதி கேம தா²ய சே²? 1

ஆத்மாஜ்ஞாநாத³ஹோ ப்ரீதிர்விஷயப்⁴ரமகோ³சரே ।
ஶுக்தேரஜ்ஞானதோ லோபோ⁴ யதா² ரஜதவிப்⁴ரமே ॥ 3-2 ॥

அஹோ! ஜேம சீ²பனா அஜ்ஞானதீ² ரூபாரூப ப்⁴ரமமாம்ʼ லோப⁴
ஊபஜே சே², தேம ஆத்மானா அஜ்ஞானதீ² விஷயோரூப ப்⁴ரமாத்மக வஸ்துமாம்ʼ
ப்ரீதி தா²ய சே². ர

விஶ்வம்ʼ ஸ்பு²ரதி யத்ரேத³ம்ʼ தரங்கா³ இவ ஸாக³ரே ।
ஸோ(அ)ஹமஸ்மீதி விஜ்ஞாய கிம்ʼ தீ³ன இவ தா⁴வஸி ॥ 3-3 ॥

ஜேமாம்ʼ விஶ்வ, ஸமுத்³ரமாம்ʼ தரங்க³தீ ஜேம ஸ்பூ²ரே சே² தே “ஹும்ʼ” ஜ
சு²ம்ʼ ஏம ஜாண்யா பசீ² (பண) தும்ʼ பாமர மனுஷ்யனீ ஜேம ஶா
மாடே தோ³டா³தோ³ட³ கரே சே²? 3

ஶ்ருத்வாபி ஶுத்³த⁴சைதன்ய ஆத்மானமதிஸுந்த³ரம் ।
உபஸ்தே²(அ)த்யந்தஸம்ʼஸக்தோ மாலின்யமதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 3-4 ॥

ஆத்மானே ஶுத்³த⁴ சைதன்யரூப அனே அத்யந்த ஸுந்த³ர ஜாணவா
ச²தாம்ʼ ஜே (மனுஷ்ய) விஷயோமாம்ʼ அத்யந்த ஆஸக்த ப³னே சே², தே
மலினதானே ஜ பாமே சே². 4

ஸர்வபூ⁴தேஷு சாத்மானம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானி சாத்மனி ।
முனேர்ஜானத ஆஶ்சர்யம்ʼ மமத்வமனுவர்ததே ॥ 3-5 ॥

போதானா ஆத்மானே ஸர்வ பூ⁴தமாம்ʼ அனே ஸர்வ பூ⁴தோனே போதானா
ஆத்மாம்ʼமாம்ʼ ஜாணனாரா முனிமாம்ʼ பண மமத்வ சாலு ரஹே சே² (ஏ தோ)
ஆஶ்சர்யனீ வாத சே². ப

ஆஸ்தி²த꞉ பரமாத்³வைதம்ʼ மோக்ஷார்தே²(அ)பி வ்யவஸ்தி²த꞉ ।
ஆஶ்சர்யம்ʼ காமவஶகோ³ விகல꞉ கேலிஶிக்ஷயா ॥ 3-6 ॥

பரம அத்³வைதமாம்ʼ ஸ்தி²த த²யேலோ அனே மோக்ஷனே மாடே ப்ரயாஸ
கரதோ. (மனுஷ்ய) பண போ⁴க³னா அப்⁴யாஸனே லஈனே வ்யாகுள ப³னேலோ
ஹோஈ காமனே வஶ தா²ய சே², தே ஆஶ்ரர்ய சே². 6

உத்³பூ⁴தம்ʼ ஜ்ஞானது³ர்மித்ரமவதா⁴ர்யாதிது³ர்ப³ல꞉ ।
ஆஶ்சர்யம்ʼ காமமாகாங்க்ஷேத் காலமந்தமனுஶ்ரித꞉ ॥ 3-7 ॥

உத்பன்ன த²யேலா ஜ்ஞானனா ஶத்ருனே ஜாணதோ ச²தாம்ʼ அத்யந்த து³ர்ப³ல
அனே அந்தகாலனே ப்ராப்த த²யேலோ (மனுஷ்ய) விஷயபோ⁴க³னீ ஈச்சா²
கரே சே², தே ஆஶ்சர்ய சே² 7

இஹாமுத்ர விரக்தஸ்ய நித்யாநித்யவிவேகின꞉ ।
ஆஶ்சர்யம்ʼ மோக்ஷகாமஸ்ய மோக்ஷாத்³ ஏவ விபீ⁴ஷிகா ॥ 3-8 ॥

ஆ லோக அனே பரலோக ப்ரத்யே விரகத, நித்ய அனே அநித்ய
வஸ்துனா பே⁴த³னே ஸமஜனார (அனே) மோக்ஷனீ ஈச்சா²வாளா மனுஷ்யனே
மோக்ஷதீ² ஜ ப⁴ய சே², ஏ ஜ ஆஶ்சர்ய சே². 8

தீ⁴ரஸ்து போ⁴ஜ்யமானோ(அ)பி பீட்³யமானோ(அ)பி ஸர்வதா³ ।
ஆத்மானம்ʼ கேவலம்ʼ பஶ்யன் ந துஷ்யதி ந குப்யதி ॥ 3-9 ॥

தீ⁴ர மனுஷ்ய போ⁴க³ போ⁴க³வதோ ச²தாம்ʼ பண அனே பீடா³யுக்த
ப³னதோ ஹோவா ச²தாம்ʼ பண ஹமேஶ கேவள ஆத்மானே ஜ ஜோதோ ஹோஈ
ப்ரஸன்ன த²தோ நதீ² தேம ஜ கோப பண கரதோ நதீ². 9

சேஷ்டமானம்ʼ ஶரீரம்ʼ ஸ்வம்ʼ பஶ்யத்யன்யஶரீரவத் ।
ஸம்ʼஸ்தவே சாபி நிந்தா³யாம்ʼ கத²ம்ʼ க்ஷுப்⁴யேத் மஹாஶய꞉ ॥ 3-10 ॥

ப்ரவ்ருʼத்தியுகத போதானா ஶரீரனே ஜே பீ³ஜானா ஶரீரனீ ஜேம ஜுஏ
சே² ஏவோ மஹாத்மா புருஷ ஸ்துதிதீ² அத²வா நிதா³தீ² பண கேம க்ஷோப⁴ பாமே? 10

மாயாமாத்ரமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ பஶ்யன் விக³தகௌதுக꞉ ।
அபி ஸந்நிஹிதே ம்ருʼத்யௌ கத²ம்ʼ த்ரஸ்யதி தீ⁴ரதீ⁴꞉ ॥ 3-11 ॥

ஆ விஶ்வனே மாயாமாத்ர ஜோனார அனே தேதீ² ஜ குதூஹல
வினானோ, ஶாந்த பு³த்³தி⁴வாளோ மனுஷ்ய ம்ருʼத்யு பாஸே ஹோய தோ பண கேவீ
ரீதே த்ராஸ பாமே? 11

நி꞉ஸ்ப்ருʼஹம்ʼ மானஸம்ʼ யஸ்ய நைராஶ்யே(அ)பி மஹாத்மன꞉ ।
தஸ்யாத்மஜ்ஞானத்ருʼப்தஸ்ய துலனா கேன ஜாயதே ॥ 3-12 ॥

ஜே மஹாத்மானும்ʼ மன நிராஶானே ப்ரஸங்கே³ பண (தத்³த³ன)
நி:ஸ்ப்ருʼஹ ரஹே சே² தேவா ஆத்மஜ்ஞானதீ² ஸந்துஷ்ட (மஹாத்மா)நீ துலனா
கோனீ ஸாதே² த²ஈ ஶகே சே²? 12

ஸ்வபா⁴வாத்³ ஏவ ஜானானோ த்³ருʼஶ்யமேதன்ன கிஞ்சன ।
இத³ம்ʼ க்³ராஹ்யமித³ம்ʼ த்யாஜ்யம்ʼ ஸ கிம்ʼ பஶ்யதி தீ⁴ரதீ⁴꞉ ॥ 3-13 ॥

ஆ த்³ருʼஶ்ய (விஶ்வ) ஸ்வபா⁴வதீ² ஜ காம்ʼஈ நதீ² ஏம ஜாண-
நார ஏ ஶாந்த பு³த்³தி⁴வாளோ (மனுஷ்ய) ஶும்ʼ ஏம ஜூஏ சே² கே ஆ
க்³ரஹண கரவா யோக்³ய சே² கே ஆ த்யாக³ கரவா யோக்³ய சே²? 13

அந்தஸ்த்யக்தகஷாயஸ்ய நிர்த்³வந்த்³வஸ்ய நிராஶிஷ꞉ ।
யத்³ருʼச்ச²யாக³தோ போ⁴கோ³ ந து³꞉கா²ய ந துஷ்டயே ॥ 3-14 ॥

(விஷய-வாஸனாரூப) மளனோ ஜேணே அந்த꞉கரணதீ² த்யாக³
கரேலோ சே² அனே ஜே த்³வந்த³தீ² ரஹித த²யோ சே² அனே ஜே ஆஶாதீ² ரஹித
த²யோ சே², தேனே ஸஹஜ ப்ராப்த த²தோ போ⁴க³ து³꞉க² பண நதீ² ஆபதோ
தேம ஜ ஹர்ஷ பண நதீ² பமாட³தோ. 14

ப்ரகரண 4 – புன꞉ஶிஷ்யானுப⁴வப்ரகரண

ஜனக உவாச ॥
ஹந்தாத்மஜ்ஞானஸ்ய தீ⁴ரஸ்ய கே²லதோ போ⁴க³லீலயா ।
ந ஹி ஸம்ʼஸாரவாஹீகைர்மூடை⁴꞉ ஸஹ ஸமானதா ॥ 4-1 ॥

ஜனக போ³ல்யா : ஆ, போ⁴க³ரூப லீலாதீ² கீடா³ கரதா அனே ।
ஆத்மஜ்ஞானீ ஏவா தீ⁴ர புருஷனீ ஸாதே² ஸம்ʼஸாரீ ஏவா மூட⁴
மனுஷ்யனீ ஸமானதா கஶீ சே² ஜ நஹி. 1

யத் பத³ம்ʼ ப்ரேப்ஸவோ தீ³னா꞉ ஶக்ராத்³யா꞉ ஸர்வதே³வதா꞉ ।
அஹோ தத்ர ஸ்தி²தோ யோகீ³ ந ஹர்ஷமுபக³ச்ச²தி ॥ 4-2 ॥

ஜே (ஆத்ம) பத³னீ ஈச்சா² கரதா இந்த்³ர ஆதி³ ஸர்வ
(தே பத³னீ ப்ராப்தி ந த²தாம்ʼ) தீ³னதானே ப்ராப்த கரே சே². (அர்தா²த்
ஶோகாதுர ப³னே சே²), த்யாம்ʼ ஸ்தி²ர ப³னேலோ யோகீ³ ஹர்ஷ பாமதோ நதீ²,
ஏ ஆஶ்வர்யனீ வாத சே². ர

தஜ்ஜ்ஞஸ்ய புண்யபாபாப்⁴யாம்ʼ ஸ்பர்ஶோ ஹ்யந்தர்ன ஜாயதே ।
ந ஹ்யாகாஶஸ்ய தூ⁴மேன த்³ருʼஶ்யமானாபி ஸங்க³தி꞉ ॥ 4-3 ॥

ஏ (ஆத்ம)பத³னே ஜாணனாரனே அந்த꞉கரணமாம்ʼ புண்ய அனே
பாபனோ ஸ்பர்ஶ லாக³தோ நதீ². ப³ஹாரதீ² தே³கா²தீ ஹோவா ச²தாம்ʼ பண
ஆகாஶனே வாஸ்தவிக ரீதே து⁴மாடா³ ஸாதே² ஸங்க³தி (ஸ்பர்ஶ) ஹோதீ நதீ². 3

ஆத்மைவேத³ம்ʼ ஜக³த்ஸர்வம்ʼ ஜ்ஞாதம்ʼ யேன மஹாத்மனா ।
யத்³ருʼச்ச²யா வர்தமானம்ʼ தம்ʼ நிஷேத்³து⁴ம்ʼ க்ஷமேத க꞉ ॥ 4-4 ॥

ஆ ஸமஸ்த ஜக³த ஆத்மரூப ஜ சே² ஏம ஜேணே ஜாண்யும்ʼ
சே² தேவா மஹாத்மானே ஸஹஜ க்ரியா கரதா அடகாவா கோண ஸமர்த²
தா²ய? (அர்தா²த் தேனீ ஸஹஜ க்ரியாமாம்ʼ விதி⁴-நிஷேத⁴ரூப ப³ந்த⁴னோ
கோண ஆரோபித கரீ ஶகே? கோஈ ஜ நஹி.) 4

ஆப்³ரஹ்மஸ்தம்ப³பர்யந்தே பூ⁴தக்³ராமே சதுர்விதே⁴ ।
விஜ்ஞஸ்யைவ ஹி ஸாமர்த்²யமிச்சா²னிச்சா²விவர்ஜனே ॥ 4-5 ॥

ப்³ரஹ்மாதீ² மாண்டீ³னே துண ஸுதீ⁴னீ (அண்ட³ஜ, ஸ்வேத³ஜ, ஜராயுஜ
அனே உத்³பி⁴ஜ்ஜ) சார ப்ரகாரனீ ஜீவ-ஜாதிஓமாம்ʼ மாத்ர
ஜ்ஞானீ ஜ ஈச்சா² அனே அனிச்சா²னே தூ³ர ஹடா²வவாமாம்ʼ ஸமர்த² சே². ப

ஆத்மானமத்³வயம்ʼ கஶ்சிஜ்ஜானாதி ஜக³தீ³ஶ்வரம் ।
யத்³ வேத்தி தத்ஸ குருதே ந ப⁴யம்ʼ தஸ்ய குத்ரசித் ॥ 4-6 ॥

கோஈக ஜ (போதானா) ஆத்மானே அனே ஜக³தனா ஈஶ்வரனே
அத்³வைத (ஏகரூப) ஜாணே சே². தே ஜே ஜாணே சே² தேனே ஜ ஆசரண
மாம்ʼ மூகே சே². தேனே கஶேதீ² பண ப⁴ய ஆவதோ நதீ². 6

ப்ரகரண ப – லயோபதே³ஶப்ரகரண

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥
ந தே ஸங்கோ³(அ)ஸ்தி கேனாபி கிம்ʼ ஶுத்³த⁴ஸ்த்யக்துமிச்ச²ஸி ।
ஸங்கா⁴தவிலயம்ʼ குர்வன்னேவமேவ லயம்ʼ வ்ரஜ ॥ 5-1 ॥

அஷ்டாவக கஹே சே²: தாரோ கஶானீ ஸாதே² பண ஸங்க³ சே² ஜ
நஹி. (ஆதீ²) தும்ʼ ஶுத்³த⁴ ஹோஈ ஶானோ த்யாக³ கரவானீ ஈச்சா² ராகே²
சே²? ஆ ப்ரமாணே (தே³ஹ-)ஸந்தா⁴தனோ (அர்தா²த் தே³ஹாபி⁴மானனோ)
விலய கரீ ஸ்வரூபமாம்ʼ லீன த²ஈ ஜா. 1

உதே³தி ப⁴வதோ விஶ்வம்ʼ வாரிதே⁴ரிவ பு³த்³பு³த³꞉ ।
இதி ஜ்ஞாத்வைகமாத்மானம்ʼ ஏவமேவ லயம்ʼ வ்ரஜ ॥ 5-2 ॥

ஸமுத்³ரமாம்ʼ ஜேம பரபோடோ உத³ய பாமே சே² தேம தாராமாந்தீ²
விஶ்வ உத³ய பாமே சே². ஏ ப்ரமாணே ஆத்மானே ஏகமாத்ர ஜாணீனே
ஸ்வரூபமாம்ʼ லீன த²ஈ ஜா. ர

ப்ரத்யக்ஷமப்யவஸ்துத்வாத்³ விஶ்வம்ʼ நாஸ்த்யமலே த்வயி ।
ரஜ்ஜுஸர்ப இவ வ்யக்தம்ʼ ஏவமேவ லயம்ʼ வ்ரஜ ॥ 5-3 ॥

வ்யகத ப³னேலும்ʼ வட³ ப்ரத்யக்ஷ ஹோவா ச²தாம்ʼ பண அவாஸ்தவிக
அர்தா²த் (மித்²யா) ஹோஈ நிர்மல ஏவா தாராமாம்ʼ தோ³ரடா³ம்ʼமாம்ʼ தே³கா²தா
ஸர்பனீ ஜேம சே² ஜ நஹி. ஆதீ² தும்ʼ ஸ்வரூபமாம்ʼ லீன த²ஈ ஜா. 3.

ஸமது³꞉க²ஸுக²꞉ பூர்ண ஆஶாநைராஶ்யயோ꞉ ஸம꞉ ।
ஸமஜீவிதம்ருʼத்யு꞉ ஸன்னேவமேவ லயம்ʼ வ்ரஜ ॥ 5-4 ॥

ஸுக².-து³:க²னே ஸரகா²ம்ʼ க³ணீ, பூர்ணதா ப்ராப்த கரீ, ஆஶா-
நிராஶானே ஸமான லேகீ², தேம ஜ ஜீவன அனே மரணனே பண
ஸரகா²ம்ʼ க³ணீ, தும்ʼ ஸ்வரூபமாம்ʼ லீன த²ஈ ஜா. 4

ப்ரகரண 6 – புன꞉ கு³ரூபதே³ஶப்ரகரண

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥
ஆகாஶவத³னந்தோ(அ)ஹம்ʼ க⁴டவத் ப்ராக்ருʼதம்ʼ ஜக³த் ।
இதி ஜ்ஞானம்ʼ ததை²தஸ்ய ந த்யாகோ³ ந க்³ரஹோ லய꞉ ॥ 6-1 ॥

அஷ்டாவக கஹே சே²: “அஹம்ʼ” (அர்தா²த். “ஹும்ʼ” ) ஆகாஶனீ
ஜேம அனந்த சு²ம்ʼ, அனே ஜக³த க⁴டா³னீ ஜேம ப்ரக்ருʼதிஜன்ய சே², ஆ
(க²ரும்ʼ) ஜ்ஞான சே². தோ பசீ² ஆ ஜக³த ஆதி³)நோ த்யாக³ பண
நதீ² த²ஈ ஶகதோ தேம தேனும்ʼ க்³ரஹண பண நதீ² கரீ ஶகாதும்ʼ, கே தேனோ
லய பண நதீ² ஸம்ப⁴வதோ. 1

மஹோத³தி⁴ரிவாஹம்ʼ ஸ ப்ரபஞ்சோ வீசிஸ(அ)ன்னிப⁴꞉ ।
இதி ஜ்ஞானம்ʼ ததை²தஸ்ய ந த்யாகோ³ ந க்³ரஹோ லய꞉ ॥ 6-2 ॥

“அஹம்ʼ” (அர்தா²த். “ஹும்ʼ” ) மஹாஸாக³ர ஜேவோ சு²ம்ʼ. அனே ஆ
ஜக³த-ப்ரபஞ்ச தரங்க³ ஜேவோ சே², ஆ (க²ரும்ʼ) ஶான சே². தோ பசீ²
ஆ ஜக³த ஆதி³)நோ த்யாக³ க்³ரஹண கே லய ஸம்ப⁴வதோ நதீ². ர

அஹம்ʼ ஸ ஶுக்திஸங்காஶோ ரூப்யவத்³ விஶ்வகல்பனா ।
இதி ஜ்ஞானம்ʼ ததை²தஸ்ய ந த்யாகோ³ ந க்³ரஹோ லய꞉ ॥ 6-3 ॥

ஆ “அஹம்ʼ” (அர்தா²த். “ஹும்ʼ” ) சீ²ப ஸமான சு²ம்ʼ அனே
விஶ்வனீ கல்பனா ரூபா ஸமான (விவர்த) சே², ஆ (க²ரும்ʼ) ஜ்ஞான
சே². தோ பசீ² ஆ (ஜக³த ஆதி³) தோ த்யாக³, க்³ரஹண கே லய
ஸம்ப⁴வதோ நதீ². 3

அஹம்ʼ வா ஸர்வபூ⁴தேஷு ஸர்வபூ⁴தான்யதோ² மயி ।
இதி ஜ்ஞானம்ʼ ததை²தஸ்ய ந த்யாகோ³ ந க்³ரஹோ லய꞉ ॥ 6-4 ॥

“அஹம்ʼ” (அர்தா²த். “ஹும்ʼ” ) ஜ ஸர்வ பூ⁴தோமாம்ʼ சே²- அனே ஸர்வ
பூ⁴தோ மாராமாம்ʼ சே², ஆ (க²ரும்ʼ) ஜ்ஞான சே². தோ பசீ² ஆ ஜக³த
ஆதி³ ஜதோ த்யாக³, க்³ரஹண கே லய ஸம்ப⁴வதோ நதீ². 4

ப்ரகரண 7 – ஶிஷ்யானுப⁴வப்ரகரண

ஜனக உவாச ॥
மய்யனந்தமஹாம்போ⁴தௌ⁴ விஶ்வபோத இதஸ்தத꞉ ।
ப்⁴ரமதி ஸ்வாந்தவாதேன ந மமாஸ்த்யஸஹிஷ்ணுதா ॥ 7-1 ॥

ஜனக கஹே சே²; “அஹம்ʼ” (அர்தா²த் மாரா) ரூப மஹாஸாக³ரமாம்ʼ
மனரூப பவன வடே³ விஶ்வரூப வஹாண ஆமதேம ப⁴மே சே². (பரந்து)
மனே (தேனீ) அஸஹனஶீலதா (அர்தா²த் உத்³வேக³) நதீ². 1

மய்யனந்தமஹாம்போ⁴தௌ⁴ ஜக³த்³வீசி꞉ ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
உதே³து வாஸ்தமாயாது ந மே வ்ருʼத்³தி⁴ர்ன ச க்ஷதி꞉ ॥ 7-2 ॥

“அஹம்ʼ” (அர்தா²த். மாரா) ரூப மஹாஸாக³ரமாம்ʼ ஏனீ மேளே
ஜக³தரூப தரங்க³ ஊடோ² அத²வா ஶாந்த த²ஈ ஜாஓ, பரந்து (தேதீ²)
நதீ². மாராமாம்ʼ காம்ʼஈ வ்ருʼத்³தி⁴ த²வானீ கே நதீ² காம்ʼஈ ஓசு²ம்ʼ த²வானும்ʼ. ர

மய்யனந்தமஹாம்போ⁴தௌ⁴ விஶ்வம்ʼ நாம விகல்பனா ।
அதிஶாந்தோ நிராகார ஏததே³வாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 7-3 ॥

“அஹம்ʼ” (அர்தா²த் மாரா)ரூப மஹாஸாக³ரமாம்ʼ விஶ்வ தோ
கல்பநாமாத்ர ஜ சே², அனே தேனா ஆஶ்ரயரூப “அஹம்ʼ” (அர்தா²த் ஹும்ʼ.)
தோ அத்யந்த ஶாந்த அனே ஆகாரஹித ஜ சு²ம்ʼ. 3

நாத்மா பா⁴வேஷு நோ பா⁴வஸ்தத்ரானந்தே நிரஞ்ஜனே ।
இத்யஸக்தோ(அ)ஸ்ப்ருʼஹ꞉ ஶாந்த ஏததே³வாஹமாஸ்தித꞉ ॥ 7-4 ॥

ஆத்மா விஶ்வமாம்ʼ நதீ², தேம ஜ த்யாம்ʼ அனந்த அனே நிரஞ்ஜன
(ஸ்தி²திமாம்ʼ)மாம்ʼ விஶ்வ பண நதீ². ஆதீ² தேனா ஆஶ்ரயரூப
“அஹம்ʼ” அர்தா²த் “ஹும்ʼ”) தோ ஆஸக்திரஹித, நி:ஸ்ப்ருʼஹ அனே ஶாந்த சு²ம்ʼ. 4

அஹோ சின்மாத்ரமேவாஹம்ʼ இந்த்³ரஜாலோபமம்ʼ ஜக³த் ।
இதி மம கத²ம்ʼ குத்ர ஹேயோபாதே³யகல்பனா ॥ 7-5 ॥

அஹோ “அஹம்ʼ” (அர்தா²த் “ஹும்ʼ”) தோ சைதன்யமாத்ர சு²ம்ʼ அனே ஜக³த
இந்த்³ரஜால (மாயா) ஜேவும்ʼ சே². ஆதீ² மாரே மாடே த்யாஜ்ய
அனே க்³ராஹ்யனீ கல்பனா கேவீ ரீதே அனே கயாம்ʼ ஹோய? ப

ப்ரகரண 8 – ப³ந்த⁴மோக்ஷப்ரகரண

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥
ததா³ ப³ந்தோ⁴ யதா³ சித்தம்ʼ கிஞ்சித்³ வாஞ்ச²தி ஶோசதி ।
கிஞ்சின் முஞ்சதி க்³ருʼஹ்ணாதி கிஞ்சித்³ த்³ருʼஷ்யதி குப்யதி ॥ 8-1 ॥

அஷ்டாவக்ர கஹே சே²: ஜ்யாரே சித்த காம்ʼஇ இச்சே², ஶோக கரே, காம்ʼஈ சோ²டீ³ (காம்ʼஈ)
க்³ரஹண கரே, காம்ʼஈ ஹர்ஷ பாமே, (கே) கோப கரே த்யாரே ப³ந்த⁴ன தா²ய சே². 1

ததா³ முக்திர்யதா³ சித்தம்ʼ ந வாஞ்ச²தி ந ஶோசதி ।
ந முஞ்சதி ந க்³ருʼஹ்ணாதி ந ஹ்ருʼஷ்யதி ந குப்யதி ॥ 8-2 ॥

ஜ்யாரே சித்த ஈச்சா² நதீ² கரதும்ʼ, ஶோக நதீ² கரதும்ʼ, சோ²டீ³
நதீ² தே³தும்ʼ. க்³ரஹண நதீ² கரதும்ʼ, ஹர்ஷ நதீ². பாமதும்ʼ (கே) கோப நதீ²
கரதும்ʼ த்யாரே மோக்ஷ தா²ய சே². ர

ததா³ ப³ந்தோ⁴ யதா³ சித்தம்ʼ ஸக்தம்ʼ காஶ்வபி த்³ருʼஷ்டிஷு ।
ததா³ மோக்ஷோ யதா³ சித்தமஸக்தம்ʼ ஸர்வத்³ருʼஷ்டிஷு ॥ 8-3 ॥

ஜயாரே சித்த கோஈ பண த்³ருʼஷ்டி (அர்தா²த் விஷயோ)மாம்ʼ ஆஸக்த
த²ஈ ஜாய சே², த்யாரே ப³ந்த⁴ன தா²ய சே². ஜயாரே சித்த ப³தீ⁴ய த்³ருʼஷ்டி
(அர்தா²த் விஷயோ) மாந்தீ² அனாஸக்த த²ஈ ஜாய சே², த்யாரே மோக்ஷ தா²ய சே². 3

யதா³ நாஹம்ʼ ததா³ மோக்ஷோ யதா³ஹம்ʼ ப³ந்த⁴னம்ʼ ததா³ ।
மத்வேதி ஹேலயா கிஞ்சின்மா க்³ருʼஹாண விமுஞ்ச மா ॥ 8-4 ॥

ஜ்யாரே “அஹம்ʼ” நதீ² த்யாரே மோக்ஷ சே² ஜ்யாரே “அஹம்ʼ” சே² த்யாரே
ப³ந்த⁴ன சே², ஏம ஸஹஜ விசாரீ ஆஶானும்ʼ பண க்³ரஹண கே த்யாக³ கர நஹி. 4

ப்ரகரண 9 – நிர்வேத³ப்ரகரண

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥
க்ருʼதாக்ருʼதே ச த்³வந்த்³வானி கதா³ ஶாந்தானி கஸ்ய வா ।
ஏவம்ʼ ஜ்ஞாத்வேஹ நிர்வேதா³த்³ ப⁴வ த்யாக³பரோ(அ)வ்ரதீ ॥ 9-1 ॥

அஷ்டாவக்ரே கஹ்யும்ʼ : க்ருʼத அனே அக்ருʼத கர்மோ தேம ஜ ஸுக²து³꞉கா²தி³
த்³வந்த்³வோ கோனாம்ʼ அத²வா கயாரே ஶாந்த த²யாம்ʼ சே²? ஆம ஜாணீனே அஹீம்ʼ
(ஆ ஸம்ʼஸாரமாம்ʼ கண்டாளீ ஜஈனே வ்ரத கர்ம ரஹித அனே த்யாக³பராயண தா².1

கஸ்யாபி தாத த⁴ன்யஸ்ய லோகசேஷ்டாவலோகனாத் ।
ஜீவிதேச்சா² பு³பு⁴க்ஷா ச பு³பு⁴த்ஸோபஶம꞉ க³தா꞉ ॥ 9-2 ॥

ப்ரிய (ஜனக)! கோஈக ஜ த⁴ன்ய புருஷனீ ஜீவவானீ,
போ⁴க³வவானீ தேம ஜ ப³னவானீ ஈச்சா² லோகசேஷ்டானா
அவலோகன வடே³ (வைராக்³ய த²தாம்ʼ) ஶாந்த ப³னே சே². ர

அநித்யம்ʼ ஸர்வமேவேத³ம்ʼ தாபத்ரிதயதூ³ஷிதம் ।
அஸாரம்ʼ நிந்தி³தம்ʼ ஹேயமிதி நிஶ்சித்ய ஶாம்யதி ॥ 9-3 ॥

ஆ ப³து⁴ம்ʼ ஜ (த்³ருʼஶ்ய ஜக³த) அநித்ய, (ஆத்⁴யாத்மிக,
ஆதி⁴தை³விக அனே ஆதி⁴பௌ⁴திக) த்ரிவித⁴ தாபதீ² தோ³ஷயுக்த
ஸாரஹீன, நித³வாயோக்³ய (அனே) த்யாஜ்ய சே² ஏம நிஶ்சய கரீனே
(தே த⁴ன்ய புருஷ) ஶாந்த ப³னே சே². 3

கோ(அ)ஸௌ காலோ வய꞉ கிம்ʼ வா யத்ர த்³வந்த்³வானி நோ ந்ருʼணாம் ।
தான்யுபேக்ஷ்ய யதா²ப்ராப்தவர்தீ ஸித்³தி⁴மவாப்னுயாத் ॥ 9-4 ॥

ஜ்யாம்ʼ மனுஷ்யோனே (ஸுக²து³꞉கா²தி³) த்³வந்த்³வோ ஜ நதீ² தோ பசீ² ஏ
காள தோ சே² ஜ கயாம்ʼ அனே ஆயுஷ்ய பண கயாம்ʼ சே²? ஏ ப³தா⁴னே நகாரீ
யதா²ப்ராப்த வஸ்துஓமாம்ʼ வர்தவாவாளோ புருஷ ஸித்³தி⁴னே பாமே சே². 4

நானா மதம்ʼ மஹர்ஷீணாம்ʼ ஸாதூ⁴னாம்ʼ யோகி³னாம்ʼ ததா² ।
த்³ருʼஷ்ட்வா நிர்வேத³மாபன்ன꞉ கோ ந ஶாம்யதி மானவ꞉ ॥ 9-5 ॥

மஹர்ஷிஓனா, ஸாது⁴ஓனா ததா² யோகீ³ஓனா ஜூதா³ ஜூதா³
மத (-பே⁴தோ³) ஜோஈ கண்டாளோ பாமேலோ கயோ மனுஷ்ய ஶாந்த த²தோ நதீ²? ப

க்ருʼத்வா மூர்திபரிஜ்ஞானம்ʼ சைதன்யஸ்ய ந கிம்ʼ கு³ரு꞉ ।
நிர்வேத³ஸமதாயுக்த்யா யஸ்தாரயதி ஸம்ʼஸ்ருʼதே꞉ ॥ 9-6 ॥

வைராக்³ய, ஸமத்வ அனே யுக்தி த்³ராரா சைதன்யனா ஸ்வரூபனும்ʼ ஜ்ஞான
கரீ ஜே போதானே ஸம்ʼஸாரமாந்தீ² தாரே சே², தே ஶும்ʼ (போதே.) கு³ரு நதீ²
(கே ஜேதீ² பீ³ஜா கு³ருனீ ஏனே ஜரூர படே³) ? 6

பஶ்ய பூ⁴தவிகாராம்ʼஸ்த்வம்ʼ பூ⁴தமாத்ரான் யதா²ர்த²த꞉ ।
தத்க்ஷணாத்³ ப³ந்த⁴நிர்முக்த꞉ ஸ்வரூபஸ்தோ² ப⁴விஷ்யஸி ॥ 9-7 ॥

தும்ʼ (பஞ்சமஹா-)பூ⁴தனாம்ʼ கார்யோனே வாஸ்தவிக ரீதே பூ⁴தமாத்ர
ஜோ. தே க்ஷணே ஜ தும்ʼ ப³ந்த⁴னதீ² முகத த²ஈ ஸ்வரூபமாம்ʼ ஸ்தி²ர ப³னீஶ. 8

வாஸனா ஏவ ஸம்ʼஸார இதி ஸர்வாம்ʼ விமுஞ்ச தா꞉ ।
தத்த்யாகோ³ வாஸனாத்யாகா³த்ஸ்தி²திரத்³ய யதா² ததா² ॥ 9-8 ॥

வாஸனாஓ ஜ ஸம்ʼஸார சே², தேதீ² தே ப³தீ⁴னே த்யஜீ தே³;
வாஸனாஓனா த்யாக³தீ² ஸம்ʼஸாரனோ த்யாக³ த²ஈ ஜஶே, (அனே) ஜே
(பரம பத³மாம்ʼ) ஸ்தி²தி த²வீ ஜோஈஏ தே ஆஜே ஜ த²ஈ ஜஶே. 8

ப்ரகரண 10 – உபஶமப்ரகரண

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥
விஹாய வைரிணம்ʼ காமமர்த²ம்ʼ சானர்த²ஸங்குலம் ।
த⁴ர்மமப்யேதயோர்ஹேதும்ʼ ஸர்வத்ராநாத³ரம்ʼ குரு ॥ 10-1 ॥

அஷ்டாவக்ரே கஹ்யும்ʼ : ஶத்ருரூப காமனே, அனர்த²தீ² ப⁴ரேலா அர்த²னே தேம
ஜ ஏ ப³ம்ʼநேனா காரணரூப த⁴ர்மனே பண த்யஜீ த³ஈனே ப³தே⁴ய அநாத³ர கர.1

ஸ்வப்னேந்த்³ரஜாலவத் பஶ்ய தி³னானி த்ரீணி பஞ்ச வா ।
மித்ரக்ஷேத்ரத⁴நாகா³ரதா³ரதா³யாதி³ஸம்பத³꞉ ॥ 10-2 ॥

மித்ர, ஜமீன, த⁴ன, க⁴ர, ஸீ, ஸகா³ம்ʼஸம்ப³ந்தீ⁴, ஈத்யாதி³ ஸம்பத்தி
ஸ்வப்ன அனே இந்த்³ரஜாலனீ (ஜாது³க³ரீனீ) ஜேம மாத்ர த்ரண கே பாஞ்ச
தி³வஸனீ ஜ சே² ஏம ஜோ. ர

யத்ர யத்ர ப⁴வேத்த்ருʼஷ்ணா ஸம்ʼஸாரம்ʼ வித்³தி⁴ தத்ர வை ।
ப்ரௌட⁴வைராக்³யமாஶ்ரித்ய வீதத்ருʼஷ்ண꞉ ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 10-3 ॥

ஜ்யாம்ʼ ஜயாம்ʼ த்ருʼஷ்ணா சே² த்யாம்ʼ ஸம்ʼஸார சே² ஏம ஸமஜ. மாடே
ப³ளவான வைராக்³யனோ ஆஶய லஈனே துஷ்ணா ரஹித ப³னீ ஸுகீ² தா². 3

த்ருʼஷ்ணாமாத்ராத்மகோ ப³ந்த⁴ஸ்தந்நாஶோ மோக்ஷ உச்யதே ।
ப⁴வாஸம்ʼஸக்திமாத்ரேண ப்ராப்திதுஷ்டிர்முஹுர்முஹு꞉ ॥ 10-4 ॥

ப³ந்த⁴ த்ருʼஷ்ணா மாத்ர ஸ்வரூபனோ சே², தேம ஜ தே (த்ருʼஷ்ணா) நோ
நாஶ ஜ மோக்ஷ கஹேவாய சே². ஸம்ʼஸார ப்ரத்யே அனாஸக்தி மாத்ரதீ² ஜ
வாரம்ʼவார ஆத்மானீ ப்ராப்தி அனே த்ருʼப்தி தா²ய சே². 4

த்வமேகஶ்சேதன꞉ ஶுத்³தோ⁴ ஜட³ம்ʼ விஶ்வமஸத்ததா² ।
அவித்³யாபி ந கிஞ்சித்ஸா கா பு³பு⁴த்ஸா ததா²பி தே ॥ 10-5 ॥

தும்ʼ ஏக, ஶுத்³த⁴ அனே சேதன சே², அனே விஶ்வ ஜட³ அனே
அஸத சே². ஜே அவித்³யா கரீனே கஹேவாய சே² தே பண காம்ʼஈ ஜ நதீ²,
தோ பசீ² (காம்ʼஈ பண) ப³னவானீ ஈச்சா² தனே கேம ஹோஈ ஶகே? ப

ராஜ்யம்ʼ ஸுதா꞉ கலத்ராணி ஶரீராணி ஸுகா²னி ச ।
ஸம்ʼஸக்தஸ்யாபி நஷ்டானி தவ ஜன்மனி ஜன்மனி ॥ 10-6 ॥

ராஜ்ய, புத்ரோ, பத்னீஓ, ஶரீரோ அனே ஸுகோ² தும்ʼ ஆஸக்த
ஹதோ ச²தாம்ʼ பண ஜன்மோஜன்மமாம்ʼ நாஶ பாமீ க³யாம்ʼ. 6

அலமர்தே²ன காமேன ஸுக்ருʼதேனாபி கர்மணா ।
ஏப்⁴ய꞉ ஸம்ʼஸாரகாந்தாரே ந விஶ்ராந்தமபூ⁴ன் மன꞉ ॥ 10-7 ॥

அர்த², காம அனே ஸுக்ருʼத கர்மோ பண ஹவே ப³ஸ த²யாம்ʼ. ஆ
ப³தா⁴தீ² (பண) ஸம்ʼஸாரரூப வநமாம்ʼ மன ஶாந்த த²யும்ʼ நஹி. 7

க்ருʼதம்ʼ ந கதி ஜன்மானி காயேன மனஸா கி³ரா ।
து³꞉க²மாயாஸத³ம்ʼ கர்ம தத³த்³யாப்யுபரம்யதாம் ॥ 10-8 ॥

கேடலாக ஜன்மோமாம்ʼ தே ஶரீர, மன (அனே) வாசா வடே³ பரிஶ்ரம
ஆபவாவாளும்ʼ அனே து³:க²ப்ரத³ கர்ம நதீ² கர்யும்ʼ தோ ஹவே தோ ஶாந்த தா²! 8

ப்ரகரண 11 – ஜ்ஞானாஷ்டகப்ரகரண

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥
பா⁴வாபா⁴வவிகாரஶ்ச ஸ்வபா⁴வாதி³தி நிஶ்சயீ ।
நிர்விகாரோ க³தக்லேஶ꞉ ஸுகே²னைவோபஶாம்யதி ॥ 11-1 ॥

அஷ்டாவக்ரே கஹ்யும்ʼ : பா⁴வ அனே அபா⁴வரூப (அர்தா²த் ஸ்ருʼஷ்டி அனே
நாஶரூப) விகார ஸ்வபா⁴வதீ² ஜ (அர்தா²த் மாயாதீ² ஜ) தா²ய சே²
ஏம ஜேணே நிஶ்சய கர்யோ சே², தேவோ நிர்விகார அனே க்லேஶரஹித மனுஷ்ய
ஸஹேலாஈதீ² ஜ ஶாந்த ப³னே சே². 1

ஈஶ்வர꞉ ஸர்வநிர்மாதா நேஹான்ய இதி நிஶ்சயீ ।
அந்தர்க³லிதஸர்வாஶ꞉ ஶாந்த꞉ க்வாபி ந ஸஜ்ஜதே ॥ 11-2 ॥

அஹீம்ʼ ஸர்வனும்ʼ நிர்மாண கரனார இஶ்வர ஜ சே² அனே பீ³ஜோ கோஈ
நதீ² ஏம ஜேணே நிஶ்சய கர்யோ சே² அனே ஜேனீ ப³தீ⁴ ஆஶா அந்தகரணமாம்ʼ
நாஶ பாமீ சே² தேவோ ஶாந்த மனுஷ்ய கஶே பண ஆஸக்த த²தோ நதீ². ர

ஆபத³꞉ ஸம்பத³꞉ காலே தை³வாதே³வேதி நிஶ்சயீ ।
த்ருʼப்த꞉ ஸ்வஸ்தே²ந்த்³ரியோ நித்யம்ʼ ந வான்ச²தி ந ஶோசதி ॥ 11-3 ॥

ஸமய (ஸமய பர. ஆவதீ) ஆபாத்த அனே ஸம்பத்தி
தை³வதீ² ஜ (ஆவே) சே² ஏம ஜேணே நிஶ்சய கர்யோ சே² தேவோ ஸந்தோஷீ
அனே ஹமேஶாம்ʼ ஶாந்த இந்த்³ரியோவாளோ (கஶானீ) ஈச்சா² கரதோ நதீ²,
தேம ஜ (கஶானோ) ஶோக (பண) கரதோ நதீ². 3

ஸுக²து³꞉கே² ஜன்மம்ருʼத்யூ தை³வாதே³வேதி நிஶ்சயீ ।
ஸாத்⁴யாத³ர்ஶீ நிராயாஸ꞉ குர்வன்னபி ந லிப்யதே ॥ 11-4 ॥

ஸுக²-து³꞉க² (அனே) ஜன்ம-ம்ருʼத்யு தை³வதீ² ஜ (ஆவே)
சே² ஏம ஜேணே நிஶ்சய கர்யோ சே², தேவோ ஸாத்⁴ய கர்மனே ஜோனாரோ அனே
பரிஶ்ரமரஹித ப³னேலோ மனுஷ்ய கர்ம கரதோ ச²தாம்ʼ லேபாதோ நதீ². 4

சிந்தயா ஜாயதே து³꞉க²ம்ʼ நான்யதே²ஹேதி நிஶ்சயீ ।
தயா ஹீன꞉ ஸுகீ² ஶாந்த꞉ ஸர்வத்ர க³லிதஸ்ப்ருʼஹ꞉ ॥ 11-5 ॥

ஆ ஸம்ʼஸாரமாம்ʼ சிந்தானே லஈனே ஜ து³꞉க² உத்பன்ன தா²ய சே² அனே
பீ³ஜீ கோஈ ரீதே த²தும்ʼ நதீ² ஏம ஜேணே நிஶ்சய கர்யோ சே² தே (சிதாதீ²)
ரஹித (அனே) ஸர்வத்ர ஸ்ப்ருʼஹாஹீன மனுஷ்ய ஸுகீ² அனே ஶாந்த ப³னே சே².5

நாஹம்ʼ தே³ஹோ ந மே தே³ஹோ போ³தோ⁴(அ)ஹமிதி நிஶ்சயீ ।
கைவல்யம்ʼ இவ ஸம்ப்ராப்தோ ந ஸ்மரத்யக்ருʼதம்ʼ க்ருʼதம் ॥ 11-6 ॥

’ஹும்ʼ தே³ஹ நதீ²; தே³ஹ மாரோ நதீ², “ஹும்ʼ” போ³த⁴ரூப சு²ம்ʼ’ ஏவோ
ஏணே நிஶ்சய கர்யோ சே² தேவோ மோக்ஷனே ப்ராப்த த²யேலோ மனுஷ்ய கரேலாம்ʼ கே
ந கரேலாம்ʼ கர்மோனே ஸம்பா⁴ரதோ நதீ². 6

ஆப்³ரஹ்மஸ்தம்ப³பர்யந்தமஹமேவேதி நிஶ்சயீ ।
நிர்விகல்ப꞉ ஶுசி꞉ ஶாந்த꞉ ப்ராப்தாப்ராப்தவிநிர்வ்ருʼத꞉ ॥ 11-7 ॥

ப்³ரஹ்மாதீ² மாண்டீ³னே துண ஸுதீ⁴ “ஹும்ʼ” ஜ ரஹ்யோ சு²ம்ʼ ஏவோ
நிஶ்சய கரனார மனுஷ்ய ஸங்கல்பரஹித, பவித்ர, ஶாந்த அனே ப்ராப்த நே
அப்ராப்ததீ² ரஹித ப³னே சே². 7

நாஶ்சர்யமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ ந கிஞ்சிதி³தி நிஶ்சயீ ।
நிர்வாஸன꞉ ஸ்பூ²ர்திமாத்ரோ ந கிஞ்சிதி³வ ஶாம்யதி ॥ 11-8 ॥

ஆ அனேக ஆஶ்சர்ய (அர்தா²த் சமத்கார வாளும்ʼ) விஶ்வ காம்ʼஈ
ஜ நதீ² ஏவோ நிஶ்சய கரனார, வாஸனாரஹித அனே கேவள சைதன்யரூப
மனுஷ்ய ஜாணே காம்ʼஈ சே² ஜ நஹி ஏம ஶாந்த ப³னே சே². 8

ப்ரகரண 1ர – ஏவமேவாஷ்டகப்ரகரண

ஜனக உவாச ॥
காயக்ருʼத்யாஸஹ꞉ பூர்வம்ʼ ததோ வாக்³விஸ்தராஸஹ꞉ ।
அத² சிந்தாஸஹஸ்தஸ்மாத்³ ஏவமேவாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 12-1 ॥

ஜனகே கஹ்யும்ʼ : பஹேலாம்ʼ ஶாரோரிக கர்மோதீ² கண்டாளேலோ, பசீ² வாசானா
விஸ்தாரதீ² கண்டாளேலோ அனே சே²வடே (மனனா) சிந்தனதீ² கண்டாளேலோ
கோஈ ஏவீ ஜ ஸ்தி²திமாம்ʼ “ஹும்ʼ” ஸ்தி²த சு²ம்ʼ. 1

ப்ரீத்யபா⁴வேன ஶப்³தா³தே³ரத்³ருʼஶ்யத்வேன சாத்மன꞉ ।
விக்ஷேபைகாக்³ரஹ்ருʼத³ய ஏவமேவாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 12-2 ॥

ஶப்³த³ ஆதி³ (விஷயோமாம்ʼ) ஆஸக்தினா அபா⁴வதீ² அனே
ஆத்மா அத்³த³ஶ்ய ஹோவாதீ² கதீ³க விக்ஷேபயுகத தோ கதீ³க
ஏகாக்³ர ஹத³யவாளோ ஹோஈ ஏவீ ஜ ஸ்தி²திமாம்ʼ “ஹும்ʼ” ஸ்தி²த சு²ம்ʼ. ர

ஸமாத்⁴யாஸாதி³விக்ஷிப்தௌ வ்யவஹார꞉ ஸமாத⁴யே ।
ஏவம்ʼ விலோக்ய நியமம்ʼ ஏவமேவாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 12-3 ॥ ।

விக்ஷேப-த³ஶாமாம்ʼ (ரஹேலானே மாடே) ஸமாதி⁴, ஆஸன ஆதி³
தேம ஜ ஸமாதி⁴ த³ஶா(மாம்ʼ ரஹேனாரானே) மாடே வ்யவஹார ஏவோ
(ஊலடா-ஸுலடீ) நியம ஜோஈனே, ஏவீ ஜ ஸ்தி²திமாம்ʼ “ஹும்ʼ” ஸ்தி²த சு²ம்ʼ. 3

ஹேயோபாதே³யவிரஹாத்³ ஏவம்ʼ ஹர்ஷவிஷாத³யோ꞉ ।
அபா⁴வாத³த்³ய ஹே ப்³ரஹ்மன்ன் ஏவமேவாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 12-4 ॥

த்யாஜ்ய அனே க்³ராஹ்யதீ² ரஹித ஹோஈ தேம ஜ ஹர்ஷ அனே
ஶோகனோ அபா⁴வ ஹோஈ, ஹே ப்³ரஹ்மன் (அஷ்டாவக்ர)! ஆஜே ஏவீ ஜ
ஸ்தி²திமாம்ʼ “ஹும்ʼ” ஸ்தி²த சு²ம்ʼ. 4

ஆஶ்ரமாநாஶ்ரமம்ʼ த்⁴யானம்ʼ சித்தஸ்வீக்ருʼதவர்ஜனம் ।
விகல்பம்ʼ மம வீக்ஷ்யைதைரேவமேவாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 12-5 ॥

ஆஶ்ரமமாம்ʼ ரஹேவும்ʼ கே ஆஶ்ரமதீ² பர ஜவும்ʼ, த்⁴யான கரவும்ʼ (கே
ந கரவும்ʼ) மன (சே² ஏம) ஸ்வீகாரவும்ʼ கே ந ஸ்வீகாரவும்ʼ ஈத்யாதி³
வாதோமாம்ʼ மாரோ விகல்ப ஹோஈ (ஏடலே கே ஆ ப³தீ⁴ வாதோ மாரீ
மரஜீ அனுஸார ஹோஈ) ஏவீ ஜ ஸ்தி²திமாம்ʼ “ஹும்ʼ” ஸ்தி²த சு²ம்ʼ. ப

கர்மானுஷ்டா²னமஜ்ஞாநாத்³ யதை²வோபரமஸ்ததா² ।
பு³த்⁴வா ஸம்யகி³த³ம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஏவமேவாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 12-6 ॥

ஜேம கர்ம கரவாம்ʼ ஏ அஜ்ஞானனும்ʼ ஜ கார்ய சே² தேம கர்ம ந
கரவாம்ʼ ஏ பண அஜ்ஞானனும்ʼ ஜ கார்ய சே². ஆ தத்த்வ ப³ராப³ர ஜாணீ
ஏவீ ஜ ஸ்தி²திமாம்ʼ “ஹும்ʼ” ஸ்தி²த சே². 6

அசிந்த்யம்ʼ சிந்த்யமானோ(அ)பி சிந்தாரூபம்ʼ ப⁴ஜத்யஸௌ ।
த்யக்த்வா தத்³பா⁴வனம்ʼ தஸ்மாத்³ ஏவமேவாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 12-7 ॥

அசிந்த்ய(ப்³ரஹ்ம)நும்ʼ சிந்தன கரனாரோ பண சிந்தனரூப ஜ
தா²ய சே². ஆதீ² தோ (அசிந்த்ய)நும்ʼ பண சிதன சோ²டீ³ த³ஈனே
ஏவீ ஜ ஸ்தி²திமாம்ʼ “ஹும்ʼ” ஸ்தி²த சு²ம்ʼ. 7

ஏவமேவ க்ருʼதம்ʼ யேன ஸ க்ருʼதார்தோ² ப⁴வேத³ஸௌ ।
ஏவமேவ ஸ்வபா⁴வோ ய꞉ ஸ க்ருʼதார்தோ² ப⁴வேத³ஸௌ ॥ 12-8 ॥

ஜோ ஆ ப்ரமாணே (ஸ்தி²தி) கரீ சே². தே க்ருʼதக்ருʼத்ய தா²ய சே².
ஜேனோ ஆ ப்ரமாணேனோ ஸ்வபா⁴வ ஜ ப³ன்யோ சே² தே (பண) க்ருʼதக்ருʼத்ய ஜ சே².

ப்ரகரண 13 – யதா²ஸுக²ப்ரகரண

ஜனக உவாச ॥
அகிஞ்சனப⁴வம்ʼ ஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ கௌபீனத்வே(அ)பி து³ர்லப⁴ம் ।
த்யாகா³தா³னே விஹாயாஸ்மாத³ஹமாஸே யதா²ஸுக²ம் ॥ 13-1 ॥

ஜனகே கஹ்யும்ʼ : காம்ʼஈ பண ந ஹோவாதீ² உத்பன்ன த²தீ (மானஸிக)
ஸ்வஸ்த²தா கௌபீன தா⁴ரண கரவாதீ² பண அப்ராப்ய சே². ஆதீ²
த்யாக³ அனே க்³ரஹண (ப³ம்ʼநேனா விசார) சோ²டீ³ த³ஈனே “ஹும்ʼ”
ஸுக²பூர்வக ஸ்தி²த சு²ம்ʼ. 1

குத்ராபி கே²த³꞉ காயஸ்ய ஜிஹ்வா குத்ராபி கே²த்³யதே ।
மன꞉ குத்ராபி தத்த்யக்த்வா புருஷார்தே² ஸ்தி²த꞉ ஸுக²ம் ॥ 13-2 ॥

கஶாமாம்ʼ ஶரீரனும்ʼ து³꞉க² தோ கஶாமாம்ʼ ஜீப⁴ து³꞉கீ² தா²ய,
தோ வளீ கஶாமாம்ʼ மன கே²த³ பாமே. ஆ (ப³து⁴ம்ʼ) சோ²டீ³னே “ஹும்ʼ”
(ஆத்மப்ராப்தி) புருஷார்த²மாம்ʼ ஸுக²பூர்வக ஸ்தி²த சு²ம்ʼ. ர

க்ருʼதம்ʼ கிமபி நைவ ஸ்யாத்³ இதி ஸஞ்சிந்த்ய தத்த்வத꞉ ।
யதா³ யத்கர்துமாயாதி தத் க்ருʼத்வாஸே யதா²ஸுக²ம் ॥ 13-3 ॥

கோஈ பண கர்ம கராதும்ʼ ஜ நதீ² ஏம தத்த்வத்³ருʼஷ்டிதீ² விசார
கரீனே ஜே வக²தே ஜே கர்ம (ஸஹஜ) ஆவீ படே³ சே² தே கரீனே ஹும்ʼ
ஸுக²பூர்வக ஸ்தி²த சு²ம்ʼ. 3

கர்மநைஷ்கர்ம்யநிர்ப³ந்த⁴பா⁴வா தே³ஹஸ்த²யோகி³ன꞉ ।
ஸம்ʼயோகா³யோக³விரஹாத³ஹமாஸே யதா²ஸுக²ம் ॥ 13-4 ॥

கர்ம அனே நைஷ்கர்ம்யரூப ப³ந்த⁴னனா க்²யாலோ தே³ஹாபி⁴மானவாளா
யோகீ³னே ஜ (லாகே³ சே², பரந்து மனே. தோ தே³ஹ ஆதி³னா) ஸம்ʼயோக³
அத²வா வியோக³னீ அபா⁴வ ஹோஈ “ஹும்ʼ” ஸுக²பூர்வக ஸ்தி²த சு²ம்ʼ. 4

அர்தா²னர்தௌ² ந மே ஸ்தி²த்யா க³த்யா ந ஶயனேன வா ।
திஷ்ட²ன் க³ச்ச²ன் ஸ்வபன் தஸ்மாத³ஹமாஸே யதா²ஸுக²ம் ॥ 13-5 ॥

பே³ஸவாதீ² கே சாலவாதீ² கே ஸூவாதீ² மனே லாப⁴ கே ஹானி த²தீ நதீ².
ஆதீ² பே³ஸதாம்ʼ சாலதாம்ʼ அனே ஸூதாம்ʼ ச²தாம்ʼ “ஹும்ʼ” ஸுக²பூர்வக ஸ்தி²த சு²ம்ʼ. ப

ஸ்வபதோ நாஸ்தி மே ஹானி꞉ ஸித்³தி⁴ர்யத்னவதோ ந வா ।
நாஶோல்லாஸௌ விஹாயாஸ்மத³ஹமாஸே யதா²ஸுக²ம் ॥ 13-6 ॥

ஸூஈ ரஹும்ʼ தோ மனே காம்ʼஈ ஹானி நதீ². அனே யத்ன கரு; தோ
மனே காம்ʼஇ ஸித்³தி⁴ பண ப்ராப்த த²தீ நதீ². ஆதீ² லாப⁴ அனே ஹானி
ப³னே த்யஜீ த³ஈனே “ஹும்ʼ” ஸுக²பூர்வக ஸ்தி²த சு²ம்ʼ. 6

ஸுகா²தி³ரூபாநியமாம்ʼ பா⁴வேஷ்வாலோக்ய பூ⁴ரிஶ꞉ ।
ஶுபா⁴ஶுபே⁴ விஹாயாஸ்மாத³ஹமாஸே யதா²ஸுக²ம் ॥ 13-7 ॥

வஸ்துஓமாம்ʼ ஸுக² (து³꞉க²) ஆதி³ரூப. ஜே அநிஶ்சிதபணும்ʼ
தே வாரம்ʼவார ஜோஈனே (அனே) தேதீ² ஜ ஶுப⁴ அனே அஶுப⁴னோ பரி-
த்யாக³ கரீனே “ஹும்ʼ” ஸுக²பூர்வக ஸ்தி²த சு²ம்ʼ. 7

ப்ரகரண 14 – ஶாந்திசதுஷ்கப்ரகரண

ஜனக உவாச ॥
ப்ரக்ருʼத்யா ஶூன்யசித்தோ ய꞉ ப்ரமோதா³த்³ பா⁴வபா⁴வன꞉ ।
நித்³ரிதோ போ³தி⁴த இவ க்ஷீணஸம்ʼஸரணோ ஹி ஸ꞉ ॥ 14-1 ॥

ஜனகே கஹ்யும்ʼ : ஜே ஸ்வபா⁴வதீ² ஜ சித்தவ்ருʼதிவிஹீன ஹோஈ மாத்ர
ஆனந்த³ (மஜா²)நே கா²தர ஜ (ஜக³தனீ) வஸ்துஓனீ பா⁴வனா
கரே சே², தே ஜாக³தா ஜேவோ லாக³தாம்ʼ ச²தாம்ʼ ஊங்க⁴தோ ஹோஈ தேனோ ஸம்ʼஸார
(ரூபீ ப³ந்த⁴) க்ஷீண ப³னேலோ சே². 1

க்வ த⁴னானி க்வ மித்ராணி க்வ மே விஷயத³ஸ்யவ꞉ ।
க்வ ஶாஸ்த்ரம்ʼ க்வ ச விஜ்ஞானம்ʼ யதா³ மே க³லிதா ஸ்ப்ருʼஹா ॥ 14-2 ॥

ஜயாரே மாரீ காமனா நஷ்ட த²ஈ சே² த்யாரே மாரே மாடே த⁴ன
ஶும்ʼ, மித்ரோ ஶும்ʼ, விஷயோரூப சோர ஶும்ʼ, ஶாஸ்த்ர ஶும்ʼ அனே விஜ்ஞான ஶும்ʼ? ர

விஜ்ஞாதே ஸாக்ஷிபுருஷே பரமாத்மனி சேஶ்வரே ।
நைராஶ்யே ப³ந்த⁴மோக்ஷே ச ந சிந்தா முக்தயே மம ॥ 14-3 ॥

ஸாக்ஷீபுருஷ (ஜீவாத்மா) அனே பரமாத்மா ஈஶ்வர, தேம ஜ
நைராஶ்ய அனே ப³ந்த⁴மோக்ஷ (மனே) ஜ்ஞாத ஹோஈ முக்தினே மாடே மனே
சிந்தா நதீ². ர

அந்தர்விகல்பஶூன்யஸ்ய ப³ஹி꞉ ஸ்வச்ச²ந்த³சாரிண꞉ ।
ப்⁴ராந்தஸ்யேவ த³ஶாஸ்தாஸ்தாஸ்தாத்³ருʼஶா ஏவ ஜானதே ॥ 14-4 ॥

அந்த³ரதீ² விகல்பரஹித அனே ப³ஹாரதீ² ஸ்வச்ச²ந்த³பணே விசரனார
ப்⁴ரமித ப³னேலா ஜேவா மாரீ ஜூதீ³ ஜூதீ³ அவஸ்தா²ஓ மாத்ர
தேனா ஜேவா ஜ (அர்தா²த தே ஸ்தி²தினே ப்ராப்த த²யேலா ஜ) ஜாணே சே². 4

ப்ரகரண 15 – தத்த்வோபதே³ஶப்ரகரண

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥
யதா²ததோ²பதே³ஶேன க்ருʼதார்த²꞉ ஸத்த்வபு³த்³தி⁴மான் ।
ஆஜீவமபி ஜிஜ்ஞாஸு꞉ பரஸ்தத்ர விமுஹ்யதி ॥ 15-1 ॥

அஷ்டாவக போ³ல்யா: ஸத்த்வ அனே பு³த்³தி⁴யுகத (புருஷ) ஜேவா
தேவா (அர்தா²த் தோ²டா³ மாத்ர) உபதே³ஶதீ² ஜ க்ருʼதார்த² ப³னீ ஜாய சே²,
ஜ்யாரே பீ³ஜோ ஜீவன பர்யத ஜிஜ்ஞாஸு ஹோவா ச²தாம்ʼ தேமாம்ʼ மோஹ பாமே சே². 1

மோக்ஷோ விஷயவைரஸ்யம்ʼ ப³ந்தோ⁴ வைஷயிகோ ரஸ꞉ ।
ஏதாவதே³வ விஜ்ஞானம்ʼ யதே²ச்ச²ஸி ததா² குரு ॥ 15-2 ॥

விஷயோமாந்தீ² ரஸ ஜதோ ரஹேவோ ஏ ஜ மோக்ஷ சே² விஷயோமாம்ʼ
ரஸ ஹோவோ ஏ ஜ ப³ந்த⁴ சே². ஆடலும்ʼ ஜ மாத்ர விஜ்ஞான சே², (மாடே)
ஜேம ஈச்சா²மாம்ʼ ஆவே தேம. கர. ர

வாக்³மிப்ராஜ்ஞாமஹோத்³யோக³ம்ʼ ஜனம்ʼ மூகஜடா³லஸம் ।
கரோதி தத்த்வபோ³தோ⁴(அ)யமதஸ்த்யக்தோ பு³பு⁴க்ஷபி⁴꞉ ॥ 15-3 ॥

ஆ தத்த்வபோ³த⁴ மூங்கா³ ஜட³ அனே ஆளஸு மனுஷ்யனே
(கமஶ:) வாசாள, பு³த்³தி⁴மான அனே உத்³யோகீ³ ப³னாவே சே². ஆதீ²
போ⁴கா³பி⁴லாஷீ மனுஷ்யோ வடே³ ஏ த்யஜாயேலோ சே². 3

ந த்வம்ʼ தே³ஹோ ந தே தே³ஹோ போ⁴க்தா கர்தா ந வா ப⁴வான் ।
சித்³ரூபோ(அ)ஸி ஸதா³ ஸாக்ஷீ நிரபேக்ஷ꞉ ஸுக²ம்ʼ சர ॥ 15-4 ॥

தும்ʼ தே³ஹ நதீ², தேம தே³ஹ தாரோ நதீ², தும்ʼ போ⁴கதா கே கர்தா
பண நதீ², (தும்ʼ தோ) ஸதா³ சிதஸ்வரூப ஸாக்ஷீ அனே கோஈனா பர
பண ஆதா⁴ர ந ராக²னாரோ சே², மாடே ஸுக²பூர்வக விசர. 4.

ராக³த்³வேஷௌ மனோத⁴ர்மௌ ந மனஸ்தே கதா³சன ।
நிர்விகல்போ(அ)ஸி போ³தா⁴த்மா நிர்விகார꞉ ஸுக²ம்ʼ சர ॥ 15-5 ॥

ராக³ அனே த்³வேஷ மனனா த⁴ர்மோ சே² அனே மன தோ தாரும்ʼ கதீ³ பண
சே² ஜ நஹி. தும்ʼ தோ நிவிகல்ப, போ³த⁴ஸ்வரூப, நிர்விகார
சே², (மாடே) ஸக²பூர்வக விசர. ப

ஸர்வபூ⁴தேஷு சாத்மானம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானி சாத்மனி ।
விஜ்ஞாய நிரஹங்காரோ நிர்மமஸ்த்வம்ʼ ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 15-6 ॥

ஸர்வ பூ⁴தோமாம்ʼ போதானா ஆத்மா அனே போதானா ஆத்மாமாம்ʼ
ஸர்வ பூ⁴தோ (ரஹேலா) ஜாணீனே அனே அஹங்கார அனே மமத்வதீ²
ரஹித ப³னீனே தும்ʼ ஸுகீ² தா². 6

விஶ்வம்ʼ ஸ்பு²ரதி யத்ரேத³ம்ʼ தரங்கா³ இவ ஸாக³ரே ।
தத்த்வமேவ ந ஸந்தே³ஹஶ்சின்மூர்தே விஜ்வரோ ப⁴வ ॥ 15-7 ॥

ஸமுத்³ரமாம்ʼ தரங்கோ³னீ ஜேம ஜ்யாம்ʼ ஆ விஶ்வ ஸ்பூ²ரே சே², தே தும்ʼ ஜ
சே², (தேமாம்ʼ) ஸந்தே³ஹ நதீ². ஹே சித்ஸ்வரூப! (ஜனக) ஸந்தாப ரஹித தா².

ஶ்ரத்³த⁴ஸ்வ தாத ஶ்ரத்³த⁴ஸ்வ நாத்ர மோ(அ)ஹம்ʼ குருஷ்வ போ⁴꞉ ।
ஜ்ஞானஸ்வரூபோ ப⁴க³வானாத்மா த்வம்ʼ ப்ரக்ருʼதே꞉ பர꞉ ॥ 15-8 ॥

ஸௌம்ய! ஶ்ரத்³தா⁴ ராக², ஶ்ரத்³தா⁴ ராக², அஹீம்ʼ மோஹ ந பாம.
தும்ʼ ஜ்ஞானஸ்வரூப, ப⁴க³வான, ஆத்மா, ப்ரக்ருʼதிதீ² பர சே². 8

கு³ணை꞉ ஸம்ʼவேஷ்டிதோ தே³ஹஸ்திஷ்ட²த்யாயாதி யாதி ச ।
ஆத்மா ந க³ந்தா நாக³ந்தா கிமேனமனுஶோசஸி ॥ 15-9 ॥

கு³ணோ ஸத்த்வ, ரஜஸ ஆ தமஸ) வடே³ ட⁴ங்காயலா தே³ஹ ஸ்தி²த
ரஹே சே², ஆவே சே² அனே ஜாய சே². ஆத்மா ஜதோ பண நதீ² அனே
ஆவதோ பண நதீ². ஶா மாடே தும்ʼ தேனோ ஶோக கரே சே².? 9

தே³ஹஸ்திஷ்ட²து கல்பாந்தம்ʼ க³ச்ச²த்வத்³யைவ வா புன꞉ ।
க்வ வ்ருʼத்³தி⁴꞉ க்வ ச வா ஹாநிஸ்தவ சின்மாத்ரரூபிண꞉ ॥ 15-10 ॥

தே³ஹ கல்பனா அந்த ஸுதீ⁴ ரஹோ கே பசீ² ஆஜே ஜ படோ³. தும்ʼ கே
ஜே சின்மாத்ரஸ்வரூப சே² தேனீ (தேதீ²) ஶீ வ்ருʼத்³தி⁴ சே² கே ஶீ ஹானி சே² ?

த்வய்யனந்தமஹாம்போ⁴தௌ⁴ விஶ்வவீசி꞉ ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
உதே³து வாஸ்தமாயாது ந தே வ்ருʼத்³தி⁴ர்ன வா க்ஷதி꞉ ॥ 15-11 ॥

தாராரூபீ அனந்த மஹாஸாக³ரமாம்ʼ விஶ்வரூபீ தரங்க³ ஆபோஆப
உத³ய பாமோ கே அஸ்த பாமோ, தேதீ² தாரீ வ்ருʼத்³தி⁴ பண நதீ²
த²தீ கே ஹானி பண நதீ² த²தீ. 11

தாத சின்மாத்ரரூபோ(அ)ஸி ந தே பி⁴ன்னமித³ம்ʼ ஜக³த் ।
அத꞉ கஸ்ய கத²ம்ʼ குத்ர ஹேயோபாதே³யகல்பனா ॥ 15-12 ॥

ஸௌம்ய! தும்ʼ சின்மாத்ரஸ்வரூப சே²; ஆ ஜக³த தாராதீ² பி⁴ன்ன
நதீ², தோ பசீ² த்யாஜ்ய அனே க்³ராஹ்யனீ கல்பனா கோனே, கேவீ ரீதே அனே
கயாம்ʼ ஹோஈ ஶகே? 12

ஏகஸ்மிந்நவ்யயே ஶாந்தே சிதா³காஶே(அ)மலே த்வயி ।
குதோ ஜன்ம குதோ கர்ம குதோ(அ)ஹங்கார ஏவ ச ॥ 15-13 ॥

ஏக,அவ்யய, ஶாந்த, நிர்மள, சிதா³காஶ ஏவா தாராமாம்ʼ
ஜன்ம கயாந்தீ², கர்ம க்யாந்தீ² தேம ஜ அஹங்கார பண கயாந்தீ²? 13

யத்த்வம்ʼ பஶ்யஸி தத்ரைகஸ்த்வமேவ ப்ரதிபா⁴ஸஸே ।
கிம்ʼ ப்ருʼத²க் பா⁴ஸதே ஸ்வர்ணாத் கடகாங்க³த³நூபுரம் ॥ 15-14 ॥

ஜே ஜே தும்ʼ ஜுஏ சே², த்யாம்ʼ த்யாம்ʼ தும்ʼ ஜ ஏகலோ பா⁴ஸமான தா²ய
சே². ஶும்ʼ கஹும்ʼ, பா³ஜுப³ந்த⁴ அனே ஜா²ஞ்ஜ²ர ஸோநாதீ² பி⁴ன்ன பா⁴ஸே சே² க²ராம்ʼ?

அயம்ʼ ஸோ(அ)ஹமயம்ʼ நாஹம்ʼ விபா⁴க³மிதி ஸந்த்யஜ ।
ஸர்வமாத்மேதி நிஶ்சித்ய நி꞉ஸங்கல்ப꞉ ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 15-15 ॥

(ஜே) ஆ சே² தே “ஹும்ʼ” சு²ம்ʼ. அனே ஆ “ஹும்ʼ” நதீ² ஏவா பே⁴த³-
பா⁴வனே சோ²டீ³ தே³. ப³து⁴ம்ʼ ய ஆத்மா ஜ சே² ஏம நிஶ்சய கரீ ஸங்கல்ப.
ரஹித ப³னீ ஸுகீ² தா². 15

தவைவாஜ்ஞானதோ விஶ்வம்ʼ த்வமேக꞉ பரமார்த²த꞉ ।
த்வத்தோ(அ)ன்யோ நாஸ்தி ஸம்ʼஸாரீ நாஸம்ʼஸாரீ ச கஶ்சன ॥ 15-16 ॥

தாரா அஜ்ஞானதீ² ஜ ஆ விஶ்வ பா⁴ஸே சே², பரந்து வஸ்துத꞉
தோ தும்ʼ ஏகலோ ஜ சே². தாராதீ² ஜுதோ³ பீ³ஜோ கோஈ ஸம்ʼஸாரீ (அர்தா²த்
ப³த்³த⁴) நே அஸம்ʼஸாரீ (அர்தா²த் முகத) சே² ஜ நஹி. 16

ப்⁴ராந்திமாத்ரமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ ந கிஞ்சிதி³தி நிஶ்சயீ ।
நிர்வாஸன꞉ ஸ்பூ²ர்திமாத்ரோ ந கிஞ்சிதி³வ ஶாம்யதி ॥ 15-17 ॥

ஆ ப்⁴ராந்திரூப விஶ்வ காம்ʼஈ ஜ நதீ² ஏவோ நிஶ்சய கரனார,
வாஸனாரஹித அனே கேவள சைதன்யரூப மனுஷ்ய ஜாணே காம்ʼஈ சே² ஜ நஹி,
தேம ஶாந்த ப³னே சே². 17

ஏக ஏவ ப⁴வாம்போ⁴தா⁴வாஸீத³ஸ்தி ப⁴விஷ்யதி ।
ந தே ப³ந்தோ⁴(அ)ஸ்தி மோக்ஷோ வா க்ருʼத்யக்ருʼத்ய꞉ ஸுக²ம்ʼ சர ॥ 15-18 ॥

ஸம்ʼஸாரஸாக³ரமாம்ʼ ஏக தும்ʼ ஜ ஹதோ, சே² அனே ஹோஈஶ. தனே
ப³ந்த⁴ பண நதீ² அனே மோக்ஷ பண நதீ², மாடே க்ருʼதார்த² ஹோஈ ஸுகீ² தா². 18

மா ஸங்கல்பவிகல்பாப்⁴யாம்ʼ சித்தம்ʼ க்ஷோப⁴ய சின்மய ।
உபஶாம்ய ஸுக²ம்ʼ திஷ்ட² ஸ்வாத்மன்யானந்த³விக்³ரஹே ॥ 15-19 ॥

சித்ஸ்வரூப (ஜனக)! ஸங்கல்ப-விகல்பதீ² தாரா சித்தனோ
க்ஷோப⁴ ந கர. ஶாந்த ப³னீ ஆனந்த³ -ஸ்வரூப ஆத்மாமாம்ʼ ஸ்தி²த தா². 19

த்யஜைவ த்⁴யானம்ʼ ஸர்வத்ர மா கிஞ்சித்³ ஹ்ருʼதி³ தா⁴ரய ।
ஆத்மா த்வம்ʼ முக்த ஏவாஸி கிம்ʼ விம்ருʼஶ்ய கரிஷ்யஸி ॥ 15-20 ॥

த்⁴யானனோ தோ ஸர்வத்ர த்யாக³ கர அனே ஹ்ருʼத³யமாம்ʼ காம்ʼஈ பண
ஸ்மரண கர நஹி. தும்ʼ ஆத்மா (ஹோஈ) முகத ஜ சே² தோ பசீ²
விசார கரீனே ஶும்ʼ கரவானோ சே²? 10

ப்ரகரண 16 – விஶேஷஜ்ஞானோபதே³ஶப்ரகரண

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥
ஆசக்ஷ்வ ஶ்ருʼணு வா தாத நாநாஶாஸ்த்ராண்யனேகஶ꞉ ।
ததா²பி ந தவ ஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ ஸர்வவிஸ்மரணாத்³ ருʼதே ॥ 16-1 ॥

அஷ்டாவகே கஹ்யும்ʼ : ஸௌம்ய! விவித⁴ ஶாஸ்த்ரோனே தும்ʼ அனேகவார கஹே
அத²வா ஸாம்ப⁴ள, பரந்து ப³து⁴ம்ʼ பூ⁴லீ ஜவா வினா தனே ஶாந்தி த²ஶே நஹி. 1

போ⁴க³ம்ʼ கர்ம ஸமாதி⁴ம்ʼ வா குரு விஜ்ஞ ததா²பி தே ।
சித்தம்ʼ நிரஸ்தஸர்வாஶமத்யர்த²ம்ʼ ரோசயிஷ்யதி ॥ 16-2 ॥

ஜ்ஞானீ (ஜனக)! போ⁴க³, கர்ம கே ஸமாதி⁴ க³மே தே கர,
பரந்து ப³தீ⁴ ஆஶாஓதீ² ரஹித ப³ன்யும்ʼ ஹோவா ச²தாம்ʼ தாரு சித்த தனே
அத்யந்த லோபா⁴வஶே. ர

ஆயாஸாத்ஸகலோ து³꞉கீ² நைனம்ʼ ஜானாதி கஶ்சன ।
அனேனைவோபதே³ஶேன த⁴ன்ய꞉ ப்ராப்னோதி நிர்வ்ருʼதிம் ॥ 16-3 ॥

பரிஶ்ரமதீ² ப³தா⁴ய மனுஷ்ய து³꞉கீ² தா²ய சே² (பரந்து) ஏனே
கோஈ ஜாணீ ஶகதும்ʼ நதீ². ஆ உபதே³ஶதீ² த⁴ன்ய (க்ருʼதார்த² ப³னேலோ)
நிர்வாணரூப பரமஸுக²னே பாமே சே². 3

வ்யாபாரே கி²த்³யதே யஸ்து நிமேஷோன்மேஷயோரபி ।
தஸ்யாலஸ்ய து⁴ரீணஸ்ய ஸுக²ம்ʼ நன்யஸ்ய கஸ்யசித் ॥ 16-4 ॥

ஜே (புருஷ) ஆங்க²னீ மீஞ்சவா-உதா⁴ட³வானீ க்ரியாதீ² பண
கே²த³ பாமே சே², தேவா ஆளஸுஓனா ஸரதா³ரனே ஜ ஸுக² ப்ராப்த தா²ய சே²
பீ³ஜா கோஈனே நஹி. 4

இத³ம்ʼ க்ருʼதமித³ம்ʼ நேதி த்³வந்த்³வைர்முக்தம்ʼ யதா³ மன꞉ ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷேஷு நிரபேக்ஷம்ʼ ததா³ ப⁴வேத் ॥ 16-5 ॥

ஆ கர்யும்ʼ அனே ஆ நஹி ஆவா த்³வந்த்³வோதீ² மன ஜ்யாரே முகத ப³னே
சே² த்யாரே (தே) த⁴ர்ம, அர்த², காம அனே மோக்ஷ ப்ரத்யே உதா³ஸீன ப³னே சே².

விரக்தோ விஷயத்³வேஷ்டா ராகீ³ விஷயலோலுப꞉ ।
க்³ரஹமோக்ஷவிஹீனஸ்து ந விரக்தோ ந ராக³வான் ॥ 16-6 ॥

விஷயோனோ த்³வேஷீ விரகத சே², விஷயோமாம்ʼ லோலுப ராகீ³ சே²;
பரந்து க்³ரஹண கே த்யாக³ வினானோ (அர்தா²த் ப³ம்ʼநேதீ² பர க³யேலோ
ஜீவன்முகத) விரகத பண நதீ² தேம ஜ ராகீ³ பண நதீ². 6

ஹேயோபாதே³யதா தாவத்ஸம்ʼஸாரவிடபாங்குர꞉ ।
ஸ்ப்ருʼஹா ஜீவதி யாவத்³ வை நிர்விசாரத³ஶாஸ்பத³ம் ॥ 16-7 ॥

ஜயாம்ʼ ஸுதீ⁴ ஸ்ப்ருʼஹா (த்ருʼஷ்ணா) ஜீவதீ ஹோய சே²; த்யாம்ʼ ஸுதீ⁴
ஜ க்³ரஹண அனே த்யாக³னீ பா⁴வனா ஸம்ʼஸாரூபீ வ்ருʼக்ஷனோ அங்குர க³ணாய
சே². (ஏ ஸ்ப்ருʼஹா ந ஹோய தோ தே க்³ரஹண அனே த்யாக³னீ பா⁴வனா)
நிர்விகல்ப அவஸ்தா²ரூப ஜ சே². 7

ப்ரவ்ருʼத்தௌ ஜாயதே ராகோ³ நிர்வ்ருʼத்தௌ த்³வேஷ ஏவ ஹி ।
நிர்த்³வந்த்³வோ பா³லவத்³ தீ⁴மான் ஏவமேவ வ்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 16-8 ॥

ப்ரவ்ருʼத்திமாந்தீ² ஆஸக்தி ஜன்மே சே²; தேம ஜ நிவ்ருʼதிமாந்தீ²
த்³வேஷ. ஆதீ² பு³த்³தி⁴மான அனே த்³வந்த்³வரஹித புருஷ பா³ளகனீ பேடே² ஜேம
நே தேம ஸ்தி²த ரஹே சே². 8

ஹாதுமிச்ச²தி ஸம்ʼஸாரம்ʼ ராகீ³ து³꞉க²ஜிஹாஸயா ।
வீதராகோ³ ஹி நிர்து³꞉க²ஸ்தஸ்மின்னபி ந கி²த்³யதி ॥ 16-9 ॥

ராகீ³ புருஷ து³꞉க²தீ² தூ³ர த²வானீ ஈச்சா²தீ² ஸம்ʼஸாரனே சோ²ட³வா
இச்சே² சே²; பரந்து ராக³ரஹித அனே து³:க²ரஹித (வீதராகீ³) புருஷ தே
(ஸம்ʼஸார) மாம்ʼ பண கே²த³ பாமதோ நதீ². 9

யஸ்யாபி⁴மானோ மோக்ஷே(அ)பி தே³ஹே(அ)பி மமதா ததா² ।
ந ச ஜ்ஞானீ ந வா யோகீ³ கேவலம்ʼ து³꞉க²பா⁴க³ஸௌ ॥ 16-10 ॥

ஜேனே மோக்ஷ விஷே பண ஆஸக்தி சே²; தேம ஜ தே³ஹமாம்ʼ பண
மமதா சே² தே யோகீ³ பண நதீ² அனே ஜ்ஞானீ பண நதீ²; பரந்து
கேவள து³꞉க²னே ஜ பாமே சே². 10

ஹரோ யத்³யுபதே³ஷ்டா தே ஹரி꞉ கமலஜோ(அ)பி வா ।
ததா²பி ந தவ ஸ்வாத்²யம்ʼ ஸர்வவிஸ்மரணாத்³ருʼதே ॥ 16-11 ॥

ஜோ ஶங்கர தாரா உபதே³ஶக தா²ய கே விஷ்ணு அத²வா கமளமாந்தீ²
ஜன்மேலா (ப்³ரஹ்ம) பண உபதே³ஶக தா²ய, தோபண ப³து⁴ம்ʼ பூ⁴லீ ஜவா
ஸிவாய தனே ஶாந்தி த²வானீ நதீ². 11

ப்ரகரண 17 – தத்வஸ்வரூபப்ரகரண

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥
தேன ஜ்ஞானப²லம்ʼ ப்ராப்தம்ʼ யோகா³ப்⁴யாஸப²லம்ʼ ததா² ।
த்ருʼப்த꞉ ஸ்வச்சே²ந்த்³ரியோ நித்யம்ʼ ஏகாகீ ரமதே து ய꞉ ॥ 17-1 ॥

அஷ்டாவகே கஹ்யும்ʼ: ஜே புரூஷ ஸந்தோஷீ அனே ஶுத்³த⁴ இந்த்³ரியவாளோ
ஹோஈ ஸதா³ய ஏகலோ ஜ ஆனந்த³மாம்ʼ ரஹே சே², தேணே ஜ ஜ்ஞானனும்ʼ ப²ள அனே
யோகா³ப்⁴யாஸனும்ʼ ப²ள ப்ராப்த கர்யும்ʼ சே². 1

ந கதா³சிஜ்ஜக³த்யஸ்மின் தத்த்வஜ்ஞோ ஹந்த கி²த்³யதி ।
யத ஏகேன தேனேத³ம்ʼ பூர்ணம்ʼ ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லம் ॥ 17-2 ॥

அஹோ! ஆ ஜக³தமாம்ʼ தத்வனே ஜாணனாரோ கதீ³ பண கே²த³
பாமதோ நதீ², காரண கே தேனா ஏகலா வடே³ ஜ ஆ ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³ல
வ்யாப்த த²யும்ʼ சே². (அர்தா²த தேனா ஸிவாய பீ³ஜும்ʼ காம்ʼஈ சே² ஜ நஹி.) ர

ந ஜாது விஷயா꞉ கே(அ)பி ஸ்வாராமம்ʼ ஹர்ஷயந்த்யமீ ।
ஸல்லகீபல்லவப்ரீதமிவேப⁴ம்ʼ நிம்ப³பல்லவா꞉ ॥ 17-3 ॥

ஶல்லகீ நாமனீ வனஸ்பதினாம்ʼ பான கா²ஈ ஆனந்தி³த த²யேலா
ஹாதீ²னே ஜேம லீமடா³னாம்ʼ (கட³வாம்ʼ) பான ஹர்ஷ பமாட³தாம்ʼ நதீ², தேம
ஆத்மாராம புருஷனே ஆ கோஈ விஷயோ கதீ³ பண ஹர்ஷ பமாட³தா நதீ².3

யஸ்து போ⁴கே³ஷு பு⁴க்தேஷு ந ப⁴வத்யதி⁴வாஸித꞉ ।
அபு⁴க்தேஷு நிராகாங்க்ஷீ தத்³ருʼஶோ ப⁴வது³ர்லப⁴꞉ ॥ 17-4 ॥

ஜே மனுஷ்ய போ⁴க³வாயேலா போ⁴கோ³மாம்ʼ ஆஸக்த த²தோ நதீ² அனே ந
போ⁴க³வாயேலா ப்ரத்யே ஆகாங்க்ஷாரஹித சே², தேவோ மனுஷ்ய ஸம்ʼஸாரமாம்ʼ
து³ர்லப⁴ சே².4

பு³பு⁴க்ஷுரிஹ ஸம்ʼஸாரே முமுக்ஷுரபி த்³ருʼஶ்யதே ।
போ⁴க³மோக்ஷநிராகாங்க்ஷீ விரலோ ஹி மஹாஶய꞉ ॥ 17-5 ॥

அஹீம்ʼ ஸம்ʼஸாரமாம்ʼ போ⁴கே³ச்சு² தேம ஜ மோக்ஷேச்சு² தே³கா²ய சே²;
(பரந்து) போ⁴க³ அனே மோக்ஷ ப³ம்ʼநே ப்ரத்யே நிராகாங்க்ஷீ மஹாத்மா கோஈக
விரல ஜ ஹோய சே². ப

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷேஷு ஜீவிதே மரணே ததா² ।
கஸ்யாப்யுதா³ரசித்தஸ்ய ஹேயோபாதே³யதா ந ஹி ॥ 17-6 ॥

கோஈ உதா³ர பு³த்³தி⁴வாளானே ஜ த⁴ர்ம, அர்த², கர்ம அனே மோக்ஷ
தேம ஜ ஜீவன அனே மரணனே மாடே த்யாஜ்ய கே க்³ராஹ்யபா⁴வ ஹோதோ நதீ². 6

வாஞ்சா² ந விஶ்வவிலயே ந த்³வேஷஸ்தஸ்ய ச ஸ்தி²தௌ ।
யதா² ஜீவிகயா தஸ்மாத்³ த⁴ன்ய ஆஸ்தே யதா² ஸுக²ம் ॥ 17-7 ॥

விஶ்வனா விலயனீ ஈச்சா² நதீ² அனே தே ரஹே தோ தே³ஷ நதீ²
ஆதீ² த⁴ன்ய (க்ருʼதார்த² புருஷ) ஸஹஜ மளதீ ஆஜீவிகா வடே³
ஸுக²பூர்வக ரஹே சே². 7

க்ருʼதார்தோ²(அ)னேன ஜ்ஞானேனேத்யேவம்ʼ க³லிததீ⁴꞉ க்ருʼதீ ।
பஶ்யன் ஶ்ருʼண்வன் ஸ்ப்ருʼஶன் ஜிக்⁴ரன்ன் அஶ்னன்னாஸ்தே யதா² ஸுக²ம் ॥ 17-8 ॥

ஆ ஜ்ஞான வடே³ க்ருʼதக்ருʼத்ய ப³னேலோ அனே தேதீ² ஜ ஜேனீ பு³த்³தி⁴
லய பாமீ க³ஈ சே² தேவோ க்ருʼதார்த² புருஷ ஜோதோ, ஸாம்ப⁴ளதோ, ஸ்பர்ஶதோ,
ஸூந்த⁴தோ அனே கா²தோ (அர்தா²த் ஈத்³ரியோனா விஷயோனே போ⁴க³வதோ)
ஸுக²பூர்வக ரஹே சே². 8

ஶூன்யா த்³ருʼஷ்டிர்வ்ருʼதா² சேஷ்டா விகலானீந்த்³ரியாணி ச ।
ந ஸ்ப்ருʼஹா ந விரக்திர்வா க்ஷீணஸம்ʼஸாரஸாக³ரே ॥ 17-9 ॥

ஜ்யாரே ஸம்ʼஸாரரூப ஸாக³ர க்ஷீண தா²ய, த்யார த்³ருʼஷ்டி ஶூன்ய ப³னே
சே²; க்ரியா நிரர்த²க தா²ய சே², அனே இந்த்³ரியோ க்ஷுப்³த⁴ ப³னே சே²; ஆஸக்தி
ரஹேதீ நதீ² தேம ஜ விரக்தி பண த²தீ நதீ². 9

ந ஜாக³ர்தி ந நித்³ராதி நோன்மீலதி ந மீலதி ।
அஹோ பரத³ஶா க்வாபி வர்ததே முக்தசேதஸ꞉ ॥ 17-10 ॥

நதீ² ஜாக³தோ, நதீ² ஸூதோ, நதீ² ஆங்க² கோ²லதோ கே நதீ²
ப³ந்த⁴ கரதோ. அஹோ, மனதீ² முகத ப³னேலானீ கேவீ உத்க்ருʼஷ்ட த³ஶா தா²ய சே². 10

ஸர்வத்ர த்³ருʼஶ்யதே ஸ்வஸ்த²꞉ ஸர்வத்ர விமலாஶய꞉ ।
ஸமஸ்தவாஸனா முக்தோ முக்த꞉ ஸர்வத்ர ராஜதே ॥ 17-11 ॥

ப³தீ⁴ வாஸனாஓமாந்தீ² முகத ப³னேலோ முகத புருஷ ஸர்வ
டே²காணே ஸ்வஸ்த² தே³கா²ய சே², ஸர்வத்ர நிர்மள அந்த꞉கரணவாலோ ரஹே சே²
அனே ஸர்வத்ர ஶோபே⁴ சே². 11

பஶ்யன் ஶ்ருʼண்வன் ஸ்ப்ருʼஶன் ஜிக்⁴ரன்ன் அஶ்னன்
க்³ருʼண்ஹன் வத³ன் வ்ரஜன் ।
ஈஹிதானீஹிதைர்முக்தோ முக்த ஏவ மஹாஶய꞉ ॥ 17-12 ॥

ஈச்சா²ஓ அனே அனிச்சா²ஓதீ² முகத மஹாத்மா ஜோதோ
ஸாம்ப⁴ளதோ, ஸ்பர்ஶதோ, மூகதோ, கா²தோ, க்³ரஹண கரதோ, போ³லதோ, சாலதே
(ச²தாம்ʼ) முக்த ஜ சே². 12

ந நிந்த³தி ந ச ஸ்தௌதி ந ஹ்ருʼஷ்யதி ந குப்யதி ।
ந த³தா³தி ந க்³ருʼண்ஹாதி முக்த꞉ ஸர்வத்ர நீரஸ꞉ ॥ 17-13 ॥

ஸர்வ டே²காணே ரஸரஹித முகத புருஷ நித³தோ நதீ², வகா²ணதோ
நதீ², கு²ஶ த²தோ நதீ², நாகு²ஶ த²தோ நதீ², ஆபதோ நதீ²
தேம ஜ லேதோ பண நதீ². 13

ஸானுராகா³ம்ʼ ஸ்த்ரியம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ம்ருʼத்யும்ʼ வா ஸமுபஸ்தி²தம் ।
அவிஹ்வலமனா꞉ ஸ்வஸ்தோ² முக்த ஏவ மஹாஶய꞉ ॥ 17-14 ॥

ப்ரீதியுக்த ஸ்த்ரீ அத²வா பாஸே ஆவேலா ம்ருʼத்யுனே ஜோஈனே பண ஜே
மஹாத்மா அவிஹ்வல சித்தவாளோ அனே ஸ்வஸ்த² ரஹே சே², தே முகத ஜ சே².

ஸுகே² து³꞉கே² நரே நார்யாம்ʼ ஸம்பத்ஸு ச விபத்ஸு ச ।
விஶேஷோ நைவ தீ⁴ரஸ்ய ஸர்வத்ர ஸமத³ர்ஶின꞉ ॥ 17-15 ॥

ப³தே⁴ய ஸமத³ர்ஶீ, தீ⁴ர புருஷனே ஸுக²மாம்ʼ அனே து³꞉க²மாம்ʼ, ஸ்த்ரீமாம்ʼ
அனே புருஷமாம்ʼ, ஸம்பத்திமாம்ʼ அனே விபத்திமாம்ʼ கஶோ ஜ ப²ரக ஹோதோ நதீ².

ந ஹிம்ʼஸா நைவ காருண்யம்ʼ நௌத்³த⁴த்யம்ʼ ந ச தீ³னதா ।
நாஶ்சர்யம்ʼ நைவ ச க்ஷோப⁴꞉ க்ஷீணஸம்ʼஸரணே நரே ॥ 17-16 ॥

ஜன ஸம்ʼஸார நாஶ பாம்யோ சே² தேவா மனுஷ்யமாம்ʼ நதீ² ஹிம்ʼஸா, கே
கருணா, நதீ² உத்³த⁴தாஈ கே நதீ² நம்ரதா, நதீ² ஐஶ்வர்ய கே நதீ² க்ஷோப⁴.

ந முக்தோ விஷயத்³வேஷ்டா ந வா விஷயலோலுப꞉ ।
அஸம்ʼஸக்தமனா நித்யம்ʼ ப்ராப்தாப்ராப்தமுபாஶ்னுதே ॥ 17-17 ॥

முகத புருஷ விஷயோனே தி⁴ககாரதோ நதீ² கே விஷயோமாம்ʼ
ஆஸக்த பண த²தோ நதீ². ஸதா³ அனாஸக்த சித்தவாளோ ப³னீ தே
ப்ராப்த அனே அப்ராப்த வஸ்துனோ உபபோ⁴க³ கரே சே² 17

ஸமாதா⁴னஸமாதா⁴னஹிதாஹிதவிகல்பனா꞉ ।
ஶூன்யசித்தோ ந ஜானாதி கைவல்யமிவ ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ॥ 17-18 ॥

ஜேனு சித்த நாஶ பாம்யு (ஶூன்ய) சே² (ஸமாதா⁴ன கே அஸமாதா⁴ன,
கே அஹித(ஈத்யாதி³)நீ கல்பனானே ஜாணதோ நதீ², (பரந்து) கைவல்ய
(அர்தா²த் மோக்ஷ) மாம்ʼ ஜ ஸ்தி²ர ரஹே சே². 18

நிர்மமோ நிரஹங்காரோ ந கிஞ்சிதி³தி நிஶ்சித꞉ ।
அந்தர்க³லிதஸர்வாஶ꞉ குர்வன்னபி கரோதி ந ॥ 17-19 ॥

மமதாரஹித, அஹந்தாரஹித, காம்ʼஈ ஜ நதீ² ஏவா நிஶ்வய-
வாளோ அனே அந்த³ரதீ² ஜேனீ ப³தீ⁴ ஆஶாஓ லய பாமீ க³ஈ சே²
ஏவோ தே கர்ம கரதோ ச²தாம்ʼ லேபாதோ நதீ². 19

மன꞉ப்ரகாஶஸம்ʼமோஹஸ்வப்னஜாட்³யவிவர்ஜித꞉ ।
த³ஶாம்ʼ காமபி ஸம்ப்ராப்தோ ப⁴வேத்³ க³லிதமானஸ꞉ ॥ 17-20 ॥

ஜேனும்ʼ மன க்ஷீண ப³ன்யும்ʼ சே² அனே ஜே மனனா ப்ரகாஶ
அந்த⁴கார, ஸ்வப்ன அனே ஜட³தா (அர்தா²த் ஸுஷுப்தி)தீ² ரஹித சே²,
தே கோஈ (அவர்ணனீய) த³ஶானே ப்ராப்த தா²ய சே². 20

ப்ரகரண 18 – ஶமப்ரகரண

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥
யஸ்ய போ³தோ⁴த³யே தாவத்ஸ்வப்னவத்³ ப⁴வதி ப்⁴ரம꞉ ।
தஸ்மை ஸுகை²கரூபாய நம꞉ ஶாந்தாய தேஜஸே ॥ 18-1 ॥

அஷ்டாவகே கஹ்யும்ʼ : ஜேனா போ³த⁴னா உத³யதீ² (ஜக³தரூப) ப்⁴ரம
ஸ்வப்ன ஜேவோ த²ஈ ஜாய சே², தே ஏகமாத்ர ஆனந்த³ரூப அனே ஶாந்த
தேஜனே நமஸ்கார. ஹோ. 1

அர்ஜயித்வாகி²லான் அர்தா²ன் போ⁴கா³னாப்னோதி புஷ்கலான் ।
ந ஹி ஸர்வபரித்யாக³மந்தரேண ஸுகீ² ப⁴வேத் ॥ 18-2 ॥

ஸர்வ த⁴ன கமாஈனே புஷ்கள போ⁴கோ³னே (மனுஷ்ய) ப்ராப்த கரே
சே²; (பரந்து) ப³தா⁴னா பரித்யாக³ வினா தே ஸுகீ² த²தோ ஜ நதீ².

கர்தவ்யது³꞉க²மார்தண்ட³ஜ்வாலாத³க்³தா⁴ந்தராத்மன꞉ ।
குத꞉ ப்ரஶமபீயூஷதா⁴ராஸாரம்ருʼதே ஸுக²ம் ॥ 18-3 ॥

கர்மஜன்ய து³꞉க²ரூபீ ஸூர்யனீ ஜவாளாதீ² ஜேனும்ʼ அந்தர ப³ளீ
க³யும்ʼ சே² தேனே ஶாந்திரூபீ அம்ருʼததா⁴ரானீ வ்ருʼஷ்டி வினா ஸுக² கயாந்தீ² மளே?

ப⁴வோ(அ)யம்ʼ பா⁴வநாமாத்ரோ ந கிஞ்சித் பரமர்த²த꞉ ।
நாஸ்த்யபா⁴வ꞉ ஸ்வபா⁴வானாம்ʼ பா⁴வாபா⁴வவிபா⁴வினாம் ॥ 18-4 ॥

ஆ ஸம்ʼஸார கல்பனா மாத்ர ஜ சே² அனே பரமார்த² த்³ரஷ்டிதீ²
தோ காம்ʼஈ ஜ நதீ². பா⁴வரூப அனே அபா⁴வரூப பதா³ர்தோ²மாம்ʼ ஸ்தி²த
ப³னேலா ஸ்வபா⁴வனோ அபா⁴வ ஹோதோ நதீ². 4

ந தூ³ரம்ʼ ந ச ஸங்கோசால்லப்³த⁴மேவாத்மன꞉ பத³ம் ।
நிர்விகல்பம்ʼ நிராயாஸம்ʼ நிர்விகாரம்ʼ நிரஞ்ஜனம் ॥ 18-5 ॥

ஆத்மானும்ʼ ஸ்வரூப தூ³ர நதீ² தேம ஜ ஸமீபமாம்ʼ பண நதீ².
(அர்தா²த் பரிச்சி²ன்ன நதீ².) பரந்து (தே) ஸங்கல்ப ரஹித, ப்ரயத்ன-
ரஹித, விகாரரஹித அனே ஶுத்³த⁴ ஏவும்ʼ ஹமேஶ ப்ராப்த ஜ சே². ப

வ்யாமோஹமாத்ரவிரதௌ ஸ்வரூபாதா³னமாத்ரத꞉ ।
வீதஶோகா விராஜந்தே நிராவரணத்³ருʼஷ்டய꞉ ॥ 18-6 ॥

மாத்ர மோஹனா நிவ்ருʼத த²வாதீ² போதானாம்ʼ ஸ்வரூபனும்ʼ மாத்ர க்³ரஹண த²தாம்ʼ
ஶோகரஹித அனே ஆவரணஹீன த்³ரஷ்டிவாளா (புருஷோ) ஶோபா⁴யமான தா²ய சே². 6

ஸமஸ்தம்ʼ கல்பநாமாத்ரமாத்மா முக்த꞉ ஸனாதன꞉ ।
இதி விஜ்ஞாய தீ⁴ரோ ஹி கிமப்⁴யஸ்யதி பா³லவத் ॥ 18-7 ॥

(ஆ) ப³து⁴ம்ʼ (ஜக³த) கல்பனா மாத்ர சே² அனே ஆத்மா
முக்த (அனே) நித்ய சே², ஏம ஜாண்யா பசீ² தீ⁴ர புருஷ பா³ளகனீ
ஜேம ஶும்ʼ சேஷ்டா கரே சே² ? 7

ஆத்மா ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சித்ய பா⁴வாபா⁴வௌ ச கல்பிதௌ ।
நிஷ்காம꞉ கிம்ʼ விஜானாதி கிம்ʼ ப்³ரூதே ச கரோதி கிம் ॥ 18-8 ॥

ஆத்மா ப்³ரஹ்ம சே² அனே பா⁴வ தேம ஜ அபா⁴வ (அர்தா²த் ஸ்ருʼஷ்டி
தேமஜ ப்ரலய) கல்பனா மாத்ர சே², ஏம நிஶ்சய கர்யா பசீ²-
நிஷ்காம மனுஷ்ய ஜாணே சே² ஶும்ʼ, போ³லே சே² ஶு அனே கரே சே² ஶும்ʼ? 8

அயம்ʼ ஸோ(அ)ஹமயம்ʼ நாஹம்ʼ இதி க்ஷீணா விகல்பனா ।
ஸர்வமாத்மேதி நிஶ்சித்ய தூஷ்ணீம்பூ⁴தஸ்ய யோகி³ன꞉ ॥ 18-9 ॥

ப³து⁴ம்ʼ ஆத்மா ஜ சே² ஏம நிஶ்சய கர்யா பசீ² ஶாந்த ப³னேலா
யோகீ³னீ ஆ “ஹும்ʼ” சு²ம்ʼ, ஆ “ஹும்ʼ” நதீ², ஏவீ கல்பனாஓ நஷ்ட ப³னீ ஜாய சே². 9

ந விக்ஷேபோ ந சைகாக்³ர்யம்ʼ நாதிபோ³தோ⁴ ந மூட⁴தா ।
ந ஸுக²ம்ʼ ந ச வா து³꞉க²ம்ʼ உபஶாந்தஸ்ய யோகி³ன꞉ ॥ 18-10 ॥

ஶாந்த ப³னேலா யோகீ³னே நதீ² விக்ஷேப கே நதீ² ஏகாக்³ரதா, நதீ²
ஜ்ஞான கே நதீ² மூட⁴தா; நதீ² ஸுக² கே நதீ² து³꞉க². 10

ஸ்வாராஜ்யே பை⁴க்ஷவ்ருʼத்தௌ ச லாபா⁴லாபே⁴ ஜனே வனே ।
நிர்விகல்பஸ்வபா⁴வஸ்ய ந விஶேஷோ(அ)ஸ்தி யோகி³ன꞉ ॥ 18-11 ॥

விகல்பஹீன (ப³னேலா) ஸ்வபா⁴வவாளா யோகீ³னே ஸ்வராஜ்யமாம்ʼ
கே பி⁴க்ஷாவ்ருʼத்திமாம்ʼ, லாப⁴மாம்ʼ கே ஹானிமாம்ʼ, லோகோமாம்ʼ கே ஜங்க³லமாம்ʼ காம்ʼஈஜ
பே²ர ஹோதோ நதீ². 11

க்வ த⁴ர்ம꞉ க்வ ச வா காம꞉ க்வ சார்த²꞉ க்வ விவேகிதா ।
இத³ம்ʼ க்ருʼதமித³ம்ʼ நேதி த்³வந்த்³வைர்முக்தஸ்ய யோகி³ன꞉ ॥ 18-12 ॥

த்³வந்த்³வோதீ² முகத ப³னேலா யோகீ³னே த⁴ர்ம ஶோ அனே காம ஶோ
அனே அர்த² ஶோ அனே ’ ஆ கர்யும்ʼ அனே ஆ நஹி ’ ஏவோ விவேக ஶோ? 12

க்ருʼத்யம்ʼ கிமபி நைவாஸ்தி ந காபி ஹ்ருʼதி³ ரஞ்ஜனா ।
யதா² ஜீவனமேவேஹ ஜீவன்முக்தஸ்ய யோகி³ன꞉ ॥ 18-13 ॥

ஜீவன்முகத யோகீ³னே கஶும்ʼ கர்தவ்ய சே² ஜ நஹி; தேம ஜ அந்தரமாம்ʼ
கஶீ பண ஆஸக்த நதீ² (தே) அஹீம்ʼ யதா²ப்ராப்த ஜீவன (ஜீவே சே².)13

க்வ மோஹ꞉ க்வ ச வா விஶ்வம்ʼ க்வ தத்³ த்⁴யானம்ʼ க்வ முக்ததா ।
ஸர்வஸங்கல்பஸீமாயாம்ʼ விஶ்ராந்தஸ்ய மஹாத்மன꞉ ॥ 18-14 ॥

ஸர்வ ஸங்கல்பனா அந்த பர விஶ்ராந்த ப³னேலா (அர்தா²த் ஸர்வ
ஸங்கல்போனா அந்தனே பாமேலா) யோகீ³னே மோஹ கயாம்ʼ அனே விஶ்வ கயாம்ʼ,
ஏனும்ʼ த்⁴யான க்யாம்ʼ அனே முக்தி க்யாம்ʼ? 14

யேன விஶ்வமித³ம்ʼ த்³ருʼஷ்டம்ʼ ஸ நாஸ்தீதி கரோது வை ।
நிர்வாஸன꞉ கிம்ʼ குருதே பஶ்யன்னபி ந பஶ்யதி ॥ 18-15 ॥

ஜே ஆ விஶ்வ நே ஜோதோ ஹோய தே ப⁴லே ஏ நதீ² ஏம கரோ
(அர்தா²த் க³ணோ); பரந்து வாஸனாரஹித புருஷ ஶும்ʼ கரே சே²? (அர்தா²த்
காம்ʼஈ ஜ கரதோ நதீ²); காரண கே (தே) ஜோதோ ச²தாம்ʼ பண ஜோதோ நதீ².

யேன த்³ருʼஷ்டம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸோ(அ)ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி சிந்தயேத் ।
கிம்ʼ சிந்தயதி நிஶ்சிந்தோ த்³விதீயம்ʼ யோ ந பஶ்யதி ॥ 18-16 ॥

ஜேணே பரப்³ரஹ்ம ஜோயும்ʼ ஹோய தே ப⁴ணேல “ஹும்ʼ” ப்³ரஹ்ம சு²ம்ʼ ஏம
சிந்தன கரே. (பரந்து) ஜே பீ³ஜும்ʼ கஶும்ʼ ஜோதோ ஜ நதீ² ஏவோ
சிந்தனரஹித (மனுஷ்ய) ஶானும்ʼ சிதன கரே? 16

த்³ருʼஷ்டோ யேனாத்மவிக்ஷேபோ நிரோத⁴ம்ʼ குருதே த்வஸௌ ।
உதா³ரஸ்து ந விக்ஷிப்த꞉ ஸாத்⁴யாபா⁴வாத்கரோதி கிம் ॥ 18-17 ॥

ஜே போதானா ஆத்மானோ விக்ஷேப ஜோதோ ஹோய தே ப⁴லே தேனோ
நிரோத⁴ (அர்தா²த் த்⁴யான, ஸமாதி⁴ ஈத்யாதி³) கரே; பரந்து ஜ்ஞானீ
புருஷ விக்ஷிப்த ப³ன்யோ ஜ நதீ² தே ஸாத்⁴யனா அபா⁴வதீ² (அர்தா²த்
தேனே காம்ʼஈ பண ஸாத⁴வானும்ʼ ரஹேவும்ʼ ஜ ந ஹோவாதீ²) ஶும்ʼ கரே? 17

தீ⁴ரோ லோகவிபர்யஸ்தோ வர்தமானோ(அ)பி லோகவத் ।
ந ஸமாதி⁴ம்ʼ ந விக்ஷேபம்ʼ ந லோபம்ʼ ஸ்வஸ்ய பஶ்யதி ॥ 18-18 ॥

லோகோனீ ஜேம வர்ததோ ச²தாம்ʼ பண லோக கரதாம்ʼ ஜூதோ³ ஏவோ
ஜ்ஞானீ போதானீ ஸமாதி⁴ கே விக்ஷேப கே லேப ஜோதோ நதீ². 18

பா⁴வாபா⁴வவிஹீனோ யஸ்த்ருʼப்தோ நிர்வாஸனோ பு³த⁴꞉ ।
நைவ கிஞ்சித்க்ருʼதம்ʼ தேன லோகத்³ருʼஷ்ட்யா விகுர்வதா ॥ 18-19 ॥

ஜே ஜ்ஞானீ பா⁴வ அனே அபா⁴வதீ² ரஹித சே² அனே த்ருʼப்த சே²
தே லோகோனீ நஜரே கரதோ ச²தாம்ʼ பண காம்ʼஈ ஜ கரதோ நதீ². 19

ப்ரவ்ருʼத்தௌ வா நிவ்ருʼத்தௌ வா நைவ தீ⁴ரஸ்ய து³ர்க்³ரஹ꞉ ।
யதா³ யத்கர்துமாயாதி தத்க்ருʼத்வா திஷ்ட²த꞉ ஸுக²ம் ॥ 18-20 ॥

ஜே வக²தே ஜே கரவானும்ʼ ஆவீ படே³ தே கரீனே ஆனந்த³தீ² ரஹேதா
ஜ்ஞானீனே ப்ரவ்ருʼத்திமாம்ʼ கே நிவ்ருʼத்திமாம்ʼ து³ராக்³ரஹ ஹோதோ ஜ நதீ². 20

நிர்வாஸனோ நிராலம்ப³꞉ ஸ்வச்ச²ந்தோ³ முக்தப³ந்த⁴ன꞉ ।
க்ஷிப்த꞉ ஸம்ʼஸ்காரவாதேன சேஷ்டதே ஶுஷ்கபர்ணவத் ॥ 18-21 ॥

வாஸனாரஹித, கோஈனா உபர பண ஆதா⁴ர ந ராக²னாரோ,
ஸ்வச்ச²ந்த³ அனே ப³ந்த⁴னோமாந்தீ² சூ²டேலோ (மனுஷ்ய) ஸம்ʼஸாரரூபீ பவன
வடே³ ப்ரேரித ப³னீ ஸூகாம்ʼ பாந்த³டா³ம்ʼநீ ஜேம சேஷ்டா கரே சே². 21

அஸம்ʼஸாரஸ்ய து க்வாபி ந ஹர்ஷோ ந விஷாத³தா ।
ஸ ஶீதலமனா நித்யம்ʼ விதே³ஹ இவ ராஜயே ॥ 18-22 ॥

அஸம்ʼஸாரீ (அர்தா²த் ஜ்ஞானீ)நே கஶே பண ஹர்ஷ நதீ² கே
ஶோக நதீ² ஶீதள மனவாளோ தே ஹம்ʼமேஶ தே³ஹரஹிதனீ ஜேம ஶோபே⁴ சே²

குத்ராபி ந ஜிஹாஸாஸ்தி நாஶோ வாபி ந குத்ரசித் ।
ஆத்மாராமஸ்ய தீ⁴ரஸ்ய ஶீதலாச்ச²தராத்மன꞉ ॥ 18-23 ॥

ஶாந்த அனே ஶுத்³த⁴ ஆத்மாவாளா அனே ஆத்மாமாம்ʼ ஜ ஸ்தி²ர
ப³னேலா தீ⁴ர புருஷனே கஶும்ʼ பண த்யஜவானீ ஈச்சா² ஹோதீ நதீ²;
தேம ஜ கஶும்ʼ மேளவானீ பண ஆஶா ஹோதீ நதீ². 23

ப்ரக்ருʼத்யா ஶூன்யசித்தஸ்ய குர்வதோ(அ)ஸ்ய யத்³ருʼச்ச²யா ।
ப்ராக்ருʼதஸ்யேவ தீ⁴ரஸ்ய ந மானோ நாவமானதா ॥ 18-24 ॥

ஸ்வபா⁴வதீ² ஜ ஶூன்ய சித்தவாளா அனே ஸஹஜ கர்ம கரதா தீ⁴ர
புருஷனே ஸாமான்ய மனுஷ்யனீ ஜேம மான கே அபமான லாக³தாம்ʼ நதீ².24

க்ருʼதம்ʼ தே³ஹேன கர்மேத³ம்ʼ ந மயா ஶுத்³த⁴ரூபிணா ।
இதி சிந்தானுரோதீ⁴ ய꞉ குர்வன்னபி கரோதி ந ॥ 18-25 ॥

’ஆ கர்ம தே³ஹ வடே³ த²யும்ʼ சே² அனே நஹி கே ஶுத்³த⁴ ஆத்ம
ஸ்வரூப ஏவா மாரா வடே³’ ஏம ஜே ஸதத சிதன கரே சே² தே
(கர்ம) கரதோ ச²தாம்ʼ பண (காம்ʼஈ ஜ) கரதோ நதீ². 25

அதத்³வாதீ³வ குருதே ந ப⁴வேத³பி பா³லிஶ꞉ ।
ஜீவன்முக்த꞉ ஸுகீ² ஶ்ரீமான் ஸம்ʼஸரன்னபி ஶோப⁴தே ॥ 18-26 ॥

ஏம ந கஹேனாரா (அர்தா²த் ஸாமான்ய மாணஸ)நீ ஜேம தே
கர்ம கரே சே²; ச²தாம்ʼ பண தே நாதா³ன ஹோதோ நதீ². ஏவோ ஸுகீ² அனே
ஶ்ரீமான ஜீவன்முக்த ஸம்ʼஸாரமாம்ʼ ரஹேவா ச²தாம்ʼ ஶோபே⁴ சே². 26

நானாவிசாரஸுஶ்ராந்தோ தீ⁴ரோ விஶ்ராந்திமாக³த꞉ ।
ந கல்பதே ந ஜாதி ந ஶ்ருʼணோதி ந பஶ்யதி ॥ 18-27 ॥

அனேக ப்ரகாரனா விசாரோதீ² தா²கீ க³யேலோ அனே தேதீ² ஜ ஶாந்த ப³னேலோ
தீ⁴ர புருஷகல்பனா கரதோ நதீ², ஜாணதோ நதீ²,ஸாம்ப⁴ளதோ நதீ², ஜோதோ நதீ².27

அஸமாதே⁴ரவிக்ஷேபான் ந முமுக்ஷுர்ன சேதர꞉ ।
நிஶ்சித்ய கல்பிதம்ʼ பஶ்யன் ப்³ரஹ்மைவாஸ்தே மஹாஶய꞉ ॥ 18-28 ॥

ஜ்ஞானீ புருஷ ஸமாதி⁴னா அபா⁴வனே லீதே⁴ முமுக்ஷு நதீ²; தேமஜ
விக்ஷேபனா அபா⁴வதீ² தேமநாதீ². ஊலடோ (அர்தா²த் ப³த்³த⁴) பண நதீ²; பரந்து
ப்³ரஹ்மாஶ்ரய கரீனே (ஆ ப³தா⁴னே) கல்பநாமய ஜோதோ ப்³ரஹ்மரூபே ஜ ரஹே சே². 28

யஸ்யாந்த꞉ ஸ்யாத³ஹங்காரோ ந கரோதி கரோதி ஸ꞉ ।
நிரஹங்காரதீ⁴ரேண ந கிஞ்சித³க்ருʼதம்ʼ க்ருʼதம் ॥ 18-29 ॥

ஜேநாமாம்ʼ அஹங்கார சே² தே காம்ʼஈ ந கரே தோபண கர்ம கரே ஜ சே².
ஜயாரே அஹங்காரரஹித தீ⁴ர புருஷனே தோ காம்ʼஈ பண அக்ருʼத அத²வா
(ந கரேலும்ʼ அத²வா கரேலும்ʼ) சே² ஜ நஹி. 29

நோத்³விக்³னம்ʼ ந ச ஸந்துஷ்டமகர்த்ருʼ ஸ்பந்த³வர்ஜிதம் ।
நிராஶம்ʼ க³தஸந்தே³ஹம்ʼ சித்தம்ʼ முக்தஸ்ய ராஜதே ॥ 18-30 ॥

உத்³வேக³ரஹித தேம ஜ ஸந்தோஷரஹித, அகர்த்ருʼ, (ஸங்கல்பரூப)
ஸ்பந்த³ரஹித நிராஶ அனே ஸந்தே³ஹஹீன ஏவும்ʼ முக்தனும்ʼ சித்த ஶோபே⁴ சே². 30.

நிர்த்⁴யாதும்ʼ சேஷ்டிதும்ʼ வாபி யச்சித்தம்ʼ ந ப்ரவர்ததே ।
நிர்நிமித்தமித³ம்ʼ கிந்து நிர்த்⁴யாயேதி விசேஷ்டதே ॥ 18-31 ॥

தீ⁴ர புருஷனும்ʼ சித்த த்⁴யான கரவானே அத²வா க்ரியா கரவானே
ப்ரவ்ருʼத த²தும்ʼ நதீ², பரந்து தே காம்ʼஈ பண நிமித்த ந ஹோவா ச²தாம்ʼ
(யதா²ப்ராப்த) த்⁴யான ।கரே சே² அனே க்ரியா கரே சே². ।31

தத்த்வம்ʼ யதா²ர்த²மாகர்ண்ய மந்த³꞉ ப்ராப்னோதி மூட⁴தாம் ।
அத²வா யாதி ஸங்கோசமமூட⁴꞉ கோ(அ)பி மூட⁴வத் ॥ 18-32 ॥

ஸத்ய தத்த்வனே ஸாம்ப⁴ளீனே ஜட³ மனுஷ்ய மூட⁴ ப³னே சே² அத²வா
ஸங்கோச (க³ப⁴ராட)நே ப்ராப்த கரே சே². கோஈ பு³த்³தி⁴மான புருஷனீ த³ஶா
பண (பா³ஹ்யத³ஷ்டிதீ² தோ) மூட⁴னா ஜேவீ ஜ தா²ய சே². 32

ஏகாக்³ரதா நிரோதோ⁴ வா மூடை⁴ரப்⁴யஸ்யதே ப்⁴ருʼஶம் ।
தீ⁴ரா꞉ க்ருʼத்யம்ʼ ந பஶ்யந்தி ஸுப்தவத்ஸ்வபதே³ ஸ்தி²தா꞉ ॥ 18-33 ॥

மூட⁴ மனுஷ்யோ ஏகாக்³ரதா அத²வா (சித்த) நிரோத⁴னோ வாரம்ʼவார
அப்⁴யாஸ கரே சே², பரந்து ஜ்ஞானீஓ தோ ஆத்மபத³மாம்ʼ ஸூதேலானீ ஜேம
ஸ்தி²ர ப³னேலா ஹோஈ காம்ʼஈ கரவாபணும்ʼ ஜோதா ஜ நதீ². 33

அப்ரயத்னாத் ப்ரயத்நாத்³ வா மூடோ⁴ நாப்னோதி நிர்வ்ருʼதிம் ।
தத்த்வநிஶ்சயமாத்ரேண ப்ராஜ்ஞோ ப⁴வதி நிர்வ்ருʼத꞉ ॥ 18-34 ॥

ப்ரயத்ன ந கரவாதீ² அத²வா ப்ரயத்ன வடே³ பண மூட⁴ மனுஷ்ய
ஸுக² பாமதோ நதீ², ஜ்யாரே மாத்ர தத்வனோ நிஶ்சய த²தாம்ʼ ஜ பு³த்³தி⁴மான
மனுஷ்ய ஸுகீ² ப³னே சே². 34

ஶுத்³த⁴ம்ʼ பு³த்³த⁴ம்ʼ ப்ரியம்ʼ பூர்ணம்ʼ நிஷ்ப்ரபஞ்சம்ʼ நிராமயம் ।
ஆத்மானம்ʼ தம்ʼ ந ஜானந்தி தத்ராப்⁴யாஸபரா ஜனா꞉ ॥ 18-35 ॥

ஶுத்³த⁴, ஶுத்³த⁴. ப்ரிய, பூர்ண, ப்ரபஞ்சரஹித அனே து³꞉க²ரஹித ஏவா
ஏ ஆத்மானே தேனா அப்⁴யாஸமாம்ʼ பராயண ரஹேனாரா லோகோ ஜாணதா நதீ².35

நாப்னோதி கர்மணா மோக்ஷம்ʼ விமூடோ⁴(அ)ப்⁴யாஸரூபிணா ।
த⁴ன்யோ விஜ்ஞானமாத்ரேண முக்தஸ்திஷ்ட²த்யவிக்ரிய꞉ ॥ 18-36 ॥

மூட⁴ புருஷ அப்⁴யாஸரூப கர்ம வடே³ மோக்ஷனே ப்ராப்த கரீ ஶகதோ
நதீ². ஜ்ஞானீ புருஷ விஜ்ஞான மாத்ரதீ² ஜ முகத அனே நிர்விகார ப³னே சே².36

மூடோ⁴ நாப்னோதி தத்³ ப்³ரஹ்ம யதோ ப⁴விதுமிச்ச²தி ।
அனிச்ச²ன்னபி தீ⁴ரோ ஹி பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபபா⁴க் ॥ 18-37 ॥

மூட⁴ புருஷ ப்³ரஹ்மரூப ப³னவா இச்சே² அனே தேதீ² ஜ தே தேனே
மேளவீ ஶகதோ நதீ². ஜயாரே தீ⁴ர புருஷ இச்ச²தோ ந ஹோவா ச²தாம்ʼ பர-
ப்³ரஹ்மஸ்வரூப ஜ சே². 37

நிராதா⁴ரா க்³ரஹவ்யக்³ரா மூடா⁴꞉ ஸம்ʼஸாரபோஷகா꞉ ।
ஏதஸ்யானர்த²மூலஸ்ய மூலச்சே²த³꞉ க்ருʼதோ பு³தை⁴꞉ ॥ 18-38 ॥

ஆதா⁴ரஹித ஏவா து³ராக்³ரஹவாளா மூடோ⁴ ஜ ஸம்ʼஸாரனும்ʼ போஷண
கரவாவாளா சே². ஆ அனர்த²னா மூள (–ரூப ஸம்ʼஸார)நா மூளனோ
ஜ்ஞானீஓஏ உச்சே²த³ கர்யோ சே². 38

ந ஶாந்திம்ʼ லப⁴தே மூடோ⁴ யத꞉ ஶமிதுமிச்ச²தி ।
தீ⁴ரஸ்தத்த்வம்ʼ விநிஶ்சித்ய ஸர்வதா³ ஶாந்தமானஸ꞉ ॥ 18-39 ॥

மூட⁴ மனுஷ்ய ஶாந்த ப³னவா இச்சே² சே², தேதீ² ஜ ஶாந்தி பாமதோ
நதீ². தீ⁴ர புருஷ தத்த்வனோ நிஶ்சய கரீனே ஸர்வதா³ ஶாந்த சித்தவாளோ ஜ ரஹேசே². 39

க்வாத்மனோ த³ர்ஶனம்ʼ தஸ்ய யத்³ த்³ருʼஷ்டமவலம்ப³தே ।
தீ⁴ராஸ்தம்ʼ தம்ʼ ந பஶ்யந்தி பஶ்யந்த்யாத்மானமவ்யயம் ॥ 18-40 ॥

(பா³ஹ்ய) த்³ருʼஶ்ய பதா³ர்தோ²னும்ʼ அவலம்ப³ன கரதோ ஹோய தே (மூட⁴) நே
ஆத்மானும்ʼ த³ர்ஶன கயாந்தீ² தா²ய? பண தீ⁴ர புருஷ தே த்³ருʼஶ்ய பதா³ர்த²னே
ஜோதா நதீ² (தேதீ²) அவ்யய ஆத்மானே ஜாஏ சே². 40

க்வ நிரோதோ⁴ விமூட⁴ஸ்ய யோ நிர்ப³ந்த⁴ம்ʼ கரோதி வை ।
ஸ்வாராமஸ்யைவ தீ⁴ரஸ்ய ஸர்வதா³ஸாவக்ருʼத்ரிம꞉ ॥ 18-41 ॥

ஜே ஹட²தீ² ப்ரயத்ன கரே சே², தே மூட⁴ புருஷனே (சித்தனோ)
நிரோத⁴ கயாந்தீ² தா²ய? ஆத்மாமாம்ʼ விஶ்ராந்தி லேனார தீ⁴ர புருஷனே ஜ
ஏ (நிரோத⁴) ஸர்வதா³ அனே அக்ருʼத்ரிம (ஸஹஜ) ஹோய சே². 41

பா⁴வஸ்ய பா⁴வக꞉ கஶ்சின் ந கிஞ்சித்³ பா⁴வகோபர꞉ ।
உப⁴யாபா⁴வக꞉ கஶ்சித்³ ஏவமேவ நிராகுல꞉ ॥ 18-42 ॥

கோஈ பா⁴வரூப(ப்ரபஞ்ச) நே ஸத்ய மானவாவாளோ சே², தோ பீ³ஜோ கோஈ
கஶும்ʼ ஜ நதீ² ஏம மானவாவாளோ சே². கோஈ ஏ ப³ம்ʼநே (அர்தா²த் பா⁴வ
அனே அபா⁴வ) நே நஹி மானவாவாளோ ஜேனீ தே ஸ்தி²திமாம்ʼ ஶாந்த ரஹே சே². 42

ஶுத்³த⁴மத்³வயமாத்மானம்ʼ பா⁴வயந்தி குபு³த்³த⁴ய꞉ ।
ந து ஜானந்தி ஸம்ʼமோஹாத்³யாவஜ்ஜீவமநிர்வ்ருʼதா꞉ ॥ 18-43 ॥

து³ர்பு³த்³தி⁴ புருஷோ ஶுத்³த⁴ அனே அத்³விதீய ஆத்மானீ பா⁴வனா
கரே சே²; பரந்து மோஹனே லீதே⁴ ஜாணதா நதீ². ஆதீ² ஜ ஸாராயே ஜீவன
ப⁴ர தேஓ ஸுக²ரஹித ரஹே சே². 43

முமுக்ஷோர்பு³த்³தி⁴ராலம்ப³மந்தரேண ந வித்³யதே ।
நிராலம்பை³வ நிஷ்காமா பு³த்³தி⁴ர்முக்தஸ்ய ஸர்வதா³ ॥ 18-44 ॥

முமுக்ஷுனீ பு³த்³தி⁴ (ஸாம்ʼஸாரிக விஷயனா) ஆலம்ப³ன வினா
ரஹீ ஶகதீ நதீ². முக்தனீ பு³த்³தி⁴ ஸர்வதா³ நிஷ்காம அனே ஆலம்ப³ன-
ரஹித ஜ ஹோய சே². 44

விஷயத்³வீபினோ வீக்ஷ்ய சகிதா꞉ ஶரணார்தி²ன꞉ ।
விஶந்தி ஜ²டிதி க்ரோட³ம்ʼ நிரோதை⁴காக்³ரஸித்³த⁴யே ॥ 18-45 ॥

விஷயோரூப ஹாதீ²ஓனே ஜோஈனே க³ப⁴ராயேலா அனே ஶரணனே
இச்ச²தா (மூடோ⁴) சித்தனா நிரோத⁴ அனே ஏகாக்³ரதானீ ஸித்³தி⁴னே மாடே
ஜல்தீ³தீ² பர்வதனீ கு³பா²மாம்ʼ ப்ரவேஶ கரே சே². 45

நிர்வாஸனம்ʼ ஹரிம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தூஷ்ணீம்ʼ விஷயத³ந்தின꞉ ।
பலாயந்தே ந ஶக்தாஸ்தே ஸேவந்தே க்ருʼதசாடவ꞉ ॥ 18-46 ॥

வாஸனாரஹித (புருஷரூபீ) ஸிம்ʼஹனே ஜோஈனே விஷயோரூப ஹாதீ²ஓ
சா²நாமானா பா⁴கீ³ ஜாய சே² அனே அஸமர்த² அனே க்ரியாமாம்ʼ ஆஸக்த
ரஹேனாரா தே (மூடோ⁴) தே வாஸனாரஹித புருஷனீ ஸேவா கரே சே². 46

ந முக்திகாரிகாம்ʼ த⁴த்தே நி꞉ஶங்கோ யுக்தமானஸ꞉ ।
பஶ்யன் ஶ்ருʼண்வன் ஸ்ப்ருʼஶன் ஜிக்⁴ரன்னஶ்னன்னாஸ்தே யதா²ஸுக²ம் ॥ 18-47 ॥

நி꞉ஶங்க அனே ஸ்தி²ர மனவாளோ மனுஷ்ய மோக்ஷனே மாடேனீ
க்ரியாஓ (ஸாத⁴னாஓ) நே தா⁴ரண கரதோ நதீ², பண ஜோதோ, ஸாம்ப⁴ளதோ;
ஸ்பர்ஶதோ, ஸூந்த⁴தோ, கா²தோ ஸுக²பூர்வக ரஹே சே². 47

வஸ்துஶ்ரவணமாத்ரேண ஶுத்³த⁴பு³த்³தி⁴ர்நிராகுல꞉ ।
நைவாசாரமனாசாரமௌதா³ஸ்யம்ʼ வா ப்ரபஶ்யதி ॥ 18-48 ॥

யதா²ர்த² வஸ்துனா ஶ்ரவணமாத்ரதீ² ஜ ஶுத்³த⁴ ப³னேலீ பு³த்³தி⁴வாளோ
அனே ஸ்வஸ்த² மனுஷ்ய கர்ம, விகர்ம கே உதா³ஸீனதா (அகர்ம) ஜோதோ நதீ². 48

யதா³ யத்கர்துமாயாதி ததா³ தத்குருதே ருʼஜு꞉ ।
ஶுப⁴ம்ʼ வாப்யஶுப⁴ம்ʼ வாபி தஸ்ய சேஷ்டா ஹி பா³லவத் ॥ 18-49 ॥

ஶுப⁴ கே அஶுப⁴ ஜ்யாரே ஜே கரவானும்ʼ ஆவே தே ஏ ஸரள
மனுஷ்ய கரே சே²; காரண கே தேனீ சேஷ்டா பா³ளக ஜேவீ சே². 49

ஸ்வாதந்த்ர்யாத்ஸுக²மாப்னோதி ஸ்வாதந்த்ர்யால்லப⁴தே பரம் ।
ஸ்வாதந்த்ர்யாந்நிர்வ்ருʼதிம்ʼ க³ச்சே²த்ஸ்வாதந்த்ர்யாத் பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 18-50 ॥

ஸ்வதந்த்ரதாதீ² (ஜ்ஞானீ) ஸுக²னே பாமே சே², ஸ்வதந்த்ரதாதீ² பர-
(ப்³ரஹ்ம)நே மேளவே சே², ஸ்வதந்த்ரதாதீ² பரமஸுக²னே ப்ராப்த கரே சே²,
ஸ்வதந்த்ரதாதீ² பரமபத³னீ ப்ராப்தி தா²ய சே². 50

அகர்த்ருʼத்வமபோ⁴க்த்ருʼத்வம்ʼ ஸ்வாத்மனோ மன்யதே யதா³ ।
ததா³ க்ஷீணா ப⁴வந்த்யேவ ஸமஸ்தாஶ்சித்தவ்ருʼத்தய꞉ ॥ 18-51 ॥

ஜயாரே (மனுஷ்ய) போதானா ஆத்மானே அகர்தா அனே
அபோ⁴கதா மானே சே², த்யாரே ப³தீ⁴ சித்தவ்ருʼத்திஓ க்ஷீண ப³னே சே². ப1

உச்ச்²ருʼங்க²லாப்யக்ருʼதிகா ஸ்தி²திர்தீ⁴ரஸ்ய ராஜதே ।
ந து ஸஸ்ப்ருʼஹசித்தஸ்ய ஶாந்திர்மூட⁴ஸ்ய க்ருʼத்ரிமா ॥ 18-52 ॥

தீ⁴ர புருஷனீ, உச்ச்²ருʼங்க²ல ஹோய தோபண ஸ்வாபா⁴விக ஸ்தி²தி ஶோபே⁴
சே²; பரந்து ஸ்ப்ருʼஹாயுகத சித்தவாளா மூட⁴னீ ஶாந்தி க்ருʼத்ரிம ஹோஈ ஶோப⁴தீ நதீ².52

விலஸந்தி மஹாபோ⁴கை³ர்விஶந்தி கி³ரிக³ஹ்வரான் ।
நிரஸ்தகல்பனா தீ⁴ரா அப³த்³தா⁴ முக்தபு³த்³த⁴ய꞉ ॥ 18-53 ॥

ஜேஓஏ கல்பனானோ த்யாக³ கர்யோ சே², ஜேஓ ப³ந்த⁴னரஹித சே²
அனே ஜேஓனீ பு³த்³தி⁴ முகத சே², ஏவா தீ⁴ர புருஷோ மோடா போ⁴கோ³
போ⁴க³வே சே² அனே பர்வதனீ கு³பா²ஓமாம்ʼ பண ப்ரவேஶ கரே சே². ப3

ஶ்ரோத்ரியம்ʼ தே³வதாம்ʼ தீர்த²மங்க³னாம்ʼ பூ⁴பதிம்ʼ ப்ரியம் ।
த்³ருʼஷ்ட்வா ஸம்பூஜ்ய தீ⁴ரஸ்ய ந காபி ஹ்ருʼதி³ வாஸனா ॥ 18-54 ॥

பண்டி³த, தே³வதா, தீர்த², ஸ்த்ரீ, ராஜ அனே ப்ரியஜனனே கோஈனே
ஸன்மான கரதா தீ⁴ர புருஷனா ஹ்ருʼத³யமாம்ʼ கோஈ வாஸனா ஹோதீ நதீ². ப4

ப்⁴ருʼத்யை꞉ புத்ரை꞉ கலத்ரைஶ்ச தௌ³ஹித்ரைஶ்சாபி கோ³த்ரஜை꞉ ।
விஹஸ்ய தி⁴க்க்ருʼதோ யோகீ³ ந யாதி விக்ருʼதிம்ʼ மனாக் ॥ 18-55 ॥

நோகரோ, புத்ரோ, பத்னீஓ, சோ²கரீனா சோ²கராஓ அனே ஸகா³ம்ʼ-
ஓதீ² மஶ்கரீ கராஈனே தி⁴க்கார பாம்யா ச²தாம்ʼ யோகீ³ ஜரா பண விகார
(க்ரோத⁴ கே க்³லானி)நே பாமதோ நதீ². பப

ஸந்துஷ்டோ(அ)பி ந ஸந்துஷ்ட꞉ கி²ன்னோ(அ)பி ந ச கி²த்³யதே ।
தஸ்யாஶ்சர்யத³ஶாம்ʼ தாம்ʼ தாம்ʼ தாத்³ருʼஶா ஏவ ஜானதே ॥ 18-56 ॥

தீ⁴ர புருஷ ஸந்துஷ்ட சே² ச²தாம்ʼ ஸந்துஷ்ட நதீ², அனே கி²ன்ன ஹோய
ச²தாம்ʼ கே²த³ பாமதோ நதீ². தேனீ ஏவீ ஆஶ்சர்யப⁴ரீ அவஸ்தா² தோ
தேனா ஜேவா ஜ ஜாணே. 56

கர்தவ்யதைவ ஸம்ʼஸாரோ ந தாம்ʼ பஶ்யந்தி ஸூரய꞉ ।
ஶூன்யாகாரா நிராகாரா நிர்விகாரா நிராமயா꞉ ॥ 18-57 ॥

கரவாபணும்ʼ ஏ ஜ ஸம்ʼஸார சே². தேனே ஶூன்யாகார, ஆகாரரஹித,
விகாரரஹித அனே து³꞉க²ரஹித ஜ்ஞானீஓ ஜோதா நதீ². ப7

அகுர்வன்னபி ஸங்க்ஷோபா⁴த்³ வ்யக்³ர꞉ ஸர்வத்ர மூட⁴தீ⁴꞉ ।
குர்வன்னபி து க்ருʼத்யானி குஶலோ ஹி நிராகுல꞉ ॥ 18-58 ॥

மூட⁴பு³த்³தி⁴வாளோ ந கரதோ ச²தாம்ʼ பண க்ஷோப⁴னே லஈனே ப³தே⁴ வ்யாகுள
சே², பரந்து குஶள புருஷ கர்மோ கரதோ ச²தாம்ʼ ஆகுள த²தோ நதீ². 58

ஸுக²மாஸ்தே ஸுக²ம்ʼ ஶேதே ஸுக²மாயாதி யாதி ச ।
ஸுக²ம்ʼ வக்தி ஸுக²ம்ʼ பு⁴ங்க்தே வ்யவஹாரே(அ)பி ஶாந்ததீ⁴꞉ ॥ 18-59 ॥

ஶாந்த பு³த்³தி⁴வாளோ வ்யவஹாரமாம்ʼ பண ஸுகே² பே³ஸே சே². ஸூகே² ஸுஏ சே²,
ஸுகே² ஆவே – ஜாய சே² ஸுகே² போ³லே சே² அனே ஸுகே² கா²ய சே² ப9

ஸ்வபா⁴வாத்³யஸ்ய நைவார்திர்லோகவத்³ வ்யவஹாரிண꞉ ।
மஹாஹ்ருʼத³ இவாக்ஷோப்⁴யோ க³தக்லேஶ꞉ ஸுஶோப⁴தே ॥ 18-60 ॥

லோகனீ ஜேம வ்யவஹார கரனார (ஹோவா ச²தாம்ʼ) ஜேனே ஸ்வபா⁴வதீ²
ஜ து³꞉க² த²தும்ʼ நதீ² தே (மனுஷ்ய) மோடாம்ʼ ஸரோவரனீ ஜேம க்ஷோப⁴ரஹித
க்லேஶரஹித ஹோஈ ஶோபே⁴ சே². 60

நிவ்ருʼத்திரபி மூட⁴ஸ்ய ப்ரவ்ருʼத்திருபஜாயதே ।
ப்ரவ்ருʼத்திரபி தீ⁴ரஸ்ய நிவ்ருʼத்திப²லபா⁴கி³னீ ॥ 18-61 ॥

மூட⁴னீ நிவ்ருʼத்தி பண ப்ரவ்ருʼத்தி ஜ ப³னே சே², ஜ்யாரே தீ⁴ர
புருஷனீ ப்ரவ்ருʼத்தி பண நிவ்ருʼத்தினும்ʼ ப²ள ஆபே சே². 61

பரிக்³ரஹேஷு வைராக்³யம்ʼ ப்ராயோ மூட⁴ஸ்ய த்³ருʼஶ்யதே ।
தே³ஹே விக³லிதாஶஸ்ய க்வ ராக³꞉ க்வ விராக³தா ॥ 18-62 ॥

(க்³ருʼஹ, ஸ்த்ரீ ஆதி³) பரிக்³ரஹோமாம்ʼ வைராக்³ய தோ விஶேஷ கரீனே
மூட⁴னோ ஜ தே³கா²ய சே². தே³ஹமாந்தீ² ஜேனீ ஆஶா க்ஷீண த²ஈ க³ஈ தேவானே
ராக³ ஶானோ அனே வைராக்³ய ஶானோ ? 62

பா⁴வநாபா⁴வனாஸக்தா த்³ருʼஷ்டிர்மூட⁴ஸ்ய ஸர்வதா³ ।
பா⁴வ்யபா⁴வனயா ஸா து ஸ்வஸ்த²ஸ்யாத்³ருʼஷ்டிரூபிணீ ॥ 18-63 ॥

மூட⁴னீ த்³ருʼஷ்டி ஸர்வதா³ பா⁴வனா அனே அபா⁴வநாமாம்ʼ லாகே³லீ ரஹே
சே²; பரந்து ஶாந்த மனுஷ்யனீ தே (த்³ருʼஷ்டி) த்³ருʼஶ்யனீ பா⁴வனா கரவா ச²தாம்ʼ
அத்³ருʼஷ்டிரூப ஜ ரஹே சே². 63

ஸர்வாரம்பே⁴ஷு நிஷ்காமோ யஶ்சரேத்³ பா³லவன் முனி꞉ ।
ந லேபஸ்தஸ்ய ஶுத்³த⁴ஸ்ய க்ரியமாணே(அ)பி கர்மணி ॥ 18-64 ॥

ஜே முனி ஸர்வ ஆரம்போ⁴மாம்ʼ (க்ரியாஓமாம்ʼ) பா³ளகனீ ஜேம
நிஷ்காமபணே வர்தே சே², தே ஶுத்³த⁴ (முனி)நே கராதாம்ʼ கர்மோமாம்ʼ பண லேப
த²தோ நதீ². 64

ஸ ஏவ த⁴ன்ய ஆத்மஜ்ஞ꞉ ஸர்வபா⁴வேஷு ய꞉ ஸம꞉ ।
பஶ்யன் ஶ்ருʼண்வன் ஸ்ப்ருʼஶன் ஜிக்⁴ரன்ன் அஶ்னந்நிஸ்தர்ஷமானஸ꞉ ॥ 18-65 ॥

தே ஜ ஆத்மஜ்ஞானீ த⁴ன்ய சே² கே ஜே ஸர்வ பூ⁴தோமாம்ʼ ஸமான
சே² அனே ஜே ஜோதோ ஸாம்ப⁴ளதோ ஸ்பர்ஶதோ ஸூங்க⁴தோ அனே கா²தோ ச²தாம்ʼ
த்ருʼஷ்ணாரஹித மனவாளோ சே². 65

க்வ ஸம்ʼஸார꞉ க்வ சாபா⁴ஸ꞉ க்வ ஸாத்⁴யம்ʼ க்வ ச ஸாத⁴னம் ।
ஆகாஶஸ்யேவ தீ⁴ரஸ்ய நிர்விகல்பஸ்ய ஸர்வதா³ ॥ 18-66 ॥

ஹமேஶ ஆகாஶனீ ஜேம ஸங்கல்பரஹித தீ⁴ர புருஷனே ஸம்ʼஸார
அனே ஆபா⁴ஸ கயாம்ʼ, ஸாத்⁴ய கயாம்ʼ அனே ஸாத⁴ன கயாம்ʼ? 66

ஸ ஜயத்யர்த²ஸம்ʼந்யாஸீ பூர்ணஸ்வரஸவிக்³ரஹ꞉ ।
அக்ருʼத்ரிமோ(அ)னவச்சி²ன்னே ஸமாதி⁴ர்யஸ்ய வர்ததே ॥ 18-67 ॥

தே கர்மப²ளனோ த்யாக³ கரவாவாளோ அனே பூர்ண ஆனந்த³ஸ்வரூப-
மய (மஹாத்மா) ஜய பாமே சே² கே ஜேனீ அவச்சே²த³ரஹித ப³ஹ்மமாம்ʼ
அக்ருʼத்ரிம ஸஹஜ ஸமாதி⁴ ஹோய சே². 67

ப³ஹுனாத்ர கிமுக்தேன ஜ்ஞாததத்த்வோ மஹாஶய꞉ ।
போ⁴க³மோக்ஷநிராகாங்க்ஷீ ஸதா³ ஸர்வத்ர நீரஸ꞉ ॥ 18-68 ॥

அஹீம்ʼ வது⁴ கஹீனே ஶோ பா²யதோ³? ஜேணே தத்வனே ஜாண்யும்ʼ சே²
தேவோ மஹாத்மா போ⁴க³ அனே மோக்ஷ ப³ம்ʼநே ப்ரத்யே நிஸ்ப்ருʼஹ அனே ஹமேஶ
ப³தே⁴ ரஸஹீன ஹோய சே². 68

மஹதா³தி³ ஜக³த்³த்³வைதம்ʼ நாமமாத்ரவிஜ்ருʼம்பி⁴தம் ।
விஹாய ஶுத்³த⁴போ³த⁴ஸ்ய கிம்ʼ க்ருʼத்யமவஶிஷ்யதே ॥ 18-69 ॥

மஹத்தத்வதீ² ஶரூ த²யேலும்ʼ ஆ ஜக³த த்³வைத நாம மாத்ரதீ² ஜ
த²யும்ʼ சே², (தேனீ கல்பனா) சோ²ட³யா பசீ² ஶுத்³த⁴ ஜ்ஞானரூப
ப³னேலா மனுஷ்யனும்ʼ ஶும்ʼ கர்ம பா³கீ ரஹே சே²? 69

ப்⁴ரமபூ⁴தமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ கிஞ்சின்னாஸ்தீதி நிஶ்சயீ ।
அலக்ஷ்யஸ்பு²ரண꞉ ஶுத்³த⁴꞉ ஸ்வபா⁴வேனைவ ஶாம்யதி ॥ 18-70 ॥

ஆ ப³து⁴ம்ʼ (ஜக³த) ப்⁴ரமரூப ஹோஈ காம்ʼஈ ஜ நதீ² ஏவா
நிஶ்சயவாளோ அனே அலக்ஷ்ய (ப்³ரஹ்ம)நு ஜேனே ஸ்பு²ரண த²யும்ʼ சே² தேவோ
ஶுத்³த⁴ புருஷ ஸ்வபா⁴வ வடே³ ஜ ஶாந்த ப³னீ ஜாய சே². 70

ஶுத்³த⁴ஸ்பு²ரணரூபஸ்ய த்³ருʼஶ்யபா⁴வமபஶ்யத꞉ ।
க்வ விதி⁴꞉ க்வ ச வைராக்³யம்ʼ க்வ த்யாக³꞉ க்வ ஶமோ(அ)பி வா ॥ 18-71 ॥

ஶுத்³த⁴ (ஆத்ம-) ஸ்பு²ரணரூப அனே த்³ருʼஶ்யபா⁴வனே ந ஜோனாரனே
விதி⁴ ஶீ அனே வைராக்³ய ஶோ; த்யாக³ ஶோ அனே ஶம ஶோ? 71

ஸ்பு²ரதோ(அ)னந்தரூபேண ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ச ந பஶ்யத꞉ ।
க்வ ப³ந்த⁴꞉ க்வ ச வா மோக்ஷ꞉ க்வ ஹர்ஷ꞉ க்வ விஷாதி³தா ॥ 18-72 ॥

அனந்தரூபே ஸ்பு²ரதா அனே ப்ரக்ருʼதினே ந ஜோதா யோகீ³னே
ப³ந்த⁴ ஶோ அனே மோக்ஷ ஶோ, ஹர்ஷ ஶோ அனே விஷாத³ ஶோ? 72

பு³த்³தி⁴பர்யந்தஸம்ʼஸாரே மாயாமாத்ரம்ʼ விவர்ததே ।
நிர்மமோ நிரஹங்காரோ நிஷ்காம꞉ ஶோப⁴தே பு³த⁴꞉ ॥ 18-73 ॥

பு³த்³தி⁴ பர்யந்த ஸம்ʼஸாரமாம்ʼ மாயா மாத்ர ஜ பா⁴ஸே சே². மமதா-
ரஹித அஹங்காரஹித அனே நிஷ்காம ஜ்ஞானீ ஶோபே⁴ சே². 73

அக்ஷயம்ʼ க³தஸந்தாபமாத்மானம்ʼ பஶ்யதோ முனே꞉ ।
க்வ வித்³யா ச க்வ வா விஶ்வம்ʼ க்வ தே³ஹோ(அ)ஹம்ʼ மமேதி வா ॥ 18-74 ॥

ஆத்மானே அவிநாஶீ அனே ஸந்தாபரஹித ஜோனாரா முனினே
வித்³யா ஶீ ஆனே விஶ்வ ஶும்ʼ ? தே³ஹ ஶோ அத²வா அஹந்தா-மமதா ஶீ ? 74

நிரோதா⁴தீ³னி கர்மாணி ஜஹாதி ஜட³தீ⁴ர்யதி³ ।
மனோரதா²ன் ப்ரலாபாம்ʼஶ்ச கர்துமாப்னோத்யதத்க்ஷணாத் ॥ 18-75 ॥

ஜோ ஜட³பு³த்³தி⁴வாளோ நிரோத⁴ ஈத்யாதி³ கர்மோனே சோ²டீ³ தே³ சே² தோ
தே க்ஷணதீ² ஜ மனோரதோ² அனே ப்ரலாப கரவானோ ஆரம்ப⁴ கரே சே² 75

மந்த³꞉ ஶ்ருத்வாபி தத்³வஸ்து ந ஜஹாதி விமூட⁴தாம் ।
நிர்விகல்போ ப³ஹிர்யத்நாத³ந்தர்விஷயலாலஸ꞉ ॥ 18-76 ॥

மூட⁴ ஏ (பரம) வஸ்துனே ஸாம்ப⁴ளீனே பண மூட⁴தா சோ²ட³தோ
நதீ²; (பரந்து) ப³ஹாரதீ² ப்ரயத்னே கரீ நிர்விகல்ப ப³னேலோ ஹோவா
ச²தாம்ʼ அந்த³ர விஷயவாஸனாவாளோ ரஹே சே². 76

ஜ்ஞாநாத்³ க³லிதகர்மா யோ லோகத்³ருʼஷ்ட்யாபி கர்மக்ருʼத் ।
நாப்னோத்யவஸரம்ʼ கர்த்ரும்ʼ வக்துமேவ ந கிஞ்சன ॥ 18-77 ॥

ஜே ஜ்ஞான வடே³ க்ஷீண ப³னேலா கர்மவாளோ சே² அனே மாத்ர லோக-
த்³ருʼஷ்டிதீ² கர்ம கரனாரோ லாகே³ சே², தேனே காம்ʼஈ பண கரவானோ கே போ³லவானோ
அவஸர ஜ ப்ராப்த த²தோ நதீ². 77

க்வ தம꞉ க்வ ப்ரகாஶோ வா ஹானம்ʼ க்வ ச ந கிஞ்சன ।
நிர்விகாரஸ்ய தீ⁴ரஸ்ய நிராதங்கஸ்ய ஸர்வதா³ ॥ 18-78 ॥

ஹம்ʼமேஶ நிர்விகார அனே நிர்ப⁴ய தீ⁴ர புருஷ மாடே அந்த⁴கார கயாம்ʼ
சே² அத²வா ப்ரகாஶ கயாம்ʼ சே², அனே ஹானி பண கயாம்ʼ சே²? காம்ʼஈ ஜ நதீ². 78

க்வ தை⁴ர்யம்ʼ க்வ விவேகித்வம்ʼ க்வ நிராதங்கதாபி வா ।
அநிர்வாச்யஸ்வபா⁴வஸ்ய நி꞉ஸ்வபா⁴வஸ்ய யோகி³ன꞉ ॥ 18-79 ॥

அநிர்வசனீய ஸ்வபா⁴வாளா அனே நி꞉ஸ்வபா⁴வ யோகீ³னே தை⁴ர்ய
க்யாம்ʼ அனே விவேக க்யாம்ʼ அனே நிர்ப⁴யதா பண கயாம்ʼ ? 79

ந ஸ்வர்கோ³ நைவ நரகோ ஜீவன்முக்திர்ன சைவ ஹி ।
ப³ஹுனாத்ர கிமுக்தேன யோக³த்³ருʼஷ்ட்யா ந கிஞ்சன ॥ 18-80 ॥

ஸ்வர்க³ பண நதீ² அனே நரக பண நதீ²; தேம ஜ ஜீவன்முக்தி பண
நஹி. அஹீம்ʼ வது⁴ கஹீனே ஶும்ʼ காம? யோக³த்³ருʼஷ்டிதீ² தோ கஶும்ʼ ஜ நதீ².

நைவ ப்ரார்த²யதே லாப⁴ம்ʼ நாலாபே⁴னானுஶோசதி ।
தீ⁴ரஸ்ய ஶீதலம்ʼ சித்தமம்ருʼதேனைவ பூரிதம் ॥ 18-81 ॥

தீ⁴ர புருஷனும்ʼ அம்ருʼத வடே³ பூர்ண அனே ஶீதள சித்த லாப⁴னீ
ஈச்சா² ராக²தும்ʼ நதீ², தேம ஜ ஹானிதீ² ஶோகாதுர பண த²தும்ʼ நதீ². 81

ந ஶாந்தம்ʼ ஸ்தௌதி நிஷ்காமோ ந து³ஷ்டமபி நிந்த³தி ।
ஸமது³꞉க²ஸுக²ஸ்த்ருʼப்த꞉ கிஞ்சித் க்ருʼத்யம்ʼ ந பஶ்யதி ॥ 18-82 ॥

ஸுக² அனே து³꞉க²மாம்ʼ ஸமான, ஸந்தோஷீ அனே நிஷ்காம புருஷ
ஶாந்த (ஜ்ஞானீ)நே வகா²ணதோ நதீ²; தேம ஜ து³ஷ்டனீ நிதா³ பண
கரதோ நதீ² அனே காம்ʼஈ கர்தவ்ய பண ஜோதோ நதீ². 82

தீ⁴ரோ ந த்³வேஷ்டி ஸம்ʼஸாரமாத்மானம்ʼ ந தி³த்³ருʼக்ஷதி ।
ஹர்ஷாமர்ஷவிநிர்முக்தோ ந ம்ருʼதோ ந ச ஜீவதி ॥ 18-83 ॥

தீ⁴ர புரு ஸம்ʼஸாரனோ த்³வேஷ கரதோ நதீ²; தேம ஜ ஆத்மானே
ஜோவானீ ஈச்சா² பண ராக²தோ நதீ². (பரந்து) ஹர்ஷ அனே தோ³ஷதீ²
ரஹித ஹோஈனே தே மரேலோ நதீ² அனே ஜீவதோ பண நதீ². 83

நி꞉ஸ்னேஹ꞉ புத்ரதா³ராதௌ³ நிஷ்காமோ விஷயேஷு ச ।
நிஶ்சிந்த꞉ ஸ்வஶரீரே(அ)பி நிராஶ꞉ ஶோப⁴தே பு³த⁴꞉ ॥ 18-84 ॥

புத்ர, ஸ்த்ரீ ஆதி³மாம்ʼ ஸ்னேஹரஹித, விஷயோ ப்ரத்யே நிஷ்காம அனே
போதானா. ஶரீர ப்ரத்யே பண நிஶ்சிந்த அனே நிராஶ ஜ்ஞானீ ஶோபே⁴ சே². 84

துஷ்டி꞉ ஸர்வத்ர தீ⁴ரஸ்ய யதா²பதிதவர்தின꞉ ।
ஸ்வச்ச²ந்த³ம்ʼ சரதோ தே³ஶான் யத்ரஸ்தமிதஶாயின꞉ ॥ 18-85 ॥

யதா²ப்ராப்த வர்தன கரதா, ஸ்வேச்சா²னுஸார தே³ஶோமாம்ʼ விசரதா அனே
ஜ்யாம்ʼ (ஸூர்ய) ஆத²மே த்யாம்ʼ ஸூதா தீ⁴ர புருஷனே ப³தே⁴ய ராந்தோஷ சே². 85

பததூதே³து வா தே³ஹோ நாஸ்ய சிந்தா மஹாத்மன꞉ ।
ஸ்வபா⁴வபூ⁴மிவிஶ்ராந்திவிஸ்ம்ருʼதாஶேஷஸம்ʼஸ்ருʼதே꞉ ॥ 18-86 ॥

போதானா ஸ்வபா⁴வரூபீ ஸ்தா²நமாம்ʼ விஶ்ராந்தி லேவானே லீதே⁴ ஜேனே
ஸமஸ்த ஸம்ʼஸார பு⁴லாஈ க³யோ சே², । ஏவா மஹாத்மானே தே³ஹ படோ³ கே
ப்ராப்த தா²ஓ தேனீ சிந்தா ஹோதீ நதீ². 86

அகிஞ்சன꞉ காமசாரோ நிர்த்³வந்த்³வஶ்சி²ன்னஸம்ʼஶய꞉ ।
அஸக்த꞉ ஸர்வபா⁴வேஷு கேவலோ ரமதே பு³த⁴꞉ ॥ 18-87 ॥

ஜேனீ பாஸே கஶும்ʼ பண நதீ², ஜே ஈச்சா²னுஸார விசரே சே², ஜே
நிர்த்³வந்த்³வ சே², ஜேனா ஸம்ʼஶய நாஶ பாம்யா சே², ஜே ஸர்வபா⁴வோமாம்ʼ அஸக்த
சே² அனே ஜே கேவள சே² ஏவோ ஜ்ஞானீ ரமண கரே சே². 87

நிர்மம꞉ ஶோப⁴தே தீ⁴ர꞉ ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சன꞉ ।
ஸுபி⁴ன்னஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²ர்விநிர்தூ⁴தரஜஸ்தம꞉ ॥ 18-88 ॥

மமத்வரஹித, மாடீனாம்ʼ டே⁴பா²ம்ʼ, பத்²த²ர அனே ஸோனானே ஸம க³ணனார,
ஹ்ருʼத³யனீ கா³ண்டோ² ஜேனீ ஸத³ந்தர தூடீ க³ஈ சே² தேவோ அனே ஜேணே ரஜோகு³ண
அனே தமோகு³ணனே தத்³த³ன தூ³ர கர்யா சே² தேவோ தீ⁴ர புருஷ ஶோபே⁴ சே². 88

ஸர்வத்ரானவதா⁴னஸ்ய ந கிஞ்சித்³ வாஸனா ஹ்ருʼதி³ ।
முக்தாத்மனோ வித்ருʼப்தஸ்ய துலனா கேன ஜாயதே ॥ 18-89 ॥

ஸர்வத்ர அனாஸக்த ரஹேனாரனா ஹ்ருʼத³யமாம்ʼ கஶீ ஜ வாஸனா ஹோதீ
நதீ². முக்தாத்மா அனே ஸந்துஷ்ட மனுஷ்யனீ துலனா கோனோ ஸாதே² தா²ய? 89

ஜானன்னபி ந ஜானாதி பஶ்யன்னபி ந பஶ்யதி ।
ப்³ருவன்ன் அபி ந ச ப்³ரூதே கோ(அ)ன்யோ நிர்வாஸநாத்³ருʼதே ॥ 18-90 ॥

வாஸனாரஹித புரூஷ ஸிவாய பீ³ஜோ கோண ஜாணதோ ஹோவா
ச²தாம்ʼ ஜாணதோ நதீ²; ஜோதோ ஹோவா ச²தாம்ʼ ஜோதோ நதீ² அனே போ³லதோ
ஹோவா ச²தாம்ʼ போ³லதோ நதீ² ? 90

பி⁴க்ஷுர்வா பூ⁴பதிர்வாபி யோ நிஷ்காம꞉ ஸ ஶோப⁴தே ।
பா⁴வேஷு க³லிதா யஸ்ய ஶோப⁴நாஶோப⁴னா மதி꞉ ॥ 18-91 ॥

வஸ்துஓமாந்தீ² ஜேனீ ஸாரீ நரஸீ பா⁴வனா தூ³ர த²ஈ சே² அனே
ஜே நிஷ்காம சே², தே பி⁴கா²ரீ ஹோய கே ராஜா ஹோய தோபண ஶோபே⁴ சே². 91

க்வ ஸ்வாச்ச²ந்த்³யம்ʼ க்வ ஸங்கோச꞉ க்வ வா தத்த்வவிநிஶ்சய꞉ ।
நிர்வ்யாஜார்ஜவபூ⁴தஸ்ய சரிதார்த²ஸ்ய யோகி³ன꞉ ॥ 18-92 ॥

நிஷ்கபட, ஸரள அனே க்ருʼதார்த² யோகீ³னே ஸ்வச்ச²ந்த³தா க்யாம்ʼ
அத²வா ஸங்கோச கயாம்ʼ அத²வா தத்த்வனோ நிஶ்சய பண க்யாம்ʼ ? 92

ஆத்மவிஶ்ராந்தித்ருʼப்தேன நிராஶேன க³தார்தினா ।
அந்தர்யத³னுபூ⁴யேத தத் கத²ம்ʼ கஸ்ய கத்²யதே ॥ 18-93 ॥

ஆத்மாமாம்ʼ விஶ்ராந்தி த²வாதீ² ஸந்துஷ்ட ப³னேலா, நி꞉ஸ்ப்ருʼஹ அனே
து³꞉க²ரஹித புருஷ வடே³ ஜே அந்த³ர அனுப⁴வாதும்ʼ ஹோய தே கேவீ ரீதே
கோனே கஹீ ஶகாய? 93

ஸுப்தோ(அ)பி ந ஸுஷுப்தௌ ச ஸ்வப்னே(அ)பி ஶயிதோ ந ச ।
ஜாக³ரே(அ)பி ந ஜாக³ர்தி தீ⁴ரஸ்த்ருʼப்த꞉ பதே³ பதே³ ॥ 18-94 ॥

தீ⁴ர புருஷ ஸூதோ ச²தாம்ʼ ஸுஷுப்திமாம்ʼ நதீ², ஸ்வப்நமாம்ʼ ச²தாம்ʼ
ஸூதேலோ நதீ², ஜாக³தோ ச²தாம்ʼ ஜாக்³ருʼதிமாம்ʼ நதீ², (பரந்து). த³ரேக க்ஷணே
ஸந்தஷ்ட ரஹே சே². 94

ஜ்ஞ꞉ ஸசிந்தோ(அ)பி நிஶ்சிந்த꞉ ஸேந்த்³ரியோ(அ)பி நிரிந்த்³ரிய꞉ ।
ஸுபு³த்³தி⁴ரபி நிர்பு³த்³தி⁴꞉ ஸாஹங்காரோ(அ)னஹங்க்ருʼதி꞉ ॥ 18-95 ॥

ஜ்ஞானீ சிதா ஸஹித ச²தாம்ʼ சிதாரஹித சே². இந்த்³ரியோதீ² யுக்த
ச²தாம்ʼ இந்த்³ரியரஹித சே², பு³த்³தி⁴தீ² யுகத ச²தாம்ʼ பு³த்³தி⁴ரஹித சே², அஹங்கார
ஸஹித ச²தாம்ʼ அஹங்காரரஹித சே². 9ப

ந ஸுகீ² ந ச வா து³꞉கீ² ந விரக்தோ ந ஸங்க³வான் ।
ந முமுக்ஷுர்ன வா முக்தா ந கிஞ்சின்ன்ன ச கிஞ்சன ॥ 18-96 ॥

ஜ்ஞானீ ஸுகீ² நதீ² தேம து³꞉கீ² பண நதீ², விரகத நதீ²
தேம ஆஸக்த நதீ², முமுக்ஷு நதீ² தேம முக்த பண நதீ², கம்ʼஈ ஜ
நதீ² தேம ஜ காம்ʼஈ நதீ². 96

விக்ஷேபே(அ)பி ந விக்ஷிப்த꞉ ஸமாதௌ⁴ ந ஸமாதி⁴மான் ।
ஜாட்³யே(அ)பி ந ஜடோ³ த⁴ன்ய꞉ பாண்டி³த்யே(அ)பி ந பண்டி³த꞉ ॥ 18-97 ॥

த⁴ன்ய புருஷ விக்ஷேபமாம்ʼ பண விக்ஷிப்த நதீ², ஸமாதி⁴மாம்ʼ பண
ஸமாதி⁴வாளோ நதீ², மூட⁴தாமாம்ʼ பண மூட⁴ நதீ². அனே பண்டி³தாஈமாம்ʼ
பண பண்டி³த நதீ². 97

முக்தோ யதா²ஸ்தி²திஸ்வஸ்த²꞉ க்ருʼதகர்தவ்யநிர்வ்ருʼத꞉ ।
ஸம꞉ ஸர்வத்ர வைத்ருʼஷ்ண்யான்ன ஸ்மரத்யக்ருʼதம்ʼ க்ருʼதம் ॥ 18-98 ॥

முக்த புருஷ ஜேவீ ஹோய தேவீ ஸ்தி²திமாம்ʼ ஶாந்த சே² அனே
க்ருʼதக்ருʼத்ய ஹோஈ ஸுகீ² சே²; தேம ஜ ஸர்வத்ர ஸம ஹோஈ த்ருʼஷ்ணாரஹித
பணா நே லீதே⁴ கரேலும்ʼ கே ந கரேலும்ʼ ஸம்பா⁴ரதோ நதீ². 98

ந ப்ரீயதே வந்த்³யமானோ நிந்த்³யமானோ ந குப்யதி ।
நைவோத்³விஜதி மரணே ஜீவனே நாபி⁴னந்த³தி ॥ 18-99 ॥

ஜ்ஞானீ கோஈதீ² வந்தி³த த²தாம்ʼ கு²ஶ த²தோ நதீ²; தேம ஜ நிந்தி³த
த²தாம்ʼ சிடா³தோ நதீ². மரணதீ² உத்³வேக³ பாமதோ நதீ², தேம ஜ ஜீவனதீ²
ஹர்ஷ பாமதோ நதீ². 99

ந தா⁴வதி ஜனாகீர்ணம்ʼ நாரண்யம்ʼ உபஶாந்ததீ⁴꞉ ।
யதா²ததா² யத்ரதத்ர ஸம ஏவாவதிஷ்ட²தே ॥ 18-100 ॥

ஶாந்த பு³த்³தி⁴வாளோ லோகோதீ² வ்யாப்த தே³ஶமாம்ʼ பண ஜதோ நதீ²;
தேம ஜ ஜங்க³லமாம்ʼ பண பா⁴க³தோ நதீ². ஜே ஹோய தே ஸ்தி²திமாம்ʼ அனே
ஜ்யாம்ʼ ஹோய த்யாம்ʼ தே ஸமபா⁴வதீ² ரஹே சே². 100

ப்ரகரண 19 – ஆத்மவிஶ்ராந்திப்ரகரண

ஜனக உவாச ॥
தத்த்வவிஜ்ஞானஸந்த³ம்ʼஶமாதா³ய ஹ்ருʼத³யோத³ராத் ।
நாவித⁴பராமர்ஶஶல்யோத்³தா⁴ர꞉ க்ருʼதோ மயா ॥ 19-1 ॥

ஜனகே கஹ்யும்ʼ : தத்த்வஜ்ஞானரூபீ மாணஸோ லஈனே ஹத³யனா அந்த³ரனா
பா⁴க³மாந்தீ² அனேக ப்ரகாரனா ஸ்பர்ஶரூபீ காண்டாஓ மாரா வடே³ கே²ஞ்சீ
கடா⁴யா சே². 1

க்வ த⁴ர்ம꞉ க்வ ச வா காம꞉ க்வ சார்த²꞉ க்வ விவேகிதா ।
க்வ த்³வைதம்ʼ க்வ ச வா(அ)த்³வைதம்ʼ ஸ்வமஹிம்னி ஸ்தி²தஸ்ய மே ॥ 19-2 ॥

போதானா மஹிமாமாம்ʼ ஸ்தி²த ப³னேலா மாரா மாடே த⁴ர்ம
கயாம்ʼ, காம கயாம்ʼ, அர்த² கயாம்ʼ, விவேக கயாம்ʼ, த்³வைத கயாம்ʼ அனே அத்³வைத
பண கயாம்ʼ? ர

க்வ பூ⁴தம்ʼ க்வ ப⁴விஷ்யத்³ வா வர்தமானமபி க்வ வா ।
க்வ தே³ஶ꞉ க்வ ச வா நித்யம்ʼ ஸ்வமஹிம்னி ஸ்தி²தஸ்ய மே ॥ 19-3 ॥

போதானா மஹிமாமாம்ʼ ஸ்தி²த ப³னேலா மாரே மாடே பூ⁴தகாள கயாம்ʼ
சே² அனே ப⁴விஷ்ய கயாம்ʼ சே² அனே வர்தமான பண கயாம்ʼ சே², தேம ஜ
தே³ஶ பண க்யாம்ʼ சே²? தேம ஜ (ஆ ப³தீ⁴ தே³ஶகாலாத்மக அநித்யதாதீ²
பி⁴ன்ன) நித்யதா பண க்யாம்ʼ சே²? 3

க்வ சாத்மா க்வ ச வானாத்மா க்வ ஶுப⁴ம்ʼ க்வாஶுப⁴ம்ʼ யதா² ।
க்வ சிந்தா க்வ ச வாசிந்தா ஸ்வமஹிம்னி ஸ்தி²தஸ்ய மே ॥ 19-4 ॥

போதானா மஹிமாமாம்ʼ ஸ்தி²த ப³னேலா மாரே மாடே ஆத்மா கயாம்ʼ
அனே அனாத்மா கயாம்ʼ, ஶுப⁴ கயாம்ʼ அனே அஶுப⁴ கயாம்ʼ, சிந்தா கயாம்ʼ
அனே சிந்தாரஹிதபணும்ʼ கயாம்ʼ? 4

க்வ ஸ்வப்ன꞉ க்வ ஸுஷுப்திர்வா க்வ ச ஜாக³ரணம்ʼ ததா² ।
க்வ துரீயம்ʼ ப⁴யம்ʼ வாபி ஸ்வமஹிம்னி ஸ்தி²தஸ்ய மே ॥ 19-5 ॥

போதானா மஹிமாமாம்ʼ ஸ்தி²த ப³னேலா மாரே மாடே ஸ்வப்ன க்யாம்ʼ
அத²வா ஸுஷுப்தி கயாம்ʼ அனே வளீ ஜாக்³ரத அவஸ்தா² பண க்யாம்ʼ, தேமஜ
துரீய அவஸ்தா² பண கயாம்ʼ அனே ப⁴ய பண கயாம்ʼ? ப

க்வ தூ³ரம்ʼ க்வ ஸமீபம்ʼ வா பா³ஹ்யம்ʼ க்வாப்⁴யந்தரம்ʼ க்வ வா ।
க்வ ஸ்தூ²லம்ʼ க்வ ச வா ஸூக்ஷ்மம்ʼ ஸ்வமஹிம்னி ஸ்தி²தஸ்ய மே ॥ 19-6 ॥

போதானா மஹிமாமாம்ʼ ஸ்தி²த ப³னேலா மாரே மாடே தூ³ர ஶும்ʼ
அனே நஜீக ஶும்ʼ, பா³ஹ்ய ஶும்ʼ அனே அந்த³ரனும்ʼ ஶும்ʼ, ஸ்தூ²ள ஶும்ʼ அத²வா
ஸூக்ஷ்ம ஶும்ʼ ? 6

க்வ ம்ருʼத்யுர்ஜீவிதம்ʼ வா க்வ லோகா꞉ க்வாஸ்ய க்வ லௌகிகம் ।
க்வ லய꞉ க்வ ஸமாதி⁴ர்வா ஸ்வமஹிம்னி ஸ்தி²தஸ்ய மே ॥ 19-7 ॥

போதானா மஹிமாமாம்ʼ ஸ்தி²த ப³னேலா மாரே மாடே ம்ருʼத்யு கேவும்ʼ
அனே ஜீவன கேவும்ʼ., லோகோ கேவா அனே லௌகிக (வ்யவஹார) கேவோ, லய
கேவோ அத²வா ஸமாதி⁴ கேவீ? 7

அலம்ʼ த்ரிவர்க³கத²யா யோக³ஸ்ய கத²யாப்யலம் ।
அலம்ʼ விஜ்ஞானகத²யா விஶ்ராந்தஸ்ய மமாத்மனி ॥ 19-8 ॥

ஹும்ʼ ஆத்மாமாம்ʼ விஶ்ராந்த பாமேலோ ஹோஈ (த⁴ர்மார்த²காமரூப)
த்ரிவர்க³னீ வாத ப³ஸ த²ஈ அனே யோக³னீ வாத பண ப³ஸ த²ஈ தேம
ஜ விஜ்ஞானனீ வாத பண ப³ஸ த²ஈ. 8

ப்ரகரண 20 – ஜீவன்முக்திப்ரகரண

ஜனக உவாச ॥
க்வ பூ⁴தானி க்வ தே³ஹோ வா க்வேந்த்³ரியாணி க்வ வா மன꞉ ।
க்வ ஶூன்யம்ʼ க்வ ச நைராஶ்யம்ʼ மத்ஸ்வரூபே நிரஞ்ஜனே ॥ 20-1 ॥

ஜனகே கஹ்யும்ʼ : மாரும்ʼ ஸ்வரூப நிரஞ்ஜன (நிர்மள) ஹோஈ
(பஞ்சமஹா-) பூ⁴தோ கயாம்ʼ அனே தே³ஹ கயாம்ʼ, இந்த்³ரியோ கயாம்ʼ அனே
கயாம்ʼ, ஶூன்ய கஶாம்ʼ அனே நிராஶா கயாம்ʼ? 1

க்வ ஶாஸ்த்ரம்ʼ க்வாத்மவிஜ்ஞானம்ʼ க்வ வா நிர்விஷயம்ʼ மன꞉ ।
க்வ த்ருʼப்தி꞉ க்வ வித்ருʼஷ்ணாத்வம்ʼ க³தத்³வந்த்³வஸ்ய மே ஸதா³ ॥ 20-2 ॥

ஹமேஶ த்³வந்த்³வரஹித ஏவா மாரே மாடே ஶாஸ்த்ர கேவும்ʼ, ஆத்மஜ்ஞான
கேவும்ʼ அத²வா விஷயரஹித மன கேவும்ʼ, த்ருʼப்தி கேவீ அத²வா த்ருʼஷ்ணா-
ரஹிதபணும்ʼ கேவும்ʼ ? ர

க்வ வித்³யா க்வ ச வாவித்³யா க்வாஹம்ʼ க்வேத³ம்ʼ மம க்வ வா ।
க்வ ப³ந்த⁴ க்வ ச வா மோக்ஷ꞉ ஸ்வரூபஸ்ய க்வ ரூபிதா ॥ 20-3 ॥

வித்³யா கேவீ அனே அவித்³யா கேவீ “ஹும்ʼ” கேவோ அனே ஆ கேவும்ʼ
அனே மாரும்ʼ கேவும்ʼ, ப³ந்த⁴ கேவோ அனே மோக்ஷ கேவோ (தேம ஜ) ஸ்வரூப-
பணும்ʼ பண கேவும்ʼ? 3

க்வ ப்ராரப்³தா⁴னி கர்மாணி ஜீவன்முக்திரபி க்வ வா ।
க்வ தத்³ விதே³ஹகைவல்யம்ʼ நிர்விஶேஷஸ்ய ஸர்வதா³ ॥ 20-4 ॥

ஹமேஶ விஶேஷரஹித,(ஸமபா⁴வவாளா)நே ப்ராரப்³த⁴ கர்மோ க்யாம்ʼ
அத²வா ஜீவன்முக்தி பண கயாம்ʼ (அனே) விதே³ஹமுக்தி பண கயாம்ʼ? 4

க்வ கர்தா க்வ ச வா போ⁴க்தா நிஷ்க்ரியம்ʼ ஸ்பு²ரணம்ʼ க்வ வா ।
க்வாபரோக்ஷம்ʼ ப²லம்ʼ வா க்வ நி꞉ஸ்வபா⁴வஸ்ய மே ஸதா³ ॥ 20-5 ॥

ஹமேஶ ஸ்வபா⁴வரஹித ப³னேலா மாரே மாடே கர்தா கேவோ அனே
வளீ போ⁴கதா கேவோ, தேம ஜ நிஷ்க்ரியதா அத²வா ஸ்பு²ரண பண கேவும்ʼ
அனே ப்ரத்யக்ஷ ப²ள பண கேவும்ʼ? ப

க்வ லோகம்ʼ க்வ முமுக்ஷுர்வா க்வ யோகீ³ ஜ்ஞானவான் க்வ வா ।
க்வ ப³த்³த⁴꞉ க்வ ச வா முக்த꞉ ஸ்வஸ்வரூபே(அ)ஹமத்³வயே ॥ 20-6 ॥

’அஹம்ʼ’ ரூப (மாராரூப) அத்³வய ஸ்வஸ்வரூபமாம்ʼ லோக கயாந்தீ²
அனே முமுக்ஷு கயாம்ʼ, யோகீ³ கயாம்ʼ அனே ஜ்ஞானீ கயாம்ʼ, ப³ந்தா⁴யேலோ
க்யாம்ʼ அனே முகத கயாம்ʼ? 6

க்வ ஸ்ருʼஷ்டி꞉ க்வ ச ஸம்ʼஹார꞉ க்வ ஸாத்⁴யம்ʼ க்வ ச ஸாத⁴னம் ।
க்வ ஸாத⁴க꞉ க்வ ஸித்³தி⁴ர்வா ஸ்வஸ்வரூபே(அ)ஹமத்³வயே ॥ 20-7 ॥

’அஹம்ʼ’ (மாரா) ரூப அத்³வய ஸ்வஸ்வரூபமாம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டி கேவீ அனே
ஸம்ʼஹார கேவோ, ஸாத்⁴ய கேவும்ʼ அனே ஸாத⁴ன கேவும்ʼ. ஸாத⁴க கேவோ அனே ஸித்³தி⁴
கேவீ ? 7

க்வ ப்ரமாதா ப்ரமாணம்ʼ வா க்வ ப்ரமேயம்ʼ க்வ ச ப்ரமா ।
க்வ கிஞ்சித் க்வ ந கிஞ்சித்³ வா ஸர்வதா³ விமலஸ்ய மே ॥ 20-8 ॥

ஹமேஶ நிர்மல ஏவா மாரே மாடே ப்ரமாதா கேவோ அத²வா
ப்ரமாண கேவும்ʼ, ப்ரமேய கேவும்ʼ அனே ப்ரமா கேவீ, கஶும்ʼ பண கேவும்ʼ அனே
கஶும்ʼ நஹி பண கேவும்ʼ ? 8

க்வ விக்ஷேப꞉ க்வ சைகாக்³ர்யம்ʼ க்வ நிர்போ³த⁴꞉ க்வ மூட⁴தா ।
க்வ ஹர்ஷ꞉ க்வ விஷாதோ³ வா ஸர்வதா³ நிஷ்க்ரியஸ்ய மே ॥ 20-9 ॥

ஹமேஶ நிஷ்க்ரிய ஏவா மாரே மாடே விக்ஷேப கேவோ அனே ஏகாக்³ரதா
கேவீ, ஜ்ஞான கேவும்ʼ (அனே) முக்தி கேவீ, ஹர்ஷ கேவோ அத²வா ஶோக
கேவோ ? 9

க்வ சைஷ வ்யவஹாரோ வா க்வ ச ஸா பரமார்த²தா ।
க்வ ஸுக²ம்ʼ க்வ ச வா து³க²ம்ʼ நிர்விமர்ஶஸ்ய மே ஸதா³ ॥ 20-10 ॥

ஹமேஶ விசாரரஹித ஏவா மாரே மாடே ஆ வ்யவஹார கேவோ
அனே ஏ பரமார்த²தா கேவீ, ஸுக² கேவும்ʼ அனே து³꞉க² கேவும்ʼ? 10

க்வ மாயா க்வ ச ஸம்ʼஸார꞉ க்வ ப்ரீதிர்விரதி꞉ க்வ வா ।
க்வ ஜீவ꞉ க்வ ச தத்³ப்³ரஹ்ம ஸர்வதா³ விமலஸ்ய மே ॥ 20-11 ॥

ஹமேஶ நிர்மல ஏவா மாரே மாடே மாயா கயாம்ʼ அனே ஸம்ʼஸார
க்யாம்ʼ, ப்ரீதி கயாம்ʼ அனே அப்ரீதி கயாம்ʼ, ஜீவ கயாம்ʼ அனே ஏ ப்³ரஹ்ம
க்யாம்ʼ? 11

க்வ ப்ரவ்ருʼத்திர்நிர்வ்ருʼத்திர்வா க்வ முக்தி꞉ க்வ ச ப³ந்த⁴னம் ।
கூடஸ்த²நிர்விபா⁴க³ஸ்ய ஸ்வஸ்த²ஸ்ய மம ஸர்வதா³ ॥ 20-12 ॥

ஹமேஶ பர்வதனீ ஜேம அசல, விபா⁴க³ரஹித அனே ஸ்வஸ்த²
ஏவா மாரே மாடே ப்ரவ்ருʼத்தி ஶீ அத²வா நிவ்ருʼத்தி ஶீ, முக்தி ஶீ அனே
ப³ந்த⁴ன ஶும்ʼ ? 12

க்வோபதே³ஶ꞉ க்வ வா ஶாஸ்த்ரம்ʼ க்வ ஶிஷ்ய꞉ க்வ ச வா கு³ரு꞉ ।
க்வ சாஸ்தி புருஷார்தோ² வா நிருபாதே⁴꞉ ஶிவஸ்ய மே ॥ 20-13 ॥

உபாதி⁴ரஹித அனே கல்யாணரூப ஏவா மாரே மாடே உபதே³ஶ
கயாம்ʼ அனே ஶாஸ்த்ர கயாம்ʼ, ஶிஷ்ய கயாம்ʼ அனே கு³ரு கயாம்ʼ, அனே வளீ
புரஷார்த² மோக்ஷ பண கயாம்ʼ சே²? 13

க்வ சாஸ்தி க்வ ச வா நாஸ்தி க்வாஸ்தி சைகம்ʼ க்வ ச த்³வயம் ।
ப³ஹுனாத்ர கிமுக்தேன கிஞ்சின்னோத்திஷ்ட²தே மம ॥ 20-14 ॥

சே² பண கேவும்ʼ அனே நதீ² பண கேவும்ʼ? ஏகத்வ பண க்யாம்ʼ சே²
அனே த்³வைத பண கயாம்ʼ சே²? அஹீம்ʼ வது⁴ கஹீனே ஶும்ʼ? மாரே மாடே தோ காம்ʼஈ
பண சே² ஜ நஹி. 14

ப்ரகரண 21 – ஸங்க்²யாக்ரமவிஜ்ஞானப்ரகரண

Also Read:

Ashtavakra Gita Gujarati Translation in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ashtavakra Gita Gujarati Translation Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top