Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Avadhutashtakam Lyrics in English

avadhūtāṣṭakaṃ svāmīśukadevastutiḥ ca Lyrics in English:

sri paramatmane namah ॥

atha paramahamsa siromani-avadhuta-srisvamisukadevastutih
nirvasanam nirakaṅksam sarvadosavivarjitam ।
niralambam nirataṅkam hyavadhutam namamyaham ॥ 1॥

nirmamam nirahaṅkaram samalostasmakancanam ।
samaduhkhasukham dhiram hyavadhutam namamyaham ॥ 2॥

avinasinamatmanam hyekam vijnaya tatvatah ।
vitaragabhayakrodham hyavadhutam namamyaham ॥ 3॥

naham deho na me deho jivo nahamaham hi cit ।
evam vijnaya santustam hyavadhutam namamyaham ॥ 4॥

samastam kalpanamatram hyatma muktah sanatanah ।
iti vijnaya santustam hyavadhutam namamyaham ॥ 5॥

jnanagnidagdhakarmanam kamasaṅkalpavarjitam ।
heyopadeyahinam tam hyavadhutam namamyaham ॥ 6॥

vyamohamatraviratau svarupadanamatratah ।
vitasokam nirayasam hyavadhutam namamyaham ॥ 7॥

atma brahmeti niscitya bhavabhavau ca kalpitau ।
udasinam sukhasinam hyavadhutam namamyaham ॥ 8॥

svabhavenaiva yo yogi sukham bhogam na vanchati ।
yadṛcchalabhasantustam hyavadhutam namamyaham ॥ 9॥

naiva nindaprasamsabhyam yasya vikriyate manah ।
atmakriḍam mahatmanam hyavadhutam namamyaham ॥ 10॥

nityam jagradavasthayam svapnavadyo’vatisthate ।
niscintam cinmayatmanam hyavadhutam namamyaham ॥ 11॥

dvesyam nasti priyam nasti nasti yasya subhasubham ।
bhedajnanavihinam tam hyavadhutam namamyaham ॥ 12॥

jaḍam pasyati no yastu jagat pasyati cinmayam ।
nityayuktam gunatitam hyavadhutam namamyaham ॥ 13॥

yo hi darsanamatrena pavate bhuvanatrayam ।
pavanam jaṅgamam tirtham hyavadhutam namamyaham ॥ 14॥

niskalam niskriyam santam nirmalam paramamṛtam ।
anantam jagadadharam hyavadhutam namamyaham ॥ 15॥

॥ iti avadhutastakam samaptam ॥

Avadhutashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top