Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brihajjabala Upanishadham Lyrics in English

yajj~naanaagniH svaatiriktabhramaM bhasma karoti tat.h .
bR^ihajjaabaalanigamashirovedyamahaM mahaH ..
AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH . bhadraM
pashyemaakshabhiryajatraaH .
sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH . vyashema devahita.n
yadaayuH ..
svasti na indro vR^iddhashravaaH . svasti naH puushhaa vishvavedaaH .
svasti nastaarkshyo arishhTanemiH . svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ..
AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
AUM aapo vaa idamasatsalilameva . sa prajaapatirekaH pushhkaraparNe
samabhavat.h .
tasyaantarmanasi kaamaH samavartata ida.n sR^ijeyamiti .
tasmaadyatpurushho
manasaabhigachchhati . tadvaachaa vadati . tatkarmaNaa karoti .
tadeshhaabhyanuuktaa .
kaamastadagre samavartataadhi . manaso retaH prathama.n yadaasiit.h .
sato bandhumasati niravindan.h . hR^idi pratiishhyaa kavayo
maniishheti .
upaina.n tadupanamati . yatkaamo bhavati . ya eva.n veda . sa
tapo.atapyata .
sa tapastaptvaa . sa etaM bhusuNDaH kaalaagnirudramagamadaagatya bho
vibhuutermaahaatmyaM bruuhiiti tatheti pratyavochadbhusuNDa.n
vakshyamaaNa.n kimiti
vibhuutirudraakshayormaahaatmyaM babhaaNeti aadaaveva paippalaadena
sahoktamiti
tatphalashrutiriti tasyordhva.n ki.n vadaameti .
bR^ihajjaabaalaabhidhaaM muktishrutiM
mamopadesha.n kurushhveti . AUM tadeti . sadyojaataatpR^ithivii .
tasyaaH syaannivR^ittiH .
tasyaaH kapilavarNaanandaa . tadgomayena vibhuutirjaataa .
vaamadevaadudakam.h .
tasmaatpratishhThaa . tasyaaH kR^ishhNavarNaabhadraa . tadgomayena
bhasita.n jaatam.h .
aghoraadvahniH . tasmaadvidyaa . tasyaa raktavarNaa surabhiH .
tadgomayena bhasma jaatam.h .
tatpurushhaadvaayuH . tasmaachchhaantiH . tasyaaH shvetavarNaa
sushiilaa . tasyaa
gomayena kshaara.n jaatam.h . iishaanaadaakaasham.h .
tasmaachchhaantyatiitaa .
tasyaashchitravarNaa sumanaaH . tadgomayena rakshaa jaataa .
vibhuutirbhasitaM bhasma
kshaara.n raksheti bhasmano bhavanti pa~ncha naamaani .
pa~nchabhirnaamabhirbhR^ishamaishvaryakaaraNaadbhuutiH . bhasma
sarvaaghabhakshaNaat.h .
bhaasanaadbhasitam.h . kshaaraNadaapadaa.n kshaaram.h .
bhuutapretapishaachabrahmaraakshasaapasmaarabhavabhiitibhyo.abhirakshaNa
adraksheti ..

prathamaM braahmaNam.h || 1 ||

atha bhusuNDaH kaalaagnirudramagniishhomaatmakaM bhasmasnaanavidhiM
paprachchha .
agniryathaiko bhuvanaM pravishhTo ruupa.n ruupa.n pratiruupo babhuuva .
ekaM bhasma sarvabhuutaantaraatmaa ruupa.n ruupa.n pratiruupo
bahishcha ||
agniishhomaatmaka.n vishvamityagniraachakshate .
raudrii ghoraa yaa taijasii tanuuH . somaH shaktyamR^itamayaH
shaktikarii tanuuH .
amR^ita.n yatpratishhThaa saa tejovidyaakalaa svayam.h .
sthuulasuukshmeshhu bhuuteshhu sa eva rasatejasii || 1 ||
dvividhaa tejaso vR^ittiH suuryaatmaa chaanalaatmikaa .
tathaiva rasashaktishcha somaatmaa chaanalaatmikaa || 2 ||
vaidyudaadimaya.n tejo madhuraadimayo rasaH .
tejorasavibhedaistu vR^ittametachcharaacharam.h || 3 ||
agneramR^itanishhpattiramR^itenaagniredhate .
ata eva haviH klR^iptamagniishhomaatmaka.n jagat.h || 4 ||
uurdhvashaktimaya.n soma adhoshaktimayo.analaH .
taabhyaa.n saMpuTitastasmaachchhashvadvishvamida.n jagat.h || 5 ||
agneruurdhvaM bhavatyeshhaa yaavatsaumyaM paraamR^itam.h .
yaavadagnyaatmaka.n saumyamamR^ita.n visR^ityadhaH || 6 ||
ata eva hi kaalaagniradhastaachchhaktiruurdhvagaa .
yaavadaadahanashchordhvamadhastaatpaavanaM bhavet.h || 7 ||
aadhaarashaktyaavadhR^itaH kaalaagnirayamuurdhvagaH .
tathaiva nimnagaH somaH shivashaktipadaaspadaH || 8 ||
shivashchordhvamayaH shaktiruurdhvashaktimayaH shivaH .
tadittha.n shivashaktibhyaa.n naavyaaptamiha ki.nchana || 9 ||
asakR^ichchaagninaa dagdha.n jagattadbhasmasaatkR^itam.h .
agnerviiryamidaM praahustadviiryaM bhasma yattataH || 10 ||
yashchetthaM bhasmasadbhaava.n j~naatvaabhisnaati bhasmanaa .
agnirityaadibhirmantrairdagdhapaapaH sa uchyate || 11 ||
agnerviirya.n cha tadbhasma somenaaplaavitaM punaH .
ayogayuktyaa prakR^iteradhikaaraaya kalpate || 12 ||
yogayuktyaa tu tadbhasma plaavyamaana.n samantataH .
shaaktenaamR^itavarshheNa hyadhikaaraannivartate || 13 ||
ato mR^ityu~njayaayetthamamR^itaplaavana.n sataam.h .
shivashaktyamR^itasparshe labdha eva kuto mR^itiH || 14 ||
yo veda gahana.n guhyaM paavana.n cha tathoditam.h .
agniishhomapuTa.n kR^itvaa na sa bhuuyo.abhijaayate || 15 ||
shivaagninaa tanu.n dagdhvaa shaktisomaamR^itena yaH .
plaavayedyogamaargeNa so.amR^itatvaaya kalpate so.amR^itvaaya kalpataiti || 16 ||
dvitiiyaM braahmaNam.h || 2 ||

atha bhusuNDaH kaalaagnirudra.n vibhuutiyogamanubruuhiiti hovaacha
vikaTaa~NgaamunmattaaM mahaakhalaaM malinaamashivaadichihnaanvitaaM
punardhenu.n kR^ishaa~Ngaa.n vatsahiinaamashaantaamadughdhadohinii.n
nirindriyaa.n jagdhatR^iNaa.n keshachelaasthibhakshiNii.n sandhinii.n
navaprasuutaa.n rogaartaa.n gaa.n vihaaya
prashastagomayamaaharedgomaya.n svastha.n graahya.n shubhe sthaane vaa
patitamaparityajyaata uurdhvaM mardayedgavyena gomayagrahaNa.n kapilaa
vaa dhavalaa vaa alaabhe tadanyaa gauH syaaddoshhavarjitaa
kapilaagorbhasmokta.n labdha.n gobhasma no chedanyagokshaara.n yatra
kvaapi sthita.n cha yattanna hi dhaarya.n sa.nskaarasahita.n
dhaaryam.h .
tatraite shlokaa bhavanti .
vidyaashaktiH samastaanaa.n shaktirityabhidhiiyate .
guNatrayaashrayaa vidyaa saa vidyaa cha tadaashrayaa || 1 ||
guNatrayamida.n dhenurvidyaabhuudgomaya.n shubham.h .
muutra.n chopanishhatprokta.n kuryaadbhasma tataH param.h || 2 ||
vatsastu smR^itayashchaasya tatsaMbhuuta.n tu gomayam.h .
aagaava iti mantreNa dhenu.n tatraabhimantrayet.h || 3 ||
gaavo bhaga gaavo iti praashayettarpaNa.n jalam.h .
uposhhya cha chaturdashyaa.n shukle kR^ishhNe.athavaa vratii || 4 ||
paredyuH praatarutthaaya shuchirbhuutvaa samaahitaH .
kR^itasnaano dhautavastraH payordha.n cha sR^ijechcha gaam.h || 5 ||
utthaapya gaaM prayatnena gaayatryaa muutramaaharet.h .
sauvarNe raajate taamre dhaarayenmR^iNmaye ghaTe || 6 ||
paushhkare.atha palaashe vaa paatre goshR^i~Nga eva vaa .
aadadhiita hi gomuutra.n gandhadvaareti gomayam.h || 7 ||
abhuumipaata.n gR^ihNiiyaatpaatre puurvodite gR^ihii .
gomaya.n shodhayedvidvaanshriirme bhajatumantrataH || 8 ||
alakshmiirma iti mantreNa gomaya.n dhaanyavarjitam.h .
sa.ntvaasi.nchaami mantreNa gomaye kshipet.h || 9 ||
pa~nchaanaa.n tviti mantreNa piNDaanaa.n cha chaturdasha .
kuryaatsa.nshodhya kiraNaiH saurakairaaharettataH || 10 ||
nidadhyaadatha puurvoktapaatre gomayapiNDakaan.h .
svagR^ihyoktavidhaanena pratishhThaapyaagnimiijayet.h || 11 ||
piNDaa.nshcha nikshipettatra aadyantaM praNavena tu .
shhaDaksharasya suuktasya vyaakR^itasya tathaaksharaiH || 12 ||
svaahaante juhuyaattatra varNadevaaya piNDakaan.h .
aaghaaraavaajyabhaagau cha prakshipedvyaahR^itiiH sudhiiH || 13 ||
tato nidhanapataye trayovi.nshajjuhoti cha .
hotavyaaH pa~ncha brahmaaNi namo hiraNyabaahave || 14 ||
iti sarvaahutirhutvaa chaturthyantaishcha mantrakaiH .
R^ita.nsatya.n kadrudraaya yasya vaka~Nkatiiti cha || 15 ||
etaishcha juhuyaadvidvaananaaj~naatatraya.n tathaa .
vyaahR^itiiratha hutvaa cha tataH svishhTakR^ita.n hunet.h || 16 ||
homasheshha.n tu nirvartya puurNapaatrodaka.n tathaa .
puurNamasiiti yajushhaa jalenaanyena bR^i.nhayet.h || 17 ||
braahmaNeshhvamR^itamiti tajjala.n shirasi kshipet.h .
praachyaamiti dishaa.n li~Ngairdikshu toya.n vinikshipet.h || 18 ||
brahmaNe dakshiNaa.n dattvaa shaantyai pulakamaaharet.h .
aaharishhyaami devaanaa.n sarveshhaa.n karmaguptaye || 19 ||
jaatavedasamena.n tvaaM pulakaishchhaadayaamyaham.h .
mantreNaanena ta.n vahniM pulakaishchhaadayettataH || 20 ||
tridina.n jvalanasthityai chhaadana.n pulakaiH smR^itam.h .
braahmaNaanbhojayedbhaktyaa svayaM bhu~njiita vaagyataH || 21 ||
bhasmaadhikyamabhiipsustu adhika.n gomaya.n haret.h .
dinatrayeNa yadi vaa ekasmindivase.athavaa || 22 ||
tR^itiiye vaa chaturthe vaa praataH snaatvaa sitaambaraH .
shuklayaj~nopaviitii cha shuklamaalyaanulepanaH || 23 ||
shukladanto bhasmadigdho mantreNaanena mantravit.h .
AUM tadbrahmeti chochchaarya paulakaM bhasma sa.ntyajet.h || 24 ||
tatra chaavaahanamukhaanupachaaraa.nstu shhoDasha .
kuryaadvyaahR^itibhistveva.n tato.agnimupasa.nharet.h || 25 ||
agnirbhasmeti mantreNa gR^ihNiiyaadbhasma chottaram.h .
agnirityaadimantreNa pramR^ijya cha tataH param.h || 26 ||
sa.nyojya gandhasalilaiH kapilaamuutrakeNa vaa .
chandraku~Nkumakaashmiiramushira.n chandana.n tathaa || 27 ||
agarutritaya.n chaiva chuurNayitvaa tu suukshmataH .
kshipedbhasmani tachchuurNamomiti brahmamantrataH || 28 ||
praNavenaaharedvidvaanbR^ihato vaTakaanatha .
aNoraNiiyaniti hi mantreNa cha vichakshaNaH || 29 ||
itthaM bhasma susampaadya shushhkamaadaya mantravit.h .
praNavena vimR^ijyaatha saptapraNavamantritam.h || 30 ||
iishaaneti shirodeshe mukha.n tatpurushheNa tu .
urudeshamaghoreNa guhya.n vaamena mantrayet.h || 31 ||
sadyojaatena vai paadaansarvaa~NgaM praNavena tu .
tata uddhuulya sarvaa~Ngamaapaadatalamastakam.h || 32 ||
aachamya vasana.n dhauta.n tatashchaitatpradhaarayet.h .
punaraachamya karma sva.n kartumarhasi sattama || 33 ||
atha chaturvidhaM bhasma kalpam.h .
prathamamanukalpam.h . dvitiiyamupakalpam.h .
upopakalpa.n tR^itiiyam.h . akalpa.n chaturtham.h .
agnihotra.n samudbhuuta.n virajaanalajamanukalpam.h .
vane shushhka.n shakR^itsa.ngR^ihya kalpoktavidhinaa
kalpitamupakalpa.n syaat.h .
araNye shushhkagomaya.n chuurNiikR^itya gomuutraiH piNDiikR^itya
yathaakalpa.n sa.nskR^itamupopakalpam.h . shivaalayasthamakalpa.n
shatakalpa.n cha .
ittha.n chaturvidhaM bhasma paapa.n nikR^intayenmoksha.n dadaatiiti
bhagavaankaalaagnirudraH || 34 ||
iti tR^itiiyaM braahmaNam.h || 3 ||

atha bhusuNDaH kaalaagnirudraM bhasmasnaanavidhiM bruuhiiti
hovaachaatha praNavena vimR^ijyaatha
saptapraNavenaabhimantritamaagamena tu tenaiva digbandhana.n
kaarayetpunarapi tenaastramantreNaa~Ngaani
muurdhaadiinyuddhuulayenmalasnaanamidamiishaanaadyaiH
pa~nchabhirmantraistanu.n kramaaddhuulayet.h .
iishaaneti shirodeshaM mukha.n tatpurushheNa tu . uurudeshamaghoreNa
guhyaka.n vaamadevataH .
sadyojaatena vai paado sarvaa~NgaM praNavena tu . aapaadatalamastaka.n
sarvaa~Nga.n tata uddhuulaachamya
vasana.n dhauta.n shvetaM pradhaarayedvidhisnaanamidam.h ||
tatra shlokaa bhavanti .
bhasmamushhTi.n samaadaaya sa.nhitaamantramantritaam.h .
mastakaatpaadaparyantaM malasnaanaM puroditam.h || 1 ||
tanmantreNaiva kartavya.n vidhisnaana.n samaacharet.h .
iishaane pa~nchadhaa bhasma vikirenmuurdhni yatrataH || 2 ||
mukhe chaturthavaktreNa aghoreNaashhTadhaa hR^idi .
vaamena guhyadeshe tu tridashasthaanabhedataH || 3 ||
ashhTaavantena saadhyena paadaavaddhuulya yatrataH .
sarvaa~Ngoddhuulana.n kaarya.n raajanyasya yathaavidhi || 4 ||
mukha.n vinaa cha tatsarvamuddhuulya kramayogataH .
sandhyaadvaye nishiithe cha tathaa puurvaavasaanayoH || 5 ||
suptvaa bhuktvaa payaH piitvaa kR^itvaa chaavashyakaadikam.h .
striya.n napu.nsaka.n gR^idhraM biDaalaM bakamuushhikam.h || 6 ||
spR^ishhTvaa tathaavidhaananyaanbhasmasnaana.n samaacharet.h .
devaagniguruvR^iddhaanaa.n samiipe.antyajadarshane || 7 ||
ashuddhabhuutale maarge kuryaanoddhuulana.n vratii .
sha~Nkhatoyena muulena bhasmanaa mishraNaM bhavet.h || 8 ||
yojita.n chandanenaiva vaariNaa bhasmasa.nyutam.h .
chandanena samaalimpejj~naanada.n chuurNameva tat.h || 9 ||
madhyaahnaatpraagjalairyukta.n toya.n tadanuvarjayet.h ||
atha bhusuNDo bhagavanta.n kaalaagnirudra.n tripuNDravidhiM
paprachchha ||
tatraite shlokaa bhavanti .
tripuNDra.n kaarayetpashchaadbrahmavishhNushivaatmakam.h .
madhyaa~Ngulibhiraadaaya tisR^ibhirmuulamantrataH || 10 ||
anaamaamadhyamaa~NgushhThairathavaa syaattripuNDrakam.h .
uddhuulayenmukha.n vipraH kshatriyastachchhirodinam.h || 11 ||
dvaatri.nshasthaanake chaardha.n shhoDashasthaanake.api vaa .
ashhTasthaane tathaa chaiva pa~nchasthaane.api yojayet.h || 12 ||
uttamaa~Nge lalaaTe cha karNayornetrayostathaa .
naasaavakre gale chaivama.nsadvayamataH param.h || 13 ||
kuurpare maNibandhe cha hR^idaye paarshvayordvayoH .
naabhau guhyadvaye chaivamuurvoH sphigbimbajaanunii || 14 ||
ja~Nghaadvaye cha paadau cha dvaatri.nshatsthaanamuttamam.h .
ashhTamuurtyashhTavidyeshaandikpaalaanvasubhiH saha || 15 ||
dharo dhruvashcha somashcha kR^ipashchaivaanilo.analaH .
pratyuupashcha prabhaasashcha vasavo.ashhTaavitiiritaaH || 16 ||
eteshhaa.n naamamantreNa tripuNDraandhaarayedbudhaH .
vidadhyaatshhoDashasthaane tripuNDra.n tu samaahitaH || 17 ||
shiirshhake cha lalaaTe cha karNe kaNThe.n.asakadvaye .
kuurpare maNibandhe cha hR^idaye naabhipaarshvayoH || 18 ||
pR^ishhThe chaikaM pratisthaana.n japettatraadhidevataaH .
shiva.n shakti.n cha saadaakhyamiisha.n vidyaakhyameva cha || 19 ||
vaamaadinavashaktiishcha etaaH shhoDasha devataaH .
naasatyo dasrakashchaiva ashvinau dvau samiiritau || 20 ||
athavaa muurdhnyaliike cha karNayoH shvasane tathaa .
baahudvaye cha hR^idaye naabhyaamuurvoryuge tathaa || 21 ||
jaanudvaye cha padayoH pR^ishhThabhaage cha shhoDasha .
shivashchendrashcha rudraarkau vighnesho vishhNureva cha || 22 ||
shriishchaiva hR^idayeshashcha tathaa naabhau prajaapatiH .
naagashcha naagakanyaashcha ubhe cha R^ishhikanyake || 23 ||
paadayoshcha samudraashcha tiirthaaH pR^ishhThe.api cha sthitaaH .
eva.n vaa shhoDashasthaanamashhTasthaanamthochyate || 24 ||
gurusthaana.n lalaaTa.n cha karNadvayamanantaram.h .
asayugma.n cha hR^idaya.n naabhirityashhTamaM bhavet.h || 25 ||
brahmaa cha R^ishhayaH sapta devataashcha prakiirtitaaH .
athavaa mastakaM baahuu hR^idaya.n naabhireva cha || 26 ||
pa~nchasthaanaanyamuunyaahurbhasmatattvavido janaaH .
yathaasambhavataH kuryaaddeshakalaadyapekshayaa || 27 ||
uddhuulane.apyashaktashchettripuNDraadiini kaarayet.h .
lalaaTe hR^idaye naabhau gale cha maNibandhayoH || 28 ||
baahumadhye baahumuule pR^ishhThe chaiva cha shiirshhake ||
lalaaTe brahmaNe namaH . hR^idaye havyavaahanaaya namaH .
naabhau skandaaya namaH . gale vishhNave namaH .
madhye prabha~njanaaya namaH . maNibandhe vasubhyo namaH .
pR^ishhThe haraye namaH . kukudi shambhave namaH .
shirasi paramaatmane namaH . ityaadisthaaneshhu tripuNDra.n
dhaarayet.h ||
trinetra.n triguNaadhaara.n trayaaNaa.n janakaM prabhum.h .
smarannamaH shivaayeti lalaaTe tattripuNDrakam.h || 29 ||
kuurparaadhaH pitR^ibhyaa.n tu iishaanaabhyaa.n tathopari .
iishaabhyaa.n nama ityuktvaa paarshvayoshcha tripuNDrakam.h || 30 ||
svachchhaabhyaa.n nama ityuktvaa dhaarayettatprakoshhThayoH .
bhiimaayeti tathaa pR^ishhThe shivaayeti cha paarshvayoH || 31 ||
niilakaNThaaya shirasi kshipetsarvaatmane namaH .
paapa.n naashayate kR^itsnamapi janmaantaraarjitam.h || 32 ||
kaNThopari kR^itaM paapa.n nashhTa.n syaattatra dhaaraNaat.h .
karNe tu dhaaraNaatkarNarogaadikR^itapaatakam.h || 33 ||
baahvobaahukR^itaM paapa.n vakshaHsu manasaa kR^itam.h .
naabhyaa.n shishnakR^itaM paapaM pR^ishhThe gudakR^ita.n tathaa || 34 ||
paarshvayordhaaraNaatpaapaM parastryaali~Nganaadikam.h .
tadbhasmadhaaraNa.n kuryaatsarvatraiva tripuNDrakam.h || 35 ||
brahmavishhNumaheshaanaa.n trayyagniinaa.n cha dhaaraNam.h .
guNalokatrayaaNaa.n cha dhaaraNa.n tena vai shrutam.h || 36 ||
iti chaturthaM braahmaNam.h || 4 ||

maanastokena mantreNa mantritaM bhasma dhaarayet.h .
uurdhvapuNDraM bhavetsaamaM madhyapuNDra.n triyaayushham.h || 1 ||
triyaayushhaaNi kurute lalaaTe cha bhujadvaye .
naabhau shirasi hR^itpaarshve braahmaNaaH kshatriyaastathaa || 2 ||
traivarNikaanaa.n sarveshhaamagnihotrasamudbhavam.h .
idaM mukhya.n gR^ihasthaanaa.n virajaanalaja.n bhavet.h || 3 ||
virajaanalaja.n chaiva dhaaryaM proktaM maharshhibhiH .
aupaasanasamutpanna.n gR^ihasthaanaa.n visheshhataH || 4 ||
samidagnisamutpanna.n dhaarya.n vai brahmachaariNaa .
shuudraaNaa.n shrotriyaagaarapachanaagnisamudbhavam.h || 5 ||
anyeshhaamapi sarveshhaa.n dhaarya.n chaivaanalodbhavam.h .
yatiinaa.n j~naanadaM prokta.n vanasthaanaa.n viraktidam.h || 6 ||
ativarNaashramaaNaa.n tu shmashaanaagnisamudbhavam.h .
sarveshhaa.n devaalayasthaM bhasma shivaagnija.n shivayoginaam.h .
shivaalayastha.n talli~Ngalipta.n vaa mantrasa.nskaaradagdha.n vaa ||
tatraite shlokaa bhavanti .
tenaadhiita.n shruta.n tena tena sarvamanushhThitam.h .
yena vipreNa shirasi tripuNDraM bhasmanaa dhR^itam.h || 7 ||
tyaktavarNaashramaachaaro luptasarvakriyo.api yaH .
sakR^ittiryaktripuNDraa~NkadhaaraNaatso.api puujyate || 8 ||
ye bhasmadhaaraNa.n tyaktvaa karma kurvanti maanavaaH .
teshhaa.n naasti vinirmokshaH sa.nsaaraajjanmakoTibhiH || 9 ||
mahaapaatakayuktaanaaM puurvajanmaarjitaagasaam.h .
tripuNDroddhuulanadveshho jaayate sudR^iDhaM budhaaH || 10 ||
yeshhaa.n kopo bhavedbrahma.n.cllalaaTe bhasmadarshanaat.h .
teshhaamutpattisaa~Nkaryamanumeya.n vipashchitaa || 11 ||
yeshhaa.n naasti mune shraddhaa shraute bhasmani sarvadaa .
garbhaadhaanaadisa.nskaarasteshhaa.n naastiiti nishchayaH || 12 ||
ye bhasmadhaariNa.n dR^ishhTvaa naraaH kurvanti taaDanam.h .
teshhaa.n chaNDaalato janma brahmannuuhya.n vipashchitaa || 13 ||
yeshhaa.n krodho bhavedbhasmadhaaraNe tatpramaaNake .
te mahaapaatakairyuktaa iti shaastrasya nishchayaH || 14 ||
tripuNDRaka.n ye vinindanti nindanti shivameva te .
dhaarayanti cha ye bhaktyaa dhaarayanti shiva.n cha te || 15 ||
dhigbhasmarahitaM bhaala.n dhiggraamamashivaalayam.h .
dhiganiishaarchana.n janma dhigvidyaamashivaashrayaam.h || 16 ||
rudraagneryatpara.n viirya.n tadbhasma parikiirtitam.h .
tasmaatsarveshhu kaaleshhu viiryavaanbhasmasa.nyutaH || 17 ||
bhasmanishhThasya dahyante doshhaa bhasmaagnisa~Ngamaat.h .
bhasmasnaanavishuddhaatmaa bhasmanishhTha iti smR^itaH || 18 ||
bhasmasandigdhasarvaa~Ngo bhasmadiiptatripuNDrakaH .
bhasmashaayii cha purushho bhasmanishhTha iti smR^itaH || 19 ||
iti pa~nchamaM braahmaNam.h || 5 ||

atha bhusuNDaH kaalaagnirudra.n naamapa~nchakasya maahaatmyaM
bruuhiiti hovaacha . atha vasishhThava.nshajasya shatabhaaryaasametasya
dhana~njayasya braahmaNasya jyeshhThabhaaryaaputraH karuNa iti naama
tasya shuchismitaa bhaaryaa . asau karuNo bhraatR^ivairamasahamaano
bhavaaniitaTastha.n nR^isi.nhamagamat.h . tatra
devasamiipe.anyenopaayanaartha.n
samarpita.n jambiiraphala.n gR^ihiitvaajighrattadaa tatrasthaa
ashapanpaapa
makshiko bhava varshhaaNaa.n shatamiti . so.api shaapamaadaaya makshikaH
sansvacheshhTita.n tasyai nivedya maa.n raksheti svabhaaryaamavadattadaa
makshiko.abhavattameva.n j~naatvaa j~naatayastailamadhye hyamaarayantsaa
mR^itaM patimaadaayaarundhatiimagamadbho shuchismite
shokenaalamarundhatyaahaamu.n
jiivayaamyadya vibhuutimaadaayeti eshhaagnihotrajaM bhasma ||
mR^ityu~njayena mantreNa mR^itajantau tadaakshipat.h .
mandavaayustadaa jaj~ne vyajanena shuchismite || 1 ||
udatishhThattadaa janturbhasmano.asya prabhaavataH .
tato varshhashate puurNe j~naatireko hyamaarayat.h || 2 ||
bhasmaiva jiivayaamaasa kaashyaaM pa~ncha tadaabhavan.h .
devaanapi tathaabhuutaanmaamapyetaadR^ishaM puraa || 3 ||
tasmaattu bhasmanaa.n jantu.n jiivayaami tadaanaghe .
ityevamuktvaa bhagavaandadhiichiH samajaayata || 4 ||
svaruupa.n cha tato gatvaa svamaashramapada.n yayaaviti ||
idaaniimasya bhasmanaH sarvaaghabhakshaNasaamarthya.n
vidhatta ityaaha . shriigautamavivaahakaale taamahalyaa.n
dR^ishhTvaa sarve devaaH kaamaaturaa abhavan.h tadaa
nashhTaj~naanaa durvaasasa.n gatvaa paprachchhustaddoshha.n
shamayishhyaaamiityuvaacha tataH shatarudreNa mantreNa
mantritaM bhasma vai puraa mayaapi dattaM brahmahatyaadi shaantam.h .
ityevamuktvaa durvaasaa dattavaanbhasma chottamam.h .
jaataa madvachanaatsarve yuuya.n te.adhikatejasaH || 5 ||
shatarudreNa mantreNa bhasmoddhuulitavigrahaaH .
nirdhuutarajasaH sarve tatkshaNaachcha vayaM mune || 6 ||
aashcharyametajjaaniimo bhasmasaamarthyamiidR^isham.h .
asya bhasmanaH shaktimanyaa.n shR^iNu .
etadeva harisha~Nkarayorj~naanapradam.h .
brahmahatyaadi paapanaashakam.h .
mahaavibhuutidamiti shivavakshasi sthita.n nakhenaadaaya
praNavenaabhimantrya gaayatryaa pa~nchaakshareNaabhimantrya
harirmastakagaatreshhu samarpayet.h . tathaa hR^idi dhyaayasveti
harimuktvaa haraH svahR^idi dhyaatvaa dR^ishhTo dR^ishhTa iti
shivamaaha .
tato bhasma bhakshayeti harimaaha harastataH .
bhakshayishhye shivaM bhasma snaatvaahaM bhasmanaa puraa || 7 ||
pR^ishhTeshvaraM bhaktigamyaM bhasmaabhakshayadachyutaH .
tatraashcharyamatiivaasiitpratibimbasamadyutiH || 8 ||
vaasudevaH shuddhamuktaaphalavarNo.abhavatkshaNaat.h .
tadaaprabhR^iti shuklaabho vaasudevaH prasannavaan.h || 9 ||
na shakyaM bhasmano j~naanaM prabhaava.n te kuto vibho .
namaste.astu namaste.astu tvaamaha.n sharaNa.n gataH || 10 ||
tvatpaadayugale shambho bhaktirastu sadaa mama .
bhasmadhaaraNasampanno mama bhakto bhavishhyati || 11 ||
ata evaishhaa bhuutirbhuutikariityuktaa . asya purastaadvasava
aasanrudraa dakshiNata aadityaaH pashchaadvishvedevaa
uttarato brahmavishhNumaheshvaraa yaabhyaa.n suuryaachandramasau
paarshvayostadetadR^ichaabhyuktam.h .
R^icho akshare parame vyoman.h yasmindevaa adhivishve nishheduH .
yastanna veda kimR^ichaa karishhyati ya ittadvidusta ime samaasate .
ya etadbR^ihajjaabaala.n saarvakaamikaM mokshadvaaramR^i~Nmaya.n
yajurmaya.n saamamaya.n brahmamayamamR^itamayaM bhavati .
ya etadbR^ihajjaabaalaM baalo vaa veda sa mahaanbhavati .
sa guruH sarveshhaaM mantraaNaamupadeshhTaa bhavati .
mR^ityutaaraka.n guruNaa labdha.n kaNThe baahau shikhaayaa.n
vaa badhniita . saptadviipavatii bhuubhirdakshiNaartha.n naavakalpate .
tasmaachchhraddhayaa yaa.n kaa~nchidgaa.n dadyaatsaa dakshiNaa bhavati || 12 ||
iti shhashhThaM braahmaNam.h || 6 ||

atha janako vaideho yaaj~navalkyamupasametyovaacha
bhagavaan.h tripuNDravidhi.n no bruuhiiti sa hovaacha
sadyojaataadipa~nchabrahmamantraiH parigR^ihyaagniriti
bhasmetyabhimantrya maanastoka iti samuddhR^itya
triyaayushhamiti jalena saMmR^ijya tryambakamiti
shirolalaaTavakshaHskandheshhu dhR^itvaa puuto bhavati
mokshii bhavati . shatarudreNa yatphalamavapnoti tatphalamashnute
sa eshha bhasmajyotiriti vai yaaj~navalkyaH || 1 ||
janako ha vaidehaH sa hovaacha yaaj~navalkyaM bhasmadhaaraNaatkiM
phalamashnuta iti sa hovaacha tadbhasmadhaaraNaadeva
muktirbhavati tadbhasmadhaaraNaadeva shivasaayujyamavaapnoti
na sa punaraavartate na sa punaraavartate sa eshha bhasmajyotiriti
vai yaaj~navalkyaH || 2 ||
janako ha vaidehaH sa hovaacha yaaj~navalkyaM bhasmadhaaraNaatkiM
phalamashnute na veti tatra paramaha.nsaanaamasa.nvartaka\-
aaruNishvetaketudurvaasaR^ibhunidaaghajaDabharatadattaatreya\-
raivatakabhusuNDaprabhR^itayo vibhuutidhaaraNaadevamuktaaH syuH
sa eshha bhasmajyotiriti vai yaaj~navalkyaH || 3 ||
janako ha vaidehaH sa hovaacha yaaj~navalkya bhasmasnaanena
ki.n jaayata iti yasya kasyachichchhariire yaavanto romakuupaastaavanti
li~Ngaani bhuutvaa tishhThanti braahmaNo vaa kshatriyo vaa vaishyo vaa
shuudro vaa tadbhasmadhaaraNaadetachchhabdasya ruupa.n
yasyaa.n tasyaa.n hyevaavatishhThate || 4 ||
janako ha vaidehaH sa hovaacha paippalaadena saha
prajaapatiloaka.n jagaama ta.n gatvovaacha bho prajaapate
tripuNDrasya maahaatmyaM bruuhiiti taM prajaapatirabraviid\-
yathaiveshvarasya maahaatmya.n tathaiva tripuNDrasyeti || 5 ||
atha paippalaado vaikuNTha.n jagaama ta.n gatvovaacha
bho vishhNo tripuNDrasya maahaatmyaM bruuhiiti yathaiveshvarasya
maahaatmya.n tathaiva tripuNDrakasyeti vishhNuraaha || 6 ||
atha paippalaadaH kaalaagnirudraM parisametyovaachaadhiihi
bhagavan.h tripuNDrasya vidhimiti tripuNDrasya vidhirmayaa
vaktu.n na shakya iti satyamiti hovaachaatha bhasmachchhannaH
sa.nsaaraanmuchyate bhasmashayyaashayaanastachchhabdagocharaH
shivasaayujyamavaapnoti na sa punaraavartate rudraadhyaayii
sannamR^itatva.n cha gachchhati sa eshha bhasmajyotirvibhuuti\-
dhaaraNaadbrahmaikatva.n cha gachchhati vibhuutidhaaraNaadeva
sarveshhu tiirtheshhu snaato bhavati vibhuutidhaaraNaadvaaraaNasyaa.n
snaanena yatphalamavaapnoti tatphalamashnute sa eshha
bhasmajyotiryasya kasyachichchhariire tripuNDrasya lakshma vartate
prathamaa prajaapatirdvitiiyaa vishhNustR^itiiyaa sadaashiva iti
sa eshha bhasmajyotiriti sa eshha bhasmajyotiriti || 7 ||
atha kaalaagnirudraM bhagavanta.n sanatkumaaraH
paprachchhaadhiihi bhagavanrudraakshadhaaraNavidhi.n
sa hovaacha rudrasya nayanaadutpannaa rudraakshaa iti
loke khyaayante sadaashivaH sa.nhaarakaale sa.nhaara.n
kR^itvaa sa.nhaaraakshaM mukuliikaroti tannayanaajjaataa
rudraakshaa iti hovaacha tasmaadrudraakshatvamiti tadrudraakshe
vaagvishhaye kR^ite dashagopradaanena yatphalamavaapnoti
tatphalamashnute sa eshha bhasmajyotii rudraaksha iti
tadrudraaksha.n kareNa spR^ishhTvaa dhaaraNamaatreNa
dvisahasragopradaanaphalaM bhavati . tadrudraakshe
ekaadasharudratva.n cha gachchhati . tadrudraakshe shirasi
dhaaryamaaNe koTigopradaanaphalaM bhavati . eteshhaa.n
sthaanaanaa.n karNayoH phala.n vaktu.n na shakyamiti hovaacha .
muurdhni chatvaari.nshachchhikhaayaameka.n traya.n vaa
shrotrayordvaadasha karNe dvaatri.nshadbaahvoH shhoDasha
shhoDasha dvaadasha dvaadasha maNibandhayoH shhaT.h
shhaDa~NgushhThayostataH sandhyaa.n sakusho.aharaharupaa\-
siitaagnirjyotirityaadibhiragnau juhuyaat.h || 8 ||
iti saptamaM braahmaNam.h || 7 ||

atha bR^ihajjaabaalasya phala.n no bruuhi bhagavanniti
sa hovaacha ya etadbR^ihajjaabaala.n nityamadhiite
so.agnipuuto bhavati sa vaayupuuto bhavati sa aadityapuuto bhavati
sa somapuuto bhavati sa brahmapuuto bhavati sa vishhNupuuto bhavati
sa rudrapuuto bhavati sa sarvapuuto bhavati sa sarvapuuto bhavati || 1 ||
ya etadbR^ihajjaabaala.n nityamadhiite so.agni.n stambhayati
sa vaayu.n stambhayati sa aaditya.n stambhayati sa soma.n stambhayati
sa udaka.n stambhayati sa sarvaandevaanstambhayati sa
sarvaangrahaanstambhayati sa vishha.n stambhayati sa vishha.n
stambhayati || 2 ||
ya etadbR^ihajjaabaala.n nityamadhiite sa mR^ityu.n tarati sa
paapmaana.n
tarati sa brahmahatyaa.n tarati sa bhruuNahatyaa.n tarati sa
viirahatyaa.n
tarati sa sarvahatyaa.n tarati sa sa.nsaara.n tarati sa sarva.n tarati
sa sarva.n tarati || 3 ||
ya etadbR^ihajjaabaala.n nityamadhiite sa bhuurloka.n jayati sa
bhuvarloka.n jayati
sa suvarloka.n jayati sa maharloka.n jayati sa tapoloka.n jayati
sa janoloka.n jayati sa satyaloka.n jayati sa sarvaa.nllokaa~njayati || 4 ||
ya etadbR^ihajjaabaala.n nityamadhiite sa R^icho.adhiite sa
yajuu.nshhyadhiite
sa saamaanyadhiite so.atharvaNamadhiite so.a~Ngirasamadhiite sa shaakhaa
adhiite sa kalpaanadhiite sa naarasha.nsiiradhiite sa puraNaanyadhiite
sa brahmapraNavamadhiite sa brahmapraNavamadhiite || 5 ||
anupaniitashatamekamekenopaniitena tatsamamupaniitashatamekamekena
gR^ihasthena tatsama.n gR^ihasthashatamekamekena vaanaprasthena
tatsama.n vaanaprasthashatamekemekena yatinaa tatsama.n yatiinaa.n tu
shataM puurNamekamekena rudrajaapakena tatsama.n
rudrajaapakashatamekemekena
atharvashiraHshikhaadhyaapakena tatsamamatharvashiraHshaakhaa\-
dhyaapakashatamekamekena bR^ihajjaabaalopanishhadadhyaapakena
tatsama.m tadvaa etatpara.n dhaama bR^ihajjabaalopaniishhajjapashiilasya
yatra na suuryastapati yatra na vaayurvaati yatra na chandramaa bhaati
yatra na nakshatraaNi bhaanti yatra naagnirdahati yatra na mR^ityuH
pravishati
yatra na duHkhaani pravishanti sadaanandaM paramaananda.n shaanta.n
shaashvata.n sadaashiva.n brahmaadivandita.n yogidhyeya.n paraM pada.n
yatra gatvaa na nivartante yoginastadetadR^ichaabhyuktam.h . tadvishhNoH
paramaM pada.n sadaa pashyanti suurayaH . diviiva chakshu##–?–
##tam.h ||
tadvipraaso vipanyavo jaagR^ivaa.nsaH samindhate . vishhNoryatparamaM
padam.h ||
AUM satyamityupanishhat.h || 6 ||
ityashhTamaM braahmaNam.h || 8 ||

AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH .
bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH .
sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH .
vyashema devahita.n yadaayuH ..
svasti na indro vR^iddhashravaaH .
svasti naH puushhaa vishvavedaaH .
svasti nastaarkshyo arishhTanemiH .
svasti no bR^ihaspatidadhaatu ..
AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..

ityatharvavediiya bR^ihajjaabaalopanishhatsamaaptaa ..

Brihajjabala Upanishadham Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top