Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Jabala Darshana Upanishad Lyrics in English

ShriJabaladarshana Upanishad | jaabaaladarshanopanishhat.h Lyrics in English:

yamaadyashhTaa~NgayogeddhaM brahmamaatraprabodhataH .
yogino yatpada.n yaanti tatkaivalyapadaM bhaje ||
AUM aapyaayantu mamaa~Ngaani vaakpraaNashchakshuH shrotramatho balamindriyaaNi cha ||
sarvaaNi sarvaM brahmopanishhadaM maahaM brahma niraakuryaaM maa maa brahma
niraakarodaniraakaraNamastvaniraakaraNaM mestu tadaatmani nirate ya upanishhatsu
dharmaaste mayi santu te mayi santu ||
AUM shaantiH shaantiH shaantiH ||
hariH AUM || dattaatreyo mahaayogii bhagavaanbhuutabhaavanaH .
chaturbhujo mahaavishhNuryogasaamraajyadiikshitaH || 1 ||
tasya shishhyo munivaraH saa.nkR^itirnaama bhaktimaan.h .
paprachchha gurumekaante praa~njalirvinayaanvitaH || 2 ||
bhagavanbruuhi me yoga.n saashhTaa~Nga.n saprapa~nchakam.h .
yena vij~naatamaatreNa jiivanmukto bhavaamyaham.h || 3 ||
saa.nkR^ite shruNu vakshyaami yoga.n saashhTaa~Ngadarshanam.h .
yamashcha niyamashchaiva tathaivaasanameva cha || 4 ||
praaNaayaamastathaa brahmanpratyaahaarastataH param.h .
dhaaraNaa cha tathaa dhyaana.n samaadhishchaashhTamaM mune || 5 ||
ahi.nsaa satyamasteyaM brahmacharya.n dayaarjavam.h .
kshamaa dhR^itirmitaahaaraH shaucha.n chaiva yamaa dasha || 6 ||
vedoktena prakaareNa vinaa satya.n tapodhana .
kaayena manasaa vaachaa hi.nsaa.ahi.nsaa na chaanyathaa || 7 ||
aatmaa sarvagato.achchhedyo na graahya iti me matiH .
sa chaahi.nsaa varaa proktaa mune vedaantavedibhiH || 8 ||
chakshuraadiindriyairdR^ishhTa.n shruta.n ghraataM muniishvara .
tasyaivoktirbhavetsatya.n vipra tannaanyathaa bhavet.h || 9 ||
sarva.n satyaM paraM brahma na chaanyaditi yaa matiH .
tachcha satya.n varaM prokta.n vedaantaj~naanapaaragaiH || 10 ||
anyadiiye tR^iNe ratne kaa~nchane mauktike.api cha .
manasaa vinivR^ittiryaa tadasteya.n vidurbudhaaH || 11 ||
aatmanyanaatmabhaavena vyavahaaravivarjitam.h .
yattadasteyamityuktamaatmavidbhirmahaamate || 12 ||
kaayena vaachaa manasaa striiNaaM parivivarjanam.h .
R^itau bhaaryaa.n tadaa svasya brahmacharya.n taduchyate || 13 ||
brahmabhaave manashchaaraM brahmacharyaM parantapa || 14 ||
svaatmavatsarvabhuuteshhu kaayena manasaa giraa .
anuj~naa yaa dayaa saiva proktaa vedaantavedibhiH || 15 ||
putre mitre kalatre cha ripau svaatmani santatam.h .
ekaruupaM mune yattadaarjavaM prochyate mayaa || 16 ||
kaayena manasaa vaachaa shatrubhiH paripiiDite .
buddhikshobhanivR^ittiryaa kshamaa saa munipu~Ngava || 17 ||
vedaadeva vinirmokshaH sa.nsaarasya na chaanyathaa .
iti vij~naananishhpattirdhR^itiH proktaa hi vaidikaiH .
ahamaatmaa na chaanyo.asmiityevamaprachyutaa matiH || 18 ||
alpamR^ishhTaashanaabhyaa.n cha chaturthaa.nshaavasheshhakam.h .
tasmaadyogaanuguNyena bhojanaM mitabhojanam.h || 19 ||
svadehamalanirmoksho mR^ijjalaabhyaaM mahaamune .
yattachchhauchaM bhavedbaahyaM maanasaM manana.n viduH .
aha.n shuddha iti j~naana.n shauchamaahurmaniishhiNaH || 20 ||
atyantamalino deho dehii chaatyantanirmalaH .
ubhayorantara.n j~naatvaa kasya shaucha.n vidhiiyate || 21 ||
j~naanashauchaM parityajya baahye yo ramate naraH .
sa muuDhaH kaa~chana.n tyaktvaa loshhTha.n gR^ihNaati suvrata || 22 ||
j~naanaamR^itena tR^iptasya kR^itakR^ityasya yoginaH .
na chaasti ki.nchitkartavyamasti chenna sa tattvavit.h || 23 ||
lokatraye.api kartavya.n ki.nchinnaastyaatmavedinaam.h || 24 ||
tasmaatsarvaprayatnena mune.ahi.nsaadisaadhanaiH .
aatmaanamaksharaM brahma viddhi j~naanaattu vedanaat.h || 25 ||
iti prathamaH khaNDaH || 1 ||

tapaH santoshhamaastikya.n daanamiishvarapuujanam.h .
siddhaantashravaNa.n chaiva hriirmatishcha japo vratam.h || 1 ||
ete cha niyamaaH proktaastaanvakshyaami kramaachchhR^iNu || 2 ||
vedoktena prakaareNa kR^ichchhrachaandrayaNaadibhiH .
shariirashoshhaNa.n yattattapa ityuchyate budhaiH || 3 ||
ko vaa mokshaH katha.n tena sa.nsaaraM pratipannavaan.h .
ityaalokanamarthaj~naastapaH sha.nsanti paNDitaaH || 4 ||
yadR^ichchhaalaabhato nityaM priitiryaa jaayate nR^iNaam.h .
tatsantoshha.n viduH praaj~naaH parij~naanaikatatparaaH || 5 ||
brahmaadilokaparyantaadviraktyaa yallabhetpriyam.h .
sarvatra vigatasnehaH sa.ntoshhaM parama.n viduH .
shraute smaarte cha vishvaaso yattadaastikyamuchyate || 6 ||
nyaayaarjitadhana.n shraante shraddhayaa vaidike jane .
anyadvaa yatpradiiyante taddaanaM prochyate mayaa || 7 ||
raagaadyapeta.n hR^idaya.n vaagadushhTaanR^itaadinaa .
hi.nsaadirahita.n karma yattadiishvarapuujanam.h || 8 ||
satya.n j~naanamananta.n cha paraanandaM para.n dhruvam.h .
pratyagityavagantavya.n vedaantashravaNaM budhaaH || 9 ||
vedalaukikamaargeshhu kutsita.n karma yadbhavet.h .
tasminbhavati yaa lajjaa hriiH saiveti prakiirtitaa .
vaidikeshhu cha sarveshhu shraddhaa yaa saa matirbhavet.h || 10 ||
guruNaa chopadishhTo.api tatra saMbandhavarjitaH .
vedoktenaiva maargeNa mantraabhyaaso japaH smR^itaH || 11 ||
kalpasuutre tathaa vede dharmashaastre puraaNake .
itihaase cha vR^ittiryaa sa japaH prochyate mayaa || 12 ||
japastu dvividhaH prokto vaachiko maanasastathaa || 13 ||
vaachikopaa.nshuruchchaishcha dvividhaH parikiirtitaH .
maanasomananadhyaanabhedaaddvaividhyamaashritaH || 14 ||
uchchairjapaadupaa.nshushcha sahasraguNamuchyate .
maanasashcha tathopaa.nshoH sahasraguNamuchyate || 15 ||
uchchairjapashcha sarveshhaa.n yathoktaphalado bhavet.h .
niichaiHshrotreNa chenmantraH shrutashchennishhphalaM bhavet.h || 16 || iti ||
iti dvitiiyaH khaNDaH || 2 ||

svastika.n gomukhaM padma.n viirasi.nhaasane tathaa .
bhadraM muktaasana.n chaiva mayuuraasanameva cha || 1 ||
sukhaasanasamaakhya.n cha navamaM munipu~Ngava .
jaanuurvorantare kR^itvaa samyak paadatale ubhe || 2 ||
samagriivashiraHkaayaH svastika.n nityamabhyaset.h .
savye dakshiNagulpha.n tu pR^ishhThapaarshve niyojayet.h || 3 ||
dakshiNe.api tathaa savya.n gomukha.n tatprachakshate .
a~NgushhThaavadhi gR^ihNiiyaaddhastaabhyaa.n vyutkrameNa tu || 4 ||
uurvorupari viprendra kR^itvaa paadataladvayam.h .
padmaasanaM bhavetpraaj~na sarvarogabhayaapaham.h || 5 ||
dakshiNetarapaada.n tu dakshiNoruNi vinyaset.h .
R^ijukaayaH samaasiino viiraasanamudaahR^itam.h || 6 ||
gulphau tu vR^ishhaNasyaadhaH siivanyaaH paarshvayoH kshipet.h .
paarshvapaadau cha paaNibhyaa.n dR^iDhaM baddhvaa sunishchalam.h .
bhadraasanaM bhavedetadvishharogavinaashanam.h || 7 ||
nipiiDya siivanii.n suukshma.n dakshiNetaragulphataH .
vaama.n yaamyena gulphena muktaasanamidaM bhavet.h || 8 ||
meDhraadupari nikshipya savya.n gulpha.n tatopari .
gulphaantara.n cha sa.nkshipya muktaasanamidaM mune || 9 ||
kuurparaagre munishreshhTha nikshipennaabhipaarshvayoH .
bhuumyaaM paaNitaladvandva.n nikshipyaikaagramaanasaH || 10 ||
samunnatashiraHpaado daNDavadvyomnisa.nsthitaH .
mayuuraasanametatsyaatsarvapaapapraNaashanam.h || 11 ||
yena kena prakaareNa sukha.n dhairya.n cha jaayate .
tatsukhaasanamityuktamashaktastatsamaashrayet.h || 12 ||
aasana.n vijita.n yena jita.n tena jagattrayam.h .
anena vidhinaa yuktaH praaNaayaama.n sadaa kuru || 13 || iti ||
iti tR^itiiyaH khaNDaH || 3 ||

shariira.n taavadeva syaatshhaNNavatya~Ngulaatmakam.h .
dehamadhye shikhisthaana.n taptajaambuunadaprabham.h || 1 ||
trikoNaM manujaanaa.n tu satyamukta.n hi saa.nkR^ite .
gudaattu dvya~NgulaaduurdhvaM meDhraattu dvyan~NgulaadadhaH || 2 ||
dehamadhyaM muniproktamanujaaniihi saa.nkR^ite .
kandasthaanaM munishreshhTha muulaadhaaraannavaa~Ngulam.h || 3 ||
chatura~NgulamaayaamavistaaraM munipu~Ngava .
kukkuTaaNDasamaakaaraM bhuushhita.n tu tvagaadibhiH || 4 ||
tanmadhye naabhirityukta.n yogaj~nairmunipu~Ngava .
kandamadhyasthitaa naaDii sushhumneti prakiirtitaa || 5 ||
tishhThanti paritastasyaa naaDayo munipu~Ngava .
dvisaptatisahasraaNi taasaaM mukhyaashchaturdasha || 6 ||
sushhumnaa pi~Ngalaa tadvadiDaa chaiva sarasvatii .
puushhaa cha varuNaa chaiva hastijihvaa yashasvinii || 7 ||
alambusaa kuhushchaiva vishvodarii tapasvinii .
sha~Nkhinii chaiva gaandhaaraa iti mukhyaashchaturdasha || 8 ||
taasaaM mukhyatamaastisrastisR^ishhvekottamottamaa .
brahmanaaDiiti saa proktaa mune vedaantavedibhiH || 9 ||
pR^ishhThamadhyasthitenaansthaa viiNaadaNDena suvrata .
saha mastakaparyanta.n sushhumnaa supratishhThitaa || 10 ||
naabhikandaadadhaH sthaana.n kuNDalyaa dvya~NgulaM mune .
ashhTaprakR^itiruupaa saa kuNDalii munisattama || 11 ||
yathaavadvaayucheshhTaa.n cha jalaannaadiini nityashaH .
paritaH kandapaarshveshhu nirudhyaiva sadaa sthitaa || 12 ||
svamukhena samaaveshhTya brahmarandhramukhaM mune .
sushhumnaayaa iDaa savye dakshiNe pi~Ngalaa sthitaa || 13 ||
sarasvatii kuhushchaiva sushhumnaapaarshvayoH sthite .
gaandhaaraa hastijihvaa cha iDaayaaH pR^ishhThapaarshvayoH || 14 ||
puushhaa yashasvinii chaiva pi~Ngalaa pR^ishhThapuurvayoH .
kuhoshcha hastijihvaayaa madhye vishvodarii sthitaa || 15 ||
yashasvinyaaH kuhormadhye varuNaa supratishhThitaa .
puushhaashcha sarasvatyaa madhye proktaa yashasvinii || 16 ||
gaandhaaraayaaH sarasvatyaa madhye proktaa cha sha~Nkhinii .
alambusaa sthitaa paayuparyanta.n kandamadhyagaa || 17 ||
puurvabhaage sushhumnaayaa raakaayaaH sa.nsthitaa kuhuuH .
adhashchordhva.n sthitaa naaDii yaamyanaasaantamishhyate || 18 ||
iaDaa tu savyanaasaanta.n sa.nsthitaa munipu~Ngava .
yashasvinii cha vaamasya paadaa~NgushhThaantamishhyate || 19 ||
puushhaa vaamaakshiparyantaa pi~Ngalaayaastu pR^ishhThataH .
payasvinii cha yaamyasya karNaantaM prochyate budhaiH || 20 ||
sarasvatii tathaa chordhvagataa jihvaa tathaa mune .
hastijihvaa tathaa savyapaadaa~NgushhThaantamishhyate || 21 ||
sha~Nkhinii naama yaa naaDii savyakarNaantamishhyate .
gaandhaaraa savyanetraantaa proktaa vedaantavedibhiH || 22 ||
vishvodaraabhidhaa naaDii kandamadhye vyavasthitaa .
praaNo.apaanastathaa vyaanaH samaanodaana eva cha || 23 ||
naagaH kuurmashcha kR^ikaro devadatto dhana~njayaH .
ete naaDiishhu sarvaasu charanti dasha vaayavaH || 24 ||
teshhu praaNaadayaH pa~ncha mukhyaaH pa~nchasu suvrata .
praaNasa.nj~nastathaapaanaH puujyaH praaNastayormune || 25 ||
aasyanaasikayormadhye naabhimadhye tathaa hR^idi .
praaNasa.nj~no.anilo nitya.n vartate munisattama || 26 ||
apaano vartate nitya.n gudamadhyorujaanushhu .
udare sakale kaTyaa.n naabhau ja~Nghe cha suvrata || 27 ||
vyaanaH shrotraakshimadhye cha kukubhdyaa.n gulphayorapi .
praaNasthaane gale chaiva vartate munipu~Ngava || 28 ||
udaanasa.nj~no vij~neyaH paadayorhastayorapi .
samaanaH sarvadeheshhu vyaapya tishhThatyasa.nshayaH || 29 ||
naagaadivaayavaH pa~nchatvagasthyaadishhu sa.nsthitaaH .
niHshvaasochchhvaasakaasaashcha praaNakarma hi saa.nkR^ite || 30 ||
apaanaakhyasya vaayostu viNmuutraadivisarjanam.h .
samaanaH sarvasaamiipya.n karoti munipu~Ngava || 31 ||
udaana uurdhvagamana.n karotyeva na sa.nshayaH .
vyaano vivaadakR^itprokto mune vedaantavedibhiH || 32 ||
udgaaraadiguNaH prokto vyaanaakhyasya mahaamune .
dhana~njayasya shobhaadi karma prokta.n hi saa.nkR^ite || 33 ||
nimiilanaadi kuurmasya kshudhaa tu kR^ikarasya cha .
devadattasya viprendra tandriikarma prakiirtitam.h || 34 ||
sushhumnaayaaH shivo deva iDaayaa devataa hariH .
pi~Ngalaayaa vira~nchiH syaatsarasvatyaa viraaNmune || 35 ||
puushhaadhidevataa proktaa varuNaa vaayudevataa .
hastijihvaabhidhaayaastu varuNo devataa bhavet.h || 36 ||
yashasvinyaa munishreshhTha bhagavaanbhaaskarastathaa .
alambusaayaa abaatmaa varuNaH parikiirtitaH || 37 ||
kuhoH kshuddevataa proktaa gaandhaarii chandradevataa .
sha~NkhinyaashchandramaastadvatpayasvinyaaH prajaapatiH || 38 ||
vishvodaraabhidhaayaastu bhagavaanpaavakaH patiH .
iDaayaa.n chandramaa nitya.n charatyeva mahaamune || 39 ||
pi~Ngalaayaa.n ravistadvanmune vedavidaa.n vara .
pi~NgalaayaamiDaayaa.n tu vaayoH sa.nkramaNa.n tu yat.h || 40 ||
taduttaraayaNaM proktaM mune vedaantavedibhiH .
iDaayaaM pi~Ngalaayaa.n tu praaNasa.nkramaNaM mune || 41 ||
dakshiNaayanamityuktaM pi~Ngalaayaamiti shrutiH .
iDaapi~NgalayoH sa.ndhi.n yadaa praaNaH samaagataH || 42 ||
amaavaasyaa tadaa proktaa dehe dehabhR^itaa.n vara .
muulaadhaara.n yadaa praaNaH pravishhTaH paNDitottama || 43 ||
tadaadya.n vishhuvaM prokta.n tapasaistaapatottama .
praaNasa.nj~no munishreshhTha muurdhaanaM praavishadyadaa || 44 ||
tadantya.n vishhuvaM prokta.n taapasaistattvachintakaiH .
niHshvaasochchhvaasana.n sarvaM maasaanaa.n sa.nkramo bhavet.h || 45 ||
iDaayaaH kuNDaliisthaana.n yadaa praaNaH samaagataH .
somagrahaNamityukta.n tadaa tattvavidaa.n vara || 46 ||
yadaa pi~Ngalayaa praaNaH kuNDaliisthaanamaagataH .
tadaatadaa bhavetsuuryagrahaNa munipu~Ngava || 47 ||
shriiparvata.n shiraHsthaane kedaara.n tu lalaaTake .
vaaraaNasii mahaapraaj~na bhruvorghraaNasya madhyame || 48 ||
kurukshetra.n kuchasthaane prayaaga.n hR^itsaroruhe .
chidambara.n tu hR^inmadhye aadhaare kamalaalayam.h || 49 ||
aatmatiirtha.n samutsR^ijya bahistiirthaani yo vrajet.h .
karastha.n sa mahaaratna.n tyaktvaa kaacha.n vimaargate || 50 ||
bhaavatiirthaM para.n tiirthaM pramaaNa.n sarvakarmasu .
anyathaali~Ngyate kaantaa anyathaali~Ngyate sutaa || 51 ||
tiirthaani toyapuurNaani devaankaashhThaadinirmitaan.h .
yogino na prapuujyante svaatmapratyayakaaraNaat.h || 52 ||
bahistiirthaatpara.n tiirthamantastiirthaM mahaamune .
aatmatiirthaM mahaatiirthamanyattiirtha.n nirarthakam.h || 53 ||
chittamantargata.n dushhTa.n tiirthasnaanairna shuddhyati .
shatasho.api jalairdhauta.n suraabhaaNDamivashuchi || 54 ||
vishhuvaayanakaaleshhu grahaNe chaantare sadaa .
vaaraaNasyaadike sthaane snaatvaa shuddho bhavennaraH || 55 ||
j~naanayogaparaaNaa.n tu paadaprakshaalita.n jalam.h .
bhaavashuddhyarthamaj~naanaa.n tattiirthaM munipu~Ngava || 56 ||
tiirthe j~naane jape yaj~ne kaashhThe paashhaaNake sadaa .
shivaM pashyati muuDhaatmaa shive dehe pratishhThite || 57 ||
antasthaM maaM parityajya bahishhTha.n yastu sevate .
hastasthaM piNDamutsR^ijya lihetkuurparamaatmanaH || 58 ||
shivamaatmani pashyanti pratimaasu na yoginaH .
aj~naanaM bhaavanaarthaaya pratimaaH parikalpitaaH || 59 ||
apuurvamaparaM brahma svaatmaana.n satyamadvayam.h .
praj~naanaghanamaananda.n yaH pashyati sa pashyati || 60 ||
naaDiipu~nja.n sadaa saara.n narabhaavaM mahaamune .
samutsR^ijyaatmanaatmaanamahamityeva dhaaraya || 61 ||
ashariira.n shariireshhu mahaanta.n vibhumiishvaram.h .
aanandamakshara.n saakshaanmatvaa dhiiro na shochati || 62 ||
vibhedajanake j~naane nashhTe j~naanabalaanmune .
aatmano brahmaNo bhedamasanta.n ki.n karishhyati || 63 || iti ||
iti chaturthaH khaNDaH || 4 ||

samyakkathaya me brahmanaaDiishuddhi.n samaasataH .
yathaa shuddhyaa sadaa dhyaaya~njiivanmukto bhavaamyaham.h || 1 ||
saa.nkR^ite shruNu vakshyaami naaDiishuddhi.n samaasataH .
vidhyuktakarmasa.nyuktaH kaamasa.nkalpavarjitaH || 2 ||
yamaadyashhTaa~Ngasa.nyuktaH shaantaH satyaparaayaNaH .
svaatmanyavasthitaH samyagj~naanibhishcha sushikshitaH || 3 ||
parvataagre nadiitiire bilvamuule vane.athavaa .
manorame shuchau deshe maTha.n kR^itvaa samaahitaH || 4 ||
aarabhya chaasanaM pashchaatpraa~Nmukhoda~Nmukho.api vaa .
samagriivashiraHkaayaH sa.nvR^itaasyaH sunishchalaH || 5 ||
naasaagre shashabhR^idbimbe bindumadhye turiiyakam.h .
sravantamamR^itaM pashyennetraabhyaa.n susamaahitaH || 6 ||
iDayaa praaNamaakR^ishhya puurayitvodare sthitam.h .
tato.agni.n dehamadhyastha.n dhyaaya~njvaalaavaliiyutam.h || 7 ||
bindunaadasamaayuktamagnibiija.n vichintayet.h .
pashchaadvirechayetsamyakpraaNaM pi~Ngalayaa budhaH || 8 ||
punaH pi~Ngalayaapuurya vahnibiijamanusmaret.h .
punarvirachayeddhiimaaniDayaiva shanaiH shanaiH || 9 ||
trichaturvaasara.n vaatha trichaturvaarameva cha .
shhaTkR^itvaa vicharennitya.n rahasyeva.n trisandhishhu || 10 ||
naaDiishuddhimavaapnoti pR^ithak chihnopalakshitaH .
shariiralaghutaa diiptirvahnerjaaTharavartinaH || 11 ||
naadaabhivyaktirityetachchihna.n tatsiddhisuuchakam.h .
yaavadetaani saMpashyettaavadeva.n samaacharet.h || 12 ||
athavaitatparityajya svaatmashuddhi.n samaacharet.h .
aatmaa shuddhaH sadaa nityaH sukharuupaH svayaMprabhaH || 13 ||
aj~naanaanmalino bhaati j~naanachchhuddho bhavatyayam.h .
aj~naanamalapa~Nka.n yaH kshaalayejj~naanato yataH .
sa eva sarvadaa shuddho naanyaH karmarato hi saH || 14 || iti ||
iti pa~nchamaH khaNDaH || 5 ||

praaNaayaamakrama.n vakshye saa.nkR^ite shruNu saadaram.h .
praaNaayaama iti prokto rechapuurakakumbhakaiH || 1 ||
varNatrayaatmakaaH proktaa rechapuurakakumbhakaaH .
sa eshha praNavaH proktaH praaNaayaamastu tanmayaH || 2 ||
iDayaa vaayumaakR^ishhya puurayitvodare sthitam.h .
shanaiH shhoDashabhirmaatrairakaara.n tatra sa.nsmaret.h || 3 ||
puurita.n dhaarayetpashchaachchatuHshhashhTyaa tu maatrayaa .
ukaaramuurtimantraapi sa.nsmaranpraNava.n japet.h || 4 ||
yaavadvaa shakyate taavaddhaarayejjapatatparaH .
puurita.n rechayetpashchaanmakaareNaanilaM budhaH || 5 ||
shanaiH pi~Ngalayaa tatra dvaatri.nshanmaatrayaa punaH .
praaNaayaamo bhavedeva.n tatashchaiva.n samabhyaset.h || 6 ||
punaH pi~Ngalayaapuurya maatraiH shhoDashabhistathaa .
akaaramuurtimatraapi smaredekaagramaanasaH || 7 ||
dhaarayetpuurita.n vidvaanpraNava.n sa.njapanvashii .
ukaaramuurti.n sa dhyaaya.nshchatuHshhashhTyaa tu maatrayaa || 8 ||
makaara.n tu smaranpashchaadrechayediDayaanilam.h .
evameva punaH kuryaadiDayaapuurya buddhimaan.h || 9 ||
eva.n samabhyasennityaM praaNaayaamaM muniishvara .
evamabhyaasato nitya.n shhaNmaasaadyatnavaanbhavet.h || 10 ||
vatsaraadbrahmavidvaansyaattasmaannitya.n samabhyaset.h .
yogaabhyaasarato nitya.n svadharmaniratashcha yaH || 11 ||
praaNasa.nyamanenaiva j~naanaanmukto bhavishhyati .
baahyaadaapuuraNa.n vaayoHrudare puurako hi saH || 12 ||
saMpuurNakumbhavadvaayordhaaraNa.n kumbhako bhavet.h .
bahirvirachana.n vaayorudaraadrachekaH smR^itaH || 13 ||
prasvedajanako yastu praaNaayaameshhu so.adhamaH .
kaMpanaM madhyama.n vidyaadutthaana.n cottama.n viduH || 14 ||
puurvaMpuurvaM prakurviita yaavadutthaanasaMbhavaH .
saMbhavatyuttame praaj~naH praaNaayaame sukhii bhavet.h || 15 ||
praaNaayamena chitta.n tu shuddhaM bhavati suvrata .
chitte shuddhe shuchiH saakshaatpratyagjyotirvyavasthitaH || 16 ||
praaNashchittena sa.nyuktaH paramaatmani tishhThati .
praaNaayaamaparasyaasya purushhasya mahaatmanaH || 17 ||
dehashchottishhThate tena ki.nchijj~naanaadvimuktataa .
rechakaM puurakaM muktvaa kumbhaka.n nityamabhyaset.h || 18 ||
sarvapaapavinirmuktaH samyagj~naanamavaapnuyaat.h .
manojavatvamaapnoti palitaadi cha nashyati || 19 ||
praaNaayaamaikanishhThasya na ki.nchidapi durlabham.h .
tasmaatsarvaprayatnena praaNaayaamaansamabhyaset.h || 20 ||
viniyogaanpravakshyaami praaNaayaamasya suvrata .
sandhyayorbraahmakaale.api madhyaahne vaathavaa sadaa || 21 ||
baahyaM praaNa.n samaakR^ishhya puurayitvodareNa cha .
naasaagre naabhimadhye cha paadaa~NgushhThe cha dhaarayet.h || 22 ||
sarvarogavinirmukto jiivedvarshhashata.n naraH .
naasaagradhaaraNaadvaapi jito bhavati suvrata || 23 ||
sarvaroganivR^ittiH syaannaabhimadhye tu dhaaraNaat.h .
shariiralaghutaa vipra paadaa~NgushhThanirodhanaat.h || 24 ||
jihvayaa vaayumaakR^ishhya yaH pibetsatata.n naraH .
shramadaahavinirmukto yogii niirogataamiyaat.h || 25 ||
jihvayaa vaayumaakR^ishhya jihvaamuule nirodhayet.h .
pibedamR^itamavyagra.n sakala.n sukhamaapnuyaat.h || 26 ||
iDayaa vaayumaakR^ishhya bhruvormadhye nirodhayet.h .
yaH pibedamR^ita.n shuddha.n vyaadhibhirmuchyate hi saH || 27 ||
iDayaa vedatattvaj~nastathaa pi~Ngalayaiva cha .
naabhau nirodhayettena vyaadhibhirmuchyate naraH || 28 ||
maasamaatra.n trisandhyaayaa.n jihvayaaropya maarutam.h .
amR^ita.n cha pibennaabhau mandaMmanda.n nirodhayet.h || 29 ||
vaatajaaH pittajaa doshhaa nashyantyeva na sa.nshayaH .
naasaabhyaa.n vaayumaakR^ishhya netradvandve nirodhayet.h || 30 ||
netrarogaa vinashyanti tathaa shrotranirodhanaat.h .
tathaa vaayu.n samaaropya dhaarayechchhirasi sthitam.h || 31 ||
shirorogaa vinashyanti satyamukta.n hi saa.nkR^ite .
svastikaasanamaasthaaya samaahitamanaastathaa || 32 ||
apaanamuurdhvamutthaapya praNavena shanaiH shanaiH .
hastaabhyaa.n dhaarayetsamyakkarNaadikaraNaani cha || 33 ||
a~NgushhThaabhyaaM mune shrotre tarjaniibhyaa.n tu chakshushhii .
naasaapuTavadhaanaabhyaaM prachchhaadya karaNaani vai || 34 ||
aanandaavirbhavo yaavattaavanmuurdhani dhaaraNaat.h .
praaNaH prayaatyanenaiva brahmarandhraM mahaamune || 35 ||
brahmarandhra.n gate vaayau naadashchotpadyate.anagha .
sha~Nkhadhvaninibhashchaadau madhye meghadhvaniryathaa || 36 ||
shiromadhyagate vaayau giriprasravaNa.n yathaa .
pashchaatpriito mahaapraaj~naH saakshaadaatmonmukho bhavet.h || 37 ||
punastajj~naananishhpattiryogaatsa.nsaaranihnutiH .
dakshiNottaragulphena siiviniiM piiDayetsthiram.h || 38 ||
savyetareNa gulphena piiDayedbuddhimaannaraH .
jaanvoradhaH sthitaa.n sandhi.n smR^itvaa deva.n triyambakam.h || 39 ||
vinaayaka.n cha sa.nsmR^itya tathaa vaagiishvariiM punaH .
li~NganaalaatsamaakR^ishhya vaayumapyagrato mune || 40 ||
praNavena niyuktena binduyuktena buddhimaan.h .
muulaadhaarasya viprendra madhye ta.n tu nirodhayet.h || 41 ||
nirudhya vaayunaa diipto vahniruuhati kuNDaliim.h .
punaH sushhumnayaa vaayurvahninaa saha gachchhati || 42 ||
evamabhyaasatastasya jito vaayurbhavedbhR^isham.h .
prasvedaH prathamaH pashchaatkampanaM munipu~Ngava || 43 ||
utthaana.n cha shariirasya chihnametajjite.anale .
evamabhyaasatastasya muularogo vinashyati || 44 ||
bhagandara.n cha nashhTa.n syaatsarvarogaashcha saa.nkR^ite .
paatakaani vinashyanti kshudraaNi cha mahaanti cha || 45 ||
nashhTe paape vishuddha.n syaachchittadarpaNamadbhutam.h .
punarbrahmaadibhogebhyo vairaagya.n jayate hR^idi || 46 ||
viraktasya tu sa.nsaaraajj~naana.n kaivalyasaadhanam.h .
tena paapaapahaaniH syaajj~naatvaa deva.n sadaashivam.h || 47 ||
j~naanaamR^itaraso yena sakR^idaasvaadito bhavet.h .
sa sarvakaaryamutsR^ijya tatraiva paridhaavati || 48 ||
j~naanasvaruupamevaahurjagadetadvilakshaNam.h .
arthasvaruupamaj~naanaatpashyantyanye kudR^ishhTayaH || 49 ||
aatmasvaruupavij~naanaadaj~naanasya parikshayaH .
kshiiNe.aj~naane mahaapraaj~na raagaadiinaaM parikshayaH || 50 ||
raagaadyasaMbhave praaj~na puNyapaapavimardanam.h .
tayornaashe shariireNa na punaH saMprayujyate || 51 || iti ||
iti shhashhThaH khaNDaH || 6 ||

athaataH saMpravakshyaami pratyaahaaraM mahaamune .
indriyaaNaa.n vicharataa.n vishhayeshhu svabhaavataH || 1 ||
balaadaaharaNaa.n teshhaaM pratyaahaaraH sa uchyate .
yatpashyati tu tatsarvaM brahma pashyansamaahitaH || 2 ||
pratyaahaaro bhavedeshha brahmavidbhiH puroditaH .
yadyachchhuddhamashuddha.n vaa karotyaamaraNaantikam.h || 3 ||
tatsarvaM brahmaNe kuryaatpratyaahaaraH sa uchyate .
athavaa nityakarmaaNi brahmaaraadhanabuddhitaH || 4 ||
kaamyaani cha tathaa kuryaatpratyaahaaraH sa uchyate .
athavaa vaayumaakR^ishhya sthaanaatsthaana.n nirodhayet.h || 5 ||
dantamuulaattathaa kaNThe kaNThaadurasi maarutam.h .
urodeshaatsamaakR^ishhya naabhideshe nirodhayet.h || 6 ||
naabhideshaatsamaakR^ishhya kuNDalyaa.n tu nirodhayet.h .
kuNDaliideshato vidvaanmuulaadhaare nirodhayet.h || 7 ||
athaapaanaatkaTidvandve tathorau cha sumadhyame .
tasmaajjaanudvaye ja~Nghe paadaa~NgushhThe nirodhayet.h || 8 ||
pratyaahaaro.ayamuktastu pratyaahaarasmaraiH puraa .
evamabhyaasayuktasya purushhasya mahaatmanaH || 9 ||
sarvapaapaani nashyanti bhavarogashcha suvrata .
naasaabhyaa.n vaayumaakR^ishhya nishchalaH svastikaasanaH || 10 ||
puurayedanila.n vidvaanaapaadatalamastakam.h .
pashchaatpaadadvaye tadvanmuulaadhare tathaiva cha || 11 ||
naabhikande cha hR^inmadhye kaNThamuule cha taaluke .
bhruvormadhye lalaaTe cha tathaa muurdhani dhaarayet.h || 12 ||
dehe svaatmamati.n vidvaansamaakR^ishhya samaahitaH .
aatmanaatmani nirdvandve nirvikalpe nirodhayet.h || 13 ||
pratyaahaaraH samaakhyaataH saakshaadvedaantavedibhiH .
evamabhyasatastasya na ki.nchidapi durlabham.h || 14 || iti ||
iti saptamaH khaNDaH || 7 ||

athaataH saMpravakshyaami dhaaraNaaH pa~ncha suvrata .
dehamadhyagate vyomni baahyaakaasha.n tu dhaarayet.h || 1 ||
praaNe baahyaanila.n tadvajjvalane chaagnimaudare .
toya.n toyaa.nshake bhuumiM bhuumibhaage mahaamune || 2 ||
hayavaralakaaraakhyaM mantramuchchaarayetkramaat.h .
dhaaraNaishhaa paraa proktaa sarvapaapavishodhinii || 3 ||
jaanvantaM pR^ithivii hya.nsho hyapaa.n payvantamuchyate .
hR^idayaa.nshastathaagna.nsho bhruumadhyaanto.anilaa.nshakaH || 4 ||
aakaashaa.nshastathaa praaj~na muurdhaa.nshaH parikiirtitaH .
brahmaaNaM pR^ithiviibhaage vishhNu.n toyaa.nshake tathaa || 5 ||
agnya.nshe che maheshaanamiishvara.n chaanilaa.nshake .
aakaashaa.nshe mahaapraaj~na dhaarayettu sadaashivam.h || 6 ||
athavaa tava vakshyaami dhaaraNaaM munipu~Ngava .
purushhe sarvashaastaaraM bodhaanandamaya.n shivam.h || 7 ||
dhaarayedbuddhimaannitya.n sarvapaapavishuddhaye .
brahmaadikaaryaruupaaNi sve sve sa.nhR^itya kaaraNe || 8 ||
sarvakaaraNamavyaktamaniruupyamachetanam.h .
saakshaadaatmani saMpuurNe dhaarayetpraNavena tu .
indriyaaNi samaahR^itya manasaatmani yojayet.h || 9 || iti ||
ityashhTamaH khaNDaH || 8 ||

athaataH saMpravakshyaami dhyaana.n sa.nsaaranaashanam.h .
R^ita.n satyaM paraM brahma sarvasa.nsaarabheshhajam.h || 1 ||
uurdhvareta.n vishvaruupa.n viruupaakshaM maheshvaram.h .
so.ahamityaadareNaiva dhyaayedogiishvareshvaram.h || 2 ||
athavaa satyamiishaana.n j~naanamaanandamadvayam.h .
atyarthamachala.n nityamaadimadhyaantavarjitam.h || 3 ||
tathaa sthuulamanaakaashamasa.nspR^ishyamachaakshushham.h .
na rasa.n na cha gandhaakhyamaprameyamanuupamam.h || 4 ||
aatmaana.n sachchidaanandamanantaM brahma suvrata .
ahamasmiityabhidhyaayeddhyeyaatiita.n vimuktaye || 5 ||
evamabhyaasayuktasya purushhasya mahaatmanaH .
kramaadvedaantavij~naana.n vijaayeta na sa.nshayaH || 6 || iti ||
iti navamaH khaNDaH || 9 ||

athaataH saMpravakshyaami samaadhiM bhavanaashanam.h .
samaadhiH sa.nvidutpattiH parajiivaikataaM prati || 1 ||
nityaH sarvagato hyaatmaa kuuTastho doshhavarjitaH .
ekaH sanbhidyate bhraantyaa maayayaa na svaruupataH || 2 ||
tasmaadadvaitamevaasti na prapa~ncho na sa.nsR^itiH .
yathaakaasho ghaTaakaasho maThaakaasha itiiritaH || 3 ||
tathaa bhraantairdvidhaa prokto hyaatmaa jiiveshvaraatmanaa .
naaha.n deho na cha praaNo nendriyaaNi mano nahi || 4 ||
sadaa saakshisvaruupatvaachchhiva evaasmi kevalaH .
iti dhiiryaa munishreshhTha saa samaadhirihochyate || 5 ||
saahaM brahma na sa.nsaarii na matto.anyaH kadaachana .
yathaa phenatara~Ngaadi samudraadutthitaM punaH || 6 ||
samudre liiyate tadvajjaganmayyanuliiyate .
tasmaanmanaH pR^itha~N naasti jaganmaayaa cha naasti hi || 7 ||
yasyaivaM paramaatmaayaM pratyagbhuutaH prakaashitaH .
sa tu yaati cha puMbhaava.n svaya.n saakshaatparaamR^itam.h || 8 ||
yadaa manasi chaitanyaM bhaati sarvatraga.n sadaa .
yogino.avyavadhaanena tadaa saMpadyate svayam.h || 9 ||
yadaa sarvaaNi bhuutaani svaatmanyeva hi pashyati .
sarvabhuuteshhu chaatmaanaM brahma saMpadyate tadaa || 10 ||
yadaa sarvaaNi bhuutaani samaadhistho na pashyati .
ekiibhuutaH pareNaa.asau tadaa bhavati kevalaH || 11 ||
yadaa pashyati chaatmaana.n kevalaM paramaarthataH .
maayaamaatra.n jagatkR^itsna.n tadaa bhavati nirvR^itiH || 12 ||
evamuktvaa sa bhagavaandattaatreyo mahaamuniH .
saa.nkR^itiH svasvaruupeNa sukhamaaste.atinirbhayaH || 13 ||
iti dashamaH khaNDaH || 10 ||

AUM aapyaayantu mamaa~Ngaani vaakpraaNashchakshuH shrotramatho balamindriyaaNi cha ||
sarvaaNi sarvaM brahmopanishhadaM maahaM brahma niraakuryaaM maa maa brahma
niraakarodaniraakaraNamastvaniraakaraNaM mestu tadaatmani nirate ya upanishhatsu
dharmaaste mayi santu te mayi santu ||

AUM shaantiH shaantiH shaantiH || hariH AUM tatsat.h ||
iti shriijaabaaladarshanopanishhatsamaaptaa ||

Jabala Darshana Upanishad Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top