1008 - Sahasranamavali

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Kalisahasranamastotra from Brihannilatantra Lyrics in English:

॥ kalisahasranamastotram ॥
brhannilatantrantargatam

sridevyuvaca ।

purvam hi sucitam deva kalinamasahasrakam ।
tadvadasva mahadeva yadi sneho’sti mam prati ॥ 1 ॥

sribhairava uvaca ।

tantre’smin paramesani kalinamasahasrakam ।
srnusvaikamana devi bhaktanam pritivarddhanam ॥ 2 ॥

Om asyah srikalidevyah mantrasahasranamastotrasya
mahakalabhairava rsih । anustup chandah । srikali devata ।
krim bijam । hum saktih । hrim kilakam । dharmarthakamamoksarthe viniyogah ॥

kalika kamada kulla bhadrakali ganesvari ।
bhairavi bhairavaprita bhavani bhavamocini ॥ 3 ॥

kalaratrirmaharatrirmoharatrisca mohini ।
mahakalarata suksma kaulavrataparayana ॥ 4 ॥

komalangi karalangi kamaniya varangana ।
gandhacandanadigdhangi sati sadhvi pativrata ॥ 5 ॥

kakini varnarupa ca mahakalakutumbini ।
kamahantri kamakala kamavijna mahodaya ॥ 6 ॥

kantarupa mahalaksmirmahakalasvarupini ।
kulina kulasarvasva kulavartmapradarsika ॥ 7 ॥

kularupa cakoraksi sridurga durganasini ।
kanya kumari gauri tu krsnadeha mahamanah ॥ 8 ॥

krsnangi niladeha ca pingakesi krsodari ।
pingaksi kamalaprita kali kalaparakrama ॥ 9 ॥

kalanathapriya devi kulakanta’parajita ।
ugratara mahogra ca tatha caikajata siva ॥ 10 ॥

nila ghana balaka ca kaladatri kalatmika ।
narayanapriya suksma varada bhaktavatsala ॥ 11 ॥

vararoha mahabana kisori yuvati sati ।
dirghangi dirghakesa ca nrmundadharini tatha ॥ 12 ॥

malini naramundali savamundasthidharini ।
raktanetra visalaksi sindurabhusana mahi ॥ 13 ॥

ghoraratrirmaharatrirghorantakavinasini ।
narasimhi maharaudri nilarupa vrsasana ॥ 14 ॥

vilocana virupaksi raktotpalavilocana ।
purnenduvadana bhima prasannavadana tatha ॥ 15 ॥

padmanetra visalaksi sarajjyotsnasamakula ।
praphullapundarikabhalocana bhayanasini ॥ 16 ॥

attahasa mahocchvasa mahavighnavinasini ।
kotaraksi krsagriva kulatirthaprasadhini ॥ 17 ॥

kulagartaprasannasya mahati kulabhusika ।
bahuvakyamrtarasa candarupativegini ॥ 18 ॥

vegadarpa visalaindri pracandacandika tatha ।
candika kalavadana sutiksnanasika tatha ॥ 19 ॥

dirghakesi sukesi ca kapilangi maharuna ।
pretabhusanasamprita pretadordandaghantika ॥ 20 ॥

sankhini sankhamudra ca sankhadhvanininadini ।
smasanavasini purna purnenduvadana siva ॥ 21 ॥

sivaprita sivarata sivasanasamasraya ।
punyalaya mahapunya punyada punyavallabha ॥ 22 ॥

naramundadhara bhima bhimasuravinasini ।
daksina daksinaprita nagayajnopavitini ॥ 23 ॥

digambari mahakali santa pinonnatastani ।
ghorasana ghorarupa srkprante raktadharika ॥ 24 ॥

mahadhvanih sivasakta mahasabda mahodari ।
kamatura kamasakta pramatta saktabhavana ॥ 25 ॥

samudranilaya devi mahamattajanapriya ।
karsita karsanaprita sarvakarsanakarini ॥ 26 ॥

vadyaprita mahagitarakta pretanivasini ।
naramundasrja gita malini malyabhusita ॥ 27 ॥

caturbhuja maharaudri dasahasta priyatura ।
jaganmata jagaddhatri jagati muktida para ॥ 28 ॥

jagaddhatri jagattratri jagadanandakarini ।
jagajjivamayi haimavati maya mahakaca ॥ 29 ॥

nagangi samhrtangi ca nagasayyasamagata ।
kalaratrirdaruna ca candrasuryapratapini ॥ 30 ॥

nagendranandini devakanya ca srimanorama ।
vidyadhari vedavidya yaksini sivamohini ॥ 31 ॥

raksasi dakini devamayi sarvajagajjaya ।
srutirupa tathagneyi mahamuktirjanesvari ॥ 32 ॥

pativrata patirata patibhaktiparayana ।
siddhida siddhisamdatri tatha siddhajanapriya ॥ 33 ॥

kartrihasta sivarudha sivarupa savasana ।
tamisra tamasi vijna mahameghasvarupini ॥ 34 ॥

carucitra caruvarna carukesasamakula ।
carvangi cancala lola cinacaraparayana ॥ 35 ॥

cinacarapara lajjavati jivaprada’nagha ।
sarasvati tatha laksmirmahanilasarasvati ॥ 36 ॥

garistha dharmanirata dharmadharmavinasini ।
visista mahati manya tatha saumyajanapriya ॥ 37 ॥

bhayadatri bhayarata bhayanakajanapriya ।
vakyarupa chinnamasta chinnasurapriya sada ॥ 38 ॥

rgvedarupa savitri ragayukta rajasvala ।
rajahprita rajorakta rajahsamsargavarddhini ॥ 39 ॥

rajahpluta rajahsphita rajahkuntalasobhita ।
kundali kundalaprita tatha kundalasobhita ॥ 40 ॥

revati revataprita reva cairavati subha ।
saktini cakrini padma mahapadmanivasini ॥ 41 ॥

padmalaya mahapadma padmini padmavallabha ।
padmapriya padmarata mahapadmasusobhita ॥ 42 ॥

sulahasta sularata sulini sulasangika ।
pinakadharini vina tatha vinavati magha ॥ 43 ॥

rohini bahulaprita tatha vahanavarddhita ।
ranaprita ranarata ranasuravinasini ॥ 44 ॥

ranagravartini rana ranagra ranapandita ।
jatayukta jatapinga vajrini sulini tatha ॥ 45 ॥

ratipriya ratirata ratibhakta ratatura ।
ratibhita ratigata mahisasuranasini ॥ 46 ॥

raktapa raktasamprita raktakhya raktasobhita ।
raktarupa raktagata raktakharparadharini ॥ 47 ॥

galacchonitamundali kanthamalavibhusita ।
vrsasana vrsarata vrsasanakrtasraya ॥ 48 ॥

vyaghracarmavrta raudri vyaghracarmavali tatha ।
kamangi parama prita parasuranivasini ॥ 49 ॥

taruna tarunaprana tatha tarunamardini ।
tarunapremada vrddha tatha vrddhapriya sati ॥ 50 ॥

svapnavati svapnarata narasimhi mahalaya ।
amogha rundhati ramya tiksna bhogavati sada ॥ 51 ॥

mandakini mandarata mahananda varaprada ।
manada manini manya mananiya madatura ॥ 52 ॥

madira madironmada madiraksi madalaya ।
sudirgha madhyama nanda vinatasuranirgata ॥ 53 ॥

jayaprada jayarata durjayasuranasini ।
dustadaityanihantri ca dustasuravinasini ॥ 54 ॥

sukhada moksada moksa mahamoksapradayini ।
kirtiryasasvini bhusa bhusya bhutapatipriya ॥ 55 ॥

gunatita gunaprita gunarakta gunatmika ।
saguna nirguna sita nistha kastha pratisthita ॥ 56 ॥

dhanistha dhanada dhanya vasuda suprakasini ।
gurvi gurutara dhaumya dhaumyasuravinasini ॥ 57 ॥

niskama dhanada kama sakama kamajivana ।
cintamanih kalpalata tatha sankaravahini ॥ 58 ॥

sankari sankararata tatha sankaramohini ।
bhavani bhavada bhavya bhavaprita bhavalaya ॥ 59 ॥

mahadevapriya ramya ramani kamasundari ।
kadalistambhasamrama nirmalasanavasini ॥ 60 ॥

mathuri mathura maya tatha surabhivarddhini ।
vyaktavyaktanekarupa sarvatirthaspada siva ॥ 61 ॥

tirtharupa maharupa tathagastyavadhurapi ।
sivani saivalaprita tatha saivalavasini ॥ 62 ॥

kuntala kuntalaprita tatha kuntalasobhita ।
mahakaca mahabuddhirmahamaya mahagada ॥ 63 ॥

mahameghasvarupa ca tatha kankanamohini ।
devapujya devarata yuvati sarvamangala ॥ 64 ॥

sarvapriyankari bhogya bhogarupa bhagakrtih ।
bhagaprita bhagarata bhagapremarata sada ॥ 65 ॥

bhagasammardanaprita bhagoparinivesita ।
bhagadaksa bhagakranta bhagasaubhagyavarddhini ॥ 66 ॥

daksakanya mahadaksa sarvadaksa pracandika ।
dandapriya dandarata dandatadanatatpara ॥ 67 ॥

dandabhita dandagata dandasammardane rata ।
suvedidandamadhyastha bhurbhuvahsvahsvarupini ॥ 68 ॥

adya durga jaya suksma suksmarupa jayakrtih ।
ksemankari mahaghurna ghurnanasa vasankari ॥ 69 ॥

visalavayava meghya trivalivalaya subha ।
madonmatta madarata mattasuravinasini ॥ 70 ॥

madhukaitabhasamhantri nisumbhasuramardini ।
candarupa mahacandi candika candanayika ॥ 71 ॥

candogra candavarna pracanda candavati siva ।
nilakara nilavarna nilendivaralocana ॥ 72 ॥

khadgahasta ca mrdvangi tatha kharparadharini ।
bhima ca bhimavadana mahabhima bhayanaka ॥ 73 ॥

kalyani mangala suddha tatha paramakautuka ।
paramesthi pararata paratparatara para ॥ 74 ॥

paranandasvarupa ca nityanandasvarupini ।
nitya nityapriya tandri bhavani bhavasundari ॥ 75 ॥

trailokyamohini siddha tatha siddhajanapriya ।
bhairavi bhairavaprita tatha bhairavamohini ॥ 76 ॥

matangi kamala laksmih sodasi visayatura ।
visamagna visarata visaraksa jayadratha ॥ 77 ॥

kakapaksadhara nitya sarvavismayakarini ।
gadini kamini khadgamundamalavibhusita ॥ 78 ॥

yogisvari yogamata yoganandasvarupini ।
anandabhairavi nanda tatha nandajanapriya ॥ 79 ॥

nalini lalana subhra subhrananavibhusita ।
lalajjihva nilapada tatha sumakhadaksina ॥ 80 ॥

balibhakta balirata balibhogya maharata ।
phalabhogya phalarasa phalada sriphalapriya ॥ 81 ॥

phalini phalasamvajra phalaphalanivarini ।
phalaprita phalagata phalasamdanasandhini ॥ 82 ॥

phalonmukhi sarvasattva mahasattva ca sattviki ।
sarvarupa sarvarata sarvasattvanivasini ॥ 83 ॥

maharupa mahabhaga mahameghasvarupini ।
bhayanasa ganarata ganaprita mahagatih ॥ 84 ॥

sadgatih satkrtih svaksa savasanagata subha ।
trailokyamohini ganga svarganga svargavasini ॥ 85 ॥

mahananda sadananda nityanityasvarupika ।
satyagandha satyagana satyarupa mahakrtih ॥ 86 ॥

smasanabhairavi kali tatha bhayavimardini ।
tripura paramesani sundari purasundari ॥ 87 ॥

tripuresi pancadasi pancami puravasini ।
mahasaptadasi sasthi saptami castami tatha ॥ 88 ॥

navami dasami devapriya caikadasi siva ।
dvadasi parama divya nilarupa trayodasi ॥ 89 ॥

caturdasi paurnamasi rajarajesvari tatha ।
tripura tripuresi ca tatha tripuramardini ॥ 90 ॥

sarvangasundari rakta raktavastropavitini ।
camari camaraprita camarasuramardini ॥ 91 ॥

manojna sundari ramya hamsi ca caruhasini ।
nitambini nitambadhya nitambagurusobhita ॥ 92 ॥

pattavastraparidhana pattavastradhara subha ।
karpuracandravadana kunkumadravasobhita ॥ 93 ॥

prthivi prthurupa sa parthivendravinasini ।
ratnavedih suresa ca suresi suramohini ॥ 94 ॥

siromanirmanigriva maniratnavibhusita ।
urvasi samani kali mahakalasvarupini ॥ 95 ॥

sarvarupa mahasattva rupantaravilasini ।
siva saiva ca rudrani tatha sivaninadini ॥ 96 ॥

matangini bhramari ca tathaivanganamekhala ।
yogini dakini caiva tatha mahesvari para ॥ 97 ॥

alambusa bhavani ca mahavidyaughasambhrta ।
grdhrarupa brahmayonirmahananda mahodaya ॥ 98 ॥

virupaksa mahanada candarupa krtakrtih ।
vararoha mahavalli mahatripurasundari ॥ 99 ॥

bhagatmika bhagadhararupini bhagamalini ।
lingabhidhayini devi mahamaya mahasmrtih ॥ 100 ॥

mahamedha mahasanta santarupa varanana ।
lingamala lingabhusa bhagamalavibhusana ॥ 101 ॥

bhagalingamrtaprita bhagalingamrtatmika ।
bhagalingarcanaprita bhagalingasvarupini ॥ 102 ॥

svayambhukusumaprita svayambhukusumasana ।
svayambhukusumarata latalinganatatpara ॥ 103 ॥

surasana suraprita surasavavimardita ।
surapanamahatiksna sarvagamavinindita ॥ 104 ॥

kundagolasadaprita golapuspasadaratih ।
kundagolodbhavaprita kundagolodbhavatmika ॥ 105 ॥

svayambhava siva dhatri pavani lokapavani ।
mahalaksmirmahesani mahavisnuprabhavini ॥ 106 ॥

visnupriya visnurata visnubhaktiparayana ।
visnorvaksahsthalastha ca visnurupa ca vaisnavi ॥ 107 ॥

asvini bharani caiva krttika rohini tatha ।
dhrtirmedha tatha tustih pustirupa cita citih ॥ 108 ॥

citirupa citsvarupa jnanarupa sanatani ।
sarvavijnajaya gauri gauravarna saci siva ॥ 109 ॥

bhavarupa bhavapara bhavani bhavamocini ।
punarvasustatha pusya tejasvi sindhuvasini ॥ 110 ॥

sukrasana sukrabhoga sukrotsaranatatpara ।
sukrapujya sukravandya sukrabhogya pulomaja ॥ 111 ॥

sukrarcya sukrasamtusta sarvasukravimuktida ।
sukramurtih sukradeha sukrangi sukramohini ॥ 112 ॥

devapujya devarata yuvati sarvamangala ।
sarvapriyankari bhogya bhogarupa bhagakrtih ॥ 113 ॥

bhagapreta bhagarata bhagapremapara tatha ।
bhagasammardanaprita bhagopari nivesita ॥ 114 ॥

bhagadaksa bhagakranta bhagasaubhagyavarddhini ।
daksakanya mahadaksa sarvadaksa pradantika ॥ 115 ॥

dandapriya dandarata dandatadanatatpara ।
dandabhita dandagata dandasammardane rata ॥ 116 ॥

vedimandalamadhyastha bhurbhuvahsvahsvarupini ।
adya durga jaya suksma suksmarupa jayakrtih ॥ 117 ॥

ksemankari mahaghurna ghurnanasa vasankari ।
visalavayava medhya trivalivalaya subha ॥ 118 ॥

madyonmatta madyarata mattasuravilasini ।
madhukaitabhasamhantri nisumbhasuramardini ॥ 119 ॥

candarupa mahacanda candika candanayika ।
candogra ca caturvarga tatha candavati siva ॥ 120 ॥

niladeha nilavarna nilendivaralocana ।
nityanityapriya bhadra bhavani bhavasundari ॥ 121 ॥

bhairavi bhairavaprita tatha bhairavamohini ।
matangi kamala laksmih sodasi bhisanatura ॥ 122 ॥

visamagna visarata visabhaksya jaya tatha ।
kakapaksadhara nitya sarvavismayakarini ॥ 123 ॥

gadini kamini khadga mundamalavibhusita ।
yogesvari yogarata yoganandasvarupini ॥ 124 ॥

anandabhairavi nanda tathanandajanapriya ।
nalini lalana subhra subhananavirajita ॥ 125 ॥

lalajjihva nilapada tatha sammukhadaksina ।
balibhakta balirata balibhogya maharata ॥ 126 ॥

phalabhogya phalarasa phaladatri phalapriya ।
phalini phalasamrakta phalaphalanivarini ॥ 127 ॥

phalaprita phalagata phalasandhanasandhini ।
phalonmukhi sarvasattva mahasattva ca sattvika ॥ 128 ॥

sarvarupa sarvarata sarvasattvanivasini ।
maharupa mahabhaga mahameghasvarupini ॥ 129 ॥

bhayanasa ganarata ganagita mahagatih ।
sadgatih satkrtih saksat sadasanagata subha ॥ 130 ॥

trailokyamohini ganga svarganga svargavasini ।
mahananda sadananda nitya satyasvarupini ॥ 131 ॥

sukrasnata sukrakari sukrasevyatisukrini ।
mahasukra sukrarata sukrasrstividhayini ॥ 132 ॥

sarada sadhakaprana sadhakapremavarddhini ।
sadhakabhistada nityam sadhakapremasevita ॥ 133 ॥

sadhakapremasarvasva sadhakabhaktaraktapa ।
mallika malati jatih saptavarna mahakaca ॥ 134 ॥

sarvamayi sarvasubhra ganapatyaprada tatha ।
gagana gaganaprita tatha gaganavasini ॥ 135 ॥

gananathapriya bhavya bhavarca sarvamangala ।
guhyakali bhadrakali sivarupa satamgatih ॥ 136 ॥

sadbhakta satpara setuh sarvangasundari magha ।
ksinodari mahavega veganandasvarupini ॥ 137 ॥

rudhira rudhiraprita rudhiranandasobhana ।
pancami pancamaprita tatha pancamabhusana ॥ 138 ॥

pancamijapasampanna pancamiyajane rata ।
kakaravarnarupa ca kakaraksararupini ॥ 139 ॥

makarapancamaprita makarapancagocara ।
rvarnarupaprabhava rvarna sarvarupini ॥ 140 ॥

sarvani sarvanilaya sarvasarasamudbhava ।
sarvesvari sarvasara sarveccha sarvamohini ॥ 141 ॥

ganesajanani durga mahamaya mahesvari ।
mahesajanani moha vidya vidyotani vibha ॥ 142 ॥

sthira ca sthiracitta ca susthira dharmaranjini ।
dharmarupa dharmarata dharmacaranatatpara ॥ 143 ॥

dharmanusthanasandarbha sarvasandarbhasundari ।
svadha svaha vasatkara srausat vausat svadhatmika ॥ 144 ॥

brahmani brahmasambandha brahmasthananivasini ।
padmayonih padmasamstha caturvargaphalaprada ॥ 145 ॥

caturbhuja sivayuta sivalingapravesini ।
mahabhima carukesi gandhamadanasamsthita ॥ 146 ॥

gandharvapujita gandha sugandha surapujita ।
gandharvanirata devi surabhi sugandha tatha ॥ 147 ॥

padmagandha mahagandha gandhamoditadinmukha ।
kaladigdha kalarata mahisasuramardini ॥ 148 ॥

vidya vidyavati caiva vidyesa vijnasambhava ।
vidyaprada mahavani mahabhairavarupini ॥ 149 ॥

bhairavapremanirata mahakalarata subha ।
mahesvari gajarudha gajendragamana tatha ॥ 150 ॥

yajnendralalana candi gajasanaparasraya ।
gajendramandagamana mahavidya mahojjvala ॥ 151 ॥

bagala vahini vrddha bala ca balarupini ।
balakridarata bala balasuravinasini ॥ 152 ॥

balyastha yauvanastha ca mahayauvanasamrata ।
visistayauvana kali krsnadurga sarasvati ॥ 153 ॥

katyayani ca camunda candasuravighatini ।
candamundadhara devi madhukaitabhanasini ॥ 154 ॥

brahmi mahesvari caindri varahi vaisnavi tatha ।
rudrakali visalaksi bhairavi kalarupini ॥ 155 ॥

mahamaya mahotsaha mahacandavinasini ।
kulasrih kulasamkirna kulagarbhanivasini ॥ 156 ॥

kulangara kulayuta kulakuntalasamyuta ।
kuladarbhagraha caiva kulagartapradayini ॥ 157 ॥

kulapremayuta sadhvi sivapritih sivabalih ।
sivasakta sivaprana mahadevakrtalaya ॥ 158 ॥

mahadevapriya kanta mahadevamadatura ।
mattamattajanapremadhatri vibhavavarddhini ॥ 159 ॥

madonmatta mahasuddha mattapremavibhusita ।
mattapramattavadana mattacumbanatatpara ॥ 160 ॥

mattakridatura bhaimi tatha haimavati matih ।
madatura madagata viparitaratatura ॥ 161 ॥

vittaprada vittarata vittavardhanatatpara ।
iti te kathitam sarvam kalinamasahasrakam ॥ 162 ॥

saratsarataram divyam mahavibhavavarddhanam ।
ganapatyapradam rajyapradam satkarmasadhakam ॥ 163 ॥

yah pathet sadhako nityam sa bhavet sampadam padam ।
yah pathet pathayedvapi srnoti sravayedatha ॥ 164 ॥

na kincid durlabham loke stavasyasya prasadatah ।
brahmahatya surapanam suvarnaharanam tatha ॥ 165 ॥

gurudarabhigamanam yaccanyad duskrtam krtam ।
sarvametatpunatyeva satyam suraganarcite ॥ 166 ॥

rajasvalabhagam drstva pathet stotramananyadhih ।
sa sivah satyavadi ca bhavatyeva na samsayah ॥ 167 ॥

paradarayuto bhutva pathet stotram samahitah ।
sarvaisvaryayuto bhutva maharajatvamapnuyat ॥ 168 ॥

paranindam paradroham parahimsam na karayet ।
sivabhaktaya santaya priyabhaktaya va punah ॥ 169 ॥

stavam ca darsayedenamanyatha mrtyumapnuyat ।
asmat parataram nasti tantramadhye suresvari ॥ 170 ॥

mahakali mahadevi tatha nilasarasvati ।
na bhedah paramesani bhedakrnnarakam vrajet ॥ 171 ॥

idam stotram maya divyam tava snehat prakathyate ।
ubhayorevamekatvam bhedabuddhya na tam bhajet ।
sa yogi paramesani samo manapamanayoh ॥ 172 ॥

॥ iti sribrhannilatantre bhairavaparvatisamvade
kalisahasranamanirupanam dvavimsah patalah ॥ 22 ॥

Also Read 1000 Names of Mata Kali :

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment