Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Kalisahasranamastotra from Brihannilatantra Lyrics in Telugu:

॥ కాలీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
బృహన్నీలతన్త్రాన్తర్గతమ్

శ్రీదేవ్యువాచ ।

పూర్వం హి సూచితం దేవ కాలీనామసహస్రకమ్ ।
తద్వదస్వ మహాదేవ యది స్నేహోఽస్తి మాం ప్రతి ॥ ౧ ॥

శ్రీభైరవ ఉవాచ ।

తన్త్రేఽస్మిన్ పరమేశాని కాలీనామసహస్రకమ్ ।
శృణుష్వైకమనా దేవి భక్తానాం ప్రీతివర్ద్ధనమ్ ॥ ౨ ॥

ఓం అస్యాః శ్రీకాలీదేవ్యాః మన్త్రసహస్రనామస్తోత్రస్య
మహాకాలభైరవ ఋషిః । అనుష్టుప్ ఛన్దః । శ్రీకాలీ దేవతా ।
క్రీం బీజమ్ । హూం శక్తిః । హ్రీం కీలకమ్ । ధర్మార్థకామమోక్షార్థే వినియోగః ॥

కాలికా కామదా కుల్లా భద్రకాలీ గణేశ్వరీ ।
భైరవీ భైరవప్రీతా భవానీ భవమోచినీ ॥ ౩ ॥

కాలరాత్రిర్మహారాత్రిర్మోహరాత్రిశ్చ మోహినీ ।
మహాకాలరతా సూక్ష్మా కౌలవ్రతపరాయణా ॥ ౪ ॥

కోమలాఙ్గీ కరాలాఙ్గీ కమనీయా వరాఙ్గనా ।
గన్ధచన్దనదిగ్ధాఙ్గీ సతీ సాధ్వీ పతివ్రతా ॥ ౫ ॥

కాకినీ వర్ణరూపా చ మహాకాలకుటుమ్బినీ ।
కామహన్త్రీ కామకలా కామవిజ్ఞా మహోదయా ॥ ౬ ॥

కాన్తరూపా మహాలక్ష్మీర్మహాకాలస్వరూపిణీ ।
కులీనా కులసర్వస్వా కులవర్త్మప్రదర్శికా ॥ ౭ ॥

కులరూపా చకోరాక్షీ శ్రీదుర్గా దుర్గనాశినీ ।
కన్యా కుమారీ గౌరీ తు కృష్ణదేహా మహామనాః ॥ ౮ ॥

కృష్ణాఙ్గీ నీలదేహా చ పిఙ్గకేశీ కృశోదరీ ।
పిఙ్గాక్షీ కమలప్రీతా కాలీ కాలపరాక్రమా ॥ ౯ ॥

కలానాథప్రియా దేవీ కులకాన్తాఽపరాజితా ।
ఉగ్రతారా మహోగ్రా చ తథా చైకజటా శివా ॥ ౧౦ ॥

నీలా ఘనా బలాకా చ కాలదాత్రీ కలాత్మికా ।
నారాయణప్రియా సూక్ష్మా వరదా భక్తవత్సలా ॥ ౧౧ ॥

వరారోహా మహాబాణా కిశోరీ యువతీ సతీ ।
దీర్ఘాఙ్గీ దీర్ఘకేశా చ నృముణ్డధారిణీ తథా ॥ ౧౨ ॥

మాలినీ నరముణ్డాలీ శవముణ్డాస్థిధారిణీ ।
రక్తనేత్రా విశాలాక్షీ సిన్దూరభూషణా మహీ ॥ ౧౩ ॥

ఘోరరాత్రిర్మహారాత్రిర్ఘోరాన్తకవినాశినీ ।
నారసింహీ మహారౌద్రీ నీలరూపా వృషాసనా ॥ ౧౪ ॥

విలోచనా విరూపాక్షీ రక్తోత్పలవిలోచనా ।
పూర్ణేన్దువదనా భీమా ప్రసన్నవదనా తథా ॥ ౧౫ ॥

పద్మనేత్రా విశాలాక్షీ శరజ్జ్యోత్స్నాసమాకులా ।
ప్రఫుల్లపుణ్డరీకాభలోచనా భయనాశినీ ॥ ౧౬ ॥

అట్టహాసా మహోచ్ఛ్వాసా మహావిఘ్నవినాశినీ ।
కోటరాక్షీ కృశగ్రీవా కులతీర్థప్రసాధినీ ॥ ౧౭ ॥

కులగర్తప్రసన్నాస్యా మహతీ కులభూషికా ।
బహువాక్యామృతరసా చణ్డరూపాతివేగినీ ॥ ౧౮ ॥

వేగదర్పా విశాలైన్ద్రీ ప్రచణ్డచణ్డికా తథా ।
చణ్డికా కాలవదనా సుతీక్ష్ణనాసికా తథా ॥ ౧౯ ॥

దీర్ఘకేశీ సుకేశీ చ కపిలాఙ్గీ మహారుణా ।
ప్రేతభూషణసమ్ప్రీతా ప్రేతదోర్దణ్డఘణ్టికా ॥ ౨౦ ॥

శఙ్ఖినీ శఙ్ఖముద్రా చ శఙ్ఖధ్వనినినాదినీ ।
శ్మశానవాసినీ పూర్ణా పూర్ణేన్దువదనా శివా ॥ ౨౧ ॥

శివప్రీతా శివరతా శివాసనసమాశ్రయా ।
పుణ్యాలయా మహాపుణ్యా పుణ్యదా పుణ్యవల్లభా ॥ ౨౨ ॥

నరముణ్డధరా భీమా భీమాసురవినాశినీ ।
దక్షిణా దక్షిణాప్రీతా నాగయజ్ఞోపవీతినీ ॥ ౨౩ ॥

దిగమ్బరీ మహాకాలీ శాన్తా పీనోన్నతస్తనీ ।
ఘోరాసనా ఘోరరూపా సృక్ప్రాన్తే రక్తధారికా ॥ ౨౪ ॥

మహాధ్వనిః శివాసక్తా మహాశబ్దా మహోదరీ ।
కామాతురా కామసక్తా ప్రమత్తా శక్తభావనా ॥ ౨౫ ॥

సముద్రనిలయా దేవీ మహామత్తజనప్రియా ।
కర్షితా కర్షణప్రీతా సర్వాకర్షణకారిణీ ॥ ౨౬ ॥

వాద్యప్రీతా మహాగీతరక్తా ప్రేతనివాసినీ ।
నరముణ్డసృజా గీతా మాలినీ మాల్యభూషితా ॥ ౨౭ ॥

చతుర్భుజా మహారౌద్రీ దశహస్తా ప్రియాతురా ।
జగన్మాతా జగద్ధాత్రీ జగతీ ముక్తిదా పరా ॥ ౨౮ ॥

జగద్ధాత్రీ జగత్త్రాత్రీ జగదానన్దకారిణీ ।
జగజ్జీవమయీ హైమవతీ మాయా మహాకచా ॥ ౨౯ ॥

నాగాఙ్గీ సంహృతాఙ్గీ చ నాగశయ్యాసమాగతా ।
కాలరాత్రిర్దారుణా చ చన్ద్రసూర్యప్రతాపినీ ॥ ౩౦ ॥

నాగేన్ద్రనన్దినీ దేవకన్యా చ శ్రీమనోరమా ।
విద్యాధరీ వేదవిద్యా యక్షిణీ శివమోహినీ ॥ ౩౧ ॥

రాక్షసీ డాకినీ దేవమయీ సర్వజగజ్జయా ।
శ్రుతిరూపా తథాగ్నేయీ మహాముక్తిర్జనేశ్వరీ ॥ ౩౨ ॥

పతివ్రతా పతిరతా పతిభక్తిపరాయణా ।
సిద్ధిదా సిద్ధిసందాత్రీ తథా సిద్ధజనప్రియా ॥ ౩౩ ॥

కర్త్రిహస్తా శివారూఢా శివరూపా శవాసనా ।
తమిస్రా తామసీ విజ్ఞా మహామేఘస్వరూపిణీ ॥ ౩౪ ॥

చారుచిత్రా చారువర్ణా చారుకేశసమాకులా ।
చార్వఙ్గీ చఞ్చలా లోలా చీనాచారపరాయణా ॥ ౩౫ ॥

చీనాచారపరా లజ్జావతీ జీవప్రదాఽనఘా ।
సరస్వతీ తథా లక్ష్మీర్మహానీలసరస్వతీ ॥ ౩౬ ॥

గరిష్ఠా ధర్మనిరతా ధర్మాధర్మవినాశినీ ।
విశిష్టా మహతీ మాన్యా తథా సౌమ్యజనప్రియా ॥ ౩౭ ॥

భయదాత్రీ భయరతా భయానకజనప్రియా ।
వాక్యరూపా ఛిన్నమస్తా ఛిన్నాసురప్రియా సదా ॥ ౩౮ ॥

ఋగ్వేదరూపా సావిత్రీ రాగయుక్తా రజస్వలా ।
రజఃప్రీతా రజోరక్తా రజఃసంసర్గవర్ద్ధినీ ॥ ౩౯ ॥

రజఃప్లుతా రజఃస్ఫీతా రజఃకున్తలశోభితా ।
కుణ్డలీ కుణ్డలప్రీతా తథా కుణ్డలశోభితా ॥ ౪౦ ॥

రేవతీ రేవతప్రీతా రేవా చైరావతీ శుభా ।
శక్తినీ చక్రిణీ పద్మా మహాపద్మనివాసినీ ॥ ౪౧ ॥

పద్మాలయా మహాపద్మా పద్మినీ పద్మవల్లభా ।
పద్మప్రియా పద్మరతా మహాపద్మసుశోభితా ॥ ౪౨ ॥

శూలహస్తా శూలరతా శూలినీ శూలసఙ్గికా ।
పినాకధారిణీ వీణా తథా వీణావతీ మఘా ॥ ౪౩ ॥

రోహిణీ బహులప్రీతా తథా వాహనవర్ద్ధితా ।
రణప్రీతా రణరతా రణాసురవినాశినీ ॥ ౪౪ ॥

రణాగ్రవర్తినీ రాణా రణాగ్రా రణపణ్డితా ।
జటాయుక్తా జటాపిఙ్గా వజ్రిణీ శూలినీ తథా ॥ ౪౫ ॥

రతిప్రియా రతిరతా రతిభక్తా రతాతురా ।
రతిభీతా రతిగతా మహిషాసురనాశినీ ॥ ౪౬ ॥

రక్తపా రక్తసమ్ప్రీతా రక్తాఖ్యా రక్తశోభితా ।
రక్తరూపా రక్తగతా రక్తఖర్పరధారిణీ ॥ ౪౭ ॥

గలచ్ఛోణితముణ్డాలీ కణ్ఠమాలావిభూషితా ।
వృషాసనా వృషరతా వృషాసనకృతాశ్రయా ॥ ౪౮ ॥

వ్యాఘ్రచర్మావృతా రౌద్రీ వ్యాఘ్రచర్మావలీ తథా ।
కామాఙ్గీ పరమా ప్రీతా పరాసురనివాసినీ ॥ ౪౯ ॥

తరుణా తరుణప్రాణా తథా తరుణమర్దినీ ।
తరుణప్రేమదా వృద్ధా తథా వృద్ధప్రియా సతీ ॥ ౫౦ ॥

స్వప్నావతీ స్వప్నరతా నారసింహీ మహాలయా ।
అమోఘా రున్ధతీ రమ్యా తీక్ష్ణా భోగవతీ సదా ॥ ౫౧ ॥

మన్దాకినీ మన్దరతా మహానన్దా వరప్రదా ।
మానదా మానినీ మాన్యా మాననీయా మదాతురా ॥ ౫౨ ॥

మదిరా మదిరోన్మాదా మదిరాక్షీ మదాలయా ।
సుదీర్ఘా మధ్యమా నన్దా వినతాసురనిర్గతా ॥ ౫౩ ॥

జయప్రదా జయరతా దుర్జయాసురనాశినీ ।
దుష్టదైత్యనిహన్త్రీ చ దుష్టాసురవినాశినీ ॥ ౫౪ ॥

సుఖదా మోక్షదా మోక్షా మహామోక్షప్రదాయినీ ।
కీర్తిర్యశస్వినీ భూషా భూష్యా భూతపతిప్రియా ॥ ౫౫ ॥

గుణాతీతా గుణప్రీతా గుణరక్తా గుణాత్మికా ।
సగుణా నిర్గుణా సీతా నిష్ఠా కాష్ఠా ప్రతిష్ఠితా ॥ ౫౬ ॥

ధనిష్ఠా ధనదా ధన్యా వసుదా సుప్రకాశినీ ।
గుర్వీ గురుతరా ధౌమ్యా ధౌమ్యాసురవినాశినీ ॥ ౫౭ ॥

నిష్కామా ధనదా కామా సకామా కామజీవనా ।
చిన్తామణిః కల్పలతా తథా శఙ్కరవాహినీ ॥ ౫౮ ॥

శఙ్కరీ శఙ్కరరతా తథా శఙ్కరమోహినీ ।
భవానీ భవదా భవ్యా భవప్రీతా భవాలయా ॥ ౫౯ ॥

మహాదేవప్రియా రమ్యా రమణీ కామసున్దరీ ।
కదలీస్తమ్భసంరామా నిర్మలాసనవాసినీ ॥ ౬౦ ॥

మాథురీ మథురా మాయా తథా సురభివర్ద్ధినీ ।
వ్యక్తావ్యక్తానేకరూపా సర్వతీర్థాస్పదా శివా ॥ ౬౧ ॥

తీర్థరూపా మహారూపా తథాగస్త్యవధూరపి ।
శివానీ శైవలప్రీతా తథా శైవలవాసినీ ॥ ౬౨ ॥

కున్తలా కున్తలప్రీతా తథా కున్తలశోభితా ।
మహాకచా మహాబుద్ధిర్మహామాయా మహాగదా ॥ ౬౩ ॥

మహామేఘస్వరూపా చ తథా కఙ్కణమోహినీ ।
దేవపూజ్యా దేవరతా యువతీ సర్వమఙ్గలా ॥ ౬౪ ॥

సర్వప్రియఙ్కరీ భోగ్యా భోగరూపా భగాకృతిః ।
భగప్రీతా భగరతా భగప్రేమరతా సదా ॥ ౬౫ ॥

భగసంమర్దనప్రీతా భగోపరినివేశితా ।
భగదక్షా భగాక్రాన్తా భగసౌభాగ్యవర్ద్ధినీ ॥ ౬౬ ॥

దక్షకన్యా మహాదక్షా సర్వదక్షా ప్రచణ్డికా ।
దణ్డప్రియా దణ్డరతా దణ్డతాడనతత్పరా ॥ ౬౭ ॥

దణ్డభీతా దణ్డగతా దణ్డసంమర్దనే రతా ।
సువేదిదణ్డమధ్యస్థా భూర్భువఃస్వఃస్వరూపిణీ ॥ ౬౮ ॥

ఆద్యా దుర్గా జయా సూక్ష్మా సూక్ష్మరూపా జయాకృతిః ।
క్షేమఙ్కరీ మహాఘూర్ణా ఘూర్ణనాసా వశఙ్కరీ ॥ ౬౯ ॥

విశాలావయవా మేఘ్యా త్రివలీవలయా శుభా ।
మదోన్మత్తా మదరతా మత్తాసురవినాశినీ ॥ ౭౦ ॥

మధుకైటభసంహన్త్రీ నిశుమ్భాసురమర్దినీ ।
చణ్డరూపా మహాచణ్డీ చణ్డికా చణ్డనాయికా ॥ ౭౧ ॥

చణ్డోగ్రా చణ్డవర్ణా ప్రచణ్డా చణ్డావతీ శివా ।
నీలాకారా నీలవర్ణా నీలేన్దీవరలోచనా ॥ ౭౨ ॥

ఖడ్గహస్తా చ మృద్వఙ్గీ తథా ఖర్పరధారిణీ ।
భీమా చ భీమవదనా మహాభీమా భయానకా ॥ ౭౩ ॥

కల్యాణీ మఙ్గలా శుద్ధా తథా పరమకౌతుకా ।
పరమేష్ఠీ పరరతా పరాత్పరతరా పరా ॥ ౭౪ ॥

పరానన్దస్వరూపా చ నిత్యానన్దస్వరూపిణీ ।
నిత్యా నిత్యప్రియా తన్ద్రీ భవానీ భవసున్దరీ ॥ ౭౫ ॥

త్రైలోక్యమోహినీ సిద్ధా తథా సిద్ధజనప్రియా ।
భైరవీ భైరవప్రీతా తథా భైరవమోహినీ ॥ ౭౬ ॥

మాతఙ్గీ కమలా లక్ష్మీః షోడశీ విషయాతురా ।
విషమగ్నా విషరతా విషరక్షా జయద్రథా ॥ ౭౭ ॥

కాకపక్షధరా నిత్యా సర్వవిస్మయకారిణీ ।
గదినీ కామినీ ఖడ్గముణ్డమాలావిభూషితా ॥ ౭౮ ॥

యోగీశ్వరీ యోగమాతా యోగానన్దస్వరూపిణీ ।
ఆనన్దభైరవీ నన్దా తథా నన్దజనప్రియా ॥ ౭౯ ॥

నలినీ లలనా శుభ్రా శుభ్రాననవిభూషితా ।
లలజ్జిహ్వా నీలపదా తథా సుమఖదక్షిణా ॥ ౮౦ ॥

బలిభక్తా బలిరతా బలిభోగ్యా మహారతా ।
ఫలభోగ్యా ఫలరసా ఫలదా శ్రీఫలప్రియా ॥ ౮౧ ॥

ఫలినీ ఫలసంవజ్రా ఫలాఫలనివారిణీ ।
ఫలప్రీతా ఫలగతా ఫలసందానసన్ధినీ ॥ ౮౨ ॥

ఫలోన్ముఖీ సర్వసత్త్వా మహాసత్త్వా చ సాత్త్వికీ ।
సర్వరూపా సర్వరతా సర్వసత్త్వనివాసినీ ॥ ౮౩ ॥

మహారూపా మహాభాగా మహామేఘస్వరూపిణీ ।
భయనాసా గణరతా గణప్రీతా మహాగతిః ॥ ౮౪ ॥

సద్గతిః సత్కృతిః స్వక్షా శవాసనగతా శుభా ।
త్రైలోక్యమోహినీ గఙ్గా స్వర్గఙ్గా స్వర్గవాసినీ ॥ ౮౫ ॥

మహానన్దా సదానన్దా నిత్యానిత్యస్వరూపికా ।
సత్యగన్ధా సత్యగణా సత్యరూపా మహాకృతిః ॥ ౮౬ ॥

శ్మశానభైరవీ కాలీ తథా భయవిమర్దినీ ।
త్రిపురా పరమేశానీ సున్దరీ పురసున్దరీ ॥ ౮౭ ॥

త్రిపురేశీ పఞ్చదశీ పఞ్చమీ పురవాసినీ ।
మహాసప్తదశీ షష్ఠీ సప్తమీ చాష్టమీ తథా ॥ ౮౮ ॥

నవమీ దశమీ దేవప్రియా చైకాదశీ శివా ।
ద్వాదశీ పరమా దివ్యా నీలరూపా త్రయోదశీ ॥ ౮౯ ॥

చతుర్దశీ పౌర్ణమాసీ రాజరాజేశ్వరీ తథా ।
త్రిపురా త్రిపురేశీ చ తథా త్రిపురమర్దినీ ॥ ౯౦ ॥

సర్వాఙ్గసున్దరీ రక్తా రక్తవస్త్రోపవీతినీ ।
చామరీ చామరప్రీతా చమరాసురమర్దినీ ॥ ౯౧ ॥

మనోజ్ఞా సున్దరీ రమ్యా హంసీ చ చారుహాసినీ ।
నితమ్బినీ నితమ్బాఢ్యా నితమ్బగురుశోభితా ॥ ౯౨ ॥

పట్టవస్త్రపరిధానా పట్టవస్త్రధరా శుభా ।
కర్పూరచన్ద్రవదనా కుఙ్కుమద్రవశోభితా ॥ ౯౩ ॥

పృథివీ పృథురూపా సా పార్థివేన్ద్రవినాశినీ ।
రత్నవేదిః సురేశా చ సురేశీ సురమోహినీ ॥ ౯౪ ॥

శిరోమణిర్మణిగ్రీవా మణిరత్నవిభూషితా ।
ఉర్వశీ శమనీ కాలీ మహాకాలస్వరూపిణీ ॥ ౯౫ ॥

సర్వరూపా మహాసత్త్వా రూపాన్తరవిలాసినీ ।
శివా శైవా చ రుద్రాణీ తథా శివనినాదినీ ॥ ౯౬ ॥

మాతఙ్గినీ భ్రామరీ చ తథైవాఙ్గనమేఖలా ।
యోగినీ డాకినీ చైవ తథా మహేశ్వరీ పరా ॥ ౯౭ ॥

అలమ్బుషా భవానీ చ మహావిద్యౌఘసంభృతా ।
గృధ్రరూపా బ్రహ్మయోనిర్మహానన్దా మహోదయా ॥ ౯౮ ॥

విరూపాక్షా మహానాదా చణ్డరూపా కృతాకృతిః ।
వరారోహా మహావల్లీ మహాత్రిపురసున్దరీ ॥ ౯౯ ॥

భగాత్మికా భగాధారరూపిణీ భగమాలినీ ।
లిఙ్గాభిధాయినీ దేవీ మహామాయా మహాస్మృతిః ॥ ౧౦౦ ॥

మహామేధా మహాశాన్తా శాన్తరూపా వరాననా ।
లిఙ్గమాలా లిఙ్గభూషా భగమాలావిభూషణా ॥ ౧౦౧ ॥

భగలిఙ్గామృతప్రీతా భగలిఙ్గామృతాత్మికా ।
భగలిఙ్గార్చనప్రీతా భగలిఙ్గస్వరూపిణీ ॥ ౧౦౨ ॥

స్వయమ్భూకుసుమప్రీతా స్వయమ్భూకుసుమాసనా ।
స్వయమ్భూకుసుమరతా లతాలిఙ్గనతత్పరా ॥ ౧౦౩ ॥

సురాశనా సురాప్రీతా సురాసవవిమర్దితా ।
సురాపానమహాతీక్ష్ణా సర్వాగమవినిన్దితా ॥ ౧౦౪ ॥

కుణ్డగోలసదాప్రీతా గోలపుష్పసదారతిః ।
కుణ్డగోలోద్భవప్రీతా కుణ్డగోలోద్భవాత్మికా ॥ ౧౦౫ ॥

స్వయమ్భవా శివా ధాత్రీ పావనీ లోకపావనీ ।
మహాలక్ష్మీర్మహేశానీ మహావిష్ణుప్రభావినీ ॥ ౧౦౬ ॥

విష్ణుప్రియా విష్ణురతా విష్ణుభక్తిపరాయణా ।
విష్ణోర్వక్షఃస్థలస్థా చ విష్ణురూపా చ వైష్ణవీ ॥ ౧౦౭ ॥

అశ్వినీ భరణీ చైవ కృత్తికా రోహిణీ తథా ।
ధృతిర్మేధా తథా తుష్టిః పుష్టిరూపా చితా చితిః ॥ ౧౦౮ ॥

చితిరూపా చిత్స్వరూపా జ్ఞానరూపా సనాతనీ ।
సర్వవిజ్ఞజయా గౌరీ గౌరవర్ణా శచీ శివా ॥ ౧౦౯ ॥

భవరూపా భవపరా భవానీ భవమోచినీ ।
పునర్వసుస్తథా పుష్యా తేజస్వీ సిన్ధువాసినీ ॥ ౧౧౦ ॥

శుక్రాశనా శుక్రభోగా శుక్రోత్సారణతత్పరా ।
శుక్రపూజ్యా శుక్రవన్ద్యా శుక్రభోగ్యా పులోమజా ॥ ౧౧౧ ॥

శుక్రార్చ్యా శుక్రసంతుష్టా సర్వశుక్రవిముక్తిదా ।
శుక్రమూర్తిః శుక్రదేహా శుక్రాఙ్గీ శుక్రమోహినీ ॥ ౧౧౨ ॥

దేవపూజ్యా దేవరతా యువతీ సర్వమఙ్గలా ।
సర్వప్రియఙ్కరీ భోగ్యా భోగరూపా భగాకృతిః ॥ ౧౧౩ ॥

భగప్రేతా భగరతా భగప్రేమపరా తథా ।
భగసంమర్దనప్రీతా భగోపరి నివేశితా ॥ ౧౧౪ ॥

భగదక్షా భగాక్రాన్తా భగసౌభాగ్యవర్ద్ధినీ ।
దక్షకన్యా మహాదక్షా సర్వదక్షా ప్రదన్తికా ॥ ౧౧౫ ॥

దణ్డప్రియా దణ్డరతా దణ్డతాడనతత్పరా ।
దణ్డభీతా దణ్డగతా దణ్డసంమర్దనే రతా ॥ ౧౧౬ ॥

వేదిమణ్డలమధ్యస్థా భూర్భువఃస్వఃస్వరూపిణీ ।
ఆద్యా దుర్గా జయా సూక్ష్మా సూక్ష్మరూపా జయాకృతిః ॥ ౧౧౭ ॥

క్షేమఙ్కరీ మహాఘూర్ణా ఘూర్ణనాసా వశఙ్కరీ ।
విశాలావయవా మేధ్యా త్రివలీవలయా శుభా ॥ ౧౧౮ ॥

మద్యోన్మత్తా మద్యరతా మత్తాసురవిలాసినీ ।
మధుకైటభసంహన్త్రీ నిశుమ్భాసురమర్దినీ ॥ ౧౧౯ ॥

చణ్డరూపా మహాచణ్డా చణ్డికా చణ్డనాయికా ।
చణ్డోగ్రా చ చతుర్వర్గా తథా చణ్డావతీ శివా ॥ ౧౨౦ ॥

నీలదేహా నీలవర్ణా నీలేన్దీవరలోచనా ।
నిత్యానిత్యప్రియా భద్రా భవానీ భవసున్దరీ ॥ ౧౨౧ ॥

భైరవీ భైరవప్రీతా తథా భైరవమోహినీ ।
మాతఙ్గీ కమలా లక్ష్మీః షోడశీ భీషణాతురా ॥ ౧౨౨ ॥

విషమగ్నా విషరతా విషభక్ష్యా జయా తథా ।
కాకపక్షధరా నిత్యా సర్వవిస్మయకారిణీ ॥ ౧౨౩ ॥

గదినీ కామినీ ఖడ్గా ముణ్డమాలావిభూషితా ।
యోగేశ్వరీ యోగరతా యోగానన్దస్వరూపిణీ ॥ ౧౨౪ ॥

ఆనన్దభైరవీ నన్దా తథానన్దజనప్రియా ।
నలినీ లలనా శుభ్రా శుభాననవిరాజితా ॥ ౧౨౫ ॥

లలజ్జిహ్వా నీలపదా తథా సంముఖదక్షిణా ।
బలిభక్తా బలిరతా బలిభోగ్యా మహారతా ॥ ౧౨౬ ॥

ఫలభోగ్యా ఫలరసా ఫలదాత్రీ ఫలప్రియా ।
ఫలినీ ఫలసంరక్తా ఫలాఫలనివారిణీ ॥ ౧౨౭ ॥

ఫలప్రీతా ఫలగతా ఫలసన్ధానసన్ధినీ ।
ఫలోన్ముఖీ సర్వసత్త్వా మహాసత్త్వా చ సాత్త్వికా ॥ ౧౨౮ ॥

సర్వరూపా సర్వరతా సర్వసత్త్వనివాసినీ ।
మహారూపా మహాభాగా మహామేఘస్వరూపిణీ ॥ ౧౨౯ ॥

భయనాశా గణరతా గణగీతా మహాగతిః ।
సద్గతిః సత్కృతిః సాక్షాత్ సదాసనగతా శుభా ॥ ౧౩౦ ॥

త్రైలోక్యమోహినీ గఙ్గా స్వర్గఙ్గా స్వర్గవాసినీ ।
మహానన్దా సదానన్దా నిత్యా సత్యస్వరూపిణీ ॥ ౧౩౧ ॥

శుక్రస్నాతా శుక్రకరీ శుక్రసేవ్యాతిశుక్రిణీ ।
మహాశుక్రా శుక్రరతా శుక్రసృష్టివిధాయినీ ॥ ౧౩౨ ॥

సారదా సాధకప్రాణా సాధకప్రేమవర్ద్ధినీ ।
సాధకాభీష్టదా నిత్యం సాధకప్రేమసేవితా ॥ ౧౩౩ ॥

సాధకప్రేమసర్వస్వా సాధకాభక్తరక్తపా ।
మల్లికా మాలతీ జాతిః సప్తవర్ణా మహాకచా ॥ ౧౩౪ ॥

సర్వమయీ సర్వశుభ్రా గాణపత్యప్రదా తథా ।
గగనా గగనప్రీతా తథా గగనవాసినీ ॥ ౧౩౫ ॥

గణనాథప్రియా భవ్యా భవార్చా సర్వమఙ్గలా ।
గుహ్యకాలీ భద్రకాలీ శివరూపా సతాంగతిః ॥ ౧౩౬ ॥

సద్భక్తా సత్పరా సేతుః సర్వాఙ్గసున్దరీ మఘా ।
క్షీణోదరీ మహావేగా వేగానన్దస్వరూపిణీ ॥ ౧౩౭ ॥

రుధిరా రుధిరప్రీతా రుధిరానన్దశోభనా ।
పఞ్చమీ పఞ్చమప్రీతా తథా పఞ్చమభూషణా ॥ ౧౩౮ ॥

పఞ్చమీజపసమ్పన్నా పఞ్చమీయజనే రతా ।
కకారవర్ణరూపా చ కకారాక్షరరూపిణీ ॥ ౧౩౯ ॥

మకారపఞ్చమప్రీతా మకారపఞ్చగోచరా ।
ఋవర్ణరూపప్రభవా ఋవర్ణా సర్వరూపిణీ ॥ ౧౪౦ ॥

సర్వాణీ సర్వనిలయా సర్వసారసముద్భవా ।
సర్వేశ్వరీ సర్వసారా సర్వేచ్ఛా సర్వమోహినీ ॥ ౧౪౧ ॥

గణేశజననీ దుర్గా మహామాయా మహేశ్వరీ ।
మహేశజననీ మోహా విద్యా విద్యోతనీ విభా ॥ ౧౪౨ ॥

స్థిరా చ స్థిరచిత్తా చ సుస్థిరా ధర్మరఞ్జినీ ।
ధర్మరూపా ధర్మరతా ధర్మాచరణతత్పరా ॥ ౧౪౩ ॥

ధర్మానుష్ఠానసన్దర్భా సర్వసన్దర్భసున్దరీ ।
స్వధా స్వాహా వషట్కారా శ్రౌషట్ వౌషట్ స్వధాత్మికా ॥ ౧౪౪ ॥

బ్రాహ్మణీ బ్రహ్మసంబన్ధా బ్రహ్మస్థాననివాసినీ ।
పద్మయోనిః పద్మసంస్థా చతుర్వర్గఫలప్రదా ॥ ౧౪౫ ॥

చతుర్భుజా శివయుతా శివలిఙ్గప్రవేశినీ ।
మహాభీమా చారుకేశీ గన్ధమాదనసంస్థితా ॥ ౧౪౬ ॥

గన్ధర్వపూజితా గన్ధా సుగన్ధా సురపూజితా ।
గన్ధర్వనిరతా దేవీ సురభీ సుగన్ధా తథా ॥ ౧౪౭ ॥

పద్మగన్ధా మహాగన్ధా గన్ధామోదితదిఙ్ముఖా ।
కాలదిగ్ధా కాలరతా మహిషాసురమర్దినీ ॥ ౧౪౮ ॥

విద్యా విద్యావతీ చైవ విద్యేశా విజ్ఞసంభవా ।
విద్యాప్రదా మహావాణీ మహాభైరవరూపిణీ ॥ ౧౪౯ ॥

భైరవప్రేమనిరతా మహాకాలరతా శుభా ।
మాహేశ్వరీ గజారూఢా గజేన్ద్రగమనా తథా ॥ ౧౫౦ ॥

యజ్ఞేన్ద్రలలనా చణ్డీ గజాసనపరాశ్రయా ।
గజేన్ద్రమన్దగమనా మహావిద్యా మహోజ్జ్వలా ॥ ౧౫౧ ॥

బగలా వాహినీ వృద్ధా బాలా చ బాలరూపిణీ ।
బాలక్రీడారతా బాలా బలాసురవినాశినీ ॥ ౧౫౨ ॥

బాల్యస్థా యౌవనస్థా చ మహాయౌవనసంరతా ।
విశిష్టయౌవనా కాలీ కృష్ణదుర్గా సరస్వతీ ॥ ౧౫౩ ॥

కాత్యాయనీ చ చాముణ్డా చణ్డాసురవిఘాతినీ ।
చణ్డముణ్డధరా దేవీ మధుకైటభనాశినీ ॥ ౧౫౪ ॥

బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైన్ద్రీ వారాహీ వైష్ణవీ తథా ।
రుద్రకాలీ విశాలాక్షీ భైరవీ కాలరూపిణీ ॥ ౧౫౫ ॥

మహామాయా మహోత్సాహా మహాచణ్డవినాశినీ ।
కులశ్రీః కులసంకీర్ణా కులగర్భనివాసినీ ॥ ౧౫౬ ॥

కులాఙ్గారా కులయుతా కులకున్తలసంయుతా ।
కులదర్భగ్రహా చైవ కులగర్తప్రదాయినీ ॥ ౧౫౭ ॥

కులప్రేమయుతా సాధ్వీ శివప్రీతిః శివాబలిః ।
శివసక్తా శివప్రాణా మహాదేవకృతాలయా ॥ ౧౫౮ ॥

మహాదేవప్రియా కాన్తా మహాదేవమదాతురా ।
మత్తామత్తజనప్రేమధాత్రీ విభవవర్ద్ధినీ ॥ ౧౫౯ ॥

మదోన్మత్తా మహాశుద్ధా మత్తప్రేమవిభూషితా ।
మత్తప్రమత్తవదనా మత్తచుమ్బనతత్పరా ॥ ౧౬౦ ॥

మత్తక్రీడాతురా భైమీ తథా హైమవతీ మతిః ।
మదాతురా మదగతా విపరీతరతాతురా ॥ ౧౬౧ ॥

విత్తప్రదా విత్తరతా విత్తవర్ధనతత్పరా ।
ఇతి తే కథితం సర్వం కాలీనామసహస్రకమ్ ॥ ౧౬౨ ॥

సారాత్సారతరం దివ్యం మహావిభవవర్ద్ధనమ్ ।
గాణపత్యప్రదం రాజ్యప్రదం షట్కర్మసాధకమ్ ॥ ౧౬౩ ॥

యః పఠేత్ సాధకో నిత్యం స భవేత్ సమ్పదాం పదమ్ ।
యః పఠేత్ పాఠయేద్వాపి శృణోతి శ్రావయేదథ ॥ ౧౬౪ ॥

న కిఞ్చిద్ దుర్లభం లోకే స్తవస్యాస్య ప్రసాదతః ।
బ్రహ్మహత్యా సురాపానం సువర్ణహరణం తథా ॥ ౧౬౫ ॥

గురుదారాభిగమనం యచ్చాన్యద్ దుష్కృతం కృతమ్ ।
సర్వమేతత్పునాత్యేవ సత్యం సురగణార్చితే ॥ ౧౬౬ ॥

రజస్వలాభగం దృష్ట్వా పఠేత్ స్తోత్రమనన్యధీః ।
స శివః సత్యవాదీ చ భవత్యేవ న సంశయః ॥ ౧౬౭ ॥

పరదారయుతో భూత్వా పఠేత్ స్తోత్రం సమాహితః ।
సర్వైశ్వర్యయుతో భూత్వా మహారాజత్వమాప్నుయాత్ ॥ ౧౬౮ ॥

పరనిన్దాం పరద్రోహం పరహింసాం న కారయేత్ ।
శివభక్తాయ శాన్తాయ ప్రియభక్తాయ వా పునః ॥ ౧౬౯ ॥

స్తవం చ దర్శయేదేనమన్యథా మృత్యుమాప్నుయాత్ ।
అస్మాత్ పరతరం నాస్తి తన్త్రమధ్యే సురేశ్వరి ॥ ౧౭౦ ॥

మహాకాలీ మహాదేవీ తథా నీలసరస్వతీ ।
న భేదః పరమేశాని భేదకృన్నరకం వ్రజేత్ ॥ ౧౭౧ ॥

ఇదం స్తోత్రం మయా దివ్యం తవ స్నేహాత్ ప్రకథ్యతే ।
ఉభయోరేవమేకత్వం భేదబుద్ధ్యా న తాం భజేత్ ।
స యోగీ పరమేశాని సమో మానాపమానయోః ॥ ౧౭౨ ॥

॥ ఇతి శ్రీబృహన్నీలతన్త్రే భైరవపార్వతీసంవాదే
కాలీసహస్రనామనిరూపణం ద్వావింశః పటలః ॥ ౨౨ ॥

Also Read 1000 Names of Mata Kali :

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top